29.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 142/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/885 AL COMISIEI

din 5 februarie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care specifică informațiile care trebuie furnizate unei autorități competente în cererea de autorizare a unei părți terțe care evaluează respectarea STS

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 28 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Informațiile care trebuie furnizate de o parte terță care solicită autorizarea de a evalua respectarea de către securitizări a criteriilor STS prevăzute la articolele 19-22 sau la articolele 23-26 din Regulamentul (UE) 2017/2402 ar trebui să permită unei autorități competente să evalueze dacă și în ce măsură solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 28 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/2402.

(2)

O parte terță autorizată va putea furniza servicii de evaluare STS la nivelul întregii Uniuni. Prin urmare, cererea de autorizare ar trebui să identifice pe deplin partea terță respectivă, orice grup căruia îi aparține, precum și domeniul de aplicare al activităților sale. În ceea ce privește serviciile de evaluare STS care urmează a fi furnizate, cererea ar trebui să includă domeniul de aplicare prevăzut al serviciilor care urmează a fi furnizate, precum și sfera geografică de aplicare a acestora.

(3)

Pentru a facilita utilizarea eficace a resurselor de autorizare ale autorității competente, fiecare cerere de autorizare ar trebui să cuprindă un tabel care să identifice în mod clar fiecare document prezentat, precum și relevanța acestuia pentru condițiile care trebuie îndeplinite în vederea acordării autorizației.

(4)

Pentru a permite autorității competente să evalueze dacă tarifele percepute de partea terță sunt nediscriminatorii și dacă acestea sunt suficiente și adecvate pentru acoperirea costurilor de furnizare a serviciilor de evaluare STS, în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/2402, partea terță ar trebui să furnizeze informații complete privind politicile de tarifare, criteriile de tarifare, structurile tarifelor și baremele tarifare.

(5)

Pentru a permite autorității competente să evalueze dacă partea terță este în măsură să asigure integritatea și independența procesului de evaluare STS, partea terță în cauză ar trebui să furnizeze informații privind structura controalelor sale interne. Mai mult decât atât, pentru a permite autorității competente să evalueze dacă nivelul de calitate al garanțiilor operaționale privind procesul de evaluare STS este suficient de ridicat pentru a asigura că rezultatele procesului nu pot fi influențate în mod necorespunzător și pentru a evalua dacă membrii organului de conducere respectă cerințele stabilite la articolul 28 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/2402, partea terță ar trebui să furnizeze informații complete privind componența organului de conducere, precum și calificările și reputația fiecăruia dintre membrii săi.

(6)

Concentrarea veniturilor unei părți terțe reprezintă un factor determinant în ceea ce privește evaluarea independenței și a integrității sale. Concentrarea veniturilor poate proveni nu numai de la o singură întreprindere, ci poate decurge și din fluxurile de venituri obținute de la un grup de întreprinderi legate din punct de vedere economic. În acest context, un grup de întreprinderi legate din punct de vedere economic ar trebui înțeles ca un grup de entități asociate, astfel cum sunt menționate la punctul 9 litera (b) din Standardul Internațional de Contabilitate 24 („informații privind părțile afiliate”) din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei (2), în care termenii „entitate” și „entitate raportoare” ar trebui interpretați ca referindu-se la „întreprindere” în sensul prezentului regulament.

(7)

Instrumentele de securitizare sunt produse complexe, care evoluează și necesită cunoștințe de specialitate. Pentru a permite autorității competente să evalueze dacă partea terță dispune de suficiente garanții operaționale și procese interne pentru a evalua respectarea STS, partea terță ar trebui să furnizeze informații cu privire la procedurile pe care le aplică pentru a se asigura că personalul său are calificările necesare. De asemenea, partea terță ar trebui să demonstreze că metodologia sa de evaluare STS este sensibilă la tipul de securitizare și că aceasta prevede proceduri și garanții separate pentru tranzacțiile/programele ABCP și pentru alte securitizări decât ABCP.

(8)

Utilizarea acordurilor de externalizare și dependența de utilizarea experților externi pot genera preocupări legate de robustețea garanțiilor operaționale și a proceselor interne. Prin urmare, cererea ar trebui să conțină informații specifice cu privire la natura și sfera de aplicare a unor astfel de acorduri de externalizare sau de utilizare a experților externi, precum și cu privire la guvernanța exercitată de partea terță asupra acordurilor respective.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

(10)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit în temeiul articolului 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Identificarea părții terțe

(1)   O cerere de autorizare, astfel cum este menționată la articolul 28 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/2402, conține următoarele informații, în măsura în care sunt relevante:

(a)

denumirea juridică a părții terțe și forma juridică a acesteia;

(b)

identificatorul entității juridice a părții terțe (LEI) sau, dacă nu este disponibil, un alt identificator prevăzut de legislația națională aplicabilă;

(c)

adresa sediului social al părții terțe, precum și adresele sediilor sale înregistrate pe teritoriul Uniunii;

(d)

adresa URL (Uniform Resource Locator) a site-ului web al părții terțe;

(e)

un extras din registrul comerțului sau din registrul juridic relevant sau o altă formă de atestare a locului constituirii și a obiectului de activitate al părții terțe, care să fie valabile la data depunerii cererii;

(f)

statutul părții terțe sau alte documente statutare, în care se menționează că partea terță urmează să evalueze respectarea de către securitizări a criteriilor prevăzute la articolele 19-22 sau la articolele 23-26 din Regulamentul (UE) 2017/2402 („respectarea STS”);

(g)

cele mai recente situații financiare anuale ale părții terțe, inclusiv situațiile financiare individuale și consolidate, atunci când acestea sunt disponibile, iar în cazul în care situațiile financiare ale părții terțe fac obiectul unui audit legal, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4), raportul de audit privind aceste situații financiare;

(h)

numele, funcția, adresa, adresa de e-mail și numărul (numerele) de telefon al (ale) persoanei de contact în legătură cu cererea;

(i)

lista statelor membre în care partea terță intenționează să furnizeze servicii de evaluare a respectării STS;

(j)

lista tipurilor de securitizări pentru care partea terță intenționează să furnizeze servicii de evaluare a respectării STS, făcând distincție între alte securitizări decât ABCP și securitizările/programele ABCP;

(k)

o descriere a oricăror servicii, altele decât serviciile de evaluare a respectării STS, pe care partea terță le furnizează sau intenționează să le furnizeze;

(l)

o listă a părților cărora partea terță le furnizează servicii de consultanță, servicii de audit sau servicii echivalente.

(2)   La o cerere de autorizare sunt atașate următoarele documente:

(a)

o listă care conține numele și adresa comercială a fiecărei persoane sau entități care deține 10 % sau mai mult din capitalul părții terțe sau 10 % sau mai mult din drepturile sale de vot sau ale cărei participații îi permit să exercite o influență semnificativă asupra părții terțe, însoțită de:

(i)

procentul din capital și din drepturile de vot deținute și, dacă este cazul, o descriere a dispozițiilor care îi permit persoanei sau entității să exercite o influență semnificativă asupra gestionării părții terțe;

(ii)

natura activităților economice ale persoanelor și entităților menționate la litera (a);

(b)

o listă care conține denumirea și adresa comercială a oricărei entități în care o persoană sau o entitate menționată la litera (a) deține 20 % sau mai mult din capital sau din drepturile de vot, precum și o descriere a activităților entității respective;

(c)

o copie completată a tabelului prezentat în anexa 1.

(3)   În cazul în care partea terță are o întreprindere-mamă, cererea menționată la alineatul (1) precizează dacă întreprinderea-mamă cea mai apropiată sau întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang este autorizată, înregistrată sau supusă supravegherii și, în caz afirmativ, indică orice număr de referință conex și denumirea autorității de supraveghere de resort.

(4)   În cazul în care partea terță are filiale sau sucursale, cererea de autorizare identifică numele și adresele comerciale ale filialelor sau sucursalelor respective și descrie domeniile de activitate ale fiecărei filiale sau sucursale în parte.

(5)   O cerere de autorizare conține o diagramă care prezintă legăturile de proprietate dintre partea terță, întreprinderea-mamă și întreprinderea-mamă de cel mai înalt rang, filialele și sucursalele sale, precum și orice alte persoane și entități asociate sau conectate la o rețea, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 7 din Directiva 2006/43/CE. Diagrama identifică întreprinderile prin denumirea lor completă, LEI sau, dacă nu este disponibil, un alt identificator prevăzut în conformitate cu legislația națională aplicabilă, forma juridică și adresa comercială.

Articolul 2

Componența organului de conducere și structura organizatorică

(1)   Cererea menționată la articolul 1 include politicile de guvernanță internă ale părții terțe și dispozițiile procedurale care reglementează activitatea organului său de conducere, a administratorilor independenți și, dacă există, a comitetelor sau substructurilor organelor sale de conducere.

(2)   Cererea menționată la articolul 1 identifică membrii organului de conducere, inclusiv administratorii independenți și, după caz, membrii comitetelor sau ai altor substructuri constituite în cadrul organului de conducere respectiv. Pentru fiecare membru al organului de conducere, inclusiv administratorii independenți, cererea descrie funcția deținută în cadrul organului de conducere, responsabilitățile alocate funcției respective, precum și timpul dedicat îndeplinirii responsabilităților în cauză.

(3)   Cererea menționată la articolul 1 conține o organigramă în care se detaliază structura organizatorică a părții terțe, identificând în mod clar rolurile fiecărui membru al organului de conducere al părții terțe. În cazul în care partea terță furnizează sau intenționează să furnizeze alte servicii decât servicii de evaluare a respectării STS, organigrama conține informații detaliate cu privire la identitatea și responsabilitatea membrilor organului de conducere în ceea ce privește serviciile respective.

(4)   Cererea menționată la articolul 1 conține următoarele informații referitoare la fiecare membru al organului de conducere:

(a)

o copie după curriculum vitae al fiecărui membru în parte, care să conțină:

(i)

o prezentare generală a studiilor relevante ale membrului respectiv;

(ii)

istoricul complet al activității profesionale a membrului, cuprinzând date relevante, funcții deținute și o descriere a posturilor ocupate;

(iii)

orice calificare profesională deținută de membru, împreună cu data dobândirii acesteia și, după caz, statutul de membru în cadrul unei organizații profesionale relevante;

(b)

detalii privind orice condamnări penale, în special sub forma unui certificat oficial de cazier judiciar;

(c)

o declarație semnată de membru, precizând dacă acesta:

(i)

a făcut obiectul unei hotărâri în defavoarea sa în vreo procedură de natură disciplinară inițiată de o autoritate de reglementare, de un organism sau o agenție guvernamentală sau de un organism profesional;

(ii)

a făcut obiectul unei constatări judiciare în defavoarea sa în proceduri civile în instanță, inclusiv în legătură cu gestionarea improprie sau frauduloasă a unei afaceri;

(iii)

a făcut parte din organul de conducere (consiliul de administrație sau conducerea superioară) al unei întreprinderi a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de o autoritate de reglementare, de un organism sau agenție guvernamentală;

(iv)

i-a fost refuzat dreptul de a desfășura activități supuse unei obligații de înregistrare sau autorizare de către o autoritate de reglementare, de un organism sau o agenție guvernamentală sau de un organism profesional;

(v)

a fost membru al organului de conducere al unei întreprinderi care a intrat în insolvență sau lichidare, în timp ce persoana în cauză făcea parte din organul de conducere al întreprinderii sau în termen de un an de la încetarea calității de membru al organului de conducere respectiv;

(vi)

a fost membru al organului de conducere al unei întreprinderi care a făcut obiectul unei hotărâri în defavoarea sa sau al unei sancțiuni din partea unei autorități de reglementare, a unui organism sau a unei agenții guvernamentale sau din partea unui organism profesional;

(vii)

ca urmare a unor abateri profesionale sau deontologice, i s-a retras dreptul de a ocupa funcția de administrator sau orice funcție de conducere ori i s-a retras calitatea de angajat sau de ocupant al altui post din cadrul unei întreprinderi;

(viii)

a făcut, în alt mod, obiectul unor amenzi, suspendări, descalificări sau al oricărei alte sancțiuni, inclusiv în legătură cu fraude sau delapidări, din partea unei autorități de reglementare, a unui organism sau a unei agenții guvernamentale sau din partea unui organism profesional;

(ix)

face obiectul unei anchete în curs sau al unei proceduri pendinte în materie judiciară, administrativă, disciplinară sau de altă natură, inclusiv în legătură cu fraude sau delapidări, din partea unei autorități de reglementare, a unui organism sau a unei agenții guvernamentale sau din partea unui organism profesional;

(d)

o declarație semnată privind orice situație potențială de conflict de interese în care s-ar putea găsi membrul în îndeplinirea sarcinilor ce îi revin și modul în care vor fi gestionate aceste conflicte, inclusiv un inventar al funcțiilor deținute în cadrul altor întreprinderi;

(e)

în cazul în care nu este inclusă în informațiile furnizate în temeiul literei (a), o descriere a cunoștințelor și experienței membrului în ceea ce privește sarcinile relevante pentru furnizarea de către partea terță a serviciilor de evaluare a respectării STS și, în special, a cunoștințelor și experienței sale în raport cu diverse tipuri de securitizări sau cu securitizările diverselor expuneri-suport.

(5)   Cererea menționată la articolul 1 conține următoarele informații referitoare la fiecare administrator independent:

(a)

dovada independenței administratorului în cadrul organului de conducere;

(b)

raportarea oricărei relații de afaceri, de muncă sau de altă natură, din trecut sau din prezent, care creează sau ar putea crea un potențial conflict de interese;

(c)

raportarea oricărei relații de afaceri, de familie sau de altă natură cu partea terță, cu acționarul său majoritar sau cu conducerea acestuia care creează sau ar putea crea un conflict de interese.

Articolul 3

Guvernanța corporativă

În cazul în care partea terță aderă la un cod de guvernanță corporativă care vizează numirea și rolul administratorilor independenți și gestionarea conflictelor de interese, cererea menționată la articolul 1 precizează codul respectiv și prezintă o explicație pentru orice situație în care partea terță se abate de la acesta.

Articolul 4

Independența și evitarea conflictelor de interese

(1)   Cererea menționată la articolul 1 conține informații detaliate privind sistemele de control intern ale solicitantului pentru gestionarea conflictelor de interese, inclusiv o descriere a funcției de conformitate a părții terțe și a măsurilor sale de evaluare a riscurilor.

(2)   Cererea menționată la articolul 1 conține informații privind politicile și procedurile de identificare, gestionare, eliminare, atenuare și raportare a conflictelor de interese existente sau potențiale și a amenințărilor la adresa independenței furnizării de către partea terță a serviciilor de evaluare a respectării STS.

(3)   Cererea menționată la articolul 1 conține o descriere a oricăror alte măsuri și controale aplicate pentru a asigura identificarea, gestionarea și raportarea adecvată și în timp util a conflictelor de interese.

(4)   Cererea menționată la articolul 1 conține un inventar actualizat al oricăror conflicte de interese potențiale sau existente identificate de partea terță în conformitate cu articolul 28 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul (UE) 2017/2402 și include:

(a)

o descriere a oricăror conflicte de interese reale sau potențiale care implică partea terță, acționarii, proprietarii sau membrii săi, membrii organului de conducere, administratorii sau angajații săi sau orice altă persoană fizică ale cărei servicii sunt puse la dispoziția părții terțe sau se află sub controlul acesteia;

(b)

o descriere a oricăror conflicte de interese reale sau potențiale care rezultă din relațiile de afaceri existente sau preconizate ale părții terțe, inclusiv orice acorduri de externalizare existente sau preconizate, sau din alte activități ale părții terțe.

(5)   Cererea menționată la articolul 1 prezintă detalii cu privire la politicile sau procedurile care urmăresc să asigure că partea terță nu furnizează nicio formă de servicii de consultanță sau de audit ori servicii echivalente inițiatorului, sponsorului sau SSPE implicate în securitizările pentru care partea terță evaluează respectarea STS.

(6)   Cererea menționată la articolul 1 furnizează detalii cu privire la:

(a)

veniturile provenite din alte servicii care nu au legătură cu STS furnizate de partea terță, dezagregate în venituri provenite din servicii care nu sunt legate de securitizare și venituri provenite din servicii legate de securitizare, pentru fiecare din cele trei perioade anuale de raportare anterioare datei de depunere a cererii sau, în cazul în care nu sunt disponibile, de la data constituirii părții terțe;

(b)

proporția estimată a veniturilor provenite din servicii de evaluare a respectării STS în raport cu venitul total estimat pentru următoarea perioadă de referință de trei ani.

(7)   Cererea menționată la articolul 1 include, dacă este cazul, următoarele informații privind concentrarea veniturilor provenite de la o singură întreprindere sau de la un grup de întreprinderi:

(a)

informații de identificare a oricărei întreprinderi sau a oricărui grup de întreprinderi legate din punct de vedere economic care a furnizat mai mult de 10 % din veniturile totale ale părții terțe în fiecare din cele trei perioade anuale de raportare anterioare datei de depunere a cererii sau, în cazul în care nu sunt disponibile, de la data constituirii părții terțe;

(b)

o declarație în care se indică dacă se estimează că o întreprindere sau un grup de întreprinderi legate din punct de vedere economic va furniza cel puțin 10 % din veniturile estimate ale părții terțe provenite din furnizarea de servicii de evaluare a respectării STS în fiecare dintre următorii trei ani.

(8)   Dacă este cazul, cererea menționată la articolul 1 conține o evaluare a modului în care o concentrare de venituri provenite de la o singură întreprindere sau de la un grup de întreprinderi legate din punct de vedere economic, identificată la alineatul (7), este compatibilă cu politicile și procedurile părții terțe privind independența serviciilor de evaluare a respectării STS, astfel cum sunt menționate la alineatul (2).

Articolul 5

Structura tarifelor

(1)   Cererea menționată la articolul 1 conține informații referitoare la politicile de tarifare pentru furnizarea serviciilor de evaluare a respectării STS și include următoarele elemente:

(a)

criteriile de tarifare și o structură a tarifelor sau un barem tarifar corespunzător serviciilor de evaluare a respectării STS pentru fiecare tip de securitizare pentru care sunt furnizate astfel de servicii (făcând distincție între alte securitizări decât ABCP și securitizările și programele ABCP), inclusiv eventualele orientări sau proceduri interne care reglementează modul în care sunt utilizate criteriile de tarifare în vederea determinării sau fixării tarifelor individuale;

(b)

detalii privind metodele utilizate pentru înregistrarea eventualelor costuri specifice ocazionate de furnizarea serviciilor de evaluare a respectării STS, inclusiv cheltuielile accesorii suplimentare legate de furnizarea serviciilor de evaluare a respectării STS, cum ar fi cheltuielile de transport și cazare, și, în cazul în care partea terță intenționează să externalizeze părți din furnizarea serviciilor de evaluare a respectării STS, o descriere a modului în care această externalizare va fi avută în vedere în criteriile de tarifare;

(c)

o descriere detaliată a procedurilor instituite pentru modificarea tarifelor sau pentru abaterea de la baremul tarifar, inclusiv în cadrul unui program de utilizare frecventă;

(d)

o descriere detaliată a procedurilor sau controalelor interne instituite pentru asigurarea și monitorizarea respectării politicilor de tarifare, inclusiv a procedurilor sau controalelor interne care monitorizează evoluția tarifelor individuale în timp și în raport cu diverși clienți cărora le sunt furnizate servicii de evaluare a respectării STS;

(e)

o descriere detaliată a proceselor de revizuire și actualizare atât a sistemului de calculare a costurilor, cât și a politicilor de tarifare;

(f)

o descriere detaliată a procedurilor și controalelor interne vizând menținerea evidențelor în legătură cu baremele tarifare, tarifele individuale aplicate sau modificările politicilor de tarifare ale părții terțe.

(2)   Cererea menționată la articolul 1 furnizează informații din care să reiasă:

(a)

dacă tarifele sunt fixate înainte de furnizarea serviciului de evaluare a respectării STS;

(b)

dacă tarifele plătite în avans sunt nerambursabile;

(c)

garanțiile operaționale menite să asigure că acordurile contractuale încheiate între partea terță și un inițiator, sponsor sau SSPE pentru furnizarea serviciilor de evaluare a respectării STS nu includ o clauză contractuală de reziliere și nu prevăd încălcarea contractului sau neexecutarea contractului în cazul în care rezultatul evaluării respectării STS demonstrează că securitizarea nu respectă criteriile STS.

Articolul 6

Garanții operaționale și procese interne de evaluare a respectării STS

(1)   Cererea menționată la articolul 1 include un rezumat detaliat al politicilor, procedurilor și manualelor privind controalele și garanțiile operaționale instituite în vederea asigurării independenței evaluării de către partea terță a respectării STS, precum și a integrității evaluării sale.

(2)   Cererea menționată la articolul 1 conține toate informațiile care demonstrează că partea terță a instituit garanții operaționale și procese interne care să îi permită să evalueze în mod corespunzător respectarea STS, inclusiv următoarele informații:

(a)

numărul de angajați, calculat în echivalent cu normă întreagă, defalcat pe tipuri de posturi din cadrul părții terțe;

(b)

detalii privind politicile și procedurile instituite de partea terță cu privire la:

(i)

independența diferiților membri ai personalului;

(ii)

încetarea contractelor de muncă, inclusiv orice măsuri pentru asigurarea independenței și integrității procesului de evaluare a respectării STS în contextul încetării relațiilor de muncă și politicile și procedurile în legătură cu negocierea contractelor de muncă viitoare cu alte întreprinderi pentru personalul implicat direct în evaluarea STS;

(iii)

cerințele de calificare pentru personalul implicat direct în furnizarea activităților de evaluare a respectării STS, diferențiate pe tipuri de posturi;

(iv)

politicile de formare și dezvoltare pentru personalul implicat direct în furnizarea serviciilor de evaluare a respectării STS;

(v)

politicile de evaluare și de remunerare a personalului implicat direct în furnizarea serviciilor de evaluare a respectării STS;

(c)

o descriere a măsurilor instituite de partea terță în vederea reducerii riscului de dependență prea mare de anumiți membri ai personalului pentru furnizarea serviciilor de evaluare a respectării STS;

(d)

următoarele informații în cazul în care partea terță recurge, în cadrul oricărei evaluări STS, la externalizare sau experți externi:

(i)

detalii privind politicile și procedurile în ceea ce privește externalizarea activităților și recurgerea la experți externi;

(ii)

o descriere a acordurilor de externalizare încheiate sau avute în vedere de partea terță, însoțită de o copie a contractelor care reglementează respectivele acorduri de externalizare;

(iii)

o descriere a serviciilor care urmează a fi furnizate de expertul extern, inclusiv domeniul de aplicare al serviciilor și condițiile în care ar trebui furnizate serviciile respective;

(iv)

o explicație detaliată a modului în care partea terță intenționează să identifice, să gestioneze și să monitorizeze riscurile care decurg din externalizare și o descriere a garanțiilor instituite în vederea asigurării independenței procesului de evaluare STS;

(e)

o descriere a măsurilor care trebuie fi utilizate în cazul încălcării politicilor sau procedurilor menționate la alineatul (2) litera (b) și la alineatul (2) litera (d) punctul (i);

(f)

o descriere a politicilor privind raportarea către autoritatea competentă a unei situații grave de încălcare a politicilor sau procedurilor menționate la alineatul (2) litera (b) și la alineatul (2) litera (d) punctul (i) sau orice alt fapt, eveniment sau circumstanță care ar putea constitui o încălcare a condițiilor de autorizare a părții terțe;

(g)

o descriere a mecanismelor instituite în vederea asigurării faptului că persoanele în cauză au cunoștință de politicile și procedurile menționate la alineatul (2) litera (b) și la alineatul (2) litera (d) punctul (i), precum și o descriere a mecanismelor privind monitorizarea, revizuirea și actualizarea respectivelor politici și proceduri.

(3)   Cererea menționată la articolul 1 conține următoarele informații referitoare la fiecare tip de securitizare pentru care partea terță intenționează să furnizeze servicii de evaluare a respectării STS:

(a)

o descriere a metodologiei de evaluare STS care urmează a fi aplicată, inclusiv procedurile și metodologia de asigurare a calității respectivei evaluări;

(b)

un model al raportului de verificare STS care urmează a fi furnizat inițiatorului, sponsorului sau SSPE.

Articolul 7

Formatul cererii

(1)   O parte terță alocă un număr unic de referință fiecărui document pe care îl transmite autorității competente ca parte a cererii sale.

(2)   O parte terță include în cererea sa o explicație motivată pentru orice cerință prevăzută în prezentul regulament pe care o consideră neaplicabilă.

(3)   Cererea menționată la articolul 1 este însoțită de o adresă semnată de un membru al organului de conducere al părții terțe, prin care sunt confirmate următoarele:

(a)

din informațiile pe care le deține, informațiile furnizate sunt exacte și complete la data depunerii cererii;

(b)

solicitantul nu este nici o entitate reglementată, astfel cum este definită la articolul 2 punctul 4 din Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (5), nici o agenție de rating de credit, astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (6).

Articolul 8

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 februarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 28.12.2017, p. 35.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 320, 29.11.2008, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(4)  Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

(5)  Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 302, 17.11.2009, p. 1).


ANEXĂ

Referințele documentelor

Articolul din prezentul regulament

Numărul de referință unic al documentului

Titlul documentului

Capitolul, secțiunea sau pagina documentului unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile