28.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 140/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/856 AL COMISIEI

din 26 februarie 2019

de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește funcționarea Fondului pentru inovare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 10a alineatul (8) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Ar trebui să fie stabilite norme detaliate privind funcționarea Fondului pentru inovare, luând în considerare învățămintele desprinse din programul NER 300, instituit în temeiul Directivei 2003/87/CE și pus în aplicare pe baza Deciziei 2010/670/UE a Comisiei (2), în special concluziile raportului Curții de Conturi (3).

(2)

Pentru a acoperi rentabilitatea scăzută și riscurile tehnologice mai mari ale proiectelor eligibile în comparație cu tehnologiile convenționale, o parte semnificativă a finanțării prin Fondul pentru inovare ar trebui furnizată sub forma unui grant. Prin urmare, ar trebui stabilite norme detaliate privind plata granturilor.

(3)

Întrucât riscurile și rentabilitatea proiectelor eligibile pot diferi între sectoare, iar activitățile acestor proiecte pot, de asemenea, să evolueze în timp, este oportun să se permită furnizarea unei părți a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare sub formă de contribuții la operațiunile de finanțare mixtă din cadrul instrumentului de sprijin pentru investiții al Uniunii, precum și sub alte forme prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (4) („Regulamentul financiar”).

(4)

Este oportun să se ia în considerare diferența dintre costurile totale ale unui proiect eligibil și costurile totale ale unui proiect echivalent care utilizează tehnologia convențională drept costuri relevante în scopul finanțării în cadrul Fondului pentru inovare. Cu toate acestea, pentru a evita o sarcină administrativă excesivă asupra proiectelor la scară mică și pentru a aborda dificultățile specifice cu care se confruntă acestea în obținerea finanțării, costurile relevante ale unui proiect la scară mică ar trebui să fie costul total al cheltuielilor de capital pentru un astfel de proiect.

(5)

Pentru a pune la dispoziție în timp util resursele financiare adecvate pentru proiectele eligibile, plata granturilor ar trebui să se bazeze pe realizarea obiectivelor de etapă. Pentru toate proiectele, obiectivele de etapă ar trebui să includă închiderea financiară și demararea proiectului. Întrucât unele proiecte ar putea necesita furnizarea sprijinului la un moment diferit, este oportun să se prevadă posibilitatea de a stabili obiective de etapă suplimentare în documentația contractuală.

(6)

Pentru a spori probabilitatea de succes a proiectelor, ar trebui să se stabilească posibilitatea de a plăti o parte din grant înainte de demararea unui proiect. Plata granturilor ar trebui, în principiu, să înceapă la închiderea financiară și să continue pe parcursul etapei de dezvoltare și desfășurare a proiectului.

(7)

Cea mai mare parte a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare ar trebui să depindă de evitarea verificată a emisiilor de gaze cu efect de seră. În consecință, subperformanța semnificativă în ceea ce privește evitarea planificată a emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui să conducă la reducerea și recuperarea valorii sprijinului care depinde de această evitare. Cu toate acestea, mecanismul de reducere și recuperare ar trebui să fie suficient de flexibil pentru a lua în considerare caracterul inovator al proiectelor sprijinite din Fondul pentru inovare.

(8)

Granturile din cadrul Fondului pentru inovare ar trebui să fie acordate în urma unui proces de selecție competitiv, și anume prin intermediul cererilor de propuneri. Pentru a reduce sarcina administrativă asupra inițiatorilor de proiecte, ar trebui să se stabilească o procedură de depunere a cererilor în două etape, care să cuprindă o scrisoare de exprimare a interesului și o cerere completă.

(9)

Proiectele care solicită sprijin acordat prin Fondul pentru inovare ar trebui evaluate pe baza unor criterii calitative și cantitative. Combinarea acestor criterii ar trebui să asigure caracterul complet al evaluării proiectului în ceea ce privește potențialul său tehnologic și comercial. Pentru a asigura o selecție echitabilă și bazată pe merite, proiectele ar trebui să fie selectate pe baza acelorași criterii de selecție, dar să fie evaluate și ierarhizate mai întâi în raport cu alte proiecte din același sector și, ulterior, cu proiecte din toate sectoarele.

(10)

Proiectele ale căror planificare, model de afaceri și structură financiară și juridică nu sunt suficient de mature, în special având în vedere o posibilă lipsă de sprijin din partea statelor membre în cauză sau a autorizațiilor naționale necesare, nu ar trebui să fie selectate pentru a beneficia de sprijin acordat prin Fondul pentru inovare. Cu toate acestea, astfel de proiecte pot fi promițătoare. Prin urmare, ar trebui să se prevadă posibilitatea acordării de asistență pentru dezvoltare unor astfel de proiecte. Asistența pentru dezvoltarea de proiecte ar trebui să aducă beneficii în special proiectelor la scară mică și proiectelor din statele membre cu venituri mai reduse, pentru a contribui la realizarea unei distribuții echilibrate din punct de vedere geografic a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare.

(11)

Este important să se realizeze o distribuție echilibrată din punct de vedere geografic a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare. Pentru a preveni o situație în care unele state membre nu sunt acoperite suficient, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a stabili criterii de selecție suplimentare în vederea realizării echilibrului din punct de vedere geografic în cadrul unei a doua cereri de propuneri sau al unei cereri de propuneri ulterioare.

(12)

Comisia ar trebui să asigure punerea în aplicare a Fondului pentru inovare. Cu toate acestea, Comisia ar trebui să poată delega unele dintre acțiunile de punere în aplicare, cum ar fi organizarea cererii de propuneri, preselecția proiectelor sau gestionarea contractuală a granturilor, către organismele de execuție.

(13)

Veniturile din Fondul pentru inovare, inclusiv veniturile din certificatele cuantificate monetar pe platforma comună de licitație în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei (5), ar trebui gestionate în conformitate cu obiectivele Directivei 2003/87/CE. Prin urmare, Comisia ar trebui să îndeplinească ea însăși această sarcină și să aibă posibilitatea de a delega această sarcină către Banca Europeană de Investiții.

(14)

Comisia ar trebui să aplice norme diferite în funcție de modul de punere în aplicare a Fondului pentru inovare. În cazul în care Fondul pentru inovare este pus în aplicare în cadrul gestiunii directe, dispozițiile prezentului regulament ar trebui să fie pe deplin aliniate la dispozițiile Regulamentului financiar.

(15)

Statele membre ar trebui să joace un rol important în punerea în aplicare a Fondului pentru inovare. În special, Comisia ar trebui să consulte statele membre cu privire la principalele decizii de punere în aplicare, precum și cu privire la dezvoltarea Fondului pentru inovare.

(16)

Fondul pentru inovare ar trebui să fie pus în aplicare în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul financiar.

(17)

Ar trebui prevăzute modalități clare de raportare, de asumare a răspunderii și de control financiar pentru a se asigura că Comisia primește informații complete și în timp util cu privire la evoluția proiectelor sprijinite prin Fondul pentru inovare, că entitățile care gestionează Fondul pentru inovare aplică principii de bună gestiune financiară și că statele membre sunt informate în timp util cu privire la punerea în aplicare a Fondului pentru inovare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește norme detaliate de completare a Directivei 2003/87/CE în ceea ce privește:

(a)

obiectivele operaționale ale Fondului pentru inovare instituit prin articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE;

(b)

formele de sprijin acordat prin Fondul pentru inovare;

(c)

procedura de solicitare a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare;

(d)

procedura și criteriile de selecție a proiectelor în cadrul Fondului pentru inovare;

(e)

plata sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare;

(f)

guvernanța Fondului pentru inovare;

(g)

raportarea, monitorizarea, evaluarea, controlul și publicitatea cu privire la funcționarea Fondului pentru inovare.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„închidere financiară” înseamnă momentul din ciclul de dezvoltare a proiectului în care toate acordurile de proiect și de finanțare au fost semnate și toate condițiile prevăzute au fost îndeplinite;

2.

„demarare” înseamnă momentul din ciclul de dezvoltare a proiectului în care au fost testate toate elementele și sistemele necesare pentru funcționarea proiectului și în care au început activitățile care conduc la evitarea efectivă a emisiilor de gaze cu efect de seră;

3.

„proiect la scară mică” înseamnă un proiect cu o valoare totală a cheltuielilor de capital care nu depășește 7 500 000 EUR.

Articolul 3

Obiective operaționale

Fondul pentru inovare are următoarele obiective operaționale:

(a)

sprijinirea proiectelor care demonstrează tehnologii, procese sau produse foarte inovatoare, care sunt suficient de mature și care au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;

(b)

oferirea de sprijin financiar adaptat nevoilor pieței și profilurilor de risc ale proiectelor eligibile, atrăgând totodată resurse publice și private suplimentare;

(c)

asigurarea faptului că veniturile Fondului pentru inovare sunt gestionate în conformitate cu obiectivele Directivei 2003/87/CE.

Articolul 4

Forme ale sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare

Sprijinul acordat proiectului prin intermediul Fondului pentru inovare poate lua următoarele forme:

(a)

granturi;

(b)

contribuții la operațiunile de finanțare mixtă în cadrul instrumentului de sprijin pentru investiții al Uniunii;

(c)

atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Directiva 2003/87/CE, finanțarea în oricare dintre celelalte forme prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 („Regulamentul financiar”), în special premii, precum și achiziții publice.

CAPITOLUL II

Dispoziții specifice aplicabile granturilor

Articolul 5

Costuri relevante

(1)   În sensul celei de a patra teze de la articolul 10a alineatul (8) al treilea paragraf din Directiva 2003/87/CE, costurile relevante sunt costurile suplimentare suportate de inițiatorul proiectului ca urmare a aplicării tehnologiei inovatoare legate de reducerea sau evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră. Costurile relevante se calculează ca diferența dintre cea mai bună estimare a cheltuielilor totale de capital, valoarea actualizată netă a costurilor de funcționare și a beneficiilor care apar timp de 10 ani de la demararea proiectului, comparativ cu rezultatul aceluiași calcul pentru o producție convențională cu aceeași capacitate în ceea ce privește producerea efectivă a produsului finit respectiv.

În cazul în care producția convențională menționată la primul paragraf nu există, costurile relevante sunt cea mai bună estimare a cheltuielilor totale de capital și a valorii actualizate nete a cheltuielilor de funcționare și a beneficiilor care apar pe o perioadă de 10 ani de la demararea proiectului.

(2)   Costurile relevante ale unui proiect la scară mică sunt costurile totale ale cheltuielilor de capital aferente proiectului respectiv.

Articolul 6

Plata granturilor

(1)   Sprijinul acordat prin Fondul pentru inovare, sub forma unui grant, este plătit în momentul atingerii obiectivelor de etapă stabilite în prealabil.

(2)   Pentru toate proiectele, obiectivele de etapă menționate la alineatul (1) se bazează pe ciclul de dezvoltare a proiectului și implică cel puțin următoarele:

(a)

închiderea financiară;

(b)

demararea proiectului.

(3)   Ținând seama de tehnologia utilizată și de circumstanțele specifice din sectorul sau sectoarele în care este utilizată aceasta, pot fi stabilite obiective de etapă specifice suplimentare în documentele contractuale.

(4)   Până la 40 % din suma totală a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare, inclusiv asistența pentru dezvoltarea de proiecte, pentru un proiect specific se plătește la închiderea financiară sau la atingerea unui obiectiv de etapă specific care precede închiderea financiară, în cazul în care un astfel de obiectiv de etapă a fost stabilit în conformitate cu alineatul (3).

(5)   În măsura în care suma totală a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare pentru un anumit proiect nu a fost plătită în temeiul alineatului (4), suma respectivă se plătește după închiderea financiară. Aceasta poate fi plătită parțial înainte de demararea proiectului și în tranșe anuale după demararea acestuia.

(6)   În sensul alineatelor (4) și (5) ale acestui articol, suma totală a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare pentru un anumit proiect include valoarea sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare pentru proiectul în cauză prin intermediul asistenței pentru dezvoltarea de proiecte în conformitate cu articolul 13.

Articolul 7

Norme generale privind recuperarea

(1)   Comisia ia măsurile adecvate pentru a se asigura că, atunci când activitățile finanțate în temeiul prezentului regulament sunt puse în aplicare, interesele financiare ale Fondului pentru inovare sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, corupției și oricăror altor activități ilegale, prin controale eficace și, în cazul în care sunt descoperite nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit și, dacă este cazul, prin aplicarea de sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare.

(2)   Recuperările se pun în aplicare în conformitate cu Regulamentul financiar.

(3)   Motivele care justifică recuperarea, precum și procedurile de recuperare sunt prezentate mai în detaliu în documentația contractuală.

Articolul 8

Norme speciale privind recuperarea

(1)   Suma sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare plătită în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) după închiderea financiară depinde de evitarea emisiilor de gaze cu efect de seră verificată pe baza rapoartelor anuale prezentate de inițiatorul proiectului pentru o perioadă cuprinsă între trei și zece ani de la demararea proiectului. Raportul anual final prezentat de inițiatorul proiectului include cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră evitate pe parcursul întregii perioade de raportare.

(2)   În cazul în care cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră evitate pe parcursul întregii perioade de raportare reprezintă mai puțin de 75 % din cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră planificată să fie evitată, suma plătită sau care urmează să fie plătită inițiatorului proiectului în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) este recuperată sau redusă proporțional.

(3)   În cazul în care proiectul nu este demarat până la momentul stabilit în prealabil sau inițiatorul proiectului nu reușește să demonstreze o evitare reală a emisiilor de gaze cu efect de seră, suma plătită după închiderea financiară în conformitate cu articolul 6 alineatul (5) este recuperată în totalitate.

(4)   În cazul în care situațiile menționate la alineatele (2) și (3) apar din cauza unor circumstanțe extraordinare care nu pot fi controlate de inițiatorul proiectului, iar acesta demonstrează că proiectul are potențialul de a evita emisiile de gaze cu efect de seră dincolo de suma raportată, sau în cazul în care inițiatorul proiectului demonstrează că proiectul poate aduce beneficii semnificative în ceea ce privește inovarea bazată pe emisii reduse de dioxid de carbon, Comisia poate decide să nu aplice mecanismele de recuperare prevăzute la alineatele (2) și (3).

(5)   Motivul care justifică recuperarea și procedurile de recuperare sunt prezentate mai în detaliu în documentația contractuală.

(6)   Normele prevăzute la alineatele (3) și (4) ale acestui articol nu aduc atingere normelor generale privind recuperarea prevăzute la articolul 7.

Articolul 9

Cereri de propuneri

(1)   Inițiatorii proiectelor sunt invitați să solicite sprijin acordat prin Fondul pentru inovare prin intermediul cererilor de propuneri deschise lansate de Comisie.

Înainte de adoptarea unei decizii de lansare a unei cereri de propuneri, Comisia consultă statele membre cu privire la proiectul de decizie.

(2)   Decizia Comisiei de lansare a cererilor de propuneri include cel puțin următoarele:

(a)

suma totală a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare disponibil pentru cererea de propuneri;

(b)

suma maximă a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare disponibil pentru acordarea de asistență pentru dezvoltarea de proiecte;

(c)

tipurile de proiecte sau sectoare solicitate;

(d)

o descriere a procedurii de depunere a cererilor și o listă detaliată a informațiilor și documentației care trebuie prezentate în fiecare etapă a procedurii de depunere a cererilor;

(e)

informații detaliate privind procedura de selecție, inclusiv metodologia de evaluare și clasificare;

(f)

în cazul în care se aplică proceduri specifice de depunere a cererilor și de selecție în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) și cu articolul 12 alineatul (6) pentru proiectele la scară mică, normele privind respectivele proceduri specifice;

(g)

în cazul în care Comisia rezervă pentru proiectele la scară mică o parte din suma totală a sprijinului din Fondul pentru inovare disponibilă pentru cererea de propuneri, valoarea părții respective;

(h)

în cazul în care se aplică criterii de selecție suplimentare în vederea unei distribuții echilibrate din punct de vedere geografic a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), criteriile respective.

Articolul 10

Procedura de depunere a cererilor

(1)   Organismul de execuție colectează cererile și organizează procedura de depunere a cererilor în următoarele două etape:

(a)

exprimarea interesului;

(b)

depunerea cererii complete.

(2)   În etapa de exprimare a interesului, inițiatorul proiectului trebuie să prezinte o descriere a principalelor caracteristici ale proiectului în conformitate cu cerințele prevăzute în cererea de propuneri relevantă, inclusiv descrierea eficacității proiectului, a gradului de inovare și a gradului de maturitate, astfel cum se specifică la articolul 11 alineatul (1) literele (a), (b) și (c).

(3)   În etapa de depunere a cererii complete, inițiatorul proiectului trebuie să prezinte o descriere detaliată a proiectului și toate documentele justificative, inclusiv planul privind schimbul de cunoștințe.

(4)   Pentru proiectele la scară mică se poate aplica o procedură simplificată de depunere a cererilor.

Articolul 11

Criterii de selecție

(1)   Selecția proiectelor pentru a beneficia de sprijin acordat prin Fondul pentru inovare se bazează pe următoarele criterii:

(a)

eficacitatea în ceea ce privește potențialul de evitare a emisiilor de gaze cu efect de seră, dacă este cazul, în comparație cu valorile de referință menționate la articolul 10a alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE;

(b)

gradul de inovare al proiectelor în raport cu stadiul actual al tehnologiei;

(c)

maturitatea proiectului în ceea ce privește planificarea, modelul de afaceri, structura financiară și juridică, precum și perspectiva de a realiza închiderea financiară într-un interval de timp predefinit care să nu depășească patru ani de la decizia de acordare a sprijinului;

(d)

potențialul tehnic și comercial pentru aplicații la scară largă sau pentru replicare sau pentru reduceri viitoare ale costurilor;

(e)

eficiența în ceea ce privește costurile relevante ale proiectului minus orice contribuție la costurile respective din partea inițiatorului proiectului, împărțită la cantitatea totală estimată a emisiilor de gaze cu efect de seră care trebuie să fie evitată, sau energia care urmează să fie produsă sau stocată sau CO2 care urmează să fie stocat în primii 10 ani de funcționare.

(2)   Criterii suplimentare care urmăresc realizarea unei distribuții echilibrate din punct de vedere geografic a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare pot fi aplicate, de asemenea, în scopul selecției proiectelor.

Articolul 12

Procedura de selecție

(1)   Pe baza cererilor primite în etapa de exprimare a interesului, organismul de execuție evaluează, pentru fiecare proiect, eligibilitatea în conformitate cu articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE. Organismul de execuție inițiază ulterior procesul de selectare a proiectelor eligibile în conformitate cu alineatele (2) și (3) ale acestui articol.

(2)   Pe baza cererilor primite în etapa de exprimare a interesului, organismul de execuție elaborează o listă a proiectelor care îndeplinesc criteriile de selecție prevăzute la articolul 11 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și invită inițiatorii proiectelor respective să depună o cerere completă.

În cazul în care organismul de execuție a concluzionat că un proiect îndeplinește criteriile de selecție prevăzute la articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (b), dar nu îndeplinește criteriul prevăzut la articolul 11 alineatul (1) litera (c), organismul de execuție evaluează dacă proiectul are potențialul de a îndeplini toate criteriile de selecție în cazul în care este dezvoltat în continuare. În cazul în care proiectul are un astfel de potențial, organismul de execuție poate acorda proiectului în cauză asistență pentru dezvoltare sau, în cazul în care Comisia îndeplinește respectiva sarcină, propune Comisiei să acorde proiectului asistență pentru dezvoltare.

(3)   Pe baza cererii complete primite în conformitate cu alineatul (2) al acestui articol, organismul de execuție inițiază procesul de evaluare și clasificare a proiectului pe baza tuturor criteriilor de selecție prevăzute la articolul 11. În scopul evaluării respective, organismul de execuție compară proiectele în cauză cu proiectele din același sector, precum și cu proiectele din alte sectoare și elaborează o listă de proiecte preselectate.

(4)   Lista de proiecte preselectate menționată la alineatul (3) și, după caz, propunerea menționată la alineatul (2) al doilea paragraf se comunică Comisiei și include cel puțin următoarele:

(a)

o confirmare a respectării criteriilor de eligibilitate și de selecție;

(b)

detalii privind evaluarea și clasificarea proiectului;

(c)

costurile totale ale proiectului și costurile relevante menționate la articolul 5, exprimate în EUR;

(d)

cererea pentru valoarea totală a sprijinului solicitat din Fondul pentru Inovare exprimată în EUR,

(e)

cantitatea estimată de emisii de gaze cu efect de seră care urmează să fie evitată;

(f)

cantitatea estimată de energie care urmează să fie produsă sau stocată;

(g)

cantitatea estimată de CO2 care urmează să fie stocată;

(h)

informații privind forma juridică a sprijinului din Fondul pentru inovare solicitat de inițiatorul proiectului.

(5)   Pe baza celor comunicate în temeiul alineatului (4) al acestui articol, Comisia, după consultarea statelor membre în conformitate cu articolul 21 alineatul (2), adoptă decizia de acordare care specifică sprijinul acordat proiectelor selectate și, după caz, elaborează o listă de rezervă.

(6)   Pentru proiectele la scară mică se poate aplica o procedură specifică de selecție.

Articolul 13

Asistența pentru dezvoltarea de proiecte

(1)   După consultarea statelor membre în conformitate cu articolul 21 alineatul (2) litera (c), Comisia stabilește valoarea maximă a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare disponibil pentru asistența pentru dezvoltarea de proiecte.

(2)   Asistența pentru dezvoltarea de proiecte se acordă de către Comisie sau de către organismul de execuție în conformitate cu articolul 12 alineatul (2), sub formă de grant.

(3)   Următoarele activități pot fi finanțate prin intermediul asistenței pentru dezvoltarea de proiecte:

(a)

îmbunătățirea și dezvoltarea unei documentații aferente proiectului sau a unor elemente ale conceperii proiectului, cu scopul de a asigura un grad suficient de maturitate a proiectului;

(b)

evaluarea fezabilității proiectului, inclusiv studiile tehnice și economice;

(c)

consiliere privind structura financiară și juridică a proiectului;

(d)

consolidarea capacității inițiatorului proiectului.

(4)   În scopul asistenței pentru dezvoltarea de proiecte, costurile relevante sunt toate costurile legate de dezvoltarea proiectelor. Fondul pentru inovare poate finanța până la 100 % din costurile relevante.

CAPITOLUL III

Dispoziții specifice aplicabile formelor de sprijin acordat prin fondul pentru inovare, altele decât granturile

Articolul 14

Furnizarea de sprijin acordat prin Fondul pentru inovare sub formă de contribuții la operațiunile de finanțare mixtă în cadrul instrumentului de sprijin pentru investiții al Uniunii

(1)   În cazul în care Comisia decide să plătească sprijinul acordat prin Fondul pentru inovare sub formă de contribuții la operațiunile de finanțare mixtă în cadrul instrumentului de sprijin pentru investiții al Uniunii, sprijinul acordat prin Fondul de inovare este pus în aplicare în conformitate cu normele aplicabile instrumentului de sprijin pentru investiții al Uniunii. Cu toate acestea, eligibilitatea proiectelor este evaluată în conformitate cu articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE.

(2)   După consultarea statelor membre, Comisia adoptă o decizie în care precizează dacă contribuția la operațiunile de finanțare mixtă ia formă de sprijin nerambursabil sau de sprijin rambursabil sau ambele, indicând cuantumul sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare disponibil pentru efectuarea plăților prin intermediul instrumentului de sprijin pentru investiții al Uniunii.

Articolul 15

Dispoziții privind sprijinul acordat prin Fondul pentru inovare sub orice altă formă prevăzută în Regulamentul financiar

(1)   În cazul în care Comisia decide să plătească sprijinul acordat prin Fondul pentru inovare sub orice formă prevăzută în Regulamentul financiar, alta decât granturile, Comisia adoptă, după consultarea statelor membre, o decizie în care indică cuantumul sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare disponibil pentru realizarea plății sub forma respectivă, precum și normele aplicabile cererii pentru a beneficia de un astfel de sprijin, selectarea proiectelor și plata sprijinului.

(2)   Proiectele care beneficiază de sprijin acordat prin Fondul pentru inovare în temeiul acestui articol respectă normele Uniunii privind ajutoarele de stat.

CAPITOLUL IV

Guvernanță

Articolul 16

Punerea în aplicare a Fondului pentru inovare

(1)   Comisia pune în aplicare Fondul pentru inovare prin gestiune directă, în conformitate cu dispozițiile relevante ale articolelor 125-153 din Regulamentul financiar, sau prin gestiune indirectă, prin intermediul organismelor menționate la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

(2)   Costurile suportate în legătură cu activitățile de punere în aplicare a Fondului pentru inovare, inclusiv costurile administrative și de gestionare, sunt finanțate din Fondul pentru inovare.

Articolul 17

Desemnarea organismelor de execuție

(1)   În cazul în care Comisia decide să delege anumite sarcini legate de punerea în aplicare a Fondului pentru inovare către un organism de execuție, Comisia adoptă o decizie prin care desemnează un astfel de organism de execuție.

Comisia și organismul de execuție desemnat încheie un acord de stabilire a termenilor și condițiilor specifice în temeiul cărora organismul de execuție urmează să își îndeplinească sarcinile.

(2)   În cazul în care Comisia pune în aplicare Fondul pentru inovare în cadrul gestiunii directe și decide să delege anumite sarcini de punere în aplicare către un organism de execuție, Comisia desemnează o agenție executivă drept organism de execuție.

(3)   În cazul în care Comisia pune în aplicare Fondul pentru inovare în cadrul gestiunii indirecte, Comisia desemnează drept organism de execuție un organism menționat la articolul 62 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul financiar.

(4)   În măsura în care sarcinile legate de punerea în aplicare a Fondului pentru inovare nu sunt delegate unui organism de execuție, Comisia îndeplinește sarcinile respective.

Articolul 18

Sarcinile organismului de execuție

Organismul de execuție desemnat în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) poate fi însărcinat cu gestionarea generală a cererii de propuneri, cu plata sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare și cu monitorizarea punerii în aplicare a proiectelor selectate. În acest scop, organismului de execuție i se pot încredința următoarele sarcini:

(a)

organizarea cererii de propuneri;

(b)

organizarea procedurii de depunere a cererilor, inclusiv colectarea cererilor și analizarea tuturor documentelor justificative;

(c)

organizarea procedurii de selecție a proiectelor, inclusiv evaluarea proiectului sau evaluarea amănunțită și clasificarea acestora;

(d)

consilierea Comisiei cu privire la proiectele care urmează să beneficieze de sprijin acordat prin Fondul pentru inovare și la proiectele care urmează să fie incluse pe lista de rezervă;

(e)

acordarea sau furnizarea de asistență pentru dezvoltarea de proiecte;

(f)

semnarea acordurilor de grant și a altor contracte în funcție de forma sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare;

(g)

pregătirea și gestionarea documentației contractuale privind proiectele atribuite;

(h)

verificarea măsurii în care au fost îndeplinite condițiile de finanțare și în care a fost realizată plata veniturilor din Fondul pentru inovare către inițiatorii proiectelor;

(i)

monitorizarea punerii în aplicare a proiectului;

(j)

comunicarea cu inițiatorii proiectului;

(k)

raportarea către Comisie, inclusiv cu privire la orientarea generală pentru dezvoltarea în continuare a Fondului pentru inovare;

(l)

raportarea financiară;

(m)

acțiuni de informare, comunicare și promovare, inclusiv elaborarea de materiale promoționale, și conceperea siglei Fondului pentru inovare;

(n)

gestionarea activității de schimb de cunoștințe;

(o)

sprijinirea statelor membre în eforturile lor de promovare a Fondului pentru inovare și de comunicare cu inițiatorii de proiecte;

(p)

orice alte sarcini legate de punerea în aplicare a Fondului pentru inovare.

Articolul 19

Dispoziții specifice aplicabile punerii în aplicare a Fondului pentru inovare prin gestiune directă

(1)   În cazul în care Comisia desemnează o agenție executivă drept organism de execuție în temeiul articolului 17 alineatul (1) din prezentul regulament, o astfel de decizie a Comisiei face obiectul rezultatului analizei costuri-beneficii menționate la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului (6), iar acordul menționat la articolul 17 alineatul (1) al doilea paragraf din prezentul regulament ia forma unui instrument de delegare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003.

(2)   În cazul în care sumele plătite în cadrul gestiunii directe sunt recuperate în temeiul articolelor 7 și 8 din prezentul regulament, sumele recuperate constituie venituri alocate în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul financiar și sunt utilizate pentru finanțarea operațiunilor Fondului pentru inovare.

(3)   Pentru toate sarcinile de punere în aplicare îndeplinite de Comisie, inclusiv prin intermediul unei agenții executive, veniturile Fondului pentru inovare constituie venituri alocate externe în sensul articolului 21 alineatele (1) și (5) din Regulamentul financiar. Aceste venituri alocate cuprind, de asemenea, toate costurile administrative legate de punerea în aplicare a Fondului pentru inovare. Comisia poate utiliza maximum 5 % din pachetul Fondului pentru inovare pentru a-și acoperi costurile de gestionare.

(4)   Un proiect care a beneficiat de sprijin din partea Fondului pentru inovare poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Finanțarea cumulată nu depășește costurile eligibile totale ale proiectului, iar sprijinul acordat din diferite programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază pro-rata.

Articolul 20

Gestionarea veniturilor Fondului pentru inovare

(1)   Comisia se asigură că certificatele destinate Fondului pentru inovare sunt scoase la licitație în conformitate cu principiile și modalitățile prevăzute la articolul 10 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE și gestionează veniturile Fondului pentru inovare în conformitate cu obiectivele Directivei 2003/87/CE.

(2)   Comisia se asigură că veniturile menționate la alineatul (1) sunt transferate organismului de execuție în timp util pentru finanțarea costurilor aferente activităților de punere în aplicare și pentru realizarea plății către proiectele atribuite.

(3)   Comisia poate delega monetizarea certificatelor și gestionarea veniturilor Fondului pentru inovare către Banca Europeană de Investiții (BEI). În cazul unei astfel de delegări, Comisia și BEI încheie un acord de stabilire a clauzelor și condițiilor specifice în temeiul cărora BEI își îndeplinește sarcinile legate de gestionarea veniturilor Fondului pentru inovare.

(4)   Sub rezerva dispozițiilor Directivei 2003/87/CE, veniturile Fondului pentru inovare rămase la sfârșitul perioadei de eligibilitate pentru proiectele sprijinite sunt utilizate pentru a susține noi proiecte care îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite la articolul 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE până când toate veniturile sunt cheltuite pentru obiectivele Fondului pentru inovare. Astfel de proiecte noi sunt selectate prin intermediul unor noi cereri de propuneri în conformitate cu articolul 9 sau sunt sprijinite în conformitate cu articolele 14 sau 15.

Articolul 21

Rolul statelor membre

(1)   Atunci când pune în aplicare Fondul pentru inovare, Comisia consultă statele membre și este asistată de acestea.

(2)   Statele membre sunt consultate cu privire la:

(a)

lista proiectelor preselectate, inclusiv lista de rezervă, precum și lista proiectelor propuse pentru a beneficia de asistență pentru dezvoltarea de proiecte în conformitate cu articolul 12 alineatul (2), înainte de acordarea sprijinului;

(b)

proiectele de decizie ale Comisiei menționate la articolul 9 alineatul (1), articolul 14 alineatul (2) și articolul 15 alineatul (1);

(c)

suma maximă a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare care urmează să fie pus la dispoziție pentru asistența pentru dezvoltarea de proiecte.

(3)   La cererea Comisiei, statele membre oferă consiliere și asistență Comisiei în ceea ce privește:

(a)

stabilirea de orientări generale pentru Fondul pentru inovare;

(b)

abordarea problemelor existente sau care apar în procesul de punere în aplicare a proiectului;

(c)

abordarea oricărui alt aspect legat de punerea în aplicare a proiectului.

(4)   Comisia informează statele membre cu privire la progresele înregistrate în punerea în aplicare a prezentului regulament, în special cu privire la punerea în aplicare a deciziilor de acordare a sprijinului menționate la articolul 12 alineatul (5).

Articolul 22

Rolul părților interesate

Comisia poate implica părțile interesate în discuțiile legate de punerea în aplicare a Fondului pentru inovare, inclusiv în ceea ce privește aspectele enumerate la articolul 21 alineatul (3).

CAPITOLUL V

Monitorizarea, raportarea și evaluarea

Articolul 23

Monitorizarea și raportarea

(1)   Organismul de execuție monitorizează funcționarea Fondului pentru inovare, inclusiv cuantumurile sprijinului acordat din Fondul pentru inovare.

(2)   Pentru a se asigura că datele pentru monitorizare menționate la alineatul (1) și rezultatele sunt colectate în mod eficient, eficace și în timp util, inițiatorilor de proiecte li se pot impune cerințe de raportare proporționale. Rapoartele inițiatorilor de proiecte includ informații cu privire la acțiunile de schimb de cunoștințe întreprinse în conformitate cu articolul 27.

(3)   Organismul de execuție raportează periodic Comisiei cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale.

(4)   Organismul de execuție raportează Comisiei cu privire la ciclul complet al plății sprijinului, în special cu privire la organizarea cererilor de propuneri și la semnarea contractelor cu inițiatorii proiectelor.

(5)   După încheierea fiecărei cereri de propuneri, Comisia raportează statelor membre cu privire la punerea în aplicare a respectivei cereri de propuneri.

(6)   Comisia prezintă anual Consiliului și Parlamentului European un raport privind stadiul punerii în aplicare a Fondului pentru inovare.

(7)   Organismele de execuție, altele decât agențiile executive, și entitățile cărora le-a fost delegată gestionarea veniturilor Fondului pentru inovare, în temeiul articolului 20 alineatul (3), furnizează Comisiei următoarele:

(a)

până la data de 15 februarie, situațiile financiare neauditate referitoare la exercițiul financiar precedent, care începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, în ceea ce privește activitățile delegate respectivelor organisme de execuție și entități;

(b)

până la data de 15 martie a anului în care au fost transmise situațiile financiare neauditate, situațiile financiare auditate pentru exercițiul financiar precedent, care începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, în ceea ce privește activitățile delegate respectivelor organisme de execuție și entități.

Comisia întocmește conturile anuale ale Fondului pentru inovare pentru fiecare exercițiu financiar, care începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie, pe baza situațiilor financiare prevăzute în temeiul primului paragraf. Aceste conturi fac obiectul unui audit extern independent.

Situațiile financiare și conturile prevăzute la acest alineat se întocmesc în conformitate cu normele contabile menționate la articolul 80 din Regulamentul financiar.

Articolul 24

Evaluarea

(1)   În 2025 și ulterior la fiecare cinci ani, Comisia efectuează o evaluare privind funcționarea Fondului pentru inovare. Evaluarea se axează pe evaluarea sinergiilor dintre Fondul pentru inovare și alte programe relevante ale Uniunii, fără a se limita la aceasta, precum și pe procedura de plată a sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare.

(2)   Pe baza rezultatelor evaluărilor menționate la alineatul (1) al acestui articol, Comisia prezintă propuneri, după caz, pentru a se asigura că Fondul pentru inovare înregistrează progrese în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor sale prevăzute în Directiva 2003/87/CE și la articolul 3 din prezentul regulament.

(3)   La finalul punerii în aplicare a Fondului pentru inovare, dar nu mai târziu de 2035, Comisia realizează o evaluare finală a funcționării Fondului pentru inovare.

(4)   Comisia pune la dispoziția publicului rezultatele evaluărilor efectuate în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).

CAPITOLUL VI

AUDITURI, PUBLICITATE ȘI SCHIMB DE CUNOȘTINȚE

Articolul 25

Audituri

(1)   Auditurile cu privire la utilizarea sprijinului acordat prin Fondul pentru inovare, desfășurate de auditori externi independenți, inclusiv de alte entități decât cele mandatate de instituțiile sau organismele Uniunii, constituie baza asigurării globale în temeiul articolului 26.

(2)   Orice persoană sau entitate care beneficiază de sprijin acordat prin Fondul pentru inovare acceptă, în scris, să acorde accesul și drepturile necesare, astfel cum se prevede la articolul 129 din Regulamentul financiar.

Articolul 26

Valabilitatea transversală a auditurilor

Fără a aduce atingere posibilităților existente de efectuare a unor audituri suplimentare, dacă un auditor independent a efectuat un audit referitor la situațiile financiare și rapoartele care prezintă utilizarea unei contribuții a Uniunii, bazat pe standarde de audit acceptate la nivel internațional, care oferă o asigurare rezonabilă, auditul respectiv stă la baza asigurării generale, astfel cum se specifică mai detaliat, dacă este cazul, în normele sectoriale, cu condiția să existe dovezi suficiente ale independenței și competenței auditorului. Raportul auditorului independent și documentația de audit aferentă sunt puse, la cerere, la dispoziția Parlamentului European, a Comisiei, a Curții de Conturi și a autorităților de audit din statele membre.

Articolul 27

Comunicare, schimb de cunoștințe și publicitate

(1)   Inițiatorii de proiecte publică în mod proactiv și sistematic pe site-urile lor web informații cu privire la proiectele care beneficiază de sprijin în temeiul prezentului regulament. Aceste informații includ o trimitere explicită la sprijinul primit prin Fondul pentru inovare.

(2)   Inițiatorii de proiecte asigură furnizarea de informații coerente, eficace și specifice privind sprijinul acordat prin Fondul pentru inovare către diverse categorii de public, inclusiv prin mijloacele de informare în masă și către publicul larg.

(3)   Logoul Fondului pentru inovare sau alte elemente promoționale necesare în documentația contractuală sunt utilizate pentru toate activitățile de comunicare și de schimb de cunoștințe și apar pe panouri de informare în locuri strategice, vizibile pentru public.

(4)   Inițiatorii de proiecte furnizează informații detaliate cu privire la acțiunile planificate în conformitate cu alineatele (1) și (2) ale acestui articol în cadrul planului privind schimbul de cunoștințe prezentat în conformitate cu articolul 10 alineatul (3).

(5)   Organismul de execuție desfășoară acțiuni de informare, de comunicare și de promovare referitoare la sprijinul și rezultatele Fondului pentru inovare. Organismul de execuție organizează seminarii, ateliere sau, după caz, alte tipuri de activități specifice pentru a facilita schimburile de experiență, de cunoștințe și de cele mai bune practici cu privire la conceperea, pregătirea și punerea în aplicare a proiectelor, precum și cu privire la eficacitatea finanțării acordate prin intermediul proiectelor de asistență pentru dezvoltarea de proiecte.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Articolul 28

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 26 februarie 2019.

Pentru Comisie

Președinte

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Decizia 2010/670/UE a Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor și măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță din punct de vedere al mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 290, 6.11.2010, p. 39).

(3)  Raportul special nr. 24/2018 din 5 septembrie 2018: „Demonstrarea la scară comercială a captării și stocării dioxidului de carbon și a producției inovatoare de energie din surse regenerabile în UE: în ultimul deceniu, nu au fost obținute progresele scontate”, disponibil pe site-ul web al Curții de Conturi, la adresa: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_24/SR_CCS_RO.pdf

(4)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 302, 18.11.2010, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului din 19 decembrie 2002 de stabilire a statutului agențiilor executive cărora urmează să li se încredințeze anumite sarcini în gestionarea programelor comunitare (JO L 11, 16.1.2003, p. 1).