24.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/74


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/840 AL COMISIEI

din 12 martie 2019

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2018/273 în ceea ce privește importul de vin originar din Canada și de scutire a comercianților cu amănuntul de obligația de a păstra un registru de intrări și de ieșiri

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 89 litera (a) și articolul 147 alineatul (3) litera (d),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei (2) stabilește normele de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește documentele însoțitoare pentru punerea în liberă circulație în Uniune a produselor vitivinicole importate.

(2)

Articolul 23 din Acordul încheiat între Uniunea Europeană și Canada privind comerțul cu vinuri și băuturi spirtoase (3) („acordul”) prevede că vinul originar din Canada, care este produs sub supravegherea și controlul unuia dintre organismele competente enumerate în anexa VI la acord, poate fi importat în conformitate cu dispozițiile simplificate în materie de certificare prevăzute de normele UE. În conformitate cu articolul 26 din Regulamentul delegat (UE) 2018/273, producătorii de vin din țările terțe pot întocmi și semna documentul de certificare dacă sunt autorizați individual în acest sens de către unul dintre organismele competente din țările terțe respective și dacă fac obiectul inspecțiilor efectuate de organismele respective. În vederea punerii în aplicare a articolului 23 din acord, Regulamentul delegat (UE) 2018/273 ar trebui modificat pentru a include o dispoziție care să permită utilizarea procedurii simplificate prevăzute la articolul 26 din regulamentul respectiv pentru importul în Uniune de vinuri originare din Canada.

(3)

În conformitate cu articolul 147 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, persoanele fizice sau juridice care dețin produse vitivinicole pentru exercitarea profesiei lor trebuie să țină registre cu intrările și ieșirile acestor produse. Regulamentul delegat (UE) 2018/273 prevede derogări de la această obligație în ceea ce privește anumite categorii de operatori. Scopul respectivelor derogări este de a elibera operatorii care vând sau dețin stocuri de cantități mici de produse vitivinicole de o sarcină administrativă disproporționată. Totuși, comercianții cu amănuntul a căror activitate comercială include prin definiție vânzarea de vin și must în cantități mici nu sunt vizați de derogări.

(4)

Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei (4), care a fost abrogat prin Regulamentul delegat (UE) 2018/273, scutea comercianții cu amănuntul de obligația de a păstra un registru de intrări și de ieșiri. Obligația de a ține un registru de intrări și de ieșiri constituie o sarcină administrativă semnificativă pentru comercianții cu amănuntul, iar restabilirea derogării pentru comercianții cu amănuntul nu împiedică un nivel satisfăcător de trasabilitate a produselor vitivinicole. Prin urmare, este oportună modificarea Regulamentului delegat (UE) 2018/273 pentru a scuti comercianții cu amănuntul de obligația de a păstra un registru de intrări și de ieșiri.

(5)

Deoarece prezentul regulament restabilește derogarea acordată anterior în temeiul Regulamentului (CE) nr. 436/2009, ar trebui să se evite ca comercianții cu amănuntul să facă obiectul obligației de a păstra un registru de intrări și de ieșiri pentru perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2018/273 și intrarea în vigoare a prezentului regulament. Prin urmare, și în interesul securității juridice, derogarea ar trebui să se aplice retroactiv, de la intrarea în vigoare a Regulamentului delegat (UE) 2018/273,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul delegat (UE) 2018/273 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 28 alineatul (1), se adaugă următoarea literă (c):

„(c)

comercianții cu amănuntul.”

2.

În anexa VII partea IV, secțiunea B se înlocuiește cu următorul text:

„B.

Lista țărilor terțe menționate la articolul 26:

Australia

Canada

Chile

Statele Unite ale Americii.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 1 alineatul (1) se aplică de la 3 martie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2018/273 al Comisiei din 11 decembrie 2017 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul de autorizații pentru plantările de viță-de-vie, registrul plantațiilor viticole, documentele însoțitoare și certificarea, registrul de intrări și de ieșiri, declarațiile obligatorii, notificările și publicarea informațiilor notificate, de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește controalele și sancțiunile relevante, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 555/2008, (CE) nr. 606/2009 și (CE) nr. 607/2009 ale Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 436/2009 al Comisiei și a Regulamentului delegat (UE) 2015/560 al Comisiei (JO L 58, 28.2.2018, p. 1).

(3)  Acord între Comunitatea Europeană și Canada privind comerțul cu vinuri și băuturi spirtoase din 16 septembrie 2003 („Acordul privind vinurile și băuturile spirtoase din 2003”), astfel cum a fost modificat și încorporat în Acordul economic și comercial cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (JO L 11, 14.1.2017, p. 23).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 436/2009 al Comisiei din 26 mai 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în ceea ce privește registrul viticol, declarațiile obligatorii și colectarea de informații pentru monitorizarea pieței, documentele de însoțire a transporturilor de produse și registrele care trebuie păstrate în sectorul vitivinicol (JO L 128, 27.5.2009, p. 15).