23.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/15


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/829 AL COMISIEI

din 14 martie 2019

de completare a Regulamentului (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de autorizare a statelor membre să prevadă derogări temporare în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecții de soiuri sau reproducere

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului (1), în special articolul 8 alineatul (5) și articolul 48 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/2031, statele membre pot, la cerere, să autorizeze temporar introducerea, circulația, deținerea și multiplicarea pe teritoriul lor a organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune și a organismelor dăunătoare care intră sub incidența măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 alineatul (1) din regulamentul respectiv, în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecții de soiuri sau reproducere. În plus, statele membre pot, la cerere, să autorizeze temporar introducerea și circulația, pe teritoriul lor, a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte utilizate în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecții de soiuri sau reproducere.

(2)

Este necesar ca Regulamentul (UE) 2016/2031 să fie completat prin adoptarea de norme privind schimbul de informații dintre statele membre și Comisie referitoare la introducerea și circulația pe teritoriul Uniunii a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte vizate, procedurile și condițiile pentru acordarea autorizațiilor corespunzătoare, precum și cerințele privind monitorizarea conformității și măsurile de luat în caz de neconformitate.

(3)

Pentru a se asigura eliminarea sau reducerea la un nivel acceptabil a riscului fitosanitar legat de activitățile specificate, autorizația de introducere și circulație pe teritoriul Uniunii a oricărui material specificat ar trebui să facă obiectul anumitor condiții prin care să se asigure prezentarea unei cereri complete și adecvate, examinarea naturii și a obiectivelor activităților specificate, confirmarea faptului că activitățile specificate sunt efectuate în unități de carantină sau în instalații de izolare, precum și distrugerea și eliminarea în condiții de siguranță a materialului contaminat.

(4)

Pentru a se asigura monitorizarea și trasabilitatea materialului specificat vizat și pentru a se aborda imediat orice risc fitosanitar asociat acestuia, este oportun ca, după acordarea autorizației, autoritatea competentă a statului membru în care urmează să se efectueze activitatea specificată autorizată să emită o scrisoare de autorizare, care să însoțească în permanență materialul specificat vizat.

(5)

Întrucât s-a dovedit că punerea sa în aplicare este eficace și coerentă, formatul scrisorii de autorizare ar trebui să fie similar cu formatul stabilit în anexa II la Directiva 2008/61/CE a Comisiei (2).

(6)

Ar trebui utilizată o singură scrisoare de autorizare în caz de introducere și punere în circulație în mod repetat, pe teritoriul Uniunii, a materialului specificat care face obiectul activităților specificate și care respectă anumite condiții speciale, astfel încât să se asigure un cadru proporțional și eficace pentru aceste cazuri de introducere și punere în circulație.

(7)

Testarea oficială este efectuată mai frecvent decât celelalte activități specificate. Prin urmare, at fi mai eficient să se permită un cadru mai flexibil pentru testarea oficială decât pentru celelalte activități specificate.

(8)

Ar trebui stabilite norme privind măsurile pe care trebuie să le adopte autoritățile competente în cazurile de neconformitate cu dispozițiile din prezentul regulament, pentru a se asigura luarea de măsuri corective cât mai curând posibil. Măsurile respective ar trebui să includă obligații pentru persoana responsabilă cu activitățile specificate.

(9)

În scopul securității juridice și al clarității, Directiva 2008/61/CE ar trebui abrogată.

(10)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice fără a aduce atingere nici unor norme adoptate în temeiul articolului 48 din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (3) (Regulamentul privind controalele oficiale) în ceea ce privește mărfurile exceptate de la efectuarea de controalele oficiale la posturile de inspecție la frontieră.

(11)

Pentru a se permite încheierea fără probleme a activităților autorizate, este oportun să se prelungească valabilitatea aprobărilor acordate pentru activitățile respective cu o perioadă de timp specificată.

(12)

Din motive de certitudine juridică, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la aceeași dată ca și Regulamentul (UE) 2016/2031,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniu de aplicare

Prezentul regulament stabilește condițiile de derogare de la anumite dispoziții ale Regulamentului (UE) 2016/2031, în temeiul cărora organismele dăunătoare, plantele, produsele vegetale și alte obiecte specificate, astfel cum sunt definite la articolul 2 din prezentul regulament, pot fi introduse, puse în circulație, deținute sau utilizate pe teritoriul Uniunii sau în zonele protejate ale acesteia, în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecții de soiuri sau reproducere. În special, prezentul regulament stabilește derogări de la următoarele dispoziții ale Regulamentului (UE) 2016/2031:

(a)

articolul 5 alineatul (1), privind interdicția de a introduce, pune în circulație, deține, multiplica și elibera organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune pe teritoriul Uniunii;

(b)

articolul 30 alineatul (1), privind măsurile Uniunii adoptate cu privire la organismele dăunătoare care nu sunt incluse pe lista organismelor dăunătoare de carantină pentru Uniune, dar care pot îndeplini condițiile pentru a fi incluse în lista respectivă;

(c)

articolul 32 alineatul (2), privind interdicția de a introduce, pune în circulație, deține, multiplica și elibera organismele dăunătoare de carantină zone protejate în zonele protejate de pe teritoriul Uniunii;

(d)

articolul 40 alineatul (1), privind interdicția de a introduce anumite plante, produse vegetale și alte obiecte, originare din orice sau din anumite țări ori teritorii terțe, pe teritoriul Uniunii;

(e)

articolul 41 alineatul (1), privind cerințele speciale sau cerințele echivalente pentru introducerea și circulația anumitor plante, produse vegetale și a altor obiecte provenind din țări terțe pe teritoriul Uniunii;

(f)

articolul 42 alineatul (2), privind interdicția de a introduce pe teritoriul Uniunii anumite plante, produse vegetale și alte obiecte cu risc ridicat din țări terțe;

(g)

articolul 49 alineatul (1), privind măsurile temporare în ce privește introducerea și circulația pe teritoriul Uniunii a plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte din țări terțe;

(h)

articolul 53 alineatul (1), privind interdicția de a introduce plante, produse vegetale și alte obiecte originare din țări terțe sau de pe teritoriul Uniunii în zonele protejate de pe teritoriul Uniunii;

(i)

articolul 54 alineatul (1), privind cerințele speciale pentru introducerea plantelor, produselor vegetale și a altor obiecte în zonele protejate de pe teritoriul Uniunii;

În special, prezentul regulament stabilește:

(a)

normele privind schimbul de informații dintre statele membre și Comisie referitoare la introducerea și circulația sau la deținerea, multiplicarea sau utilizarea, pe teritoriul Uniunii sau în zonele protejate ale acesteia, a organismelor dăunătoare, a plantelor, a produselor vegetale și a altor obiecte specificate;

(b)

procedura și condițiile în care statele membre acordă o autorizație temporară pentru efectuarea activităților specificate;

(c)

normele privind monitorizarea conformității, precum și măsurile de luat în caz de neconformitate.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„organisme dăunătoare specificate” înseamnă una dintre următoarele categorii:

(i)

organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune care figurează în lista stabilită în temeiul articolului 5 din Regulamentul (UE) 2016/2031;

(ii)

organismele dăunătoare care fac obiectul măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 alineatul (1) din regulamentul respectiv;

(iii)

organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate care figurează în lista stabilită în temeiul articolului 32 alineatul (3) din regulamentul respectiv;

(b)

„plante, produse vegetale sau alte obiecte” înseamnă plantele, produsele vegetale sau alte obiecte care fac obiectul măsurilor adoptate în temeiul articolului 30 alineatul (1) și care figurează în listele stabilite în temeiul articolului 40 alineatele (2) și (3), al articolului 41alineatele (2) și (3), al articolului 42 alineatele (2) și (3), al articolului 49 alineatul (1), al articolului 53 alineatele (2) și (3), precum și al articolului 54 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2016/2031;

(c)

„material specificat” înseamnă orice organisme dăunătoare, plante, produse vegetale sau alte obiecte care necesită o autorizație în sensul prezentului regulament;

(d)

„activități specificate” înseamnă orice activități efectuate de orice persoană, inclusiv autorități competente, instituții academice, instituții de cercetare sau operatori profesioniști, legate de testarea oficială, de scopurile științifice sau educaționale, de teste, de selecții de soiuri sau de reproducere, care implică introducerea, circulația, deținerea, multiplicarea sau utilizarea, pe teritoriul Uniunii și în zonele protejate ale acesteia, a oricărui material specificat.

Articolul 3

Schimbul de informații dintre statele membre și Comisie

(1)   Statele membre cooperează la nivel administrativ în ceea ce privește schimbul de informații dintre statele membre și Comisie referitoare la introducerea, circulația, deținerea, multiplicarea și utilizarea, pe teritoriul Uniunii sau în zonele protejate ale acesteia, a oricărui material specificat.

(2)   În scopul alineatului (1), statele membre trimit Comisiei și celorlalte state membre, înainte de data de 31 martie a fiecărui an, toate informațiile de mai jos:

(a)

o listă cu tipurile și cantitățile de material specificat autorizat în temeiul prezentului regulament și introdus sau pus în circulație pe teritoriul Uniunii în decursul anului calendaristic precedent;

(b)

un raport privind prezența organismelor dăunătoare specificate neautorizate în temeiul prezentului regulament și a oricăror alte organisme dăunătoare considerate de autoritatea competentă ca reprezentând un risc pentru Uniune și care au fost depistate pe parcursul activităților specificate.

(c)

măsurile luate în caz de neconformitate;

(d)

lista unităților de carantină și a instalațiilor de izolare utilizate în scopul prezentului regulament.

(3)   Circulația și introducerea în Uniune a materialului specificat în scopul efectuării activităților specificate autorizate în temeiul articolului 5 se înregistrează, împreună cu autorizația corespunzătoare, într-un sistem computerizat de gestionare a informațiilor pentru controalele oficiale (IMSOC), astfel cum este menționat la articolul 131 din Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 4

Cerere

Înainte de orice introducere, punere în circulație, deținere, multiplicare și utilizare, pe teritoriul Uniunii, a materialului specificat, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) și cu articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, după caz, se prezintă o cerere autorităților competente.

Conținutul acesteia respectă cerințele prevăzute în anexa I la prezentul regulament.

Articolul 5

Condiții de acordare a autorizației

Autorizația pentru introducerea, circulația, deținerea, multiplicarea și utilizarea, pe teritoriul Uniunii, a materialului specificat, în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) și cu articolul 48 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/2031, după caz, este acordată de statele membre pentru o perioadă de timp limitată și numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

s-a constatat că cererea este conformă cu articolul 4 din prezentul regulament;

(b)

natura și obiectivele activităților specificate propuse în cerere au fost examinate de autoritatea competentă și s-a constatat că sunt conforme cu definiția activităților specificate prevăzută la articolul 2 din prezentul regulament;

(c)

s-a confirmat faptul că activitățile specificate se efectuează în unitățile de carantină sau în instalațiile de izolare indicate în cerere și desemnate de autoritatea competentă în conformitate cu articolele 60 și 61 din Regulamentul (UE) 2016/2031;

(d)

s-a asigurat faptul că, după finalizarea activității specificate vizate de autorizația în cauză, materialul specificat a fost distrus și eliminat în condiții de siguranță sau depozitat în condiții corespunzătoare în vederea utilizării ulterioare în conformitate cu articolul 64 din Regulamentul (UE) 2016/2031.

Articolul 6

Scrisoarea de autorizare emisă în urma autorizării

(1)   După acordarea autorizației menționate la articolul 5, autoritatea competentă a statului membru în care urmează să se efectueze activitatea specificată autorizată emite o scrisoare de autorizare. Această scrisoare însoțește în permanență materialul specificat vizat.

(2)   În cazul în care materialul specificat este originar din Uniune, scrisoarea de autorizare respectă formatul stabilit în partea A a anexei II. Ea este aprobată oficial de statul membru de origine în scopul punerii în circulație a respectivului material specificat, în condiții de carantină sau de izolare.

(3)   În cazul în care materialul specificat este originar din țări terțe, scrisoarea de autorizare respectă formatul stabilit în partea B a anexei II. Ea este aprobată oficial de țara terță de origine în scopul introducerii respectivului material specificat, în condiții de carantină sau de izolare.

(4)   În caz de introducere sau de punere în circulație în mod repetat, pe teritoriul Uniunii, a unui anumit tip de material specificat, autoritatea competentă poate emite, în momentul primei trimiteri, o singură scrisoare de autorizare care să acopere toate cazurile respective de introducere sau de punere în circulație, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor de mai jos:

(a)

introducerea sau punerea în circulație are loc de mai multe ori pe an;

(b)

materialul specificat este ambalat în aceleași condiții;

(c)

materialul specificat provine de la același furnizor și este destinat aceleiași persoane responsabile cu activitățile autorizate.

Autoritatea competentă indică în mod explicit, la rubrica 10 din modelul stabilit în părțile A și B ale anexei II, că scrisoarea de autorizare se referă la introducerea și punerea în circulație în mod repetat, pe teritoriul Uniunii, a materialului specificat în cauză. Scrisoarea de autorizare menționată este valabilă cel mult un an de la data emiterii.

Articolul 7

Dispoziții speciale privind testarea oficială

Prin derogare de la articolele 4, 5 și 6, statele membre acordă o autorizație pentru efectuarea testării oficiale de către autoritățile competente sau de către operatori profesionali sub supravegherea oficială a autorităților competente, în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:

(a)

persoana responsabilă cu activitățile autorizate a notificat testarea oficială autorității competente înainte de efectuarea acesteia;

(b)

notificarea respectivă conține natura și obiectivele testării oficiale în cauză;

(c)

notificarea conține o conformare a faptului că testarea oficială este efectuată în unități de carantină sau în instalații de izolare, în conformitate cu articolul 5 litera (c);

(d)

testarea oficială este efectuată astfel încât organismul dăunător specificat să nu se răspândească în cursul manipulării și al transportului materialului specificat înainte, în timpul și după testarea oficială.

Articolul 8

Dispoziții generale privind monitorizarea conformității

Autoritatea competentă monitorizează activitățile specificate pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele de mai jos:

(a)

orice cazuri de infestare a materialului specificat cu orice organisme dăunătoare specificate care nu sunt autorizate în temeiul prezentului regulament sau cu orice alte organisme dăunătoare considerate ca reprezentând un risc pentru Uniune și care au fost depistate pe parcursul activităților specificate sunt notificate imediat autorității competente de către persoana responsabilă cu efectuarea activităților. În cazul în care materialul este un organism dăunător specificat, monitorizarea vizează infestarea potențială a acestui material cu alte organisme dăunătoare specificate neautorizate în temeiul prezentului regulament sau cu orice alte organisme dăunătoare considerate de autoritatea competentă ca reprezentând un risc pentru Uniune și care au fost depistate pe parcursul activităților specificate;

(b)

orice eveniment care are ca rezultat evadarea sau posibilitatea de evadare în mediul înconjurător a organismelor dăunătoare menționate la litera (a) este notificat imediat autorității competente de către persoana responsabilă cu efectuarea activităților.

Articolul 9

Măsuri de luat în caz de neconformitate

(1)   Autoritatea competentă poate solicita persoanei responsabile cu efectuarea activităților să pună în aplicare măsuri corective pentru a asigura conformitatea cu dispozițiile stabilite în prezentul regulament, fie imediat, fie într-un termen specificat.

(2)   În cazul în care autoritatea competentă concluzionează că persoana responsabilă cu efectuarea activităților nu respectă dispozițiile din prezentul regulament, autoritatea respectivă ia fără întârziere măsurile necesare pentru a asigura încetarea neconformității cu dispozițiile în cauză. Măsurile respective pot include retragerea sau suspendarea temporară a autorizației menționate la articolul 5.

(3)   În cazul în care autoritatea competentă a luat măsuri în conformitate cu alineatul (2), altele decât retragerea autorizației, și neconformitatea cu prezentul regulament continuă, autoritatea respectivă retrage fără întârziere autorizația în cauză.

Articolul 10

Abrogarea Directivei 2008/61/CE și perioada de tranziție pentru activitățile autorizate de aceasta

Directiva 2008/61/CE se abrogă.

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Autorizațiile pentru activități acordate în temeiul articolului 2 din directiva respectivă expiră la 31 decembrie 2020.

Articolul 11

Data intrării în vigoare și data aplicării

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 14 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317, 23.11.2016, p. 4.

(2)  Directiva 2008/61/CE a Comisiei din 17 iunie 2008 de stabilire a condițiilor în care anumite organisme dăunătoare, plante, produse din plante și alte elemente enumerate în anexele I-V la Directiva 2000/29/CE a Consiliului pot fi introduse și puse în circulație în Comunitate sau în anumite zone protejate ale acesteia, pentru testări sau în scopuri științifice și pentru lucrări pe selecții de soiuri de plante (JO L 158, 18.6.2008, p. 41).

(3)  Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (JO L 95, 7.4.2017, p. 1).


ANEXA I

1.   

Cererea menționată la articolul 4 include, cel puțin, următoarele elemente, după caz:

(a)

numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon ale solicitantului și ale persoanei sau persoanelor responsabile de activitatea specificată, dacă acestea sunt diferite de solicitant, inclusiv calificările științifice și tehnice ale acestora în scopul activităților specificate;

(b)

tipul de material specificat, denumirea științifică sau denumirea materialului specificat, precum și orice referințe bibliografice, dacă este cazul, inclusiv informații privind vectorii potențiali;

(c)

cantitatea de material specificat, numărul de trimiteri și cantitatea per trimitere în caz de trimiteri repetate, justificată în conformitate cu scopul activității specificate vizate și cu capacitatea unității de carantină sau a instalației de izolare;

(d)

locul de origine al materialului specificat, inclusiv numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon ale expeditorului și ale furnizorului, precum și documentele justificative corespunzătoare în cazul în care materialul specificat urmează să fie importat dintr-o țară terță;

(e)

durata activității specificate, un rezumat al naturii și obiectivelor activității specificate, precum și, în plus, o specificație în caz de teste și de lucrări științifice sau educaționale referitoare la selecțiile de soiuri;

(f)

condițiile de ambalare în care va fi transportat sau importat materialul specificat;

(g)

denumirea, adresa și descrierea unității de carantină sau a instalației de izolare;

(h)

utilizarea finală a materialului specificat la încheierea activității specificate, de exemplu: distrugere, colectare sau depozitare;

(i)

metoda de distrugere sau de tratare a materialului specificat la încheierea activității specificate, după caz.

2.   

La cererea autorității competente se furnizează alte informații sau clarificări.


ANEXA II

A.   Model de scrisoare de autorizare pentru punerea în circulație pe teritoriul Uniunii a organismelor dăunătoare, a plantelor, a produselor din plante și a altor obiecte, în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecții de soiuri sau reproducere, menționată la articolul 6 alineatul (2)

Titlu: Scrisoare de autorizare

 

1.

Numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon ale [expeditorului]/[organizației de protecție a plantelor]* din statul membru de origine

2.

Denumirea organismului responsabil din statul membru emitent

3.

Numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon ale persoanei responsabile de efectuarea activităților specificate

4.

Denumirea și adresa [unității de carantină]/[instalației de izolare]*

5.

Denumirea științifică, dacă este cazul, sau denumirea materialului specificat, inclusiv denumirea științifică a organismului dăunător specificat vizat

6.

Cantitatea de material specificat

7.

Tipul de material specificat

8.

Condiții de ambalare și de transport*

A se specifica una dintre următoarele condiții:

8.1.

poștă/societate de livrări/transport de călători/altele, a se preciza

8.2.

transport rutier/feroviar/aerian/naval/altele, a se preciza

8.3.

altele

9.

Informații suplimentare

Prezentul material specificat este pus în circulație pe teritoriul Uniunii în temeiul Regulamentului (UE) …/…

10.

Trimiteri repetate: [da]/[nu]*

Dacă da:

Data emiterii:

Numărul de referință al trimiterii:

Numărul de trimiteri și cantitatea de material specificat per trimitere:

11.

Utilizare finală

Distrugere, colectare sau depozitare*

12.

Aprobarea materialului specificat de către autoritatea competentă din statul membru de origine.

13.

Semnătura și ștampila sau ștampila electronică și semnătura electronică a autorității competente

Locul aprobării:

 

Data:

Locul emiterii:

Numele și semnătura funcționarului autorizat:

Data emiterii:

Data expirării

Numele și semnătura funcționarului autorizat:

14.

Referință IMSOC

 

*

A se tăia mențiunile necorespunzătoare.

B.   Model de scrisoare de autorizare pentru introducerea pe teritoriul Uniunii a organismelor dăunătoare, a plantelor, a produselor din plante și a altor obiecte, în scopuri de testare oficială, științifice sau educaționale, pentru teste, selecția de soiuri sau reproducere, menționată la articolul 6 alineatul (3)

Titlu: Scrisoare de autorizare

 

1.

Numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon ale [expeditorului]/[organizației de protecție a plantelor]* din țara terță de origine

2.

Denumirea organismului responsabil din statul membru emitent

3.

Numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon ale persoanei responsabile de efectuarea activităților specificate

4.

Denumirea și adresa [unității de carantină]/[instalației de izolare]*

5.

Denumirea științifică, dacă este cazul, sau denumirea materialului specificat, inclusiv denumirea științifică a organismului dăunător specificat vizat.

6.

Cantitatea de material specificat

7.

Tipul de material specificat

8.

Condiții de ambalare și de transport*

A se specifica una dintre următoarele condiții:

8.1.

poștă/societate de livrări/transport de călători/altele, a se preciza

8.2.

transport rutier/feroviar/aerian/naval/altele, a se preciza

8.3.

altele

9.

Informații suplimentare

Prezentul material specificat este importat în Uniune în temeiul Regulamentului (UE) …/…

10.

Trimiteri repetate: [da]/[nu]*

Dacă da:

Data emiterii:

Numărul de referință al trimiterii:

Numărul de trimiteri și cantitatea de material specificat per trimitere:

11.

Utilizare finală

Distrugere/colectare sau depozitare*

12.

Aprobarea de către Agenția Națională pentru Protecția Plantelor (ANPP) din țara terță de origine a materialului specificat.

12.

Semnătura și ștampila sau ștampila electronică și semnătura electronică a autorității competente

Locul aprobării:

 

Data:

Locul emiterii:

Numele și semnătura funcționarului autorizat:

Data emiterii:

Data expirării:

Numele și semnătura funcționarului autorizat:

13.

Referință IMSOC

 

*

A se tăia mențiunile necorespunzătoare.

ANEXA III

Tabel de corespondență

Directiva 2008/61/CE

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 4

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 4, anexa I

Articolul 2 alineatul (1) primul paragraf

Articolul 5

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (2)

Articolul 6, anexa II

Articolul 2 alineatul (3)

Articolul 8

Articolul 2 alineatul (4)

Articolul 3

Articolul 4

Articolul 5

Articolul 6

Articolul 11

Articolul 7

Anexa I punctul 1

Articolul 5

Anexa I punctul 2

Anexa II

Anexa II

Anexa III

Anexa IV

Anexa V

Anexa III