27.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 139/312


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/777 AL COMISIEI

din 16 mai 2019

privind specificațiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/880/UE

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (1), în special articolul 49 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Directiva (UE) 2016/797 clarifică rolul actorilor din sectorul feroviar, în special al întreprinderilor feroviare și al administratorilor de infrastructură, în ceea ce privește verificările care trebuie efectuate înainte de utilizarea vehiculelor autorizate.

(2)

Registrul de infrastructură feroviară ar trebui să asigure transparența caracteristicilor rețelei și să fie utilizat ca bază de date de referință. În special, el ar trebui utilizat în combinație cu valorile parametrilor înregistrați în autorizația de introducere pe piață a vehiculului, pentru a verifica compatibilitatea tehnică dintre un vehicul și o rută.

(3)

Lista parametrilor registrului de infrastructură feroviară și interfața comună pentru utilizatori prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE a Comisiei (2) ar trebui actualizate, pentru a permite verificarea compatibilității vehicul-rută. În același timp, aplicația online a registrului de infrastructură (aplicația RINF) ar trebui să înlocuiască interfața comună pentru utilizatori.

(4)

Aplicația RINF ar trebui creată și gestionată de Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate („agenția”) și ar trebui să ofere acces la evidențele statelor membre privind activele, care precizează valorile parametrilor de rețea pentru fiecare subsistem sau parte de subsistem în cauză. În special, statele membre ar trebui să o utilizeze pentru a respecta obligația de publicare prevăzută la articolul 49 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797, având ca scop furnizarea unui singur punct de acces pentru utilizatori.

(5)

Datele referitoare la parametrii specificați în tabelul din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE trebuie colectate și introduse în registrul de infrastructură feroviară, pentru întregul sistem feroviar al Uniunii, până la 16 martie 2019, în conformitate cu articolul 5 din decizia menționată. Datele referitoare la parametrii noi specificați în prezentul regulament ar trebui colectate și introduse în registrul de infrastructură în timp util pentru a atinge obiectivele Directivei (UE) 2016/797, în special pentru a permite verificarea compatibilității vehicul-rută pe baza aplicației RINF. Aplicația RINF ar trebui să fie operațională cel târziu la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, iar datele referitoare la parametrii relevanți pentru verificarea compatibilității vehicul-rută ar trebui colectate și introduse cât mai curând posibil, cel târziu până la 16 ianuarie 2020.

(6)

Fiecare stat membru ar trebui să desemneze o entitate națională de înregistrare responsabilă pentru coordonarea transmiterii și actualizării periodice a datelor din registrul său de infrastructură.

(7)

Administratorii de infrastructură ar trebui să colecteze date referitoare la rețeaua lor și să se asigure că datele transmise entităților de înregistrare sunt complete, consecvente, exacte și actualizate.

(8)

Evoluțiile ulterioare ale aplicației RINF ar trebui să faciliteze verificarea compatibilității vehicul-rută și compilarea manualului de parcurs pe baza informațiilor din aplicația RINF. Agenția ar trebui să evalueze beneficiile și costul adăugirilor la aplicația RINF și să le implementeze în mod corespunzător.

(9)

Agenția ar trebui să stabilească un ghid de aplicare care să descrie și, unde este necesar, să explice cerințele prezentului regulament. Acest ghid ar trebui să fie actualizat, publicat și pus gratuit la dispoziția publicului.

(10)

La 27 iulie 2018, agenția a emis o recomandare privind specificațiile comune pentru registrul de infrastructură feroviară în vederea actualizării funcțiilor registrului de infrastructură în conformitate cu Directiva (UE) 2016/797.

(11)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE ar trebui abrogată.

(12)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 51 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Specificații comune pentru registrul de infrastructură

(1)   Specificațiile comune pentru registrul de infrastructură menționat la articolul 49 din Directiva (UE) 2016/797 sunt cele prevăzute în anexa la prezentul regulament.

(2)   Fiecare stat membru se asigură că valorile parametrilor rețelei sale feroviare sunt informatizate în cadrul unei aplicații electronice care respectă specificațiile comune din prezentul regulament.

Articolul 2

Aplicația RINF

(1)   Agenția creează și menține o aplicație online („aplicația RINF”) care să servească drept punct unic de acces pentru publicarea informațiilor privind infrastructura statelor membre în conformitate cu articolul 49 din Directiva (UE) 2016/797.

(2)   Aplicația RINF este creată în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

(3)   Agenția se asigură că aplicația RINF este operațională până la 16 iunie 2019 cel târziu.

(4)   Fiecare stat membru se asigură că datele necesare pentru rețeaua sa sunt colectate și introduse în aplicația RINF până la datele stabilite în tabelul 1 din anexă.

(5)   Fiecare stat membru se asigură că datele din aplicația RINF sunt menținute la zi, în conformitate cu articolul 5.

(6)   Agenția instituie un grup compus din reprezentanți ai entităților naționale de înregistrare pentru a coordona, a monitoriza și a sprijini popularea aplicației RINF.

Articolul 3

Tranziție

(1)   Termenele-limită pentru popularea registrului de infrastructură prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și stabilite în anexa la prezentul regulament rămân în vigoare.

(2)   Statele membre și agenția se asigură că datele colectate și introduse în registrul de infrastructură în conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE rămân disponibile și sunt accesibile prin intermediul aplicației RINF.

Articolul 4

Entitatea națională de înregistrare

(1)   Fiecare stat membru desemnează o entitate națională de înregistrare responsabilă pentru coordonarea activităților statului membru de colectare și de introducere a datelor în aplicația RINF.

(2)   Fiecare stat membru notifică agenției, până la 16 iunie 2019 cel târziu, entitatea națională de înregistrare desemnată în conformitate cu alineatul (1), dacă entitatea respectivă nu este organismul desemnat în conformitate cu articolul 6 alineatul (2) din Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE.

(3)   Începând de la 1 ianuarie 2021, sub rezerva evoluției aplicației RINF menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a), administratorii de infrastructură din fiecare stat membru devin responsabili pentru colectarea și introducerea datelor în aplicația RINF.

Articolul 5

Colectarea datelor

(1)   Administratorii de infrastructură asigură caracterul exact, complet, consecvent și oportun al datelor din aplicația RINF și transmit date actualizate de îndată ce acestea devin disponibile.

(2)   Până la 31 decembrie 2020, administratorii de infrastructură transmit date entităților de înregistrare. Entitățile de înregistrare transmit date către aplicația RINF cel puțin o dată pe lună, cu excepția cazului în care actualizarea datelor nu este necesară. În acest din urmă caz, entitățile de înregistrare informează agenția că nu este necesară actualizarea datelor. Una dintre actualizări trebuie să coincidă cu publicarea anuală a documentului de referință al rețelei.

(3)   Începând de la 1 ianuarie 2021, sub rezerva evoluției aplicației RINF menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (a), administratorii de infrastructură transmit direct date către aplicația RINF, de îndată ce aceste date devin disponibile.

(4)   Informațiile referitoare la infrastructurile date în exploatare după 16 iunie 2019 se transmit către aplicația RINF înainte de darea în exploatare.

Articolul 6

Evoluții ulterioare

(1)   Agenția, ținând cont de rezultatul unei analize cost-beneficiu, actualizează aplicația RINF până la 1 ianuarie 2021 pentru a:

(a)

raționaliza procesul de actualizare a datelor din aplicația RINF astfel încât administratorii de infrastructură să poată actualiza informațiile de îndată ce acestea devin disponibile;

(b)

îmbunătăți descrierea rețelei astfel încât să afișeze cu precizie geometria acesteia;

(c)

furniza informații cu privire la posibile rute pe rețea;

(d)

furniza mijloace pentru alertarea întreprinderilor feroviare cu privire la modificările din aplicația RINF care sunt relevante pentru ele.

(2)   Până la 16 ianuarie 2022, agenția, ținând seama de rezultatul unei analize cost-beneficiu, actualizează aplicația RINF pentru a permite colectarea și introducerea informațiilor necesare pentru manualul de parcurs menționat în apendicele D2 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 al Comisiei (3). Fiecare stat membru se asigură că registrul său de infrastructură furnizează informațiile necesare pentru manualul de parcurs la un an după actualizarea aplicației RINF.

(3)   Evoluțiile ulterioare ale aplicației RINF ar putea crea un sistem de date care să contribuie la toate fluxurile de informații electronice legate de rețeaua feroviară a Uniunii.

Articolul 7

Ghid privind aplicarea specificațiilor comune

Până la 16 iunie 2019, cel târziu, agenția publică un ghid privind aplicarea specificațiilor comune pentru registrul de infrastructură (ghidul de aplicare). Agenția actualizează ghidul de aplicare. Ghidul de aplicare furnizează o trimitere la dispozițiile relevante ale specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru fiecare parametru.

Articolul 8

Abrogare

Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE se abrogă.

Articolul 9

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 16 iunie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 mai 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 138, 26.5.2016, p. 44.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE a Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind specificațiile comune ale registrului de infrastructură feroviară și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2011/633/UE (JO L 356, 12.12.2014, p. 489).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatarea și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2012/757/UE (a se vedea pagina 5 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

1.   DOMENIUL TEHNIC DE APLICARE

Prezentele specificații se referă la date privind următoarele subsisteme structurale ale sistemului feroviar al Uniunii:

(a)

subsistemul „infrastructură”,

(b)

subsistemul „energie”,

(c)

subsistemul „control-comandă și semnalizare de cale”.

2.   SCOP

Principalul scop al registrului de infrastructură feroviară este să stabilească caracteristici transparente ale rețelei și să fie utilizat ca bază de date de referință.

2.1.   Procesele care trebuie sprijinite de registrul de infrastructură

Registrul de infrastructură trebuie să sprijine următoarele procese:

(a)

verificarea înainte de utilizarea vehiculelor autorizate în conformitate cu articolul 23 din Directiva (UE) 2016/797;

(b)

proiectarea de subsisteme mobile;

(c)

verificarea fezabilității serviciilor de transport feroviar;

(d)

publicarea de norme și de restricții de natură strict locală în conformitate cu articolul 14 alineatul (11) din Directiva (UE) 2016/797;

(e)

verificarea compatibilității tehnice dintre instalațiile fixe în conformitate cu articolul 18 alineatul (4) litera (b) din Directiva (UE) 2016/797;

(f)

monitorizarea progresului interoperabilității în cadrul sistemului feroviar al Uniunii;

(g)

stabilirea documentului de referință al rețelei cu privire la natura infrastructurii;

(h)

compilarea manualului de parcurs menționat în apendicele D2 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 în conformitate cu articolul 6 alineatul (2);

(i)

reutilizarea datelor din registrul de infrastructură în cadrul altor instrumente informatice.

2.2.   Cerințe specifice pentru registrul de infrastructură

Registrul de infrastructură trebuie:

(a)

să furnizeze valoarea parametrilor care trebuie utilizați pentru verificarea compatibilității dintre vehicul și rută;

(b)

să furnizeze date relevante pentru identificarea caracteristicilor de infrastructură ale zonei de utilizare preconizate, precum și pentru facilitarea proiectării de material rulant și a verificării fezabilității serviciilor de transport feroviar;

(c)

să permită statelor membre să includă în registrul de infrastructură norme și restricții de natură strict locală;

(d)

să furnizeze date relevante pentru a facilita verificarea compatibilității tehnice dintre un subsistem fix și rețeaua în care este încorporat și pentru a monitoriza progresul interoperabilității instalațiilor feroviare fixe;

(e)

să furnizeze informațiile necesare pentru manualul de parcurs;

(f)

să permită utilizarea registrului de infrastructură ca bază de date de referință pentru documentul de referință al rețelei sau pentru alte instrumente informatice.

3.   CARACTERISTICI COMUNE

Caracteristicile stabilite în prezenta anexă trebuie să fie comune tuturor registrelor de infrastructură ale statelor membre.

3.1.   Definiții

În sensul prezentei anexe, se aplică următoarele definiții:

1.

„tronson de linie” înseamnă partea de linie situată între puncte de exploatare adiacente, care poate avea mai multe fire de cale ferată;

2.

„punct de exploatare” (PE) înseamnă orice loc unde se desfășoară operațiuni de servicii de transport feroviar, unde serviciile de transport feroviar pot începe și se pot sfârși sau pot schimba ruta și unde pot fi furnizate servicii de marfă sau pentru călători; el include locuri situate la granița dintre state membre sau dintre administratori de infrastructură;

3.

„punct de localizare” înseamnă orice punct specific de pe un fir al unui tronson de linie unde valoarea unui parametru se modifică;

4.

„linie de circulație” înseamnă orice linie de cale ferată utilizată pentru circulație în cadrul serviciilor de transport feroviar; ea nu include buclele de trecere și buclele de întâlnire în linie curentă sau ramificațiile de cale care sunt necesare doar pentru exploatarea trenurilor;

5.

„linie abătută” înseamnă orice linie de cale ferată din cadrul unui punct de exploatare care nu este utilizată pentru direcționarea unui tren în cursul exploatării.

3.2.   Structura rețelei feroviare pentru registrul de infrastructură

3.2.1.   Pentru scopurile registrului de infrastructură, fiecare stat membru trebuie să își descrie rețeaua feroviară pe tronsoane de linie și pe puncte de exploatare.

3.2.2.   Elementele care trebuie publicate pentru „tronsonul de linie” legate de subsistemele „infrastructură”, „energie” și „control-comandă și semnalizare de cale” se atribuie elementului de infrastructură „linie de circulație”.

3.2.3.   Elementele care trebuie publicate pentru „punctul de exploatare” legate de subsistemul „infrastructură” se atribuie elementelor de infrastructură „linie de circulație” și „linie abătută”.

3.3.   Elemente pentru registrul de infrastructură

3.3.1.   Elementele trebuie publicate în conformitate cu tabelul 1.

3.3.2.   Ghidul de aplicare al registrului de infrastructură menționat la articolul 7 trebuie să precizeze formatul specific și procesul de guvernanță aferente datelor enumerate în tabelul 1, prezentate într-unul din următoarele moduri:

(a)

o selecție unică sau multiplă dintr-o listă predefinită;

(b)

un șir de caractere sau șirul de caractere predefinit;

(c)

un număr indicat între paranteze pătrate.

3.3.3.   Valoarea unui parametru trebuie furnizată atunci când corespunde unui parametru de bază sau atunci când elementul corespunzător există în cadrul rețelei descrise, în conformitate cu termenele-limită din tabelul 1.

Parametrii necesari pentru verificarea compatibilității vehicul-rută sunt indicați ca fiind „necesari pentru CR” în conformitate cu apendicele D1 la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773.

Orice informație relevantă pentru parametri este prevăzută în tabelul 1.

Atunci când tabelul 1 face trimitere la un document al administratorului de infrastructură, administratorul de infrastructură sau ENI în conformitate cu articolul 5 trebuie să transmită documentul respectiv agenției, în format electronic. Documentele menționate la parametrii 1.1.1.1.2.4.4, 1.1.1.1.6.4, 1.1.1.1.6.5, 1.1.1.3.7.1.3 și 1.1.1.3.11.3 trebuie transmise în două limbi ale UE.

Tabelul 1

Elemente pentru registrul de infrastructură

Număr

Titlu

Prezentarea datelor

Definiție

Parametru de bază

Necesar pentru CR

Termen-limită pentru furnizarea parametrului

1

STAT MEMBRU

 

 

 

1.1

TRONSON DE LINIE

 

 

 

1.1.0.0.0

Informații generice

 

 

 

1.1.0.0.0.1

Codul administratorului de infrastructură (AI)

[AAAA]

„Administrator de infrastructură” înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.0.0.0.2

Identificarea națională a liniei

Șir de caractere

Identificarea unică a liniei sau numărul unic al liniei în statul membru.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.0.0.0.3

Punctul de exploatare de la începutul tronsonului de linie

Șir de caractere predefinit

Identificare unică a punctului de exploatare de la începutul tronsonului de linie (kilometri, progresiv, de la punctul de exploatare de început până la punctul de exploatare final).

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.0.0.0.4

Punctul de exploatare de la sfârșitul tronsonului de linie

Șir de caractere predefinit

Identificare unică a punctului de exploatare de la sfârșitul tronsonului de linie (kilometri, progresiv, de la punctul de exploatare de început până la punctul de exploatare final).

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.0.0.0.5

Lungimea tronsonului de linie

Șir de caractere predefinit

Lungimea dintre punctele de exploatare de la începutul și de la sfârșitul tronsonului de linie.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.0.0.0.6

Tipul tronsonului de linie

Selecție unică din lista predefinită:

Tronson de linie normal/Conexiune

Tip de tronson de linie care exprimă dimensiunea datelor prezentate în funcție de faptul dacă acesta conectează sau nu puncte de exploatare generate prin împărțirea unui nod de mari dimensiuni în mai multe puncte de exploatare.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1

LINIE DE CIRCULAȚIE

 

 

 

1.1.1.0.0

Informații generice

 

 

 

1.1.1.0.0.1

Identificarea liniei de cale ferată

Șir de caractere

Identificarea unică a liniei de cale ferată sau numărul unic al liniei de cale ferată în cadrul tronsonului.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.0.0.2

Sensul normal de circulație

Selecție unică din lista predefinită:

N/O/B

Sensul normal de circulație este:

același ca direcția definită de începutul și de sfârșitul tronsonului de linie: (N)

opus direcției definite de începutul și de sfârșitul tronsonului de linie: (O)

în ambele direcții: (B).

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1

Subsistemul „infrastructură”

 

 

 

1.1.1.1.1

Declarații de verificare pentru liniile de cale ferată

 

 

 

1.1.1.1.1.1

Declarație de verificare CE pentru liniile de cale ferată în legătură cu respectarea cerințelor din specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI-uri) aplicabile subsistemului „infrastructură”

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei (1).

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.1.2

Declarație de demonstrare IE (astfel cum este definită în Recomandarea 2014/881/UE a Comisiei (2)) pentru liniile de cale ferată în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile subsistemului „infrastructură”

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, urmând aceleași cerințe privind formatul specificate pentru declarațiile CE în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.2

Parametri de performanță

 

 

 

1.1.1.1.2.1

Clasificarea TEN (rețeaua transeuropeană) a liniei de cale ferată

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Indicarea părții rețelei transeuropene de care aparține linia.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.2.1.2

Identitatea în sistemul de informații geografice TEN (ID GIS)

Șir de caractere

Indicarea ID-ului GIS al secțiunii bazei de date TEN-T de care aparține linia de cale ferată

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.1.2.2

Categorie de linie

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Clasificarea unei linii în conformitate cu STI INF – Regulamentul (UE) nr. 1299/2014 al Comisiei (3)

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.2.3

Parte a unui coridor feroviar de marfă

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Indicarea faptului dacă linia este alocată unui coridor feroviar de marfă

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.2.4

Capacitate de încărcare

Selecție unică dintr-o listă predefinită

O combinație între categoria de linie și viteza la cel mai slab punct al liniei de cale ferată

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.2.4.1

Clasificare națională pentru capacitatea de încărcare

Șir de caractere

Clasificare națională pentru capacitatea de încărcare

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.2.4.2

Conformitatea structurilor cu modelul de sarcină de mare viteză (High Speed Load Model – HSLM)

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Pentru tronsoanele de linie cu o viteză maximă admisă de 200 km/h sau mai mult.

Informații privind procedura care trebuie utilizată pentru a efectua verificarea compatibilității dinamice

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.2.4.3

Localizarea în cadrul sistemului feroviar a structurilor care necesită verificări specifice

Șir de caractere predefinit:

[± NNNN,NNN] + [șir de caractere]

Amplasarea structurilor care necesită verificări specifice

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.2.4.4

Document conținând procedura (procedurile) pentru verificările privind compatibilitatea statică și dinamică cu ruta

Șir de caractere

Document electronic disponibil în două limbi ale UE, provenind de la AI, stocat de agenție și conținând:

proceduri precise pentru verificările privind compatibilitatea statică și dinamică cu ruta

sau

informații relevante pentru efectuarea verificărilor asupra structurilor specifice.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.2.5

Viteza maximă admisă

[NNN]

Viteza de exploatare maximă nominală admisă pe linie ca urmare a caracteristicilor subsistemelor „infrastructură”, „energie” și „control-comandă și semnalizare”, exprimată în kilometri/oră.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.2.6

Intervalul de temperatură

Selecție unică din lista predefinită:

T1 (de la -25 la +40)

T2 (de la -40 la +35)

T3 (de la -25 la +45)

Tx (de la -40 la +50)

Intervalul de temperatură pentru accesul nerestricționat pe linie în conformitate cu standardul european.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.2.7

Altitudinea maximă

[+/-][NNNN]

Cel mai înalt punct al tronsonului de linie deasupra nivelului mării, cu referire la Normaal Amsterdams Peil (NAP).

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.2.8

Existența unor condiții climatice aspre

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Condițiile climatice pe linie sunt aspre sau normale în conformitate cu standardul european.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.3

Configurația liniei

 

 

 

1.1.1.1.3.1

Gabarit interoperabil

Selecție unică din lista predefinită:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/niciunul

Gabaritele GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definite în standardul european.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.1.1.1.3.2

Gabarite multinaționale

Selecție unică din lista predefinită:

G2/GB1/GB2/niciunul

Gabarit multilateral sau gabarit internațional, în afară de GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, definit în standardul european.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.1.1.1.3.3

Gabarite naționale

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Gabarit intern definit în standardul european sau alt gabarit local.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.1.1.1.3.1.1

Gabarit

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Gabaritele definite în standardul european sau alte gabarite locale, inclusiv partea inferioară sau superioară.

În conformitate cu punctul 7.3.2.2 din Regulamentul (UE) 1302/2014, este posibil ca tronsoanele de linie din rețeaua Regatului Unit al Marii Britanii să nu aibă un profil de gabarit de referință.

X

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.3.1.2

Localizarea în cadrul sistemului feroviar a anumitor puncte care necesită verificări specifice

Șir de caractere predefinit:

[± NNNN,NNN] + [șir de caractere]

Localizarea anumitor puncte care necesită verificări specifice din cauza abaterilor de la gabaritul menționat la punctul 1.1.1.1.3.1.1.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.3.1.3

Document conținând secțiunea transversală a punctelor anumite care necesită verificări specifice

Șir de caractere

Document electronic provenind de la AI, stocat de agenție și conținând secțiunea transversală a punctelor anumite care necesită verificări specifice din cauza abaterilor de la gabaritul menționat la punctul 1.1.1.1.3.1.1. Atunci când este relevant, la documentul care conține secțiunea transversală se pot atașa îndrumări pentru verificarea punctului anumit.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.3.4

Numărul standard al profilului de transport combinat pentru cutiile mobile

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Codificare pentru transportul combinat cu cutii mobile, conform definiției din codul UIC (dacă linia face parte din TEN).

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.3.5

Numărul standard al profilului de transport combinat pentru semiremorci

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Codificare pentru transportul combinat în cazul semiremorcilor, conform definiției din codul UIC (dacă linia face parte din TEN).

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.3.5.1

Informații specifice

Șir de caractere

Orice informație relevantă de la AI cu privire la configurația liniei

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.1.3.6

Profilul declivității

Șir de caractere predefinit:

[± NN,N] ([± NNNN,NNN]

repetat ori de câte ori este necesar

Secvența valorilor declivității și locurile în care declivitatea suferă modificări

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.3.7

Raza minimă a curbei orizontale

[NNNNN]

Raza celei mai mici curbe orizontale a liniei de cale ferată, exprimată în metri.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.4

Parametrii liniei de cale ferată

 

 

 

1.1.1.1.4.1

Ecartamentul nominal al liniei de cale ferată

Selecție unică din lista predefinită

750/1 000/1 435/1 520/1 524/ 1 600/1 668/altă valoare

O valoare unică, exprimată în milimetri, care identifică ecartamentul liniei de cale ferată.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.4.2

Insuficiența de supraînălțare

[+/-] [NNN]

Insuficiența maximă de supraînălțare, exprimată în milimetri, definită ca diferența dintre supraînălțarea aplicată și o supraînălțare superioară de echilibru pentru care a fost proiectată linia.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.4.3

Înclinația șinei

[NN]

Unghiul care definește înclinația capului de șină în raport cu suprafața de rulare

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.4.4

Existența balastului

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Specifică dacă linia de cale ferată a fost construită cu traverse încorporate în balast sau nu.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.5

Aparate de cale

 

 

 

1.1.1.1.5.1

Respectarea STI de către aparatele de cale în ceea ce privește valorile în exploatare

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Dimensiunea aparatelor de cale este menținută în limita de exploatare specificată în STI.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.5.2

Diametrul minim al roților pentru încrucișările duble fixe

[NNN]

Lacuna maximă a încrucișărilor duble fixe este bazată pe un diametru minim al roților în exploatare, exprimat în milimetri.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.6

Rezistența liniei de cale ferată la sarcinile aplicate

 

 

 

1.1.1.1.6.1

Decelerația maximă a trenului

[N,N]

Limita rezistenței longitudinale a liniei de cale ferată, dată ca decelerație maximă admisă a trenului și exprimată în metri pe secundă la pătrat.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.6.2

Utilizarea frânelor cu curenți turbionari

Selecție unică din lista predefinită:

Permisă/Permisă în anumite condiții/Permisă doar pentru frânarea de urgență/Permisă în anumite condiții doar pentru frânarea de urgență/Nu este permisă

Indicarea restricțiilor privind utilizarea frânelor cu curenți turbionari.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.6.3

Utilizarea frânelor magnetice

Selecție unică din lista predefinită:

Permisă/Permisă în anumite condiții/Permisă în anumite condiții doar pentru frânarea de urgență/Permisă doar pentru frânarea de urgență/Nu este permisă

Indicarea restricțiilor privind utilizarea frânelor magnetice.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.6.4

Document conținând condițiile de utilizare a frânelor cu curenți turbionari

Șir de caractere

Document electronic disponibil în două limbi ale UE, provenind de la AI, stocat de agenție și conținând condițiile de utilizare a frânelor cu curenți turbionari identificate la punctul 1.1.1.1.6.2.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.6.5

Document conținând condițiile de utilizare a frânelor magnetice

Șir de caractere

Document electronic disponibil în două limbi ale UE, provenind de la AI, stocat de agenție și conținând condițiile de utilizare a frânelor magnetice identificate la punctul 1.1.1.1.6.3.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.7

Sănătatea, siguranța și mediul înconjurător

 

 

 

1.1.1.1.7.1

Interzicerea utilizării dispozitivului de lubrifiere a buzei de bandaj

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Indicarea faptului dacă utilizarea dispozitivului de lubrifiere a buzei de bandaj de la bord este interzisă.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.7.2

Existența trecerilor la nivel

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Indicarea faptului dacă pe tronsonul de linie există treceri la nivel (inclusiv treceri la nivel cu calea ferată pentru pietoni).

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.7.3

Accelerația admisă în apropierea trecerilor la nivel

Șir de caractere

Existența unei limite de accelerație a trenului dacă acesta se oprește sau recuperează viteză în apropierea unei treceri la nivel, exprimată ca o curbă de accelerație de referință specifică.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.7.4

Existența detectorului de cutii de osii supraîncălzite (HABD) de cale

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Existența HABD de cale

X

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.7.5

Conformitatea cu STI a HABD de cale

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Specific rețelelor din Franța, din Italia și din Suedia.

Detectorul de cutii de osii supraîncălzite de cale este conform cu STI.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.7.6

Identificarea HABD de cale

Șir de caractere

Specific rețelelor din Franța, din Italia și din Suedia.

Aplicabil dacă HABD de cale nu este conform cu STI, identificarea detectorului de cutii de osii supraîncălzite de cale.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.7.7

Generația HABD de cale

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Specific rețelelor din Franța, din Italia și din Suedia.

Generația detectorului de cutii de osii supraîncălzite de cale.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.7.8

Localizarea HABD de cale în cadrul sistemului feroviar

Șir de caractere predefinit:

[± NNNN,NNN] + [șir de caractere]

Specific rețelelor din Franța, din Italia și din Suedia.

Aplicabil dacă HABD de cale nu este conform cu STI, amplasarea detectorului de cutii de osii supraîncălzite de cale.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.7.9

Direcția de măsurare a HABD de cale

Selecție unică din lista predefinită:

N/O/B

Specific rețelelor din Franța, din Italia și din Suedia.

Aplicabil dacă HABD de cale nu este conform cu STI, direcția de măsurare a detectorului de cutii de osii supraîncălzite de cale.

Dacă direcția de măsurare este:

aceeași ca direcția definită de începutul și de sfârșitul tronsonului de linie: (N)

opusă direcției definite de începutul și de sfârșitul tronsonului de linie: (O)

în ambele direcții: (B)

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.1.7.10

Lumini permanente de culoare roșie obligatorii

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Tronsoane unde sunt obligatorii două lumini permanente de culoare roșie în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.1.7.11

Aparținerea de o rută mai silențioasă

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Aparținerea de o „rută mai silențioasă” în conformitate cu articolul 5b din Regulamentul (UE) 1304/2014 al Comisiei (4).

X

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.1.8

Tunel

 

 

 

1.1.1.1.8.1

Codul AI

[AAAA]

„Administrator de infrastructură” înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.2

Identificarea tunelului

Șir de caractere

Identificarea unică a tunelului sau numărul unic pe teritoriul statului membru

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.3

Începutul tunelului

Șir de caractere predefinit:

[Latitudine (NN,NNNN) + Longitudine (± NN,NNNN) + km(± N NNN,NNN)]

Coordonate geografice exprimate în grade zecimale și kilometrul liniei de cale ferată la începutul unui tunel.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.4

Sfârșitul tunelului

Șir de caractere predefinit:

[Latitudine (NN,NNNN) + Longitudine (± NN,NNNN) + km(± N NNN,NNN)]

Coordonate geografice exprimate în grade zecimale și kilometrul liniei de cale ferată la sfârșitul unui tunel.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.5

Declarație de verificare CE în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile tunelurilor feroviare

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.6

Declarație de demonstrare IE (astfel cum este definită în Recomandarea 2014/881/UE) în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile tunelurilor feroviare

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, urmând aceleași cerințe privind formatul specificate pentru declarațiile CE în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.7

Lungimea tunelului

[NNNNN]

Lungimea tunelului, exprimată în metri, de la portalul de intrare la portalul de ieșire.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.8

Suprafața secțiunii transversale

[NNN]

Suprafața cea mai mică a secțiunii transversale a tunelului, exprimată în metri pătrați

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.8.1

Conformitatea tunelului cu STI INF

Da/Nu

Conformitatea tunelului cu STI INF la viteza maximă admisă

X

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.1.8.8.2

Document disponibil de la AI conținând descrierea precisă a tunelului

Șir de caractere

Document electronic provenind de la AI, stocat de agenție și conținând descrierea precisă a gabaritului de liberă trecere și a geometriei tunelului

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.1.8.9

Existența unui plan de urgență

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Indicarea faptului dacă există un plan de urgență.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.10

Categoria de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

Selecție unică din lista predefinită:

A/B/niciuna

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.1.8.11

Categoria națională de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

Șir de caractere

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2

Subsistemul „energie”

 

 

 

1.1.1.2.1

Declarații de verificare pentru liniile de cale ferată

 

 

 

1.1.1.2.1.1

Declarație de verificare CE pentru liniile de cale ferată în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile subsistemului „energie”

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.1.2

Declarație de demonstrare IE (astfel cum este definită în Recomandarea 2014/881/UE) pentru liniile de cale ferată în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile subsistemului „energie”

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, urmând aceleași cerințe privind formatul specificate pentru declarațiile CE în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.2

Sistemul de linii de contact

 

 

 

1.1.1.2.2.1.1

Tipul de sistem de linii de contact

Selecție unică din lista predefinită:

Linie aeriană de contact (LAE)

A treia șină

A patra șină

Neelectrificat

Indicarea tipului de sistem de linii de contact.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.2.1.2

Sistemul de alimentare cu energie (tensiune și frecvență)

Selecție unică din lista predefinită:

25 kV-50 Hz c.a./

15 kV-16,7 Hz c.a./

3 kV c.c./

1,5 kV c.c./

c.c. (caz specific FR)/

750 V c.c./

650 V c.c./

600 V c.c./

altul

Indicarea sistemului de alimentare cu energie de tracțiune (tensiunea nominală și frecvența)

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.2.1.3

Umax2 pentru liniile menționate la punctul 7.4.2.2.1 din Regulamentul (UE) 1301/2014.

[NNNNNN]

Specific rețelei din Franța

Cea mai înaltă tensiune nepermanentă în conformitate cu EN50163 pentru liniile menționate la punctul 7.4.2.2.1 din Regulamentul (UE) 1301/2014.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.2.2.2

Curentul maxim al trenului

[NNNN]

Indicarea curentului maxim admis pentru tren, exprimat în amperi.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.2.3

Curentul maxim per pantograf în regim de staționare

[NNN]

Indicarea curentului maxim admis pentru tren în regim de staționare, pentru sistemele de curent continuu, exprimat în amperi.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.2.4

Permisiune pentru frânarea cu recuperare

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu/Doar dacă vehiculul poate detecta dezactivarea de urgență în conformitate cu EN 50 388

Indicarea faptului dacă frânarea electrică cu recuperare este permisă, nu este permisă sau este permisă în anumite condiții.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.2.5

Înălțimea maximă a firului de contact

[N,NN]

Indicarea înălțimii maxime a firului de contact, exprimată în metri.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.2.6

Înălțimea minimă a firului de contact

[N,NN]

Indicarea înălțimii minime a firului de contact, exprimată în metri.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.3

Pantograf

 

 

 

1.1.1.2.3.1

Armături de pantograf conforme cu STI admise

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Indicarea armăturilor de pantograf conforme cu STI care sunt admise a fi utilizate.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.3.2

Alte armături de pantograf admise

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Indicarea armăturilor de pantograf care sunt admise a fi utilizate

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.3.3

Cerințe privind numărul de pantografe ridicate și distanța dintre ele, la o viteză dată

Șir de caractere predefinit:

[N] [NNN] [NNN]

Indicarea numărului maxim de pantografe ridicate admis per tren și a distanței minime dintre liniile mediane ale armăturilor adiacente, exprimată în metri, la viteza dată.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.3.4

Material admis pentru patinele de contact

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Indicarea materialelor care sunt admise a fi utilizate pentru patinele de contact.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.4

Sectoare de separare a LAE

 

 

 

1.1.1.2.4.1.1

Separarea fazelor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea existenței separării fazelor și a informațiilor necesare.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.4.1.2

Informații privind separarea fazelor

Șir de caractere predefinit

Indicarea diverselor informații necesare privind separarea fazelor

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.4.2.1

Separarea sistemelor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea existenței separării sistemelor

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.4.2.2

Informații privind separarea sistemelor

Șir de caractere predefinit

Indicarea diverselor informații necesare privind separarea sistemelor

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.4.3

Distanța dintre panoul de semnalizare și sfârșitul separării fazelor

[N]

Specific pentru verificarea compatibilității cu ruta pe rețeaua din Franța.

Distanța dintre panoul de semnalizare care autorizează mecanicul de locomotivă se execute „ridicarea pantografului” sau „închiderea disjunctorului” după ce a trecut de separarea fazelor și de sfârșitul sectorului de separare a fazelor.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.2.5

Cerințe privind materialul rulant

 

 

 

1.1.1.2.5.1

Obligativitatea funcției de limitare a curentului sau a tensiunii la bord

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă este obligatorie existența unei funcții de limitare a curentului sau a tensiunii la bordul vehiculelor.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.5.2

Forța de contact admisă

Șir de caractere

Indicarea forței de contact admise, exprimată în newtoni.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.2.5.3

Obligativitatea dispozitivului de coborâre automată

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă este obligatorie prezența pe vehicul a unui dispozitiv de coborâre automată.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3

Subsistemul „control-comandă și semnalizare”

 

 

 

1.1.1.3.1

Declarații de verificare pentru liniile de cale ferată

 

 

 

1.1.1.3.1.1

Declarație de verificare CE pentru liniile de cale ferată în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile subsistemului „control-comandă și semnalizare”

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.2

Sistem de protecție a trenurilor (ETCS) conform cu STI

 

 

 

1.1.1.3.2.1

Nivelul sistemului european de control al trenurilor (ETCS)

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Nivelul de aplicare a ETCS în legătură cu echipamentul de cale.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.2.2

Versiunea de bază a ETCS

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Versiunea de bază a ETCS instalată la nivelul căii ferate.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.2.3

Funcția de continuitate (infill) a ETCS necesară pentru accesul pe linie

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă funcția de continuitate este necesară pentru accesul pe linie din motive de siguranță.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.2.4

Funcția de continuitate a ETCS instalată la nivelul căii ferate

Selecție unică din lista predefinită:

Niciuna/Buclă/GSM-R/Buclă și GSM-R

Informații privind echipamentele instalate la nivelul căii ferate care sunt capabile să transmită informații de continuitate prin buclă sau prin GSM-R (Sistemul global de comunicații mobile pentru căi ferate) pentru instalațiile de nivel 1.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.2.5

Pachetul 44 al aplicației ETCS la nivel național este implementat

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă între tren și calea ferată sunt transmise date pentru aplicații naționale.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.2.6

Existența unor condiții de exploatare sau a unor restricții în exploatare

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există restricții sau condiții determinate de respectarea parțială a STI CCS – Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei (5).

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.2.7

Funcții opționale ETCS

Șir de caractere

Funcții opționale ETCS care ar putea îmbunătăți exploatarea pe linie.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.1.1.3.2.8

Necesitatea confirmării de la bord a integrității trenului pentru accesul pe linie

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă este necesară confirmarea de la bord a integrității trenului pentru accesul pe linie din motive de siguranță.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.2.9

Compatibilitatea sistemului ETCS

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Cerințele ETCS utilizate pentru a demonstra compatibilitatea tehnică.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.2.10

„ETCS M_version”

Selecție unică dintr-o listă predefinită

„ETCS M_version” în conformitate cu SRS 7.5.1.9.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.3.3

Radio (GSM-R) conform cu STI

 

 

 

1.1.1.3.3.1

Versiunea GSM-R

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Numărul versiunii specificației privind cerințele funcționale (FRS) și numărul versiunii specificației privind cerințele sistemului (SRS) pentru GSM-R, instalate la nivelul căii ferate.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.3.2

Numărul de mobile GSM-R active (EDOR) sau de sesiuni de comunicare simultane la bord pentru ETCS de nivel 2 sau de nivel 3 necesare în vederea transferului între centrele de bloc radio fără întreruperea exploatării

Selecție unică din lista predefinită:

1/2

Numărul de sesiuni de comunicare simultane la bord pentru ETCS de nivel 2 sau de nivel 3 necesare pentru o exploatare fără probleme a trenului. Acest parametru este legat de gestionarea sesiunilor de comunicare prin centre de bloc radio (RBC). Nu este esențial pentru siguranță și nu reprezintă un aspect legat de interoperabilitate.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.3.3

Funcții GSM-R opționale

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Utilizarea unor funcții GSM-R opționale care ar putea îmbunătăți exploatarea pe linie. Acestea sunt doar cu titlu informativ și nu constituie criterii de acces la rețea.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.3.3.1

Informații suplimentare privind caracteristicile rețelei

Șir de caractere

Orice informații suplimentare privind caracteristicile rețelei sau documentul corespondent, disponibile de la AI și stocate de agenție, de exemplu: nivelul de interferență, care duce la recomandarea unei protecții suplimentare la bord.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.3.3.3.2

GPRS pentru ETCS

Selecție din lista predefinită:

Da/Nu

Indicarea faptului dacă GPRS poate fi utilizat pentru ETCS.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.3.3.3.3

Zona de implementare a GPRS

Șir de caractere

Indicarea zonei în care GPRS poate fi utilizat pentru ETCS.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.3.3.4

Utilizarea grupei 555

Selecție din lista predefinită:

Da/Nu

Indicarea faptului dacă se utilizează grupa 555.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.3.5

Rețele GSM-R care fac obiectul unui acord de roaming

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Lista rețelelor GSM-R care fac obiectul unui acord de roaming.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.3.6

Existența serviciilor de roaming cu rețele publice

Selecție din lista predefinită:

Da/Nu

Dacă da, indicați numele rețelei publice:

Existența serviciilor de roaming cu o rețea publică.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.3.3.7

Detalii privind serviciile de roaming cu rețele publice

Șir de caractere

Dacă sunt configurate servicii de roaming cu rețele publice, vă rugăm să indicați cu ce rețele, pentru care utilizatori și în ce zone.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.3.3.8

Lipsa acoperirii GSMR

Selecție din lista predefinită:

Da/Nu

Indicarea faptului dacă nu există acoperire GSMR.

X

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.3.3. 9

Compatibilitatea sistemului radio - voce

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Cerințele radio utilizate pentru a demonstra compatibilitatea tehnică pentru voce.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.3.10

Compatibilitatea sistemului radio - date

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Cerințele radio utilizate pentru a demonstra compatibilitatea tehnică pentru date.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.4

Sisteme de detectare a trenurilor pe deplin conforme cu STI

 

 

 

1.1.1.3.4.1

Existența unui sistem de detectare a trenurilor pe deplin conform cu STI:

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă este instalat un sistem de detectare a trenurilor și dacă acesta este pe deplin conform cu cerințele STI CCS – Regulamentul (UE) 2016/919.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.5

Sisteme preexistente de protecție a trenurilor

 

 

 

1.1.1.3.5.1

Existența altor sisteme instalate de protecție, de control și de avertizare a trenurilor

Sistem de protecție a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă la nivelul căii ferate sunt instalate alte sisteme de protecție, de control și de avertizare a trenurilor în regim de exploatare normală.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare.

1.1.1.3.5.2

Necesitatea ca la bord să existe mai mult de un sistem de protecție, de control și de avertizare a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită

Indicarea faptului dacă la bord trebuie să existe mai multe sisteme de protecție, de control și de avertizare a trenurilor, care să fie active simultan.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare.

1.1.1.3.5.3

Sistem preexistent de protecție a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită

Indicarea sistemului de clasă B instalat.

X

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.6

Sisteme radio preexistente

 

 

 

1.1.1.3.6.1

Alte sisteme radio instalate (sisteme radio preexistente)

Selecție unică din lista predefinită

Indicarea sistemelor radio preexistente instalate.

X

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.7

Sisteme de detectare a trenurilor care nu sunt pe deplin conforme cu STI

 

 

 

1.1.1.3.7.1.1

Tip de sistem de detectare a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită:

circuit de cale/detector de roată/buclă

Indicarea tipurilor de sisteme de detectare a trenurilor instalate.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.1.2

Tip de circuite de cale sau de numărătoare de osii pentru care sunt necesare verificări specifice

Selecție unică din lista predefinită

Indicarea tipurilor de sisteme de detectare a trenurilor pentru care sunt necesare verificări specifice.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.7.1.3

Document conținând procedura (procedurile) referitoare la tipul sistemelor de detectare a trenurilor declarate la punctul 1.1.1.3.7.1.2

Șir de caractere

Document electronic disponibil în două limbi ale UE, provenind de la AI, stocat de agenție și conținând procedurile precise pentru verificarea specifică ce trebuie efectuată asupra sistemelor de detectare a trenurilor identificate la punctul 1.1.1.3.7.1.2.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.7.1.4

Tronson cu o limitare a detectării trenurilor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Specific pentru verificarea compatibilității cu ruta pe rețeaua din Franța.

Tronsoane cu:

un tonaj circulat per fir de cale ferată mai mic de 15 000 de tone/zi/fir;

centralizare direcțională

temporizare de 45 de secunde pentru centralizarea direcțională;

instalație cu anunțarea circuitului de cale;

absența unei pedale de asistență la manevră în sensul normal de circulație pentru liniile duble nereversibile;

absența unei pedale de asistență la manevră, indiferent de sensul de circulație pentru liniile simple și pentru liniile cu circulație în ambele sensuri;

absența unui mecanism de anunțare a pedalei;

temporizare de 45 de secunde pentru anumite dispozitive de resetare a anunțurilor.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.7.2.1

Conformitatea cu STI a distanței maxime admise între două osii consecutive

Selecție unică din lista predefinită:

Conformă cu STI/Neconformă cu STI

Indicarea faptului dacă distanța necesară este conformă cu STI.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.2.2

Distanța maximă admisă între două osii consecutive în cazul neconformității cu STI

[NNNNN]

Indicarea distanței maxime admise între două osii consecutive în cazul neconformității cu STI, exprimată în milimetri.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.3

Distanța minimă admisă între două osii consecutive

[NNNN]

Indicarea distanței, exprimată în milimetri.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.4

Distanța minimă admisă între prima și ultima osie

[NNNNN]

Indicarea distanței, exprimată în milimetri.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.5

Distanța maximă dintre capătul trenului și prima osie

[NNNN]

Indicarea distanței maxime între capătul trenului și prima osie, exprimată în milimetri, aplicabilă ambelor părți (din față și din spate) ale unui vehicul sau tren.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.6

Lățimea minimă admisă a bandajului

[NNN]

Indicarea lățimii, exprimată în milimetri.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.7

Diametrul minim admis al roții

[NNN]

Indicarea diametrului roții, exprimat în milimetri.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.8

Grosimea minimă admisă a buzei bandajului

[NN,N]

Indicarea grosimii buzei bandajului, exprimată în milimetri.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.9

Înălțimea minimă admisă a buzei bandajului

[NN,N]

Indicarea înălțimii buzei bandajului, exprimată în milimetri.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.10

Înălțimea maximă admisă a buzei bandajului

[NN,N]

Indicarea înălțimii buzei bandajului, exprimată în milimetri.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.11

Sarcina minimă pe osie admisă

[NN,N]

Indicarea sarcinii, exprimată în tone.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.1.1.3.7.11.1

Sarcina minimă pe osie admisă per categorie de vehicul

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Indicarea sarcinii, exprimată în tone, în funcție de categoria vehiculului.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.3.7.12

Conformitatea cu STI a normelor privind spațiul fără metal din jurul roților

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă normele sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.13

Conformitatea cu STI a normelor privind structura metalică a vehiculului

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă normele sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.14

Conformitatea cu STI a caracteristicilor feromagnetice pe care trebuie să le aibă materialul roții

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă normele sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.15.1

Conformitatea cu STI a impedanței maxime admise între roțile opuse ale unei osii montate

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă normele sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.15.2

Impedanța maximă admisă între roțile opuse ale unei osii montate în cazul neconformității cu STI

[N,NNN]

Valoarea impedanței maxime admise, exprimată în ohmi, în cazul neconformității cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.16

Conformitatea cu STI a funcțiilor de înnisipare

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă normele sunt conforme cu STI sau nu.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.1.1.3.7.17

Cantitatea maximă de nisip

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Cantitatea maximă de nisip în 30 de secunde, exprimată în grame, admisă pe linia de cale ferată.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.3.7.18

Necesitatea ca mecanicul de locomotivă să poată împiedica utilizarea funcției de înnisipare

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă posibilitatea activării/dezactivării dispozitivelor de înnisipare de către mecanicul de locomotivă, în conformitate cu instrucțiunile administratorului de infrastructură, este necesară sau nu.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.19

Conformitatea cu STI a normelor privind caracteristicile nisipului

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă normele sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.20

Existența unor norme privind dispozitivele de la bord pentru lubrifierea buzelor de bandaj

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există norme pentru activarea sau dezactivarea lubrifierii buzelor de bandaj.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.21

Conformitatea cu STI a normelor privind utilizarea saboților de frână din materiale compozite

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă normele sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.22

Conformitatea cu STI a normelor privind dispozitivele de asistență la manevră

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă normele sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.7.23

Conformitatea cu STI a normelor privind combinarea caracteristicilor RST care influențează impedanța de manevră

Selecție unică din lista predefinită:

Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă normele sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.8

Tranziții între sisteme

 

 

 

1.1.1.3.8.1

Existența comutării între diferite sisteme de protecție, de control și de avertizare a trenurilor în timpul exploatării

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există comutarea între sisteme diferite în timpul exploatării.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.8.2

Existența comutării între diferite sisteme radio

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există comutarea, în timpul exploatării, între diferite sisteme radio și niciun sistem de comunicare.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.9

Parametri legați de interferențele electromagnetice

 

 

 

1.1.1.3.9.1

Existența unor norme privind câmpurile magnetice emise de un vehicul și conformitatea acestora cu STI

Selecție unică din lista predefinită:

Niciuna/Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă există norme și dacă acestea sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.9.2

Existența unor limite privind armonicele curentului de tracțiune al vehiculelor și conformitatea acestora cu STI

Selecție unică din lista predefinită:

Niciuna/Conforme cu STI/Neconforme cu STI

Indicarea faptului dacă există norme și dacă acestea sunt conforme cu STI.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.10

Sisteme la nivelul căii ferate pentru situații de avarie

 

 

 

1.1.1.3.10.1

Nivelul ETCS pentru situații de avarie

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Nivelul de aplicare a ERTMS/ETCS pentru situații de avarie în legătură cu echipamentele de cale.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.10.2

Alte sisteme de protecție, de control și de avertizare a trenurilor pentru situații de avarie

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Indicarea existenței altor sisteme decât ETCS pentru situații de avarie.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.11

Parametri privind frânarea

 

 

 

1.1.1.3.11.1

Distanța de frânare maximă necesară

[NNNN]

Trebuie dată valoarea maximă a distanței de frânare [în metri] a unui tren pentru viteza maximă a liniei.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.1.1.3.11.2

Disponibilitatea unor informații suplimentare de la AI

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Disponibilitatea unor informații suplimentare de la AI, definite la punctul 4.2.2.6.2 subpunctul 2 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773.

X

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.11.3

Documente disponibile de la AI referitoare la performanța de frânare

Șir de caractere

Document electronic disponibil în două limbi ale UE, provenind de la AI, stocat de agenție și conținând informațiile suplimentare definite la punctul 4.2.2.6.2 subpunctul 2 din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773.

 

X

16 ianuarie 2020

1.1.1.3.12

Alți parametri legați de CCS

 

 

 

1.1.1.3.12.1

Suportarea pendulării

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă funcțiile de pendulare sunt suportate de ETCS.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.1.1.4

Norme și restricții

 

 

 

1.1.1.4.1

Existența unor norme și restricții de natură strict locală

Selecție unică din lista predefinită:

Da/Nu

Existența unor norme și restricții de natură strict locală.

 

 

1 ianuarie 2021

1.1.1.4.2

Documente privind normele sau restricțiile de natură strict locală, disponibile de la AI

Șir de caractere

Document electronic provenind de la AI, stocat de agenție și conținând informații suplimentare.

 

 

1 ianuarie 2021

1.2

PUNCT DE EXPLOATARE

 

 

 

1.2.0.0.0

Informații generice

 

 

 

1.2.0.0.0.1

Denumirea punctului de exploatare

Șir de caractere

Denumire legată în mod normal de orașul sau de satul respectiv sau utilizată în scopuri de coordonare a traficului.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.0.0.0.2

Identificare unică a PE

Șir de caractere predefinit:

[AA+AAAAAAAAAA]

Cod compus din codul de țară și din codul alfanumeric al PE.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.0.0.0.3

Codul principal TAF/TAP al PE

Șir de caractere predefinit:

[AANNNNN]

Cod principal creat pentru TAF/TAP.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.0.0.0.4

Tipul punctului de exploatare

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Tipul de instalație, legat de funcțiile de exploatare dominante.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.0.0.0.4.1

Tipul de instalație de comutare a ecartamentului

Șir de caractere

Tipul de instalație de comutare a ecartamentului

 

X

16 ianuarie 2020

1.2.0.0.0.5

Localizarea geografică a punctului de exploatare

Șir de caractere predefinit:

[Latitudine (NN,NNNN) + Longitudine (± NN,NNNN)]

Coordonatele geografice, exprimate în grade zecimale, date în mod normal pentru centrul PE.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.0.0.0.6

Localizarea punctului de exploatare în cadrul sistemului feroviar

Șir de caractere predefinit:

[NNN,NNN] + [șir de caractere]

Kilometrul legat de identificarea liniei care definește localizarea PE. În mod normal, acesta se situează în centrul PE.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1

LINIE DE CIRCULAȚIE

 

 

 

1.2.1.0.0

Informații generice

 

 

 

1.2.1.0.0.1

Codul AI

[AAAA]

„Administrator de infrastructură” înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.0.2

Identificarea liniei de cale ferată

Șir de caractere

Identificarea unică a liniei de cale ferată sau numărul unic al liniei de cale ferată în cadrul PE.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.1

Declarații de verificare pentru liniile de cale ferată

 

 

 

1.2.1.0.1.1

Declarație de verificare CE pentru liniile de cale ferată în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile subsistemului „infrastructură”

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.1.2

Declarație de demonstrare IE (astfel cum este definită în Recomandarea 2014/881/UE) în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile subsistemului „infrastructură”

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, urmând aceleași cerințe privind formatul specificate pentru declarațiile CE în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.2

Parametri de performanță

 

 

 

1.2.1.0.2.1

Clasificarea TEN a liniei de cale ferată

Selecție unică din lista predefinită:

Parte a rețelei globale TEN-T/Parte a rețelei centrale de marfă TEN-T/Parte a rețelei centrale de călători TEN-T/nu face parte din TEN

Indicarea părții rețelei transeuropene de care aparține linia de cale ferată.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.2.2

Categoria de linie:

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Clasificarea unei linii în conformitate cu STI INF – Regulamentul (UE) nr. 1299/2014.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.2.3

Parte a unui coridor feroviar de marfă

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Indicarea faptului dacă linia este alocată unui coridor feroviar de marfă.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.3

Configurația liniei

 

 

 

1.2.1.0.3.1

Gabarit interoperabil

Selecție unică din lista predefinită:

GA/GB/GC/G1/DE3/S/IRL1/niciunul

Gabaritele GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1 definite în standardul european.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.2.1.0.3.2

Gabarite multinaționale:

Selecție unică din lista predefinită:

G2/GB1/GB2/niciunul

Gabarit multilateral sau gabarit internațional, în afară de GA, GB, GC, G1, DE3, S, IRL1, definit în standardul european.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.2.1.0.3.3

Gabarite naționale

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Gabarit intern definit în standardul european sau alt gabarit local.

Parametru eliminat. Se afișează spre informare

1.2.1.0.3.4

Gabarit

Selecție unică dintr-o listă predefinită

Gabaritele definite în standardul european sau alte gabarite locale, inclusiv partea inferioară sau superioară.

X

X

16 ianuarie 2020

1.2.1.0.3.5

Localizarea în cadrul sistemului feroviar a anumitor puncte care necesită verificări specifice

Șir de caractere predefinit:

[± NNNN,NNN] + [șir de caractere]

Amplasarea anumitor puncte care necesită verificări specifice din cauza abaterilor de la gabaritul menționat la punctul 1.2.1.0.3.4.

 

X

16 ianuarie 2020

1.2.1.0.3.6

Document conținând secțiunea transversală a punctelor anumite care necesită verificări specifice

Șir de caractere

Document electronic provenind de la AI, stocat de agenție și conținând secțiunea transversală a punctelor anumite care necesită verificări specifice din cauza abaterilor de la gabaritul menționat la punctul 1.2.1.0.3.4. Atunci când este relevant, la documentul care conține secțiunea transversală se pot atașa îndrumări pentru verificarea punctului anumit.

 

X

16 ianuarie 2020

1.2.1.0.4

Parametrii liniei de cale ferată

 

 

 

1.2.1.0.4.1

Ecartamentul nominal al liniei de cale ferată

Selecție unică din lista predefinită:

750/1 000/1 435/1 520/1 524/ 1 600/1 668/altă valoare

O valoare unică, exprimată în milimetri, care identifică ecartamentul liniei de cale ferată.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.5

Tunel

 

 

 

1.2.1.0.5.1

Codul AI

[AAAA]

„Administrator de infrastructură” înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.5.2

Identificarea tunelului

Șir de caractere

Identificarea unică a tunelului sau numărul unic al tunelului pe teritoriul statului membru.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.5.3

Declarație de verificare CE pentru tunel în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile tunelurilor feroviare

Șir de caractere:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.5.4

Declarație de demonstrare IE (astfel cum este definită în Recomandarea 2014/881/UE) pentru tunel în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile tunelurilor feroviare

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, urmând aceleași cerințe privind formatul specificate pentru declarațiile CE în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.5.5

Lungimea tunelului

[NNNNN]

Lungimea tunelului, exprimată în metri, de la portalul de intrare la portalul de ieșire.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.5.6

Existența unui plan de urgență

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există un plan de urgență.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.5.7

Categoria de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

Selecție unică din lista predefinită:

A/B/niciuna

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.5.8

Categoria națională de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

Șir de caractere

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp - conform normelor naționale, dacă există.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.5.9

Admiterea tracțiunii Diesel sau a altor tipuri de tracțiune termică

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă se admite utilizarea tracțiunii Diesel sau a altor tipuri de tracțiune termică în tunel.

 

 

1 ianuarie 2021

1.2.1.0.6

Peron

 

 

 

1.2.1.0.6.1

Codul AI

[AAAA]

„Administrator de infrastructură” înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.6.2

Identificarea peronului

Șir de caractere

Identificarea unică a peronului sau numărul unic al peronului în cadrul PE.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.6.3

Clasificarea TEN a peronului

Selecție unică din lista predefinită:

Parte a rețelei globale TEN-T/Parte a rețelei centrale de marfă TEN-T/Parte a rețelei centrale de călători TEN-T/nu face parte din TEN

Indicarea părții rețelei transeuropene de care aparține peronul.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.6.4

Lungimea utilă a peronului

[NNNN]

Lungimea maximă continuă (exprimată în metri) a părții de peron în fața căreia este prevăzut ca un tren să rămână staționat în condiții normale de exploatare pentru urcarea și coborârea din tren a călătorilor, ținând cont în mod adecvat de toleranțele la oprire.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.6.5

Înălțimea peronului

Selecție unică din lista predefinită:

250/280/550/760/300-380/200/580/680/685/730/840/900/915/920/960/1 100/altă valoare

Distanța dintre suprafața superioară a peronului și suprafața de rulare a liniei de cale ferată adiacente. Aceasta este valoarea nominală, exprimată în milimetri.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.6.6

Existența unei asistențe pe peron pentru plecarea trenului

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea existenței unor echipamente sau a unui personal care să ajute personalul de tren la plecarea trenului.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.1.0.6.7

Intervalul de utilizare a mijloacelor de asistență la îmbarcare de pe peron

[NNNN]

Informații privind nivelul de acces la tren pentru care pot fi utilizate mijloacele de asistență la îmbarcare.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2

LINIE ABĂTUTĂ

 

 

 

1.2.2.0.0

Informații generice

 

 

 

1.2.2.0.0.1

Codul AI

[AAAA]

„Administrator de infrastructură” înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.0.2

Identificarea liniei abătute

Șir de caractere

Identificarea unică a liniei abătute sau numărul unic al liniei abătute în cadrul PE.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.0.3

Clasificarea TEN a liniei abătute

Selecție unică din lista predefinită:

Parte a rețelei globale TEN-T/Parte a rețelei centrale de marfă TEN-T/Parte a rețelei centrale de călători TEN-T/nu face parte din TEN

Indicarea părții rețelei transeuropene de care aparține linia abătută.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.1

Declarație de verificare pentru linia abătută

 

 

 

1.2.2.0.1.1

Declarație de verificare CE pentru liniile abătute în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile subsistemului „infrastructură”

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.1.2

Declarație de demonstrare IE (astfel cum este definită în Recomandarea 2014/881/UE) pentru liniile abătute în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile subsistemului „infrastructură”

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, urmând aceleași cerințe privind formatul specificate pentru declarațiile CE în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.2

Parametru de performanță

 

 

 

1.2.2.0.2.1

Lungimea utilă a liniei abătute

[NNNN]

Lungimea totală a liniei abătute/liniei de garare, exprimată în metri, unde trenurile pot fi garate în siguranță.

X

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.3

Configurația liniei

 

 

 

1.2.2.0.3.1

Declivitatea pentru liniile de garare

[NN,N]

Valoarea maximă a declivității, exprimată în milimetri pe metru.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.3.2

Raza minimă a curbei orizontale

[NNN]

Raza celei mai mici curbe orizontale, exprimată în metri.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.3.3

Raza minimă a curbei verticale

[NNN+NNN]

Raza celei mai mici curbe verticale, exprimată în metri.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.4

Instalațiile fixe pentru întreținerea trenurilor

 

 

 

1.2.2.0.4.1

Existența instalațiilor de vidanjare a toaletelor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există o instalație de vidanjare a toaletelor (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor), conform definiției din STI INF – Regulamentul (UE) nr. 1299/2014.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.4.2

Existența instalațiilor de curățare exterioară a trenurilor

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există o instalație de curățare exterioară a trenurilor (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor), conform definiției din STI INF – Regulamentul (UE) nr. 1299/2014.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.4.3

Existența instalațiilor de realimentare cu apă

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există o instalație de realimentare cu apă (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor), conform definiției din STI INF – Regulamentul (UE) nr. 1299/2014.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.4.4

Existența instalațiilor de realimentare cu combustibil

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există o instalație de realimentare cu combustibil (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor), conform definiției din STI INF – Regulamentul (UE) nr. 1299/2014.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.4.5

Existența instalațiilor de realimentare cu nisip

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există o instalație de realimentare cu nisip (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor).

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.4.6

Existența instalațiilor de alimentare cu energie electrică de la sol

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există o instalație de alimentare cu energie electrică de la sol (instalație fixă pentru întreținerea trenurilor).

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.5

Tunel

 

 

 

1.2.2.0.5.1

Codul AI

[AAAA]

„Administrator de infrastructură” înseamnă orice organism sau întreprindere responsabil(ă) în special pentru realizarea și întreținerea infrastructurii feroviare sau a unei părți a acesteia.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.5.2

Identificarea tunelului

Șir de caractere

Identificarea unică a tunelului sau numărul unic pe teritoriul statului membru.

X

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.5.3

Declarație de verificare CE pentru tunel în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile tunelurilor feroviare

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile CE în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.5.4

Declarație de demonstrare IE (astfel cum este definită în Recomandarea 2014/881/UE) pentru tunel în legătură cu respectarea cerințelor din STI-urile aplicabile tunelurilor feroviare

Șir de caractere predefinit:

[CC/RRRRRRRRRRRRRR/AAAA/NNNNNN]

Număr unic pentru declarațiile IE, urmând aceleași cerințe privind formatul specificate pentru declarațiile CE în anexa VII la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.5.5

Lungimea tunelului

[NNNNN]

Lungimea tunelului, exprimată în metri, de la portalul de intrare la portalul de ieșire.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.5.6

Existența unui plan de urgență

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Indicarea faptului dacă există un plan de urgență.

 

 

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.5.7

Categoria de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

Selecție unică din lista predefinită:

A/B/niciuna

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.5.8

Categoria națională de incendiu pe care trebuie să o aibă materialul rulant

Șir de caractere

Clasificarea modului în care un tren de călători cu un incendiu la bord va continua să circule o anumită perioadă de timp - conform normelor naționale, dacă există.

 

X

În conformitate cu Decizia de punere în aplicare 2014/880/UE și până la 16 martie 2019 cel târziu

1.2.2.0.6

Sistemul de linii de contact

 

 

 

1.2.2.0.6.1

Curentul maxim per pantograf în regim de staționare

[NNN]

Indicarea curentului maxim admis pentru tren în regim de staționare, pentru sistemele de curent continuu, exprimat în amperi.

 

X

16 ianuarie 2020

1.2.3

Norme și restricții

 

 

 

1.2.3.1

Existența unor norme și restricții de natură strict locală

Selecție unică din lista predefinită:

DA/NU

Existența unor norme și restricții de natură strict locală.

 

 

1 ianuarie 2021

1.2.3.2

Documente privind normele sau restricțiile de natură strict locală, disponibile de la AI

Șir de caractere

Document electronic provenind de la AI, stocat de agenție și conținând informații suplimentare.

 

 

1 ianuarie 2021

4.   PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI LA NIVEL ÎNALT

4.1.   Sistemul registrelor de infrastructură

Arhitectura sistemului registrelor de infrastructură trebuie să fie următoarea:

Figura 1

Sistemul RINF

Image 1

4.2.   Administrarea aplicației RINF

Aplicația RINF este o aplicație online creată, gestionată, întreținută și administrată de agenție.

Agenția pune la dispoziția entităților naționale de înregistrare (ENI) următoarele fișiere și documente care trebuie utilizate pentru crearea registrelor de infrastructură și pentru conectarea acestora cu aplicația RINF:

(a)

manualul de utilizare;

(b)

specificația structurii fișierelor pentru transmiterea datelor;

(c)

descrierea codurilor pentru pregătirea fișierelor – ghid care descrie procesul de validare a fișierelor transmise.

4.3.   Funcționalitatea minimă necesară a aplicației RINF

Aplicația RINF trebuie să asigure cel puțin următoarele funcționalități:

(a)

administrarea conturilor de utilizator: administratorul aplicației RINF trebuie să poată administra drepturile de acces ale utilizatorilor;

(b)

auditarea informațiilor: administratorul aplicației RINF trebuie să poată vizualiza jurnalele referitoare la toate activitățile utilizatorilor realizate în cadrul aplicației RINF, sub forma unei liste a activităților care au fost realizate de utilizatorii aplicației RINF într-un anumit interval de timp;

(c)

conectivitate și autentificare: utilizatorii înregistrați ai aplicației RINF trebuie să se poată conecta la aplicația RINF prin internet și să poată utiliza funcționalitățile acesteia potrivit drepturilor lor;

(d)

pregătirea fișierelor pentru utilizatorii care sunt administratori de infrastructură;

(e)

fuzionarea fișierelor pentru utilizatorii care sunt entități naționale de înregistrare;

(f)

căutarea datelor din registrul de infrastructură, inclusiv puncte de exploatare și/sau tronsoane de linie și inclusiv datele de valabilitate ale datelor;

(g)

selectarea unui punct de exploatare sau a unui tronson de linie și vizualizarea detaliilor acestuia: utilizatorii aplicației RINF trebuie să poată defini o zonă geografică folosind interfața cartografică, iar aplicația RINF furnizează datele disponibile solicitate de utilizatori pentru această zonă;

(h)

vizualizarea informațiilor pentru un anumit subset de linii și de puncte de exploatare dintr-o zonă definită cu ajutorul unei interfețe cartografice;

(i)

reprezentarea vizuală a elementelor din registrul de infrastructură pe o hartă digitală: prin intermediul aplicației RINF, utilizatorii trebuie să poată naviga pe hartă, să poată selecta un element reprezentat pe hartă și să poată extrage orice informație relevantă;

(j)

reprezentarea vizuală a datelor din registrul de infrastructură care permite publicarea de hărți tematice;

(k)

prezentarea unei liste a tronsoanelor de linie și a punctelor de exploatare care fac parte dintr-o rută definită de utilizator și exportarea caracteristicilor corespunzătoare;

(l)

eliberarea unui certificat de fiecare dată când varianta exportată a caracteristicilor rezultate în urma unei căutări este destinată să fie utilizată de o întreprindere feroviară în conformitate cu articolul 23 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/797;

(m)

interfața de programare a aplicației (API);

(n)

validarea, încărcarea și primirea seturilor de date furnizate de o entitate națională de înregistrare.

4.4.   Mod de operare

Sistemul registrelor de infrastructură trebuie să ofere două interfețe principale prin intermediul aplicației RINF:

(a)

una care urmează să fie utilizată de statele membre pentru a-și transmite propriul set de date;

(b)

alta care urmează să fie folosită de utilizatorii aplicației RINF pentru a se conecta la sistem și pentru a extrage informații.

În așteptarea evoluției aplicației RINF care va permite administratorilor de infrastructură să actualizeze informațiile direct în aceasta, baza de date centrală a aplicației RINF trebuie populată cu copii ale seturilor de date păstrate de fiecare stat membru. În special, ENI trebuie să creeze fișiere care să cuprindă întregul set de date în conformitate cu specificațiile din tabelul 1 și să le transmită aplicației RINF în conformitate cu articolul 5.

ENI trebuie să încarce fișierele în aplicația RINF prin intermediul unei interfețe speciale puse la dispoziție pentru această operațiune. Un modul specific facilitează validarea și încărcarea datelor furnizate de ENI.

Baza de date centrală a aplicației RINF pune la dispoziția publicului datele trimise de ENI, fără nicio modificare.

Funcționalitatea de bază a aplicației RINF trebuie să le permită utilizatorilor să caute și să extragă date din registrul de infrastructură.

Aplicația RINF trebuie să păstreze istoricul complet al datelor puse la dispoziție de ENI. Aceste înregistrări trebuie stocate timp de doi ani de la data retragerii datelor.

Agenția, în calitate de administrator al aplicației RINF, trebuie să furnizeze acces utilizatorilor la cerere.

Răspunsurile la interogările inițiate de utilizatorii aplicației RINF trebuie furnizate în termen de 24 de ore de la momentul inițierii interogării.

4.5.   Disponibilitate

Aplicația RINF trebuie să fie disponibilă șapte zile pe săptămână. În cursul operațiunilor de întreținere, indisponibilitatea sistemului trebuie să fie minimă.

În cazul defectării în afara programului normal de lucru al agenției, măsurile de restabilire a serviciului trebuie inițiate în următoarea zi lucrătoare a agenției.

5.   GHID DE APLICARE PENTRU SPECIFICAȚIILE COMUNE

Ghidul de aplicare pentru specificațiile comune menționat la articolul 7 trebuie pus de agenție la dispoziția publicului pe site-ul web al acesteia și actualizat în mod corespunzător.

El trebuie să ofere definiții extinse ale tuturor obiectelor și parametrilor din registrul de infrastructură, precum și orientări privind situațiile cele mai frecvente și soluții pentru modelarea rețelei feroviare.

El trebuie să includă în special:

(a)

descrierea funcționalităților oferite de aplicația RINF;

(b)

elementele și descrierea aferentă a acestora, specificate în secțiunea 3.3 și în tabelul 1. Pentru fiecare câmp, cel puțin formatul acestuia, limita valorii, condițiile în care parametrul este aplicabil și obligatoriu, normele tehnice feroviare pentru valorile parametrilor, trimiterile la STI-uri și la alte documente tehnice legate de elementele registrului de infrastructură;

(c)

definiții și specificații detaliate pentru parametri;

(d)

prezentarea dispozițiilor privind modelarea rețelei și colectarea de date, cu explicații și exemple relevante;

(e)

proceduri pentru validarea și pentru transmiterea către aplicația RINF a datelor provenite din registrele de infrastructură ale statelor membre.

Ghidul de aplicare trebuie să ofere explicații privind specificațiile menționate în prezenta anexă care sunt necesare pentru dezvoltarea corectă a sistemului registrelor de infrastructură.


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/250 al Comisiei din 12 februarie 2019 privind modelele de certificate și de declarații „CE” pentru subsistemele și pentru elementele constitutive de interoperabilitate feroviare, modelul de declarație de conformitate cu un tip de vehicul feroviar autorizat și procedurile de verificare „CE” a subsistemelor în conformitate cu Directiva (UE) 2016/797 a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 201/2011 al Comisiei (JO L 42, 13.2.2019, p. 9).

(2)  Recomandarea 2014/881/UE a Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind procedura de demonstrare a nivelului de conformitate a liniilor de cale ferată existente cu parametrii de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate (JO L 356, 12.12.2014, p. 520).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1299/2014 al Comisiei din 18 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „infrastructură” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (JO L 356, 12.12.2014, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1304/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „material rulant – zgomot”, de modificare a Deciziei 2008/232/CE și de abrogare a Deciziei 2011/229/UE (JO L 356, 12.12.2014, p. 421).

(5)  Regulamentul (UE) 2016/919 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă și semnalizare ale sistemului feroviar în Uniunea Europeană (JO L 158, 15.6.2016, p. 1).