29.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 113/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/667 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2018

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 în vederea decalării datelor de aplicare amânată a obligației de compensare pentru anumite tipuri de contracte derivate extrabursiere

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei (2), Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei (3) și Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei (4) precizează, printre altele, datele intrării în vigoare a obligației de compensare pentru contractele care aparțin claselor de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexele la aceste regulamente.

(2)

Regulamentele respective au stabilit date de aplicare amânate în cazul obligației de compensare pentru contractele derivate extrabursiere încheiate între contrapărți care fac parte din același grup și în cazul cărora o contraparte este stabilită într-o țară terță, iar cealaltă contraparte este stabilită în Uniune. Astfel cum se menționează în considerentele relevante ale regulamentelor în cauză, respectivele date amânate au fost necesare pentru a se asigura că aceste contracte derivate extrabursiere nu fac obiectul obligației de compensare înainte de adoptarea unui act de punere în aplicare în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(3)

Până în prezent, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 nu a fost adoptat niciun act de punere în aplicare în legătură cu obligația de compensare. Prin urmare, aplicarea obligației de compensare în cazul contractelor derivate extrabursiere ar trebui amânată din nou, fie pentru o perioadă determinată de timp, fie până la adoptarea respectivelor acte de punere în aplicare.

(4)

Așadar, Regulamentul delegat (UE) 2015/2205, Regulamentul delegat (UE) 2016/592 și Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 ar trebui să fie modificate în consecință.

(5)

Datele de aplicare amânate prevăzute inițial în Regulamentul delegat (UE) 2015/2205, în Regulamentul delegat (UE) 2016/592 și în Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 erau aliniate cu data de aplicare a obligației de compensare pentru contrapărțile din categoria 4. Deoarece datele de aplicare amânate ar trebui decalate din nou, această decalare ar trebui să se aplice și în cazul entităților din categoria 4.

(6)

Având în vedere datele de aplicare amânate prevăzute inițial și în scopul de a asigura o aplicare consecventă a obligației de compensare pentru tranzacțiile intragrup cu data aplicării prezentului regulament, prezentul act de modificare ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(8)

Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2015/2205

La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2205, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere prevăzute în anexă care sunt încheiate între contrapărți care fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în Uniune, obligația de compensare produce efecte la:

(a)

21 decembrie 2020 în cazul în care nu a fost adoptată nicio decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză sau

(b)

cea mai îndepărtată dintre următoarele date în cazul în care a fost adoptată o decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză:

(i)

60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii)

data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).”

Articolul 2

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2016/592

La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/592, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere prevăzute în anexă care sunt încheiate între contrapărți care fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în Uniune, obligația de compensare produce efecte la:

(a)

21 decembrie 2020 în cazul în care nu a fost adoptată nicio decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză sau

(b)

cea mai îndepărtată dintre următoarele date, în cazul în care a fost adoptată o decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză:

(i)

60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii)

data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).”

Articolul 3

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2016/1178

La articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2016/1178, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prin derogare de la alineatul (1), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere prevăzute în anexă care sunt încheiate între contrapărți care fac parte din același grup, dintre care una este stabilită într-o țară terță și cealaltă este stabilită în Uniune, obligația de compensare produce efecte la:

(a)

21 decembrie 2020 în cazul în care nu a fost adoptată nicio decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere prevăzute în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză sau

(b)

cea mai îndepărtată dintre următoarele date în cazul în care a fost adoptată o decizie privind echivalența, în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză:

(i)

60 de zile de la data intrării în vigoare a deciziei privind echivalența, adoptată în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în scopul articolului 4 din regulamentul menționat, referitoare la contractele derivate extrabursiere menționate în anexa la prezentul regulament în ceea ce privește țara terță în cauză;

(ii)

data de la care obligația de compensare produce efecte în temeiul alineatului (1).”

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 314, 1.12.2015, p. 13).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 103, 19.4.2016, p. 5).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 195, 20.7.2016, p. 3).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).