17.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 131/31


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/626 AL COMISIEI

din 5 martie 2019

privind listele cu țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizată introducerea în Uniunea Europeană a anumitor animale și mărfuri destinate consumului uman, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 în ceea ce privește aceste liste

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (1), în special articolul 127 alineatul (2),

după consultarea Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) 2017/625 stabilește norme pentru controalele oficiale și alte activități de control efectuate de autoritățile competente ale statelor membre pentru a verifica conformitatea cu legislația Uniunii în domeniul, printre altele, al siguranței alimentare în toate etapele procesului de producție, prelucrare și distribuție. În particular, el prevede cerința ca anumite animale și mărfuri să intre în Uniune numai dintr-o țară terță sau dintr-o regiune a unei țări terțe care figurează în lista întocmită de Comisie în acest scop.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei (2) completează Regulamentul (UE) 2017/625 în ceea ce privește condițiile de introducere în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman provenind din țări terțe sau regiuni ale acestora, pentru a se asigura faptul că ele respectă cerințele relevante stabilite în normele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625 (siguranța alimentară) sau cerințe recunoscute a fi cel puțin echivalente. Respectivele condiții includ identificarea animalelor și a mărfurilor destinate consumului uman cărora li se aplică cerința de a proveni dintr-o țară terță sau dintr-o regiune a acesteia inclusă în listă în conformitate cu articolul 126 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625.

(3)

Listele țărilor terțe sau regiunilor acestora pentru introducerea în Uniune a transporturilor de animale și de mărfuri destinate consumului uman sunt stabilite pentru a se asigura conformitatea cu cerințele privind siguranța alimentară, în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (3), care va fi abrogat până la 14 decembrie 2019 de Regulamentul (UE) 2017/625, și cu cerințele de sănătate animală, în temeiul articolului 8 alineatul (1) din Directiva 2002/99/CE a Consiliului (4). În situația în care conformitatea atât cu cerințele de sănătate umană, cât și cu cele de sănătate animală a fost considerată necesară, listele comune care acoperă ambele aspecte au fost stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei (5), Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei (6), Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei (7), Decizia 2007/777/CE a Comisiei (8), Decizia 2003/779/CE a Comisiei (9) și Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei (10).

(4)

În Decizia 2006/766/CE a Comisiei (11), adoptată în temeiul articolului 11 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 854/2004, sunt stabilite liste suplimentare de țări terțe sau regiuni ale acestora din care este permisă introducerea în Uniune a moluștelor bivalve, a echinodermelor, a tunicatelor, a gasteropodelor marine și a produselor pescărești, pe baza unor considerații de sănătate publică.

(5)

Deoarece Regulamentul (CE) nr. 854/2004 este abrogat prin Regulamentul (UE) 2017/625 cu efect de la 14 decembrie 2019 și pentru a dispune de un singur act legislativ care să reunească toate țările terțe sau regiunile acestora care trebuie să fie incluse în lista țărilor și regiunilor din care se pot introduce pe piața Uniunii anumite animale și produse din punct de vedere al alimentelor și al siguranței alimentare, pentru respectivele animale și mărfuri este adecvat să se stabilească liste în prezentul regulament.

(6)

Întrucât discuțiile în contextul punerii în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (12) sunt în curs de desfășurare cu privire la cerințele pentru includerea într-o listă a țărilor terțe și a regiunilor acestora din care se permite introducerea în Uniune a anumitor produse de origine animală din motive de sănătate animală, este, de asemenea, adecvat să se prevadă liste pentru aceste produse de origine animală prin stabilirea de referințe transversale la listele existente din motive de sănătate animală, pentru a se evita duplicarea listelor. Aceste liste au fost întocmite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 854/2004 și al Directivei 2002/99/CE a Consiliului, la cererea țărilor terțe în cauză. Pentru a se afla pe aceste liste, autoritățile competente ale țărilor terțe au furnizat garanții corespunzătoare, în particular în ceea ce privește conformitatea sau echivalența cu legislația alimentară a Uniunii și cu organizarea autorităților competente ale țărilor terțe. Prin urmare, nu este necesară reevaluarea conformității cu aceste condiții în temeiul Regulamentului (UE) 2017/625.

(7)

Este adecvat să se mențină liste comune în sensul Regulamentului (UE) 2017/625 privind produsele alimentare și siguranța alimentară cu listele existente, stabilite din motive de sănătate animală și să se mențină o abordare coordonată prin includerea în liste a țărilor terțe și a regiunilor acestora numai în cazul în care un program de control al reziduurilor a fost aprobat în conformitate cu Directiva 96/23/CE a Consiliului (13), dacă este cazul.

(8)

Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (14) stabilește cerințe pentru operatorii din sectorul alimentar care importă produse de origine animală și produse compuse. În particular, el prevede faptul că operatorii din sectorul alimentar care importă produse de origine animală din țări terțe sau regiuni ale acestora trebuie să se asigure că țara terță de expediere apare pe o listă de țări terțe din care sunt permise importurile de astfel de produse.

(9)

Regulamentul (UE) 2017/185 al Comisiei (15) conține măsuri tranzitorii care prevăd derogări de la condițiile de import stabilite în Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și aplicabile anumitor produse de origine animală și se aplică până la 31 decembrie 2020.

(10)

Prin urmare, listele suplimentare conținând țări terțe sau regiuni ale acestora trebuie stabilite cel târziu înainte de expirarea măsurilor tranzitorii prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185, pentru a se evita o întrerupere a introducerii în Uniune a transporturilor de astfel de produse de origine animală. Ar trebui să fie stabilite liste în special pentru grăsimile animale topite și jumări, carnea de reptile, insecte și membrane.

(11)

Alimentele care constau din sau sunt izolate din sau sunt produse din insecte sau din părți ale acestora, incluzând insectele vii, fac obiectul unei autorizări a unui aliment nou, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului (16). Este adecvat să se stabilească o listă pentru aceste grupe de produse.

(12)

Este necesar să se stabilească, înainte de expirarea măsurilor tranzitorii prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185, o listă a produselor de origine animală, altele decât cele pentru care au fost stabilite liste specifice în prezentul regulament, pentru a evita compromiterea intrării în Uniune a produselor de origine animală importate în prezent, care sunt esențiale pentru operatorii economici europeni din sectorul alimentar.

(13)

Măsurile tranzitorii prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185 pentru anumite produse de origine animală și anumite produse compuse au fost introduse deoarece ele reprezintă un risc mic pentru sănătatea umană din cauza cantităților foarte mici consumate sau din cauză că fabricarea produselor exclude în mare măsură riscul pentru sănătatea umană. Prin urmare, este disproporționat să se solicite țărilor terțe toate dovezile și garanțiile în conformitate cu articolul 127 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2017/625 și cu articolul 4 din Regulamentul delegat (UE) 2019/625.

(14)

Listele ar trebui să fie stabilite în prezentul regulament și eliminate din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 și din Decizia 2006/766/CE. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/759 ar trebui să fie modificat în mod corespunzător, iar Decizia 2006/766/CE ar trebui să fie abrogată.

(15)

Întrucât Regulamentul (UE) 2017/625 se aplică începând cu 14 decembrie 2019, prezentul regulament ar trebui să se aplice, de asemenea, de la data respectivă.

(16)

Listele cu țări terțe sau regiuni ale acestora din care este permisă, pe baza statutului sanitar al animalelor, introducerea în Uniune a transporturilor de membrane vor fi stabilite abia începând cu 21 aprilie 2021, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/429. Este adecvat ca listele cu țări terțe sau regiuni ale acestora din care este permisă introducerea în Uniune a transporturilor de membrane destinate consumului uman să se aplice abia de la aceeași dată. Prin urmare, măsurile tranzitorii care prevăd derogări de la cerințele de sănătate publică pentru introducerea în Uniune a transporturilor de membrane ar trebui extinse până la 20 aprilie 2021.

(17)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezentul regulament vizează listele de țări terțe sau regiuni ale acestora din care transporturile de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune din perspectiva siguranței alimentare, în conformitate cu articolul 126 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/625.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„carne proaspătă” înseamnă carne proaspătă astfel cum este definită la punctul 1.10 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

2.

„preparate din carne” înseamnă preparate din carne astfel cum sunt definite la punctul 1.15 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

3.

„carne” înseamnă carne astfel cum este definită la punctul 1.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

4.

„păsări de curte” înseamnă păsări de curte astfel cum sunt definite la punctul 1.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

5.

„vânat sălbatic” înseamnă vânat sălbatic astfel cum este definit la punctul 1.5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

6.

„ouă” înseamnă ouă astfel cum sunt definite la punctul 5.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

7.

„produse din ouă” înseamnă produse din ouă astfel cum sunt definite la punctul 7.3 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

8.

„produse din carne” înseamnă produse din carne astfel cum sunt definite la punctul 7.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

9.

„stomacuri, vezici și intestine tratate” înseamnă stomacuri, vezici și intestine tratate astfel cum sunt definite la punctul 7.9 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

10.

„moluște bivalve” înseamnă moluște bivalve astfel cum sunt definite la punctul 2.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

11.

„produse pescărești” înseamnă produse pescărești astfel cum sunt definite la punctul 3.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

12.

„lapte crud” înseamnă lapte crud astfel cum este definit la punctul 4.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

13.

„produse lactate” înseamnă produse lactate astfel cum sunt definite la punctul 7.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

14.

„colostru” înseamnă colostru astfel cum este definit la punctul 1 al secțiunii IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

15.

„produse pe bază de colostru” înseamnă produse pe bază de colostru astfel cum sunt definite la punctul 2 al secțiunii IX din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

16.

„pulpe de pui de baltă” înseamnă pulpe de pui de baltă astfel cum sunt definite la punctul 6.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

17.

„melci” înseamnă melci astfel cum sunt definiți la punctul 6.2 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

18.

„grăsimi topite de origine animală” înseamnă grăsimi topite de origine animală astfel cum sunt definite la punctul 7.5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

19.

„jumări” înseamnă jumări astfel cum sunt defini te la punctul 7.6 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

20.

„gelatină” înseamnă gelatină astfel cum este definită la punctul 7.7 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

21.

„colagen” înseamnă colagen astfel cum este definit la punctul 7.8 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004;

22.

„miere” înseamnă miere astfel cum este definită la punctul 1 al părții IX din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (17);

23.

„produse apicole” înseamnă produse apicole astfel cum sunt definite la punctul 2 al părții IX din anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013;

24.

„carne de reptile” înseamnă carne de reptile astfel cum este definită la punctul 16 al articolului 2 din Regulamentul (UE) 2019/625;

25.

„insecte” înseamnă insecte astfel cum sunt definite la punctul 17 al articolului 2 din Regulamentul (UE) 2019/625.

Articolul 3

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a cărnii proaspete și a preparatelor din carne de ungulate

Transporturile de carne proaspătă și de preparate din carne de ungulate destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate pentru importul în Uniune în conformitate cu articolul 14 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 206/2010.

Articolul 4

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a cărnii de pasăre, de ratite și de vânat sălbatic cu pene, a preparatelor de carne de pasăre, de ouă și de produse din ouă

Transporturile de carne de pasăre, de ratite și de vânat sălbatic cu pene, de preparate de carne de pasăre, de ouă și de produse din ouă destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate pentru importul în Uniune în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei (18).

Articolul 5

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a cărnii de leporide sălbatice, de mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele și leporidele, și de iepuri de crescătorie

Transporturile de carne de leporide sălbatice, de mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele și leporidele, și de iepuri de crescătorie destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate pentru importul în Uniune în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 119/2009.

Articolul 6

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a produselor din carne și a stomacurilor, vezicilor și intestinelor tratate, altele decât membranele

Transporturile de produse din carne și de stomacuri, vezici și intestine tratate, altele decât membranele, destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate pentru importul în Uniune în conformitate cu articolul 3 litera (b) din Decizia 2007/777/CE.

Totuși, transporturile de fâșii de carne uscată și de produse din carne pasteurizate destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate pentru importul în Uniune în conformitate cu partea 3 a anexei II la Decizia 2007/777/CE.

Articolul 7

Țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a membranelor

Transporturile de membrane destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate pentru importul în Uniune în conformitate cu articolul 1 din Decizia 2003/779/CE.

Articolul 8

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a moluștelor bivalve, a echinodermelor, a tunicatelor și gasteropodelor marine vii, refrigerate, congelate sau prelucrate

Transporturile de moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine vii refrigerate, congelate sau prelucrate destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora care sunt menționate în anexa I. Totuși, introducerea în Uniune a mușchilor adductori proveniți de la pectinide, altele decât animalele de acvacultură, separați complet de viscere și de gonade, este, de asemenea, autorizată, din țări terțe care nu figurează pe o astfel de listă.

Articolul 9

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a altor produse pescărești decât cele menționate la articolul 8

Transporturile de alte produse pescărești decât cele menționate la articolul 8 destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora menționate în anexa II.

Articolul 10

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a transporturilor de lapte crud, colostru, produse lactate și produse pe bază de colostru

Transporturile de lapte crud, de colostru, de produse lactate și de produse pe bază de colostru destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate pentru importul în Uniune în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 605/2010.

Articolul 11

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a pulpelor de pui de baltă

Transporturile de pulpe de pui de baltă destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora menționate în anexa III.

Articolul 12

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a melcilor, preparați în conformitate cu secțiunea XI din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004

Transporturile de melci, preparați în conformitate cu secțiunea XI din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 și destinați consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora menționate în anexa III la prezentul regulament.

Articolul 13

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a grăsimilor animale topite și a jumărilor

Transporturile de grăsimi animale topite și de jumări destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizat importul în Uniune de produse din carne în conformitate cu articolul 3 litera (b) punctul (i) din Decizia 2007/777/CE.

Articolul 14

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a gelatinei și a colagenului

(1)   Transporturile de gelatină și de colagen derivate de la bovine, ovine, caprine, porcine și ecvine, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizat importul în Uniune de transporturi de carne proaspătă provenită de la ungulatele specifice în conformitate cu articolul 14 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 206/2010 sau din Coreea de Sud, Malaysia, Pakistan sau Taiwan.

(2)   Transporturile de gelatină și de colagen derivate de la păsări de curte, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țările terțe sau din regiunile acestora enumerate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 pentru care importurile de carne de pasăre provenită de la speciile respective sunt autorizate în conformitate cu partea respectivă a anexei respective sau din Taiwan.

(3)   Transporturile de gelatină și de colagen derivate din produse pescărești destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora menționate în anexa II.

(4)   Transporturile de gelatină și de colagen derivate de la leporide și de la mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora menționate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009.

Articolul 15

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a materiilor prime pentru producția de gelatină și colagen

(1)   Transporturile de materii prime pentru producția de gelatină și de colagen derivate de la bovine, ovine, caprine, porcine și ecvine, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora autorizate pentru importul în Uniune de transporturi de carne proaspătă provenită de la ungulatele specifice în conformitate cu articolul 14 litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 206/2010.

(2)   Transporturile de materii prime pentru producția de gelatină și de colagen derivate de la păsări de curte, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țările terțe sau din regiunile acestora enumerate în partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 pentru care importurile de carne de pasăre provenită de la speciile respective sunt autorizate în conformitate cu partea respectivă a anexei respective.

(3)   Transporturile de materii prime pentru producția de gelatină și de colagen derivate din produse pescărești destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora menționate în anexa II.

(4)   Transporturile de materii prime pentru producția de gelatină și de colagen derivate de la leporide și de la mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora menționate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009.

Articolul 16

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a materiilor prime tratate pentru producția de gelatină și colagen

(1)   Transporturile de materii prime tratate pentru producția de gelatină și de colagen derivate de la bovine, ovine, caprine, porcine și ecvine, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe menționate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 sau din Coreea de Sud, Malaysia, Pakistan sau Taiwan.

(2)   Transporturile de materii prime tratate pentru producția de gelatină și de colagen derivate de la păsări de curte, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe menționate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 sau din Taiwan.

(3)   Transporturile de materii prime tratate pentru producția de gelatină și de colagen derivate din produse pescărești destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora menționate în anexa II.

(4)   Transporturile de materii prime tratate pentru producția de gelatină și de colagen derivate de la leporide și de la mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora menționate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009.

(5)   Transporturile de materii prime tratate pentru producția de gelatină și colagen menționate la punctul 4 litera (b) subpunctul (iii) din capitolul I al secțiunii XIV din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizată introducerea de materii prime derivate din produsele respective în conformitate cu articolul 15 din prezentul regulament.

Articolul 17

Lista țărilor terțe din care este autorizată introducerea în Uniune a mierii și a altor produse apicole

Transporturile de miere și de alte produse apicole destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din țări terțe enumerate în coloana „Țară” din anexa la Decizia 2011/163/UE a Comisiei (19) și sunt marcate cu un „X” în coloana „Miere” a anexei respective.

Articolul 18

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a anumitor produse foarte rafinate

Transporturile de condroitin sulfat, acid hialuronic, alte produse din cartilaj hidrolizat, chitosan, glucozamină, cheag, ihtiocol și aminoacizi foarte rafinați, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai dacă provin din următoarele țări terțe sau regiuni ale acestora:

1.

în cazul materiilor prime derivate de la ungulate, țările terțe menționate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 sau Coreea de Sud, Malaysia, Pakistan sau Taiwan;

2.

în cazul materiilor prime derivate din produse pescărești, toate țările terțe sau regiunile acestora menționate în anexa II;

3.

în cazul materiilor prime derivate de la păsări de curte, țările terțe și/sau teritoriile menționate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008.

Articolul 19

Lista țărilor terțe din care este autorizată introducerea în Uniune a cărnii de reptile

Transporturile de carne de reptile destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai în cazul în care provin din Elveția (20), Botswana, Vietnam, Africa de Sud sau Zimbabwe.

Articolul 20

Țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a insectelor

Transporturile de insecte destinate consumului uman sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai dacă astfel de alimente sunt originare și expediate din țări terțe sau regiuni ale acestora din care insectele au fost autorizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului și menționate în lista din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei (21).

Articolul 21

Lista țărilor terțe sau a regiunilor acestora din care este autorizată introducerea în Uniune a altor produse de origine animală

Transporturile de produse de origine animală, altele decât cele menționate la articolele 3-20, destinate consumului uman, sunt autorizate pentru introducere în Uniune numai dacă provin din următoarele țări terțe sau regiuni ale acestora:

1.

în cazul în care provin de la ungulate, țările terțe enumerate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 206/2010 sau Coreea de Sud, Malaysia, Pakistan sau Taiwan;

2.

în cazul în care provin de la păsări de curte, țările terțe enumerate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 798/2008 sau Taiwan;

3.

în cazul în care provin din produse pescărești, țările terțe sau regiunile acestora enumerate în anexa II;

4.

în cazul în care provin de la leporide și de la mamifere terestre sălbatice, altele decât ungulatele, țările terțe sau regiunile acestora enumerate în coloana 1 a tabelului din partea 1 a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 119/2009;

5.

în cazul în care provin de la specii diferite, țările terțe sau regiunile acestora enumerate la alineatele (1) – (4) ale prezentului articol pentru fiecare produs de origine animală.

Articolul 22

Modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se elimină.

2.

Anexa I se elimină.

Articolul 23

Abrogare

Decizia 2006/766/CE se abrogă. Trimiterile la Decizia 2006/766/CE se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IV la prezentul regulament.

Articolul 24

Dispoziții tranzitorii

Până la 20 aprilie 2021, statele membre continuă să permită introducerea pe teritoriul lor a transporturilor de membrane menționate la articolul 7 din țări terțe sau din regiuni ale acestora autorizate pentru importul în Uniune de astfel de transporturi în conformitate cu articolul 1 din Decizia 2003/779/CE.

Articolul 25

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 14 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 95, 7.4.2017, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/625 al Comisiei din 4 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele aplicabile introducerii în Uniune a transporturilor de anumite animale și mărfuri destinate consumului uman (a se vedea pagina 18 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206).

(4)  Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (JO L 18, 23.1.2003, p. 11).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/759 al Comisiei din 28 aprilie 2016 de stabilire a listelor țărilor terțe, ale părților țărilor terțe și ale teritoriilor din care statele membre trebuie să autorizeze introducerea în Uniune a anumitor produse de origine animală destinate consumului uman, de stabilire a cerințelor de certificare, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2074/2005 și de abrogare a Deciziei 2003/812/CE (JO L 126, 14.5.2016, p. 13).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 206/2010 al Comisiei din 12 martie 2010 de stabilire a unor liste de țări terțe, teritorii sau părți ale acestora autorizate să introducă în Uniunea Europeană anumite animale și carne proaspătă, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 73, 20.3.2010, p. 1).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 119/2009 al Comisiei din 9 februarie 2009 de stabilire a listei țărilor terțe și a părților acestora pentru importul sau tranzitul în Comunitate al cărnii de leporide sălbatice, de anumite mamifere terestre sălbatice și al cărnii de iepuri de crescătorie, precum și cerințele de certificare veterinară (JO L 39, 10.2.2009, p. 12).

(8)  Decizia 2007/777/CE a Comisiei din 29 noiembrie 2007 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și publică precum și a modelelor de certificate pentru importul anumitor produse din carne și stomacuri, vezici și intestine tratate destinate consumului uman, provenind din țări terțe și de abrogare a Deciziei 2005/432/CE (JO L 312, 30.11.2007, p. 49).

(9)  Decizia 2003/779/CE a Comisiei din 31 octombrie 2003 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și certificare veterinară necesare la importul de intestine de animale provenind din țări terțe (JO L 285, 1.11.2003, p. 38).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 605/2010 al Comisiei din 2 iulie 2010 de stabilire a condițiilor de sănătate animală și sănătate publică și de certificare veterinară pentru introducerea în Uniunea Europeană a laptelui crud, a produselor lactate, a colostrului și a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman (JO L 175, 10.7.2010, p. 1).

(11)  Decizia 2006/766/CE a Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a listelor țărilor terțe și a teritoriilor din care se autorizează importurile de moluște bivalve, echinoderme, tunicieri, gasteropode marine și produse pescărești (JO L 320, 18.11.2006, p. 53).

(12)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).

(13)  Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de monitorizare a anumitor substanțe și a reziduurilor acestora în animale vii și în produse de origine animală și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (JO L 125, 23.5.1996, p. 10).

(14)  Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(15)  Regulamentul (UE) 2017/185 al Comisiei din 2 februarie 2017 de stabilire a unor măsuri tranzitorii pentru aplicarea anumitor dispoziții ale Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 29, 3.2.2017, p. 21).

(16)  Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (JO L 327, 11.12.2015, p. 1).

(17)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(18)  Regulamentul (CE) nr. 798/2008 al Comisiei din 8 august 2008 de stabilire a unei liste a țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor din care pot fi importate în Comunitate și pot tranzita Comunitatea păsările de curte și produsele de pasăre, precum și a cerințelor de certificare sanitar-veterinară (JO L 226, 23.8.2008, p. 1).

(19)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).

(20)  În conformitate cu Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO L 114, 30.4.2002, p. 132).

(21)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2470 al Comisiei din 20 decembrie 2017 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului privind alimentele noi (JO L 351, 30.12.2017, p. 72).


ANEXA I

LISTA ȚĂRILOR TERȚE SAU A REGIUNILOR ACESTORA DIN CARE ESTE AUTORIZATĂ INTRODUCEREA ÎN UNIUNE DE MOLUȘTE BIVALVE, ECHINODERME, TUNICATE ȘI GASTEROPODE MARINE VII, REFRIGERATE, CONGELATE SAU PRELUCRATE, DESTINATE CONSUMULUI UMAN  (1)

CODUL ISO AL ȚĂRII

ȚARA TERȚĂ SAU REGIUNI ALE ACESTEIA

MENȚIUNI

AU

Australia

 

CA

Canada

 

CH

Elveția (2)

 

CL

Chile

 

GL

Groenlanda

 

JM

Jamaica

Numai gasteropode marine

JP

Japonia

Numai moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine congelate sau prelucrate

KR

Coreea de Sud

Numai moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine congelate sau prelucrate

MA

Maroc

Moluștele bivalve prelucrate din specia Acanthocardia tuberculatum trebuie să fie însoțite: (a) de o atestare de sănătate suplimentară, în conformitate cu modelul prevăzut în partea B din apendicele V al anexei VI la Regulamentul (CE) nr. 2074/2005 al Comisiei (JO L 338, 22.12.2005, p. 27); și (b) de rezultatele analitice ale testării care demonstrează că moluștele nu conțin niveluri de toxină paralitică a crustaceelor (PSP) care să fie detectabile prin metoda de testare biologică.

NZ

Noua Zeelandă

 

PE

Peru

Numai Pectinidae (scoici comestibile) eviscerate de acvacultură

TH

Thailanda

Numai moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine congelate sau prelucrate

TN

Tunisia

 

TR

Turcia

 

US

Statele Unite ale Americii

Statele Washington și Massachusetts

UY

Uruguay

 

VN

Vietnam

Numai moluște bivalve, echinoderme, tunicate și gasteropode marine congelate sau prelucrate


(1)  Inclusiv cele care fac obiectul definiției produselor pescărești de la punctul 3.1 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 139, 30.4.2004, p. 55).

(2)  În conformitate cu Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO L 114, 30.4.2002, p. 132).


ANEXA II

LISTA ȚĂRILOR TERȚE SAU A REGIUNILOR ACESTORA DIN CARE ESTE AUTORIZATĂ INTRODUCEREA ÎN UNIUNE DE PRODUSE PESCĂREȘTI, ALTELE DECÂT CELE MENȚIONATE ÎN ANEXA I

CODUL ISO AL ȚĂRII

ȚARA TERȚĂ SAU REGIUNI ALE ACESTEIA

RESTRICȚII

AE

Emiratele Arabe Unite

 

AG

Antigua și Barbuda

Numai homari vii

AL

Albania

 

AM

Armenia

Numai raci de râu sălbatici vii, raci de râu prelucrați termic care nu provin din acvacultură și raci de râu congelați care nu provin din acvacultură

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaidjan

Numai caviar

BA

Bosnia și Herțegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BN

Brunei

Numai produse de acvacultură

BR

Brazilia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius și Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Belarus

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CG

Congo

Numai produse pescărești capturate, eviscerate (după caz), congelate și ambalate în ambalajul lor final direct pe mare

CH

Elveția (1)

 

CI

Côte d'Ivoire

 

CL

Chile

 

CN

China

 

CO

Columbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capul Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egipt

 

ER

Eritreea

 

FJ

Fiji

 

FK

Insulele Falkland

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GL

Groenlanda

 

GM

Gambia

 

GN

Guineea

Numai peștele care nu a făcut obiectul unor operațiuni de preparare sau prelucrare, altele decât decapitarea, eviscerarea, refrigerarea sau congelarea. Nu se aplică reducerea frecvenței verificărilor fizice, prevăzută în Decizia 94/360/CE a Comisiei (JO L 158, 25.6.1994, p. 41).

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezia

 

IL

Israel

 

IN

India

 

IR

Iran

 

JM

Jamaica

 

JP

Japonia

 

KE

Kenya

 

KI

Republica Kiribati

 

KR

Coreea de Sud

 

KZ

Kazahstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroc

 

MD

Republica Moldova

Numai caviar

ME

Muntenegru

 

MG

Madagascar

 

MK

Macedonia de Nord

 

MM

Myanmar/Birmania

 

MR

Mauritania

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldive

 

MX

Mexic

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambic

 

NA

Namibia

 

NC

Noua Caledonie

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Noua Zeelandă

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Polinezia Franceză

 

PG

Papua-Noua Guinee

 

PH

Filipine

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Fără Kosovo, astfel cum este definit prin Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, din 10 iunie 1999

 

RU

Rusia

 

SA

Arabia Saudită

 

SB

Insulele Solomon

 

SC

Seychelles

 

SG

Singapore

 

SH

Sfânta Elena

Fără insulele Tristan da Cunha și Ascension

 

Tristan da Cunha

Fără insulele Sfânta Elena și Ascension

Numai homari (proaspeți sau congelați)

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

TG

Togo

 

TH

Thailanda

 

TN

Tunisia

 

TR

Turcia

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

US

Statele Unite ale Americii

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

 

ZA

Africa de Sud

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  În conformitate cu Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO L 114, 30.4.2002, p. 132).


ANEXA III

LISTA ȚĂRILOR TERȚE SAU A REGIUNILOR ACESTORA DIN CARE ESTE AUTORIZATĂ INTRODUCEREA ÎN UNIUNE DE PULPE DE PUI DE BALTĂ ȘI MELCI PREPARAȚI ÎN CONFORMITATE CU SECȚIUNEA XI DIN ANEXA III LA REGULAMENTUL (CE) NR. 853/2004 DESTINAȚI CONSUMULUI UMAN

CODUL ISO AL ȚĂRII

ȚARA TERȚĂ SAU REGIUNI ALE ACESTEIA

RESTRICȚII

AE

Emiratele Arabe Unite

 

AL

Albania

 

AO

Angola

 

AR

Argentina

 

AU

Australia

 

AZ

Azerbaidjan

 

BA

Bosnia și Herțegovina

 

BD

Bangladesh

 

BJ

Benin

 

BR

Brazilia

 

BQ

Bonaire, Sint Eustatius și Saba

 

BS

Bahamas

 

BY

Belarus

 

BZ

Belize

 

CA

Canada

 

CH

Elveția (1)

 

CI

Côte d'Ivoire

 

CL

Chile

 

CN

China

 

CO

Columbia

 

CR

Costa Rica

 

CU

Cuba

 

CV

Capul Verde

 

CW

Curaçao

 

DZ

Algeria

 

EC

Ecuador

 

EG

Egipt

 

ER

Eritreea

 

FJ

Fiji

 

FK

Insulele Falkland

 

GA

Gabon

 

GD

Grenada

 

GE

Georgia

 

GH

Ghana

 

GL

Groenlanda

 

GM

Gambia

 

GT

Guatemala

 

GY

Guyana

 

HK

Hong Kong

 

HN

Honduras

 

ID

Indonezia

 

IL

Israel

 

IN

India

 

IR

Iran

 

JM

Jamaica

 

JP

Japonia

 

KE

Kenya

 

KI

Republica Kiribati

 

KR

Coreea de Sud

 

KZ

Kazahstan

 

LK

Sri Lanka

 

MA

Maroc

 

MD

Republica Moldova

Numai melci

ME

Muntenegru

 

MG

Madagascar

 

MK

Macedonia de Nord

 

MM

Myanmar/Birmania

 

MR

Mauritania

 

MU

Mauritius

 

MV

Maldive

 

MX

Mexic

 

MY

Malaysia

 

MZ

Mozambic

 

NA

Namibia

 

NC

Noua Caledonie

 

NG

Nigeria

 

NI

Nicaragua

 

NZ

Noua Zeelandă

 

OM

Oman

 

PA

Panama

 

PE

Peru

 

PF

Polinezia Franceză

 

PG

Papua-Noua Guinee

 

PH

Filipine

 

PM

Saint-Pierre și Miquelon

 

PK

Pakistan

 

RS

Serbia

Fără Kosovo, astfel cum este definit prin Rezoluția 1244 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, din 10 iunie 1999

 

RU

Rusia

 

SA

Arabia Saudită

 

SB

Insulele Solomon

 

SC

Seychelles

 

SG

Singapore

 

SH

Sfânta Elena

Fără insulele Tristan da Cunha și Ascension

 

SN

Senegal

 

SR

Suriname

 

SV

El Salvador

 

SX

Sint-Maarten

 

SY

Siria

Numai melci

TG

Togo

 

TH

Thailanda

 

TN

Tunisia

 

TR

Turcia

 

TW

Taiwan

 

TZ

Tanzania

 

UA

Ucraina

 

UG

Uganda

 

US

Statele Unite ale Americii

 

UY

Uruguay

 

VE

Venezuela

 

VN

Vietnam

 

YE

Yemen

 

ZA

Africa de Sud

 

ZW

Zimbabwe

 


(1)  În conformitate cu Acordul din 21 iunie 1999 dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (JO L 114, 30.4.2002, p. 132).


ANEXA IV

TABELUL DE CORESPONDENȚĂ MENȚIONAT LA ARTICOLUL 23

Decizia 2006/766/CE

Prezentul regulament

Articolul 1

Articolul 8

Articolul 2

Articolul 9

Articolul 3

Articolul 4

Anexa I

Anexa I

Anexa II

Anexa II