12.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/22


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/595 AL COMISIEI

din 11 aprilie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1635/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 737/90 al Consiliului, ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 733/2008 al Consiliului din 15 iulie 2008 privind condițiile de import al produselor agricole originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui acord, la doi ani după respectiva notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească această perioadă. Regatul Unit va deveni, din acel moment, țară terță.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 1635/2006 (2) al Comisiei impune statelor membre să se asigure că autoritățile competente din țările terțe afectate de accidentul de la Cernobâl eliberează certificate de export care atestă că produsele pe care le însoțesc respectă valorile maxime admise stabilite în Regulamentul (CE) nr. 733/2008. Respectivele țări terțe sunt enumerate în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1635/2006.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/370 (3) al Comisiei a modificat Regulamentul (CE) nr. 1635/2006 pentru a include Regatul Unit în anexa II la respectivul regulament. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/370 se va aplica din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care, până la acea dată, a intrat în vigoare un acord de retragere sau a fost prelungită perioada de doi ani menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(4)

La cererea Regatului Unit, Consiliul European a decis la 22 martie 2019 să prelungească perioada menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În consecință, nu mai pot fi îndeplinite condițiile aplicării Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/370, prevăzute la articolul 2 din respectivul regulament.

(5)

Prin urmare, anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1635/2006 ar trebui modificată în consecință și ar trebui stabilite condițiile referitoare la aplicarea modificării respective.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1635/2006 se adaugă următoarea mențiune:

„Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se va aplica din ziua următoare datei la care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 aprilie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 30.7.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1635/2006 al Comisiei din 6 noiembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 737/90 al Consiliului privind condițiile de import al produselor agricole originare din țările terțe în urma accidentului produs la centrala nucleară de la Cernobâl (JO L 306, 7.11.2006, p. 3).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/370 al Comisiei din 7 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1635/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 737/90 al Consiliului, ca urmare a retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune (JO L 68, 8.3.2019, p. 1).