11.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 100/14


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/589 AL COMISIEI

din 11 aprilie 2019

de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 în ceea ce privește includerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și a anumitor teritorii dependente ale Coroanei Britanice în lista țărilor terțe, a teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor autorizate să introducă în Uniunea Europeană transporturi de animale de acvacultură

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/88/CE a Consiliului din 24 octombrie 2006 privind cerințele de sănătate animală pentru animale și produse de acvacultură și privind prevenirea și controlul anumitor boli la animalele de acvacultură (1), în special articolul 22 și articolul 61 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). La 22 martie 2019, Consiliul European a adoptat Decizia (UE) 2019/476 (2) privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE, de comun acord cu Regatul Unit. În conformitate cu decizia respectivă, în cazul în care Acordul privind retragerea nu este aprobat de Camera Comunelor până cel târziu la 29 martie 2019, termenul prevăzut la articolul 50 alineatul (3) din TUE se prelungește până la 12 aprilie 2019. Întrucât Acordul privind retragerea nu a fost aprobat până la 29 martie 2019, legislația Uniunii nu se va mai aplica în cazul și pe teritoriul Regatului Unit începând cu 13 aprilie 2019 („data retragerii”).

(2)

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei (3) stabilește lista țărilor terțe, teritoriilor, zonelor sau compartimentelor autorizate pentru introducerea în Uniune de animale de acvacultură.

(3)

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a furnizat garanțiile necesare pentru ca această țară și anumite teritorii dependente ale Coroanei Britanice să respecte condițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 pentru introducerea în Uniune a transporturilor de animale de acvacultură, după data retragerii, prin respectarea în continuare a legislației Uniunii pentru o perioadă inițială de cel puțin nouă luni.

(4)

Prin urmare, luând în considerare aceste garanții specifice furnizate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și pentru a se evita orice perturbare inutilă a schimburilor comerciale după data retragerii, Regatul Unit și anumite teritorii dependente ale Coroanei Britanice ar trebui incluse în lista țărilor terțe, a teritoriilor, a zonelor sau a compartimentelor autorizate să introducă în Uniune transporturi de animale de acvacultură, stabilită în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008.

(5)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 ar trebui modificată în consecință.

(6)

Prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 13 aprilie 2019, cu excepția cazului în care legislația Uniunii continuă să se aplice la data respectivă în cazul și pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

El se aplică de la 13 aprilie 2019.

Cu toate acestea, regulamentul nu se aplică în cazul în care legislația Uniunii continuă să se aplice la data respectivă în cazul și pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 aprilie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 328, 24.11.2006, p. 14.

(2)  Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 22 martie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 80 I, 22.3.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 al Comisiei din 12 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2006/88/CE a Consiliului în ceea ce privește condițiile și cerințele de certificare pentru introducerea pe piață și importul în Comunitate de animale de acvacultură și produse obținute din aceste animale și de stabilire a unei liste a speciilor-vectori (JO L 337, 16.12.2008, p. 41).


ANEXĂ

Tabelul prevăzut în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008 se modifică după cum urmează:

(a)

după rubrica referitoare la Insulele Cook se introduc următoarele rânduri:

„GB

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

X

X

X

 

Întreaga țară

GG

Guernsey

X

X

X

 

Întreaga țară”

(b)

după rubrica referitoare la Israel se introduc următoarele rânduri:

„JE

Jersey

X

X

X

 

Întreaga țară”