10.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/6


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/565 AL COMISIEI

din 28 martie 2019

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 5 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui acord, la doi ani după respectiva notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2019/396 al Comisiei (2) prevede modificarea Regulamentului delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei (3), a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 al Comisiei (4) și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei (5) în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte. În temeiul articolului 4 din Regulamentul delegat (UE) 2019/396, regulamentul menționat anterior se va aplica din ziua următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care un acord de retragere a intrat în vigoare până la data respectivă sau în cazul în care Perioada de doi ani menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană a fost prelungită.

(3)

Prin scrisoarea din 20 martie 2019, Regatul Unit a prezentat o cerere de prelungire până la 30 iunie 2019 a perioadei prevăzute la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în vederea finalizării ratificării Acordului de retragere (6). La 21 martie 2019, Consiliul European a convenit asupra unei prelungiri până la 22 mai 2019, în cazul în care acordul de retragere este aprobat de Camera Comunelor în săptămâna următoare. În caz contrar, Consiliul European a convenit asupra prelungirii perioadei până la 12 aprilie 2019. În consecință, Regulamentul delegat (UE) 2019/396 nu se va aplica.

(4)

Cu toate acestea, motivele care stau la baza Regulamentului delegat (UE) 2019/396 vor rămâne, indiferent cu cât se prelungește perioada menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În special, riscurile legate de buna funcționare a pieței și condițiile de concurență echitabile între contrapărțile stabilite în Uniune se vor menține în cazul retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord după încheierea perioadei care a fost prelungită. Se preconizează că aceste riscuri se vor menține în viitorul apropiat.

(5)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2015/2205, Regulamentul delegat (UE) 2016/592 și Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 ar trebui să fie modificate în mod corespunzător.

(6)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare înaintat Comisiei de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(7)

Este necesar să se faciliteze cât mai repede posibil punerea în aplicare de către participanții la piață a unor soluții eficiente. Prin urmare, Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente, dar nu a organizat nicio consultare publică deschisă în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Din același motiv, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2015/2205

Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexă, obligația de compensare produce efecte după 12 luni de la data aplicării prezentului regulament în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

obligația de compensare nu a fost declanșată până la 11 aprilie 2019;

(b)

contractele sunt novate în unicul scop de a înlocui contrapartea stabilită în Regatul Unit cu o contraparte stabilită într-un stat membru.”

2.

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru contrapărțile financiare din categoria 3 și pentru tranzacțiile menționate la articolul 3 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament care sunt încheiate între contrapărți financiare, scadența minimă rămasă menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, la data de la care obligația de compensare produce efecte, este:

(a)

50 de ani în cazul contractelor care aparțin claselor enumerate în tabelul 1 sau în tabelul 2 din anexă;

(b)

3 ani în cazul contractelor care aparțin claselor enumerate în tabelul 3 sau în tabelul 4 din anexă.”

Articolul 2

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2016/592

Regulamentul delegat (UE) 2016/592 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexă, obligația de compensare produce efecte după 12 luni de la data aplicării prezentului regulament în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

obligația de compensare nu a fost declanșată până la 11 aprilie 2019;

(b)

contractele sunt novate în unicul scop de a înlocui contrapartea stabilită în Regatul Unit cu o contraparte stabilită într-un stat membru.”

2.

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru contrapărțile financiare din categoria 3 și pentru tranzacțiile menționate la articolul 3 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament care sunt încheiate între contrapărți financiare, scadența minimă rămasă menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, la data de la care obligația de compensare produce efecte, este de cinci ani și trei luni.”

Articolul 3

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2016/1178

Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 3 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Prin derogare de la alineatele (1) și (2), în cazul contractelor care aparțin unei clase de instrumente financiare derivate extrabursiere enumerate în anexă, obligația de compensare produce efecte după 12 luni de la data aplicării prezentului regulament în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

obligația de compensare nu a fost declanșată până la 11 aprilie 2019;

(b)

contractele sunt novate în unicul scop de a înlocui contrapartea stabilită în Regatul Unit cu o contraparte stabilită într-un stat membru.”

2.

La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Pentru contrapărțile financiare din categoria 3 și pentru tranzacțiile menționate la articolul 3 alineatele (2) și (3) din prezentul regulament care sunt încheiate între contrapărți financiare, scadența minimă rămasă menționată la articolul 4 alineatul (1) litera (b) punctul (ii) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, la data de la care obligația de compensare produce efecte, este:

(a)

15 ani în cazul contractelor care aparțin claselor enumerate în tabelul 1 din anexa I;

(b)

3 ani în cazul contractelor care aparțin claselor enumerate în tabelul 2 din anexa I.”

Articolul 4

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la data următoare celei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică în niciunul dintre cazurile următoare:

(a)

până la data menționată la al doilea paragraf al prezentului articol, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

(b)

s-a lua decizia de a prelungi perioada de doi ani menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană până după data de 31 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/396 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2205, a Regulamentului delegat (UE) 2016/592 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/1178 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data de la care obligația de compensare produce efecte pentru anumite tipuri de contracte (JO L 71, 13.3.2019, p. 11).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2205 al Comisiei din 6 august 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 314, 1.12.2015, p. 13).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2016/592 al Comisiei din 1 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 103, 19.4.2016, p. 5).

(5)  Regulamentul delegat (UE) 2016/1178 al Comisiei din 10 iunie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru obligația de compensare (JO L 195, 20.7.2016, p. 3).

(6)  Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO C 66 l, 19.2.2019, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).