10.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 99/3


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/564 AL COMISIEI

din 28 martie 2019

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 11 alineatul (15),

întrucât:

(1)

Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui acord, la doi ani după respectiva notificare, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(2)

Regulamentul delegat (UE) 2019/397 al Comisiei (2) prevede modificarea Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 al Comisiei (3) în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală. În temeiul articolului 2 din Regulamentul delegat (UE) 2019/397, regulamentul menționat anterior se va aplica din ziua următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care un acord de retragere a intrat în vigoare până la data respectivă sau în cazul în care perioada de doi ani menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană a fost prelungită.

(3)

Prin scrisoarea din 20 martie 2019, Regatul Unit a prezentat o cerere de prelungire până la 30 iunie 2019 a perioadei prevăzute la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, în vederea finalizării ratificării Acordului de retragere (4). La 21 martie 2019, Consiliul European a convenit asupra unei prelungiri până la 22 mai 2019, în cazul în care acordul de retragere este aprobat de Camera Comunelor în săptămâna următoare. În caz contrar, Consiliul European a convenit asupra prelungirii perioadei până la 12 aprilie 2019. În consecință, Regulamentul delegat (UE) 2019/397 nu se va aplica.

(4)

Cu toate acestea, motivele care stau la baza Regulamentului delegat (UE) 2019/397 vor rămâne, indiferent cu cât se prelungește perioada menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană. În special, riscurile legate de buna funcționare a pieței și condițiile de concurență echitabile între contrapărțile stabilite în Uniune se vor menține în cazul retragerii Regatului Unit din Uniune fără un acord după încheierea perioadei care a fost prelungită. Se preconizează că aceste riscuri se vor menține în viitorul apropiat.

(5)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Prezentul regulament are la bază proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(7)

Este necesar să se faciliteze cât mai repede posibil punerea în aplicare de către participanții la piață a unor soluții eficiente. Prin urmare, Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe au analizat potențialele costuri și beneficii aferente, dar nu au organizat nicio consultare publică deschisă în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5), articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (6) și articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Din același motiv, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 35 din Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 35

Dispoziții tranzitorii

(1)   Contrapărțile menționate la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pot continua să aplice procedurile de gestionare a riscurilor care sunt în vigoare la data aplicării prezentului regulament în ceea ce privește contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central încheiate sau novate între 16 august 2012 și datele relevante de punere în aplicare a prezentului regulament.

(2)   Contrapărțile menționate la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pot, de asemenea, continua să aplice procedurile de gestionare a riscurilor care sunt în vigoare la 14 martie 2019 în ceea ce privește contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central și care îndeplinesc toate condițiile următoare:

(a)

contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central au fost încheiate sau novate înainte fie de datele relevante de aplicare a prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolele 36, 37 și 38 din prezentul regulament sau 11 aprilie 2019, oricare dintre acestea intervine mai devreme;

(b)

contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central sunt novate în scopul unic de a înlocui o contraparte stabilită în Regatul Unit cu o contraparte stabilită într-un stat membru;

(c)

contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central sunt novate în perioada cuprinsă între data următoare celei la care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și oricare dintre următoarele date, luându-se în considerare data care intervine mai târziu:

(i)

datele de aplicare relevante prevăzute la articolele 36, 37 și 38 din prezentul regulament; sau

(ii)

12 luni de la data următoare celei la care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la data următoare celei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică în niciunul dintre cazurile următoare:

(a)

până la data menționată la al doilea paragraf al prezentului articol, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

(b)

s-a lua decizia de a prelungi perioada de doi ani menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană până după data de 31 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/397 al Comisiei din 19 decembrie 2018 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (JO L 71, 13.3.2019, p. 15).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 al Comisiei din 4 octombrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (JO L 340, 15.12.2016, p. 9).

(4)  Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (JO C 66 I, 19.2.2019, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).