9.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 98/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/561 AL COMISIEI

din 8 aprilie 2019

prin care se acordă Republicii Capului Verde o derogare temporară de la regulile de origine preferențială prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește preparatele sau conservele de fileuri de ton

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 64 alineatul (6) și articolul 66 litera (b),

întrucât:

(1)

Capul Verde este o țară care beneficiază de sistemul generalizat de preferințe (SGP) menționat în Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2) ca SGP. Regulile de origine preferențială, în sensul sistemului SGP, altele decât normele procedurale, sunt prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei (3).

(2)

Prin scrisoarea din data de 22 octombrie 2018, Capul Verde a depus o cerere de prelungire a derogării temporare de la regulile de origine preferențială prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, prelungire care a fost acordată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/967 al Comisiei (4). Cererea viza un volum anual de 5 000 de tone de preparate sau conserve de ton pentru perioada de până la intrarea în vigoare a noului acord de parteneriat economic („APE”) dintre Uniune și Africa de Vest, parafat la 30 iunie 2014. În temeiul derogării solicitate, aceste produse ar fi considerate ca fiind originare din Capul Verde chiar și în cazul în care, în pofida faptului că sunt produse în Capul Verde, au fost obținute din pești neoriginari.

(3)

În cererea sa de derogare, Capul Verde a explicat că, în prezent, flota sa pescuiește cantități mici de ton în propriile ape și că, în absența unei derogări, flota disponibilă pentru pescuitul în afara apelor sale teritoriale este limitată. În plus, sezonul de pescuit ton se limitează la patru luni pe an. Acest lucru reduce posibilitățile de a captura ton originar. Un alt element important este faptul că Republica Capului Verde și-a dezvoltat recent o infrastructură portuară proprie. În consecință, în prezent pot fi manipulate cantități mai mari de ton, iar industria de pescuit ton are acum, prin urmare, oportunitatea de a se dezvolta. În sfârșit, în cererea sa, Capul Verde a subliniat dificultățile cu care se confruntă ca urmare a întârzierilor în intrarea în vigoare a noului APE dintre Uniune și Africa de Vest. În cerere s-a evidențiat totodată nevoia Capului Verde de a obține o derogare de la regulile de origine preferențială pentru a compensa faptul că încă nu se poate aplica regula cumulului din cadrul APE, dat fiind că situația juridică a acordului nu s-a schimbat.

(4)

Argumentele prezentate în cerere demonstrează că, în absența derogării, capacitatea industriei de prelucrare a peștelui din Capul Verde de a exporta produsele în cauză către Uniune în cadrul SGP ar fi afectată în mod semnificativ. Acest lucru ar putea împiedica dezvoltarea viitoare a flotei Capului Verde pentru ambarcațiunile mici de pescuit pești pelagici și respectarea în viitor de către Capul Verde a regulilor de origine aplicabile acestor produse.

(5)

Republicii Capului Verde ar trebui, prin urmare, să i se acorde o derogare temporară de la cerința, prevăzută de regulile de origine preferențială, conform cărora produsele care conțin materiale ce nu au fost obținute în întregime în țara beneficiară trebuie să fi fost supuse unei prelucrări sau transformări suficiente pentru a fi considerate ca fiind originare din țara respectivă. Derogarea ar trebui să se acorde pentru un volum anual de 5 000 de tone de preparate sau conserve de ton. Durata derogării ar trebui limitată la o perioadă de un an, pentru a se evalua capacitatea și eforturile Capului Verde de a se pregăti să respecte regulile de origine pentru produsele în cauză. Cu toate acestea, în cazul în care APE intră în vigoare înainte de sfârșitul respectivei perioade de un an, derogarea ar trebui să expire în ziua imediat anterioară datei la care intră în vigoare APE.

(6)

Cantitățile stabilite în anexa la prezentul regulament ar trebui gestionate în conformitate cu articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei (5), care reglementează gestionarea contingentelor tarifare.

(7)

Derogarea ar trebui acordată cu condiția ca autoritățile vamale din Capul Verde să ia măsurile necesare pentru a efectua controale cantitative asupra exporturilor produselor care fac obiectul derogării și ca acestea să transmită Comisiei o declarație privind cantitățile pentru care au fost eliberate certificate de origine tip A în conformitate cu prezentul regulament, precum și numerele de serie ale certificatelor respective. Dacă sistemul exportatorilor înregistrați (REX), în conformitate cu articolul 79 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, intră în aplicare în Capul Verde în cursul anului 2019, aceeași regulă ar trebui să se aplice și atestatelor de origine întocmite de exportatorii înregistrați.

(8)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai curând posibil după publicarea sa, pentru a se lua în considerare situația din Capul Verde și pentru a se permite acestei țări să utilizeze derogarea fără întârziere.

(9)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Prin derogare de la articolul 41 litera (b) și de la articolul 45 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446, preparatele sau conservele de ton de la codurile NC 1604 14, 1604 20 și 0304 87, produse în Capul Verde din pești neoriginari, sunt considerate ca fiind originare din Capul Verde, în conformitate cu articolele 2, 3 și 4 din prezentul regulament.

Articolul 2

(1)   Derogarea se aplică pentru produsele care au fost exportate din Capul Verde și declarate pentru a fi puse în liberă circulație în Uniune în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 și:

(a)

31 decembrie 2019; sau

(b)

în cazul în care Acordul de parteneriat economic dintre Uniune și Africa de Vest, parafat la 30 iunie 2014 („APE”), intră în vigoare la data de sau înainte de 31 decembrie 2019, ziua imediat anterioară datei intrării în vigoare a APE.

(2)   Derogarea se aplică produselor în limita cantității anuale indicate în anexă.

(3)   Aplicarea derogării este condiționată de respectarea condițiilor prevăzute la articolul 43 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446.

Articolul 3

Cantitățile stabilite în anexa la prezentul regulament sunt gestionate în conformitate cu articolele 49-54 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447, care reglementează gestionarea contingentelor tarifare.

Articolul 4

Derogarea se acordă în următoarele condiții:

1.

Autoritățile vamale din Capul Verde iau măsurile necesare pentru a efectua controale cantitative asupra exporturilor produselor menționate la articolul 1.

2.

Certificatul de origine tip A eliberat de autoritățile competente din Capul Verde în temeiul prezentului regulament trebuie să cuprindă, în caseta numărul 4, următoarea mențiune: „Derogare – Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/561 al Comisiei”. În cazul în care sistemul exportatorilor înregistrați (REX) se aplică Republicii Capului Verde în 2019, mențiunea respectivă este înscrisă pe atestatele de origine întocmite de exportatorii înregistrați.

3.

Autoritățile competente din Capul Verde transmit Comisiei, în fiecare trimestru, o declarație a cantităților pentru care au fost eliberate sau întocmite certificate de origine și/sau atestate de origine în temeiul prezentului regulament, precum și numerele de serie ale dovezilor respective.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 aprilie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 978/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 de aplicare a unui sistem generalizat de preferințe tarifare și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 732/2008 al Consiliului (JO L 303, 31.10.2012, p. 1).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/967 al Comisiei din 8 iunie 2017 prin care se acordă Republicii Capului Verde o derogare temporară de la normele privind originea preferențială prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 în ceea ce privește preparatele sau conservele de fileuri de ton (JO L 146, 9.6.2017, p. 10).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 343, 29.12.2015, p. 558).


ANEXĂ

Nr. de ordine

Codul NC

Codul TARIC

Descrierea mărfurilor

Perioade

Cantitatea anuală (greutate netă în tone)

09.1602

1604 14 21 00

1604 14 26 90

1604 14 28 00

1604 20 70 50

1604 20 70 55

1604 14 31 90

1604 14 36 90

1604 14 38 00

1604 20 70 99

0304 87 00 90

1604 14 41 20

1604 14 46 29

1604 14 48 20

1604 20 70 45

0304 87 00 20

1604 14 41 30

1604 14 48 30

10

Preparate sau conserve de fileuri și spate de ton dungat (Katsuwonus pelamis)

Preparate sau conserve de fileuri și spate de ton cu aripioare galbene (Thunnus albacares)

Preparate sau conserve de fileuri și spate de ton obez (Thunnus obesus)

Preparate de ton alb (Thunnus alalunga)

De la 1.1.2019 până la data stabilită în conformitate cu articolul 2 alineatul (1)

5 000 de tone