29.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 91/36


REGULAMENTUL (UE) 2019/518 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 19 martie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

De la adoptarea Regulamentelor (CE) nr. 2560/2001 (4) și (CE) nr. 924/2009 (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului, comisioanele pentru plățile transfrontaliere în euro între statele membre din zona euro au scăzut drastic, ajungând la niveluri care sunt nesemnificative în marea majoritate a cazurilor.

(2)

Cu toate acestea, plățile transfrontaliere în euro efectuate din statele membre care nu fac parte din zona euro reprezintă aproximativ 80 % din toate plățile transfrontaliere din aceste state. Comisioanele pentru astfel de plăți transfrontaliere rămân excesiv de ridicate în majoritatea statelor membre din afara zonei euro, chiar dacă prestatorii de servicii de plată care au sediul în statele membre din afara zonei euro au acces la aceleași infrastructuri performante pentru a procesa operațiunile respective la costuri foarte reduse ca și prestatorii de servicii de plată care au sediul în zona euro.

(3)

Comisioanele ridicate pentru plățile transfrontaliere reprezintă în continuare o barieră în calea integrării depline a întreprinderilor și a cetățenilor din statele membre care nu fac parte din zona euro în piața internă, afectându-le competitivitatea. Comisioanele ridicate respective perpetuează existența a două categorii de utilizatori ai serviciilor de plată în Uniune: utilizatorii serviciilor de plată care beneficiază de zona unică de plăți în euro (SEPA), și utilizatorii serviciilor de plată care plătesc comisioane ridicate pentru plățile transfrontaliere în euro.

(4)

Pentru a facilita funcționarea pieței interne și pentru a pune capăt inegalităților dintre utilizatorii serviciilor de plată din zona euro și cei din statele membre care nu fac parte din zona euro în ceea ce privește plățile transfrontaliere în euro, este necesar să se asigure că comisioanele pentru plățile transfrontaliere în euro din interiorul Uniunii sunt aliniate cu cele pentru plățile naționale corespunzătoare efectuate în moneda națională a statului membru în care își are sediul prestatorul de servicii de plată al utilizatorului serviciilor de plată. Se consideră că un prestator de servicii de plată are sediul în statul membru în care își oferă serviciile utilizatorului serviciului de plată.

(5)

Comisioanele de conversie monetară reprezintă un cost semnificativ al plăților transfrontaliere atunci când sunt utilizate monede diferite în statul membru al plătitorului și în cel al beneficiarului plății. Articolul 45 din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului (6) impune transparența comisioanelor și a cursului de schimb utilizat, articolul 52 punctul 3 din directiva respectivă precizează cerințele de informare cu privire la operațiunile de plată care fac obiectul unui contract-cadru, iar articolul 59 alineatul (2) din directiva respectivă se referă la cerințele de informare pentru părțile care oferă servicii de conversie monetară la un bancomat (ATM) sau la punctul de vânzare. Cerințele de informare respective nu au asigurat un grad suficient de transparență și de comparabilitate a comisioanelor de conversie monetară în situațiile în care la un bancomat sau la punctul de vânzare sunt oferite opțiuni alternative de conversie monetară. Această lipsă de transparență și de comparabilitate împiedică concurența care ar diminua comisioanele de conversie monetară și crește riscul ca plătitorii să aleagă opțiuni de conversie monetară costisitoare. Prin urmare, este necesar să se introducă măsuri suplimentare pentru a proteja consumatorii împotriva unor comisioane excesive pentru serviciile de conversie monetară și a asigura că consumatorii primesc informațiile de care au nevoie pentru a alege cea mai bună opțiune de conversie monetară.

(6)

Pentru a garanta că operatorii de pe piață nu se confruntă cu necesitatea de a realiza un nivel disproporționat de investiții pentru a-și adapta infrastructura, echipamentele și procesele de plată pentru a asigura o mai mare transparență, măsurile care urmează să fie puse în aplicare ar trebui să fie corespunzătoare, adecvate și eficiente din punctul de vedere al costurilor. În același timp, în situațiile în care plătitorul se confruntă cu opțiuni diferite de conversie monetară la un bancomat sau la punctul de vânzare, informațiile furnizate ar trebui să permită efectuarea unei comparații, pentru a-i permite plătitorului să facă o alegere în cunoștință de cauză.

(7)

Pentru a asigura comparabilitatea, comisioanele de conversie monetară pentru toate plățile cu cardul ar trebui să fie exprimate în același mod, și anume ca un adaos procentual la cele mai recente rate de schimb valutar de referință euro disponibile, emise de Banca Centrală Europeană (BCE). Un adaos ar trebui să se bazeze pe o rată derivată din două rate de schimb ale BCE în cazul unei conversii între două monede din afara zonei euro.

(8)

În conformitate cu cerințele de informare generală cu privire la comisioanele de conversie monetară prevăzute în Directiva (UE) 2015/2366, prestatorii de servicii de conversie monetară trebuie să prezinte informațiile privind comisioanele lor de conversie monetară înainte de inițierea unei operațiuni de plată. Părțile care oferă servicii de conversie monetară la un bancomat sau la punctul de vânzare ar trebui să furnizeze informații privind comisioanele lor pentru astfel de servicii într-un mod clar și accesibil, de exemplu, prin afișarea comisioanelor la ghișeu sau digital pe terminal, sau pe ecran în cazul achizițiilor online. În plus față de informațiile menționate la articolul 59 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366, părțile respective ar trebui să furnizeze, înainte de inițierea plății, informații explicite privind suma care trebuie plătită beneficiarului plății în moneda utilizată de către beneficiar, precum și suma totală care urmează a fi plătită de către plătitor în moneda contului plătitorului. Suma de plată în moneda utilizată de către beneficiarul plății ar trebui să exprime prețul bunurilor și serviciilor care urmează să fie achiziționate și ar putea fi afișată la finalizarea plății, mai degrabă decât pe terminalul de plată. Moneda utilizată de beneficiarul plății este, în general, moneda locală, dar, în conformitate cu principiul libertății contractuale, ar putea, în unele cazuri, să fie o altă monedă a Uniunii. Suma totală care trebuie plătită de plătitor în moneda contului plătitorului ar trebui să consiste din prețul bunurilor sau al serviciilor și comisioanele de conversie monetară. În plus, ambele sume ar trebui să fie documentate pe chitanță sau pe un alt suport durabil.

(9)

În ceea ce privește articolul 59 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366, în cazul în care se oferă un serviciu de conversie monetară la un bancomat sau la punctul de vânzare, plătitorul ar trebui să aibă posibilitatea de a refuza acest serviciu și de a plăti în moneda utilizată de către beneficiar.

(10)

Pentru a permite plătitorilor să compare comisioanele aferente opțiunilor de conversie monetară la un bancomat sau la punctul de vânzare, prestatorii de servicii de plată ai plătitorilor ar trebui nu numai să includă informații complet comparabile cu privire la comisioanele aplicabile conversiei monetare în termenii și condițiile contractului lor cadru, ci ar trebui, de asemenea, să facă publice informațiile respective pe o platformă electronică disponibilă pe scară largă și ușor accesibilă, în special pe site-ul lor pentru clienți, pe site-ul de accesare a serviciilor bancare de la domiciliu și pe aplicațiile lor de servicii bancare mobile, într-un mod ușor de înțeles și accesibil. Acest lucru ar permite crearea unor site-uri de comparare care să le permită consumatorilor să compare mai ușor prețurile atunci când călătoresc sau fac cumpărături în străinătate. În plus, prestatorii de servicii de plată ai plătitorilor ar trebui să le reamintească plătitorilor de comisioanele de conversie monetară aplicabile atunci când se efectuează o plată cu cardul în altă monedă, prin utilizarea unor canale de comunicare electronice disponibile pe scară largă și ușor accesibile, cum ar fi mesaje SMS, e-mailuri sau notificări prin intermediul aplicației bancare mobile a plătitorului. Prestatorii de servicii de plată ar trebui să convină cu utilizatorii serviciilor de plată asupra canalului de comunicare electronic prin care vor furniza informațiile privind comisioanele de conversie monetară, luând în considerare modalitatea cea mai eficace de a ajunge la plătitor. Prestatorii de servicii de plată ar trebui să accepte, de asemenea, cereri din partea utilizatorilor serviciilor de plată de a refuza primirea mesajelor electronice care conțin informații privind comisioanele de conversie monetară.

(11)

Atenționările periodice sunt adecvate în situațiile în care plătitorul rămâne în străinătate pe perioade mai lungi de timp, de exemplu în cazul în care plătitorul este detașat sau studiază în străinătate sau în cazul în care plătitorul utilizează în mod regulat un card pentru achiziții online în moneda locală. Obligația de a furniza astfel de atenționări nu ar necesita investiții disproporționate pentru a adapta procesele comerciale existente și infrastructurile de prelucrare a plăților ale prestatorului de servicii de plată și ar asigura o mai bună informare a plătitorului atunci când se iau în considerare diferitele opțiuni de conversie monetară.

(12)

Comisia ar trebui să prezinte Parlamentului European, Consiliului, BCE și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea regulii de egalizare a costului plăților transfrontaliere în euro cu costul operațiunilor naționale în monedele naționale, precum și cu privire la eficacitatea cerințelor de informare privind conversia monetară prevăzute în prezentul regulament. De asemenea, Comisia ar trebui să analizeze și alte posibilități și fezabilitatea tehnică a acestor posibilități de extindere a regulii privind comisioanele egale la toate monedele Uniunii și de îmbunătățire în continuare a transparenței și a comparabilității comisioanelor de conversie monetară, precum și posibilitatea de a dezactiva și a activa opțiunea de a accepta conversia monetară de către alte părți decât prestatorul de servicii de plată al plătitorului.

(13)

Întrucât obiectivele prezentului regulament nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere caracterul transfrontalier al plăților, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 924/2009

Regulamentul (CE) nr. 924/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Prezentul regulament stabilește reguli pentru plățile transfrontaliere și pentru transparența comisioanelor de conversie monetară în interiorul Uniunii.”;

(b)

la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

„În pofida primului paragraf din prezentul alineat, articolele 3a și 3b se aplică plăților naționale și transfrontaliere care sunt efectuate fie în euro, fie într-o monedă națională a unui stat membru diferită de euro și care presupun un serviciu de conversie monetară.”

2.

La articolul 2, punctul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„9.

«comision» înseamnă orice sumă percepută utilizatorului de servicii de plată de către un prestator de servicii de plată care este legată în mod direct sau indirect de o operațiune de plată, orice sumă percepută utilizatorului de servicii de plată de către un prestator de servicii de plată sau de către o parte care furnizează servicii de conversie monetară în conformitate cu articolul 59 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului (*1) pentru un serviciu de conversie monetară sau o combinație a acestora;

(*1)  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).”"

3.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisioanele percepute de un prestator de servicii de plată de la un utilizator de servicii de plată pentru plățile transfrontaliere în euro sunt identice cu comisioanele percepute de acel prestator de servicii de plată pentru plățile naționale corespunzătoare de aceeași valoare efectuate în moneda națională a statului membru în care își are sediul prestatorul de servicii de plată al utilizatorului serviciului de plată.”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(1a)   Comisioanele percepute de un prestator de servicii de plată de la un utilizator de servicii de plată pentru plățile transfrontaliere în moneda națională a unui stat membru care a notificat decizia sa de a extinde aplicarea prezentului regulament la moneda sa națională în conformitate cu articolul 14 sunt identice cu comisioanele percepute de acel prestator de servicii de plată de la utilizatorii de servicii de plată pentru plățile naționale corespunzătoare de aceeași valoare efectuate în aceeași monedă.”;

(c)

alineatul (3) se elimină;

(d)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Alineatele (1) și (1a) nu se aplică comisioanelor de conversie monetară.”

4.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3a

Comisioanele de conversie monetară privind operațiunile cu cardul

(1)   În ceea ce privește cerințele de informare cu privire la comisioanele de conversie monetară și cursul de schimb aplicabil, astfel cum se prevede la articolul 45 alineatul (1), articolul 52 punctul 3 și articolul 59 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366, prestatorii de servicii de plată și părțile care furnizează servicii de conversie monetară la un bancomat (ATM) sau la punctul de vânzare, astfel cum se menționează la articolul 59 alineatul (2) din directiva respectivă, exprimă comisioanele totale de conversie monetară ca adaos procentual la cele mai recente rate de schimb valutar de referință euro disponibile, emise de Banca Centrală Europeană (BCE). Respectivul adaos este comunicat plătitorului înainte de inițierea operațiunii de plată.

(2)   De asemenea, prestatorii de servicii de plată fac publice, într-o manieră ușor de înțeles și ușor accesibilă, adaosurile menționate la alineatul (1), pe o platformă electronică disponibilă pe scară largă și ușor accesibilă.

(3)   În plus față de informațiile menționate la alineatul (1), înainte de inițierea operațiunii de plată, o parte care furnizează un serviciu de conversie monetară la un bancomat sau la punctul de vânzare furnizează plătitorului următoarele informații:

(a)

suma care urmează să fie plătită beneficiarului în moneda utilizată de către beneficiarul plății;

(b)

suma care urmează să fie plătită beneficiarului în moneda contului plătitorului.

(4)   O parte care furnizează servicii de conversie monetară la un bancomat sau la punctul de vânzare afișează în mod clar informațiile menționate la alineatul (1) la bancomat sau la punctul de vânzare. Înainte de inițierea operațiunii de plată, partea respectivă informează, de asemenea, plătitorul cu privire la posibilitatea de a plăti în moneda utilizată de beneficiarul plății, conversia monetară fiind efectuată ulterior de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului. De asemenea, informațiile menționate la alineatele (1) și (3) sunt puse la dispoziția plătitorului pe un suport durabil, după inițierea operațiunii de plată.

(5)   Prestatorul de servicii de plată al plătitorului transmite plătitorului, pentru fiecare card de plată care a fost emis către plătitor de către prestatorul de servicii de plată al plătitorului și care este asociat aceluiași cont, un mesaj electronic conținând informațiile menționate la alineatul (1), fără întârzieri nejustificate după ce prestatorul de servicii de plată al plătitorului primește un ordin de plată pentru o retragere de numerar la un bancomat sau o plată la punctul de vânzare care este exprimată în orice monedă din Uniune diferită de moneda contului plătitorului.

Fără a aduce atingere primului paragraf, un astfel de mesaj este trimis în fiecare lună în care prestatorul de servicii de plată al plătitorului primește de la plătitor un ordin de plată exprimat în aceeași monedă.

(6)   Prestatorul de servicii de plată convine cu utilizatorul serviciilor de plată asupra unui canal sau a unor canale de comunicare electronice disponibile pe scară largă și ușor accesibile, prin care prestatorul de servicii de plată va trimite mesajul menționat la alineatul (5).

Prestatorul de servicii de plată oferă utilizatorilor de servicii de plată posibilitatea de a renunța la primirea mesajelor electronice menționate la alineatul (5).

Prestatorul de servicii de plată și utilizatorul serviciilor de plată pot conveni ca alineatul (5) și prezentul alineat să nu se aplice integral sau parțial atunci când utilizatorul serviciilor de plată nu este un consumator.

(7)   Informațiile menționate la prezentul articol sunt prezentate gratuit și într-un mod neutru și inteligibil.”

5.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 3b

Comisioanele de conversie monetară privind transferurile-credit

(1)   Atunci când un serviciu de conversie monetară este oferit de prestatorul de servicii de plată al plătitorului în legătură cu un transfer-credit, astfel cum este definit la articolul 4 punctul 24 din Directiva (UE) 2015/2366, care este inițiat online direct, utilizând site-ul sau aplicația de servicii bancare prin telefonul mobil a prestatorului de servicii de plată, prestatorul de servicii de plată informează plătitorul, cu privire la articolul 45 alineatul (1) și la articolul 52 punctul 3 din directiva respectivă, într-un mod clar, neutru și ușor de înțeles, cu privire la comisioanele estimate pentru serviciile de conversie monetară aplicabile transferului-credit.

(2)   Înainte de inițierea unei operațiuni de plată, prestatorul de servicii de plată comunică plătitorului, într-un mod clar, neutru și ușor de înțeles, valoarea totală estimată a transferului-credit în moneda contului plătitorului, inclusiv orice comision de operațiune și orice comisioane de conversie monetară. Prestatorul de servicii de plată comunică, de asemenea, suma estimată care urmează să fie transferată beneficiarului plății în moneda utilizată de beneficiar.”

6.

Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Revizuire

(1)   Până la 19 aprilie 2022, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, BCE și Comitetului Economic și Social European un raport privind aplicarea și impactul prezentului regulament, care va cuprinde, în special:

(a)

o evaluare a modului în care prestatorii de servicii de plată aplică articolul 3 din prezentul regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/518 al Parlamentului European și al Consiliului (*2);

(b)

o evaluare a evoluției volumelor și comisioanelor pentru plățile naționale și transfrontaliere efectuate în monedele naționale ale statelor membre și în euro de la adoptarea Regulamentului (UE) 2019/518;

(c)

o evaluare a impactului articolului 3 din prezentul regulament, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2019/518, asupra evoluției comisioanelor de conversie monetară și a altor taxe legate de serviciile de plată, atât pentru plătitori, cât și pentru beneficiarii plății;

(d)

o evaluare a impactului estimat al modificării articolului 3 alineatul (1) din prezentul regulament, pentru a acoperi toate monedele statelor membre;

(e)

o evaluare a modului în care prestatorii de servicii de conversie monetară aplică cerințele în materie de informații prevăzute la articolele 3a și 3b din prezentul regulament și legislația națională de punere în aplicare a articolului 45 alineatul (1), a articolului 52 punctul 3 și a articolului 59 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366, precum și privind măsura în care aceste norme au îmbunătățit transparența comisioanelor de conversie monetară;

(f)

o evaluare a măsurii în care prestatorii de servicii de conversie monetară s-au confruntat, dacă este cazul, cu dificultăți în aplicarea practică a articolelor 3a și 3b din prezentul regulament și a legislației naționale de punere în aplicare a articolului 45 alineatul (1), a articolului 52 punctul 3 și a articolului 59 alineatul (2) din Directiva (UE) 2015/2366;

(g)

o analiză costuri-beneficii a canalelor și a tehnologiilor de comunicare care sunt utilizate de către prestatorii de servicii de conversie monetară sau care sunt disponibile pentru aceștia și care poate îmbunătăți în continuare transparența comisioanelor de conversie monetară, inclusiv o evaluare a existenței anumitor canale pe care prestatorii de servicii de plată ar trebui să fie obligați să le ofere pentru transmiterea informațiilor menționate la articolul 3a; analiza respectivă include, de asemenea, o evaluare a fezabilității tehnice a comunicării simultane a informațiilor prevăzute la articolul 3a alineatele (1) și (3) din prezentul regulament, înainte de inițierea fiecărei operațiuni, pentru toate opțiunile de conversie monetară disponibile la un bancomat sau la punctul de vânzare;

(h)

o analiză cost-beneficiu a introducerii posibilității ca plătitorii să blocheze opțiunea de conversie monetară oferită de o altă parte decât prestatorul de servicii de plată al plătitorului la un bancomat sau la punctul de vânzare și să își schimbe preferințele în această privință;

(i)

o analiză cost-beneficiu a introducerii unei cerințe pentru prestatorul de servicii de plată al plătitorului de a aplica, în momentul în care furnizează servicii de conversie monetară în legătură cu o operațiune de plată individuală, rata de conversie monetară aplicabilă în momentul inițierii operațiunii la compensarea și decontarea operațiunii.

(2)   Raportul menționat la alineatul (1) din prezentul articol acoperă cel puțin perioada cuprinsă între 15 decembrie 2019 și 19 octombrie 2021. Acesta ia în considerare particularitățile diferitelor operațiuni de plată, identificând, în special, operațiunile inițiate la un bancomat și la punctul de vânzare.

În vederea pregătirii raportului său, Comisia poate utiliza datele colectate de statele membre în legătură cu alineatul (1).

(*2)  Regulamentul (UE) 2019/518 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 în ceea ce privește anumite comisioane pentru plățile transfrontaliere efectuate în interiorul Uniunii și comisioanele de conversie monetară (JO L 91, 29.3.2019, p. 36).”"

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 15 decembrie 2019, cu excepția următoarelor dispoziții:

(a)

articolul 1 punctul 6 se aplică de la 18 aprilie 2019;

(b)

articolul 1 punctele 4 și 5, în ceea ce privește articolul 3a alineatele (1)-(4) și articolul 3b din Regulamentul (CE) nr. 924/2009, se aplică de la 19 aprilie 2020;

(c)

articolul 1 punctul 4, în ceea ce privește articolul 3a alineatele (5) și (6) din Regulamentul (CE) nr. 924/2009, se aplică de la 19 aprilie 2021;

(d)

articolul 1 punctul 4, în ceea ce privește articolul 3a alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 924/2009, în măsura în care se referă la articolul 3a alineatele (1)-(4) din regulamentul respectiv, se aplică de la 19 aprilie 2020;

(e)

articolul 1 punctul 4, în ceea ce privește articolul 3a alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 924/2009, în măsura în care se referă la articolul 3a alineatele (5) și (6) din regulamentul respectiv, se aplică de la 19 aprilie 2021.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 382, 23.10.2018, p. 7.

(2)  JO C 367, 10.10.2018, p. 28.

(3)  Poziția Parlamentului European din 14 februarie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 4 martie 2019.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 2560/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 decembrie 2001 privind plățile transfrontaliere în euro (JO L 344, 28.12.2001, p. 13).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 924/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind plățile transfrontaliere în Comunitate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2560/2001 (JO L 266, 9.10.2009, p. 11).

(6)  Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, p. 35).