27.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 85/39


REGULAMENTUL (UE) 2019/501 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 martie 2019

privind normele comune care asigură conectivitatea de bază a transportului rutier de mărfuri și de persoane cu privire la retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în lipsa unui astfel de acord, la doi ani după notificare, adică de la data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(2)

Retragerea Regatului Unit din Uniune ar pune capăt, în relația cu celelalte 27 de state membre și în absența oricăror dispoziții speciale, tuturor drepturilor și obligațiilor care decurg din dreptul Uniunii cu privire la accesul la piață, astfel cum a fost instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 (3) și Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 (4) ale Parlamentului European și al Consiliului.

(3)

Sistemul de contingente multilaterale al Conferinței Europene a Miniștrilor Transporturilor (CEMT) este singurul cadru juridic alternativ disponibil care ar putea oferi o bază pentru transportul rutier de mărfuri între Uniune și Regatul Unit după data retragerii. Cu toate acestea, din cauza numărului limitat de permise disponibile în prezent în cadrul sistemului CEMT și a domeniului limitat de aplicare al acestuia în ceea ce privește tipurile de operațiuni de transport rutier vizate, sistemul este în prezent inadecvat pentru a răspunde pe deplin nevoilor transportului rutier de mărfuri între Uniune și Regatul Unit.

(4)

Prin urmare, pentru a se evita perturbări grave care ar rezulta, inclusiv în ceea ce privește ordinea publică, este necesar să se stabilească un set de măsuri temporare care să permită operatorilor de transport rutier de mărfuri și operatorilor de servicii de transport cu autocarul și autobuzul autorizați în Regatul Unit să transporte mărfuri și persoane pe cale rutieră între teritoriul acestuia și celelalte 27 de state membre sau de pe teritoriul Regatului Unit către teritoriul Regatului Unit, tranzitând unul sau mai multe state membre. Pentru a asigura un echilibru adecvat între Regatul Unit și celelalte state membre, drepturile astfel conferite ar trebui să fie condiționate de acordarea de drepturi echivalente și să fie supuse unor condiții care să asigure concurența loială.

(5)

Gibraltarul nu este inclus în domeniul de aplicare teritorială a prezentului regulament și orice referire la Regatul Unit nu include Gibraltarul.

(6)

Dreptul de a efectua operațiuni de transport pe teritoriul unui stat membru sau între state membre este o realizare fundamentală a pieței interne și ar trebui, în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și în absența unor dispoziții specifice contrare, să nu mai fie disponibil operatorilor de transport rutier din Regatul Unit care nu sunt stabiliți în Uniune. Cu toate acestea, ar trebui avute în vedere măsuri temporare de eliminare treptată a acestui drept pentru a permite operatorilor de transport rutier din Regatul Unit să efectueze un număr limitat de operațiuni suplimentare pe teritoriul Uniunii în contextul operațiunilor dintre Regatul Unit și Uniune. În perioada imediat următoare retragerii Regatului Unit din Uniune în lipsa unui acord de retragere, măsurile respective ar trebui să ajute la prevenirea perturbărilor în fluxurile rutiere, care sunt de așteptat în urma controalelor suplimentare asupra vehiculelor și asupra mărfurilor pe care le transportă, precum și la prevenirea amenințărilor la adresa ordinii publice care ar rezulta. Mai precis, acestea ar trebui să ajute la diminuarea presiunii asupra punctelor de trecere a frontierei, care sunt puține ca număr și unde este cel mai probabil ca astfel de perturbări să aibă loc, întrucât vehiculele nu trebuie să revină imediat. Acestea ar trebui să fie proporționale și să nu acorde același nivel de drepturi ca și cel de care se bucură operatorii de transport rutier de mărfuri din Uniune în temeiul normelor privind piața internă și ar trebui să fie eliminate progresiv în conformitate cu prezentul regulament.

(7)

În absența unor dispoziții speciale, retragerea Regatului Unit din Uniune ar conduce, de asemenea, la perturbări grave, inclusiv în ceea ce privește ordinea publică, în contextul serviciilor de transport rutier de persoane. Acordul privind transportul internațional ocazional de călători cu autocare și autobuze (5) (denumit în continuare „Acordul Interbus”) este singurul cadru juridic disponibil care oferă un temei pentru transportul de persoane cu autobuzul și autocarul între Uniune și Regatul Unit după data retragerii. De la 1 aprilie 2019, Regatul Unit va deveni parte contractantă de sine stătătoare la Acordul Interbus. Cu toate acestea, Acordul Interbus vizează doar serviciile ocazionale și, prin urmare, este inadecvat pentru a aborda perturbările cauzate de retragere, având în vedere numărul mare de persoane care vor continua să dorească să se deplaseze între Uniune și Regatul Unit. Un protocol la Acordul Interbus privind serviciile regulate de transport de persoane a fost negociat între părțile sale contractante, însă nu se preconizează că va intra în vigoare la timp pentru a oferi o soluție alternativă viabilă la situația actuală pentru perioada imediat următoare retragerii Regatului Unit. Prin urmare, pentru serviciile regulate și serviciile regulate speciale de transport de persoane cu autocarul și autobuzul, instrumentele actuale nu răspund nevoilor transportului rutier de persoane între Uniune și Regatul Unit. Prin urmare, pentru a atenua perturbările majore care ar putea pune în pericol ordinea publică, este oportun să se permită transportatorilor din Regatul Unit să transporte persoane din Regatul Unit către Uniune și invers, cu condiția ca Regatul Unit să acorde drepturi cel puțin echivalente transportatorilor din UE. Drepturile acordate în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie limitate la o perioadă scurtă de timp, astfel încât să se permită intrarea în vigoare a protocolului la Acordul Interbus privind serviciile regulate, iar Regatul Unit să adere la protocolul respectiv.

Serviciile de transport transfrontaliere cu autocarul și autobuzul între Irlanda și Irlanda de Nord sunt deosebit de importante pentru comunitățile care locuiesc în regiunile de frontieră, pentru a asigura, printre altele, conectivitatea de bază între comunități, ca parte a zonei comune de călătorie. Îmbarcarea și debarcarea persoanelor în regiunile situate de o parte și de alta a frontierei sprijină viabilitatea acestor servicii. Prin urmare, îmbarcarea și debarcarea persoanelor de către operatorii de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Regatul Unit ar trebui să fie autorizate în continuare în regiunile de frontieră ale Irlandei în cadrul serviciilor de transport internațional de persoane cu autocarul și autobuzul între Irlanda și Irlanda de Nord. Aceste drepturi ar trebui acordate pentru o perioadă de timp limitată (până la 30 septembrie 2019) pentru a permite introducerea unor soluții alternative.

(8)

Pentru a reflecta caracterul lor temporar, și fără a stabili un precedent, setul de măsuri prevăzute de prezentul regulament ar trebui să fie limitat la o perioadă scurtă de timp. În ceea ce privește operațiunile de transport rutier de mărfuri, limitarea în timp este introdusă în vederea unor posibile măsuri pentru a asigura conectivitatea de bază în sistemul CEMT, fără a aduce atingere nici eventualei negocieri, nici intrării în vigoare a unui viitor acord care să acopere transportul rutier de mărfuri între Uniune și Regatul Unit și a viitoarelor norme ale Uniunii în domeniul transportului. În ceea ce privește transportul de persoane cu autobuzul și cu autocarul, se prevede limitarea în timp pentru a permite intrarea în vigoare a protocolului la Acordul Interbus privind serviciile regulate și aderarea Regatului Unit la protocolul respectiv, fără a aduce atingere unui posibil viitor acord în domeniu între Uniune și Regatul Unit.

(9)

În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la articolul 5 din TUE, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivului respectiv.

(10)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și să se aplice din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care intră în vigoare până la acea dată un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit. Prezentul regulament ar trebui în orice caz să înceteze să se mai aplice la 31 decembrie 2019. Prin urmare, după această dată, Uniunea va înceta să își exercite competența exercitată prin intermediul prezentului regulament. Fără a aduce atingere altor măsuri ale Uniunii și sub rezerva respectării măsurilor respective, această competență va fi din nou exercitată de către statele membre după această dată, în conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din TFUE. Competențele ce revin Uniunii și respectiv statelor membre în ceea ce privește încheierea de acorduri internaționale în domeniul transportului rutier sunt definite în conformitate cu tratatele și ținând seama de legislația relevantă a Uniunii.

(11)

În cazul în care acest lucru este necesar pentru a răspunde nevoilor pieței, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) ar trebui delegată Comisiei, pentru a restabili echivalența drepturilor acordate de Uniune operatorilor de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit, precum și operatorilor de servicii de transport cu autobuzul și autocarul din Regatul Unit, cu cele acordate de Regatul Unit operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune și operatorilor de servicii de transport cu autobuzul și autocarul din Uniune, inclusiv în cazul în care drepturile conferite de Regatul Unit sunt acordate pe baza statului membru de origine sau nu sunt disponibile în mod egal tuturor operatorilor Uniunii, ca și pentru a remedia cazurile de concurență neloială în detrimentul operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune și al operatorilor de servicii de transport cu autobuzul și autocarul din Uniune.

(12)

Actele delegate ar trebui să respecte principiul proporționalității și, prin urmare, dispozițiile lor ar trebui să fie proporționale cu problemele care ar decurge din neacordarea unor drepturi echivalente sau din existența unor condiții concurențiale neloiale. Suspendarea aplicării prezentului regulament ar trebui să fie avută în vedere de către Comisie numai în cazurile cele mai grave, în care nu sunt acordate drepturi echivalente pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Uniune sau pentru operatorii de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Uniune de către Regatul Unit sau în cazul în care drepturile acordate sunt minime sau în cazul în care condițiile de concurență pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru operatorii de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Regatul Unit diferă atât de mult de cele de care beneficiază operatorii din Uniune încât furnizarea serviciilor în cauză de către operatorii din Uniune nu este viabilă din punct de vedere economic pentru aceștia.

(13)

Atunci când adoptă astfel de acte delegate, este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (6). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. Ar trebui să se asigure că niciun astfel de act delegat nu afectează în mod nejustificat buna funcționare a pieței interne.

(14)

Pentru a garanta că drepturile acordate de Regatul Unit operatorilor de transport rutier de marfă și operatorilor de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Uniune, care sunt echivalente cu cele acordate prin prezentul regulament operatorilor de transport rutier de marfă din Regatul Unit și operatorilor de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Regatul Unit, sunt disponibile în mod egal tuturor operatorilor din Uniune, domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 și Regulamentului (CE) nr. 1073/2009 ar trebui extins temporar. Regulamentele menționate acoperă deja secțiunea deplasării dintre un stat membru și o țară terță efectuate pe teritoriul oricărui stat membru tranzitat. Cu toate acestea, este necesar să se asigure, în acest caz, că Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 se aplică, de asemenea, secțiunii deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de încărcare sau descărcare și că Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 se aplică secțiunii deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de îmbarcare sau de debarcare a pasagerilor. O astfel de extindere urmărește să garanteze că operatorii din Uniune pot efectua operațiuni încrucișate către sau dinspre Regatul Unit, precum și opriri suplimentare în operarea transportului de persoane,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

Prezentul regulament stabilește măsuri temporare ce reglementează transportul rutier de mărfuri, precum și furnizarea de servicii regulate și de servicii regulate speciale de transport de persoane cu autocarul și autobuzul între Uniune și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) în urma retragerii acestuia din Uniune.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„vehicul”, în contextul transportului de mărfuri, înseamnă un autovehicul înmatriculat în Regatul Unit sau un ansamblu de vehicule cuplate care să aibă cel puțin autovehiculul înmatriculat în Regatul Unit, utilizate exclusiv pentru transportul de mărfuri și care se află în proprietatea întreprinderii sau a fost achiziționat cu plata în rate sau a fost închiriat, cu condiția ca, în cel din urmă caz, să îndeplinească condițiile prevăzute de Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), iar, în contextul transportului de persoane, înseamnă un autobuz sau autocar;

2.

„transport permis de mărfuri” înseamnă:

(a)

o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul de pe teritoriul Uniunii către teritoriul Regatului Unit sau invers, cu sau fără tranzit prin unul sau mai multe state membre sau țări terțe;

(b)

în urma unei deplasări cu încărcătură de pe teritoriul Regatului Unit menționate la litera (a) de la prezentul punct, efectuarea în termen de șapte de zile de la descărcarea pe teritoriul Uniunii a până la două operațiuni suplimentare de încărcare și descărcare pe teritoriul Uniunii, pe parcursul unei perioade de patru luni începând cu prima zi de aplicare prevăzută la articolul 12 al doilea alineat, și a unei operațiuni în termen de șapte de zile de la descărcarea pe teritoriul Uniunii, pe parcursul următoarelor trei luni;

(c)

o deplasare cu încărcătură efectuată de un vehicul de pe teritoriul Regatului Unit către teritoriul Regatului Unit, cu tranzit prin teritoriul Uniunii;

(d)

o deplasare fără încărcătură în legătură cu transporturile menționate la literele (a) și (c);

3.

„transport permis de persoane cu autocarul sau autobuzul” înseamnă:

(a)

o deplasare efectuată de un autobuz sau autocar prin care se asigură transportul de persoane de pe teritoriul Uniunii către teritoriul Regatului Unit sau invers, cu sau fără tranzit prin unul sau mai multe state membre sau țări terțe;

(b)

o deplasare efectuată de un autobuz sau autocar prin care se asigură transportul de persoane de pe teritoriul Regatului Unit către teritoriul Regatului Unit, cu tranzit prin teritoriul Uniunii;

(c)

o deplasare fără a transporta persoane în legătură cu transporturile menționate la literele (a) și (b);

(d)

îmbarcarea și debarcarea de persoane în regiunea de frontieră a Irlandei în cadrul serviciilor internaționale regulate și regulate speciale între Irlanda și Irlanda de Nord, până la 30 septembrie 2019;

4.

„regiunea de frontieră a Irlandei” înseamnă comitatele din Irlanda care se învecinează cu frontiera terestră dintre Irlanda și Irlanda de Nord;

5.

„operator de transport rutier de mărfuri din Uniune” înseamnă o întreprindere implicată în transportul rutier de mărfuri care deține o licență comunitară valabilă în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1072/2009;

6.

„operator de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit” înseamnă o întreprindere stabilită în Regatul Unit, căreia i se permite să efectueze transporturi rutiere de mărfuri și deține o licență valabilă în Regatul Unit;

7.

„licență în Regatul Unit” înseamnă, atunci când este acordată unui operator de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit, o licență eliberată de Regatul Unit în scopul transportului internațional de mărfuri, cu privire la transportul permis de mărfuri, iar atunci când este acordată unui operator de servicii de transport cu autobuzul și autocarul din Regatul Unit, o licență eliberată de Regatul Unit în scopul transportului internațional cu privire la un transport permis de persoane cu autocarul sau autobuzul;

8.

„autocar sau autobuz” înseamnă un vehicul înmatriculat în Regatul Unit, care, prin construcție și echipamente, este adecvat pentru transportarea a peste nouă pasageri, inclusiv șoferul, și este destinat acestui scop;

9.

„servicii regulate” înseamnă serviciile care asigură transportul de persoane la intervale stabilite pe trasee stabilite, persoanele fiind îmbarcate și debarcate la puncte de oprire prestabilite;

10.

„servicii regulate speciale” înseamnă serviciile regulate, indiferent de cine sunt organizate, care asigură transportul unor categorii precizate de persoane, cu excluderea altor persoane;

11.

„operator de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Uniune” înseamnă o întreprindere implicată în transportul de persoane cu autocarul și autobuzul care deține o licență comunitară valabilă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1073/2009;

12.

„operator de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Regatul Unit” înseamnă o întreprindere stabilită în Regatul Unit care este autorizată să efectueze transporturi de persoane cu autocarul și autobuzul și deține o licență valabilă în Regatul Unit;

13.

„operator” înseamnă fie un operator de transport rutier de mărfuri, fie un operator de servicii de transport cu autocarul și autobuzul;

14.

„dreptul concurenței” înseamnă orice lege care reglementează următoarele acțiuni, în cazul în care acestea ar putea afecta serviciile de transport rutier de mărfuri sau serviciile de transport cu autocarul și autobuzul:

(a)

acțiuni care constau în:

(i)

acorduri între operatori de transport rutier de mărfuri sau respectiv între operatori de servicii de transport cu autocarul și autobuzul, decizii luate de asociații de operatori de transport rutier de mărfuri sau de operatori de servicii de transport cu autocarul și autobuzul și practici concertate care au ca obiect sau ca efect împiedicarea, restricționarea sau denaturarea concurenței;

(ii)

abuzuri de poziție dominantă din partea unuia sau mai multor operatori de transport rutier de mărfuri sau operatori de servicii de transport cu autocarul și autobuzul;

(iii)

măsuri adoptate sau menținute în vigoare de Regatul Unit în cazul întreprinderilor publice și al întreprinderilor cărora Regatul Unit le acordă drepturi speciale sau exclusive și care contravin punctului (i) sau (ii), precum și

(b)

concentrări între operatori de transport rutier de mărfuri sau respectiv de operatori de servicii de transport cu autocarul și autobuzul care împiedică în mod semnificativ concurența efectivă, în special ca rezultat al creării sau al consolidării unei poziții dominante;

15.

„subvenție” înseamnă orice contribuție financiară acordată unui operator de către guvern sau de către orice alt organism public de orice nivel, care conferă beneficii, inclusiv:

(a)

transferul direct de fonduri, cum ar fi granturile, împrumuturile sau infuzia de capital, transferul potențial direct de fonduri, precum și preluarea de datorii, cum ar fi garanțiile pentru împrumuturi, injecțiile de capital, dreptul de proprietate, protecția împotriva falimentului sau asigurarea;

(b)

cele de mai sus sau necolectarea veniturilor care, în mod normal, sunt exigibile;

(c)

furnizarea de bunuri sau servicii, altele decât infrastructura generală, sau achiziționarea de bunuri sau servicii; sau

(d)

efectuarea de plăți în contul unui mecanism de finanțare sau mandatarea sau însărcinarea unui organism privat să îndeplinească una sau mai multe funcții de menționate la literele (a), (b) și (c) care, în mod normal, țin de competența guvernului sau a altui organism public și care, în practică, nu diferă efectiv de practicile urmate în mod normal de guverne.

Un beneficiu nu se consideră a fi conferit printr-o contribuție financiară efectuată de un guvern sau de un alt organism public în cazul în care un operator privat de pe piață care acționează exclusiv pe baza rentabilității, aflat în aceeași situație ca organismul public în cauză, ar fi efectuat aceeași contribuție financiară;

16.

„autoritate independentă în materie de concurență” înseamnă o autoritate care este responsabilă cu aplicarea și asigurarea respectării dreptului concurenței, precum și cu controlul subvențiilor, și care îndeplinește următoarele condiții:

(a)

autoritatea este independentă din punct de vedere operațional și este dotată în mod corespunzător cu resursele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale;

(b)

în îndeplinirea sarcinilor sale și în exercitarea competențelor sale, autoritatea dispune de garanțiile necesare de independență față de orice influență politică sau externă și acționează în mod imparțial, și

(c)

deciziile autorității fac obiectul controlului jurisdicțional;

17.

„discriminare” înseamnă diferențierea în orice fel și fără justificare obiectivă în legătură cu furnizarea de bunuri sau servicii, inclusiv de servicii publice, utilizate pentru prestarea de servicii de transport rutier de mărfuri sau de servicii de transport cu autocarul și autobuzul sau în legătură cu tratamentul acestora de către autoritățile publice relevante pentru aceste servicii;

18.

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriul statelor membre pe care se aplică TUE și TFUE, în condițiile stabilite în tratatele menționate.

Articolul 3

Dreptul de a efectua transporturi permise de mărfuri

(1)   Operatorii de transport rutier din Regatul Unit pot, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, să efectueze transporturi permise de mărfuri.

(2)   Persoanele fizice sau juridice stabilite în Regatul Unit pot efectua transporturi permise de mărfuri de următoarele tipuri, fără a fi necesară o licență în Regatul Unit în înțelesul articolului 2 punctul 7:

(a)

transporturi poștale efectuate în cadrul unui serviciu universal;

(b)

transporturi de vehicule deteriorate sau care sunt în pană;

(c)

transporturi de mărfuri cu autovehicule a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv cea a remorcilor, nu depășește 3,5 tone;

(d)

transporturi de medicamente, de aparatură și de echipamente medicale, precum și de alte articole necesare în cazul ajutoarelor medicale de urgență, în special în caz de catastrofe naturale;

(e)

transporturi de mărfuri cu condiția ca:

(i)

mărfurile transportate să se afle în proprietatea întreprinderii sau să fi fost vândute, cumpărate, date spre închiriere sau închiriate, produse, extrase, transformate sau reparate de aceasta;

(ii)

deplasarea are drept scop transportarea mărfurilor din sau către întreprindere ori mutarea acestora, fie în cadrul întreprinderii, fie în afara acesteia, în scopuri proprii;

(iii)

autovehiculele utilizate pentru astfel de transporturi să fie conduse de personalul angajat de întreprindere sau pus la dispoziția acesteia în temeiul unei obligații contractuale;

(iv)

vehiculele care transportă mărfurile să fie în proprietatea întreprinderii sau să fi fost cumpărate în rate sau închiriate de aceasta, cu condiția ca, în ultimul caz, să îndeplinească condițiile prevăzute în Directiva 2006/1/CE; și

(v)

transportul să nu constituie decât o activitate auxiliară în cadrul ansamblului de activități desfășurate de întreprindere.

Articolul 4

Dreptul de a presta servicii regulate și servicii speciale regulate de transport cu autocarul și autobuzul

(1)   Operatorii de servicii de transport cu autobuzul și autocarul din Regatul Unit pot, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, să efectueze transporturi permise de persoane cu autocarul și autobuzul, constituind servicii regulate și servicii speciale regulate.

(2)   Operatorii de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Regatul Unit trebuie să dețină o autorizație eliberată înainte de data aplicării prezentului regulament în conformitate cu articolele 6-11 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, pentru a desfășura servicii regulate și servicii speciale regulate permise de transport cu autocarul și autobuzul contra cost în numele unui terț.

(3)   Autorizațiile care rămân valabile în temeiul alineatului (2) din prezentul articol pot fi folosite în continuare în scopurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol dacă au fost reînnoite în aceiași termeni și în aceleași condiții sau modificate în ceea ce privește opririle, tarifele sau orarul și sub rezerva normelor și procedurilor prevăzute la articolele 6-11 din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009, pentru o perioadă de valabilitate care nu depășește data de 31 decembrie 2019.

(4)   Persoanele fizice sau juridice stabilite în Regatul Unit pot efectua transporturi permise de persoane cu autocarul și autobuzul în scopuri necomerciale și nelucrative fără a fi necesară o licență în Regatul Unit în înțelesul articolului 2 punctul 7, atunci când:

(a)

activitatea de transport nu reprezintă decât o activitate auxiliară pentru persoana fizică sau juridică; și

(b)

vehiculele utilizate sunt proprietatea acelei persoane fizice sau juridice sau au fost achiziționate de persoana respectivă în rate sau au făcut obiectul unui contract de leasing pe termen lung și sunt conduse de un membru al personalului persoanei fizice sau juridice, de către persoana fizică însăși sau de membri ai personalului angajat de către întreprindere sau pus la dispoziția întreprinderii în temeiul unei obligații contractuale.

Aceste operațiuni de transport sunt exceptate de la orice sistem de autorizare din Uniune, cu condiția ca persoana care desfășoară activitatea să dispună de o autorizație națională emisă înainte de data aplicării prezentului regulament, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1073/2009.

(5)   Schimbarea vehiculului sau întreruperea transportului pentru a permite ca o parte a deplasării să fie efectuată cu alte mijloace de transport nu afectează aplicarea prezentului regulament.

Articolul 5

Acorduri sau înțelegeri bilaterale

Statele membre nu negociază și nu încheie acorduri sau înțelegeri bilaterale cu Regatul Unit privind problemele care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament în ceea ce privește perioada în care se aplică prezentul regulament. În ceea ce privește perioada respectivă, statele membre nu acordă în alt mod operatorilor de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau operatorilor de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Regatul Unit alte drepturi în afara celor acordate în temeiul prezentului regulament, fără a aduce atingere acordurilor multilaterale existente.

Articolul 6

Norme sociale și norme tehnice

În cursul transporturilor permise de mărfuri sau de persoane cu autocarul și autobuzul, în conformitate cu prezentul regulament, sunt respectate următoarele reguli:

(a)

în privința lucrătorilor mobili și a conducătorilor auto independenți, cerințele stabilite de statele membre în conformitate cu Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului (8);

(b)

în ceea ce privește anumite dispoziții din legislația socială referitoare la transportul rutier, cerințele din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (9);

(c)

în legătură cu tahografele în transportul rutier, cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (10);

(d)

în legătură cu calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto, cerințele prevăzute în Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului (11);

(e)

în ceea ce privește dimensiunile și greutățile maxime autorizate pentru anumite vehicule rutiere, cerințele stabilite de statele membre în conformitate cu Directiva 96/53/CE a Consiliului (12);

(f)

în ceea ce privește instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite vehicule rutiere, cerințele stabilite de statele membre în conformitate cu Directiva 92/6/CEE a Consiliului (13);

(g)

în ceea ce privește utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de reținere pentru copii în vehicule, cerințele stabilite de statele membre în conformitate cu Directiva 91/671/CEE a Consiliului (14);

(h)

în privința detașării lucrătorilor, cerințele stabilite de statele membre în conformitate cu Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului (15);

(i)

în ceea ce privește drepturile pasagerilor, Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (16).

Articolul 7

Echivalența drepturilor

(1)   Comisia monitorizează drepturile acordate de Regatul Unit operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune și operatorilor de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Uniune și condițiile pentru exercitarea acestora.

(2)   În cazul în care stabilește că drepturile acordate de Regatul Unit operatorilor de transport rutier de mărfuri din Uniune sau operatorilor de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Uniune nu sunt, de jure sau de facto, echivalente cu cele acordate operatorilor din Regatul Unit în temeiul prezentului regulament sau că drepturile respective nu sunt disponibile în mod egal pentru toți operatorii de transport rutier de mărfuri din Uniune sau pentru operatorii de servicii de transport cu autocarul și autobuzul, Comisia, în cel mai scurt timp și pentru a restabili echivalența, adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 11 prin care:

(a)

suspendă aplicarea articolului 3 alineatele (1) și (2) sau a articolului 4 alineatele (1)-(4) atunci când nu li se acordă drepturi echivalente operatorilor din Uniune sau când drepturile acordate sunt minime;

(b)

stabilește limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru operatorii de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din regatul Unit sau ale numărului de deplasări sau ale ambelor elemente; sau

(c)

adoptă restricții operaționale legate de tipurile de vehicule sau de condițiile de circulație.

Articolul 8

Concurența loială

(1)   Comisia monitorizează condițiile în care operatorii din Uniune concurează cu operatorii din Regatul Unit pentru furnizarea de servicii de transport rutier de mărfuri și de servicii de transport cu autobuzul și autocarul, reglementate prin prezentul regulament.

(2)   În cazul în care constată că, în urma oricăreia dintre situațiile menționate la alineatul (3) din prezentul articol, condițiile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sunt semnificativ mai puțin favorabile decât cele de care se bucură operatorii din Regatul Unit, Comisia, în cel mai scurt timp și pentru a remedia această situație, adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 11 prin care:

(a)

suspendă aplicarea articolului 3 alineatele (1) și (2) sau a articolului 4 alineatele (1)-(4) atunci când condițiile de concurență pentru operatorii de transport rutier de marfă din Regatul Unit sau pentru operatorii de servicii de transport cu autocarul și autobuzul din Regatul Unit diferă atât de mult de cele care se aplică operatorilor din Uniune, încât furnizarea de servicii de către aceștia din urmă nu este viabilă din punct de vedere economic pentru ei;

(b)

stabilește limite ale capacității admisibile disponibile pentru operatorii de transport rutier de mărfuri din Regatul Unit sau pentru operatorii de servicii de transport cu autobuzul și autocarul din Regatul Unit sau ale numărului de deplasări sau ale ambelor elemente; sau

(c)

adoptă restricții operaționale legate de tipurile de vehicule sau de condițiile de circulație.

(3)   Actele delegate menționate la alineatul (2) se adoptă, în condițiile specificate la respectivul alineat, pentru a remedia următoarele situații:

(a)

acordarea de subvenții de către Regatul Unit;

(b)

nerespectarea de către Regatul Unit a obligației de a institui sau de a aplica efectiv dreptul concurenței;

(c)

nerespectarea de către Regatul Unit a obligației de a înființa sau de a menține o autoritate independentă în materie de concurență;

(d)

aplicarea de către Regatul Unit a unor standarde în ceea ce privește protecția lucrătorilor, siguranța, securitatea sau mediul care sunt inferioare celor prevăzute în dreptul Uniunii sau, în absența unor dispoziții relevante în dreptul Uniunii, inferioare celor aplicate de toate statele membre sau, în orice caz, inferioare standardelor internaționale relevante;

(e)

aplicarea de către Regatul Unit a unor standarde legate de acordarea de licențe operatorilor de transport rutier de marfă sau operatorilor de servicii de transport cu autocarul și autobuzul care sunt inferioare celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 (17);

(f)

aplicarea de către Regatul Unit a unor standarde legate de calificarea și formarea conducătorilor auto profesioniști care sunt inferioare celor prevăzute în Directiva 2003/59/CE;

(g)

aplicarea de către Regatul Unit a unor norme de impozitare și taxare rutieră care se abat de la normele prevăzute în Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului (18); și

(h)

orice formă de discriminare împotriva operatorilor din Uniune.

(4)   În sensul alineatului (1), Comisia poate solicita informații de la autoritățile competente din Regatul Unit sau de la operatorii din Regatul Unit. În cazul în care autoritățile competente din Regatul Unit sau operatorii din Regatul Unit nu furnizează informațiile solicitate în termenul rezonabil stabilit de Comisie sau furnizează informații incomplete, Comisia poate proceda în conformitate cu alineatul (2).

Articolul 9

Extinderea domeniului de aplicare al Regulamentelor (CE) nr. 1072/2009 și (CE) nr. 1073/2009

(1)   În contextul transportului de mărfuri între teritoriul Uniunii și teritoriul Regatului Unit efectuat de un operator de transport rutier de mărfuri din Uniune care se bazează pe drepturile acordate de Regatul Unit, astfel cum sunt menționate la articolul 7 din prezentul regulament, echivalente cu cele acordate în temeiul prezentului regulament, Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 se aplică părții deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de încărcare sau descărcare.

(2)   În contextul transportului de persoane între teritoriul Uniunii și teritoriul Regatului Unit efectuat de un operator de transport cu autocarul și autobuzul din Uniune care se bazează pe drepturile acordate de Regatul Unit, astfel cum sunt menționate la articolul 7 din prezentul regulament, echivalente cu cele acordate în temeiul prezentului regulament, Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 se aplică părții deplasării efectuate pe teritoriul statului membru de îmbarcare sau debarcare.

Articolul 10

Consultare și cooperare

(1)   Autoritățile competente ale statelor membre se consultă și cooperează cu autoritățile competente din Regatul Unit, după cum este necesar, pentru a asigura punerea în aplicare a prezentului regulament.

(2)   Statele membre transmit Comisiei, la cerere, fără întârzieri nejustificate, orice informație obținută în temeiul alineatului (1) din prezentul articol sau orice alte informații relevante pentru punerea în aplicare a articolelor 7 și 8.

Articolul 11

Exercitarea competențelor delegate

(1)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 8 alineatul (2) este conferită Comisiei până la 31 decembrie 2019.

(2)   Înainte de adoptarea unui act delegat în temeiul articolului 7 alineatul (2) sau al articolului 8 alineatul (2), Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(3)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 12

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică dacă până la data respectivă a intrat în vigoare un acord de retragere cu Regatul Unit, în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din TUE.

Prezentul regulament încetează să se aplice la 31 decembrie 2019.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  Avizul din 20 februarie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 martie 2019.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier internațional de mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 (JO L 300, 14.11.2009, p. 88).

(5)  JO L 321, 26.11.2002, p. 13.

(6)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(7)  Directiva 2006/1/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 ianuarie 2006 privind utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri (JO L 33, 4.2.2006, p. 82).

(8)  Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1).

(10)  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (JO L 60, 28.2.2014, p. 1).

(11)  Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4).

(12)  Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59).

(13)  Directiva 92/6/CEE a Consiliului din 10 februarie 1992 privind instalarea și utilizarea dispozitivelor limitatoare de viteză pentru anumite categorii de vehicule din cadrul Comunității (JO L 57, 2.3.1992, p. 27).

(14)  Directiva 91/671/EEC a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind utilizarea obligatorie a centurilor de siguranță și a sistemelor de fixare a copiilor în scaune în vehicule (JO L 373, 31.12.1991, p. 26).

(15)  Directiva 96/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1).

(16)  Regulamentul (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 55, 28.2.2011, p. 1).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

(18)  Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (JO L 187, 20.7.1999, p. 42).