27.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 85/16


REGULAMENTUL (UE) 2019/495 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 martie 2019

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1316/2013 în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 172,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele vor înceta să se aplice Regatului Unit începând cu data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa încheierii unui astfel de acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să prelungească această perioadă.

(2)

Mecanismul pentru Interconectarea Europei, care este un instrument-cheie de finanțare al Uniunii, a fost instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (4). Scopul Mecanismului pentru Interconectarea Europei este de a permite pregătirea și implementarea proiectelor transfrontaliere și de interes comun din cadrul politicii privind rețelele transeuropene în sectoarele transporturilor, telecomunicațiilor și energiei pentru a îmbunătăți funcționarea pieței interne, și competitivitatea, precum și pentru a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială și la îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

(3)

Partea I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 stabilește o listă cu nouă coridoare ale rețelei centrale. Aceste coridoare reprezintă un instrument care facilitează implementarea coordonată a rețelei centrale. Acestea ar trebui să contribuie la coeziunea rețelei centrale prin intermediul unei cooperări teritoriale îmbunătățite, să contribuie la realizarea obiectivelor mai ample ale politicii în domeniul transporturilor și să faciliteze interoperabilitatea, integrarea modală și operațiunile multimodale.

(4)

Regatul Unit face parte din coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale, care include legături între Belfast, Dublin și Cork în insula Irlanda și legături în Regatul Unit de la Glasgow și Edinburgh în nord până la Folkestone și Dover în sud. Tronsoanele și nodurile din Regatul Unit sunt incluse în tabelul intitulat „Tronsoane identificate în prealabil care includ proiecte” cu coridoarele rețelei centrale, care figurează la punctul 2 al părții I din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013.

(5)

Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniune, părțile alinierii coridorului Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale referitoare la Regatul Unit și la tronsoanele și nodurile Regatului Unit, incluse în tabelul de tronsoane identificate în prealabil care includ proiecte, vor deveni caduce și nu vor mai produce efecte juridice din ziua următoare celei în care Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 va înceta să se aplice Regatului Unit.

(6)

Pentru Irlanda, legăturile maritime reprezintă un mijloc esențial de asigurare a conectivității sale directe cu Europa continentală, având în vedere, în special, evoluția incertă a fluxurilor comerciale care trec prin „legătura terestră” britanică.

(7)

Pentru a se evita scindarea coridorului Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale în două părți distincte și neconectate și a se asigura conectivitatea Irlandei cu Europa continentală, coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale ar trebui să includă noi legături maritime între porturile irlandeze și porturile din Belgia, din Franța și din Țările de Jos care fac parte din respectivul coridor. În plus, o legătură între coridorul Marea Nordului – mediteraneean și coridorul atlantic prin intermediul portului Le Havre, care este situat pe coridorul atlantic, ar trebui să asigure o mai bună conectivitate și o mai bună integrare a pieței interne.

(8)

Este importantă luarea în considerare a consecințelor pe termen mediu ale retragerii Regatului Unit din Uniune asupra conexiunilor și fluxurilor de trafic, în special posibila redistribuire a fluxurilor de trafic, atunci când se proiectează instrumentul care va succeda Mecanismului pentru Interconectarea Europei, și pentru evaluarea Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Prin urmare, până în 2021 Comisia ar trebui să efectueze o revizuire timpurie a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013, pentru a ține seama de eventualele modificări ale fluxului de mărfuri după ieșirea din Uniune a Regatului Unit.

(9)

Garantarea legăturii dintre Irlanda și celelalte state membre care participă la coridorul Marea Nordului – mediteraneean al rețelei centrale, pe de o parte, și dintre Irlanda și o parte limitată a coridorului atlantic, pe de altă parte, este esențială pentru investițiile în curs și cele viitoare în infrastructură, precum și în vederea asigurării clarității și securității juridice pentru planificarea infrastructurii. Este esențial să se dezvolte infrastructura relevantă pentru menținerea și susținerea fluxurilor comerciale existente și viitoare dintre Irlanda și Europa continentală.

(10)

Investițiile în echipamente și infrastructuri având ca scop securitatea și controalele la frontierele externe ar trebui să constituie o acțiune prioritară în ultima etapă de implementare a actualei perioade de programare a Mecanismului pentru Interconectarea Europei.

(11)

Pentru satisfacerea acestor nevoi, Comisia ar trebui să propună un nou program anual de lucru.

(12)

În cadrul reevaluării programului de lucru multianual în vederea adaptării acestuia la retragerea Regatului Unit din Uniune, ar trebui avute în vedere mai ales acțiuni destinate consolidării infrastructurii de transport având ca scop securitatea și controalele la frontierele externe.

(13)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și ar trebui să se aplice din ziua următoare celei în care Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 încetează să se aplice Regatului Unit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 7 alineatul (2), se adaugă următoarea literă:

„(m)

acțiuni destinate consolidării infrastructurii de transport având ca scop securitatea și controalele la frontierele externe.”

2.

Articolul 17 se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Comisia reevaluează programele de activitate multianuale cel puțin printr-o reevaluare intermediară. În sectorul transporturilor, Comisia reevaluează programul de lucru multianual în vederea adaptării acestuia din perspectiva retragerii Regatului Unit din Uniune. Dacă este necesar, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care să se revizuiască programul de activitate multianual. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (2).”;

(b)

se introduce următorul alineat:

„(5a)   În sectorul transporturilor, acțiunile detaliate la articolul 7 alineatul (2) litera (m) constituie o prioritate a programului anual de lucru adoptat la 28 martie 2019 sau după acea dată.”

3.

Anexa I se modifică astfel cum se prevede în anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică din ziua următoare celei în care Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 încetează să se aplice Regatului Unit.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 62, 15.2.2019, p. 301.

(2)  JO C 461, 21.12.2018, p. 173.

(3)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 19 martie 2019.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE (JO L 348, 20.12.2013, p. 1).


ANEXĂ

Modificarea anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1316/2013

La punctul 2 al părții I din anexa I („Coridoare ale rețelei centrale”), în secțiunea „Marea Nordului – mediteraneean”, subsecțiunea „Aliniere”, după rândul „Belfast – Baile Átha Cliath/Dublin – Corcaigh/Cork” se introduce următorul rând:

„Shannon Foynes/Baile Átha Cliath/Dublin/Corcaigh/Cork – Le Havre/Calais/Dunkerque/Zeebrugge/Terneuzen/Gent/Anvers/Rotterdam/Amsterdam.”