27.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

LI 85/11


REGULAMENTUL (UE) 2019/494 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 25 martie 2019

privind anumite aspecte ale siguranței aviației, având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele nu se vor mai aplica Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în lipsa intrării în vigoare a unui acord, la doi ani după respectiva notificare, și anume de la data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă perioada respectivă.

(2)

Principalul obiectiv al Regulamentului (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (3) este stabilirea și menținerea unui nivel ridicat și uniform al siguranței aviației în Uniune. În acest scop, a fost instituit un sistem de certificate pentru diverse activități din domeniul aviației, pentru a se atinge nivelurile de siguranță impuse și pentru a se permite efectuarea verificărilor necesare și acceptarea reciprocă a certificatelor eliberate.

(3)

În domeniul siguranței aviației, impactul retragerii din Uniune a Regatului Unit asupra certificatelor și a aprobărilor poate fi remediat de multe părți interesate prin luarea de diverse măsuri. Respectivele măsuri includ transferul către o autoritate aeronautică civilă dintr-unul din cele 27 de state membre rămase sau solicitarea, înainte de data retragerii, a unui certificat eliberat de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației („agenția”) care să producă efecte doar de la acea dată și, prin urmare, cu condiția ca Regatul Unit să fi devenit țară terță.

(4)

Cu toate acestea, spre deosebire de alte domenii ale dreptului Uniunii, există unele situații specifice în care nu este posibilă obținerea unui certificat de la un alt stat membru sau de la agenție, întrucât Regatul Unit își va relua, începând cu data retragerii, rolul de „stat de proiectare” în temeiul Convenției privind aviația civilă internațională. La rândul său, Regatul Unit poate elibera certificate în acest nou rol numai după ce și-a asumat rolul respectiv, și anume după ce dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit în urma retragerii acestuia din Uniune.

(5)

Prin urmare, este necesar să se instituie un mecanism temporar pentru prelungirea perioadei de valabilitate a anumitor certificate de siguranță a aviației, astfel încât să se acorde agenției și operatorilor în cauză timp suficient pentru eliberarea certificatelor necesare în temeiul articolului 68 din Regulamentul (UE) 2018/1139, pentru a se ține seama de statutul de țară terță al Regatului Unit.

(6)

Durata cu care se prelungește valabilitatea certificatelor ar trebui să fie limitată la ceea ce este strict necesar pentru gestionarea ieșirii Regatului Unit din sistemul de siguranță a aviației al Uniunii.

(7)

Pentru ca, atunci când este necesar, să se acorde timp suplimentar pentru eliberarea de certificate în temeiul articolului 68 din Regulamentul (UE) 2018/1139 pentru operatorii în cauză, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește prelungirea în continuare a perioadei de valabilitate a certificatelor menționate în secțiunea I din anexa la prezentul regulament. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (4). În special, pentru a se asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(8)

În plus, spre deosebire de cazul majorității celorlalte domenii ale legislației Uniunii referitoare la mărfuri, inexistența valabilității certificatelor afectează nu introducerea pe piață, ci utilizarea efectivă a produselor, pieselor și echipamentelor aeronautice în Uniune, de exemplu atunci când se instalează piese și echipamente pe o aeronavă din Uniune operată în Uniune. Această utilizare a produselor aeronautice în Uniune nu ar trebui să fie afectată de retragerea Regatului Unit.

(9)

În sistemul de siguranță a aviației al Uniunii, pregătirea piloților și a mecanicilor este strict reglementată, iar modulele de pregătire sunt armonizate. Persoanele care participă la un modul de pregătire într-un stat membru nu pot trece întotdeauna, pe parcursul modulului respectiv, în alt stat membru. Măsurile de contingență ale Uniunii ar trebui să țină seama de această situație specială.

(10)

Dispozițiile din prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și ar trebui să se aplice, în principiu, începând cu ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit, cu excepția cazului în care, până la acea dată, intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit. Cu toate acestea, pentru a se permite desfășurarea cât mai timpurie a procedurilor administrative necesare, anumite dispoziții ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Având în vedere retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord („Regatul Unit”) din Uniunea Europeană, prezentul regulament stabilește dispoziții specifice referitoare la anumite certificate de siguranță a aviației eliberate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (5) sau al Regulamentului (UE) 2018/1139 persoanelor fizice și juridice care își au sediul principal în Regatul Unit, precum și referitoare la anumite situații legate de pregătirea în domeniul aviației.

(2)   Prezentul regulament se aplică certificatelor enumerate în anexa la prezentul regulament care sunt valabile în ziua anterioară datei aplicării prezentului regulament și care au fost eliberate de:

(a)

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației („agenția”), persoanelor fizice sau juridice care își au locul principal de desfășurare a activității în Regatul Unit, în conformitate cu secțiunea 1 din anexă; sau

(b)

persoanele fizice sau juridice certificate de autoritățile competente din Regatul Unit, în conformitate cu secțiunea 2 din anexă.

(3)   În plus față de certificatele enumerate la alineatul (2), prezentul regulament se aplică modulelor de pregătire menționate la articolul 5.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile corespunzătoare din Regulamentul (UE) 2018/1139 și din actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv și în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

Articolul 3

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (a) rămân valabile pentru o perioadă de nouă luni de la data aplicării prezentului regulament.

Dacă este nevoie de mai mult timp pentru eliberarea către operatorii în cauză a certificatelor menționate la articolul 68 din Regulamentul (UE) 2018/1139, Comisia poate prelungi, prin intermediul unor acte delegate, perioada de valabilitate menționată la primul paragraf din prezentul articol.

Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

Articolul 4

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Certificatele menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) referitoare la utilizarea produselor, a pieselor și a echipamentelor rămân valabile.

Articolul 5

Reportarea modulelor de pregătire

Prin derogare de la Regulamentele (UE) nr. 1178/2011 (6) și (UE) nr. 1321/2014 (7) ale Comisiei, autoritățile competente din statele membre sau agenția, după caz, iau în considerare examinările efectuate în cadrul organizațiilor de pregătire care fac obiectul supravegherii de către autoritatea competentă din Regatul Unit, dar care nu au condus încă la eliberarea licenței înainte de data aplicării menționată la articolul 10 alineatul (2) al doilea paragraf din prezentul regulament, ca și cum ar fi fost efectuate în cadrul unei organizații de pregătire care face obiectul supravegherii de către autoritatea competentă a unui stat membru.

Articolul 6

Norme și obligații referitoare la certificatele reglementate de articolul 3 sau 4

(1)   Certificatele reglementate de articolul 3 sau 4 din prezentul regulament fac obiectul normelor aplicabile lor în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1139 și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008. Agenția are competențele stabilite în Regulamentul (UE) 2018/1139 și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv și al Regulamentului (CE) nr. 216/2008 în ceea ce privește entitățile care își au sediul principal într-o țară terță.

(2)   La cererea agenției, titularii certificatelor menționate la articolul 3 și emitenții de certificate menționate la articolul 4 transmit copii ale tuturor rapoartelor de audit, ale constatărilor și ale planurilor de acțiuni corective care sunt relevante pentru certificate și care au fost emise în cursul celor trei ani care preced cererea. Dacă documentele respective nu sunt transmise până la termenele stabilite de agenție în solicitarea sa, agenția poate retrage beneficiul obținut în temeiul articolului 3 sau 4, după caz.

(3)   Titularii certificatelor menționate la articolul 3 sau emitenții de certificate menționate la articolul 4 din prezentul regulament informează fără întârziere agenția cu privire la eventualele acțiuni întreprinse de autoritățile din Regatul Unit care ar putea intra în conflict cu obligațiile care le revin în temeiul prezentului regulament sau în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1139.

Articolul 7

Autoritatea competentă

În scopul prezentului regulament și în scopul supravegherii titularilor certificatelor și a emitenților de certificate menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, agenția acționează drept autoritatea competentă prevăzută pentru entitățile din țări terțe în Regulamentul (UE) 2018/1139 și în actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv sau în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008.

Articolul 8

Aplicarea Regulamentului (UE) nr. 319/2014 al Comisiei

Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei (8) se aplică persoanelor fizice și juridice care sunt titulare ale certificatelor menționate la articolul 1 alineatul (2) din prezentul regulament, sau emit astfel de certificate, în aceleași condiții ca titularilor certificatelor de același tip eliberate persoanelor fizice sau juridice din țări terțe.

Articolul 9

Mijloace acceptabile de conformare și materiale de îndrumare

Agenția poate emite mijloace acceptabile de conformare și materiale de îndrumare în scopul aplicării prezentului regulament, în conformitate cu articolul 76 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2018/1139.

Articolul 10

Intrarea în vigoare și aplicarea

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Prezentul regulament se aplică din ziua următoare datei la care tratatele încetează să se aplice Regatului Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, articolul 5 se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(3)   Prezentul regulament nu se aplică dacă până la data menționată la alineatul (2) primul paragraf din prezentul articol intră în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 25 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  Avizul din 20 februarie 2019 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Poziția Parlamentului European din 13 martie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din 19 martie 2019.

(3)  Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).

(4)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(5)  Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei din 3 noiembrie 2011 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 311, 25.11.2011, p. 1).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 1321/2014 al Comisiei din 26 noiembrie 2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (JO L 362, 17.12.2014, p. 1).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007 (JO L 93, 28.3.2014, p. 58).


ANEXĂ

LISTA CERTIFICATELOR MENȚIONATE LA ARTICOLUL 1

Secțiunea 1:

Certificatele eliberate de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației („agenția”) persoanelor fizice sau juridice care își au sediul principal în Regatul Unit și pentru aeronave, menționate în:

1.1.

Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (1), anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul B (Certificate de tip și certificate de tip restrictive)

1.2.

Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul D (Modificări ale certificatelor de tip și ale certificatelor de tip restrictive)

1.3.

Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul E (Certificate de tip suplimentare)

1.4.

Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul M (Reparații)

1.5.

Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul O (Autorizații ETSO)

1.6.

Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul J (Aprobarea organizației de proiectare)

Secțiunea 2:

Certificatele pentru produse, piese sau echipamente eliberate de persoanele juridice sau fizice certificate de autoritățile competente din Regatul Unit, menționate în:

2.1.

Regulamentul (UE) nr. 748/2012, anexa I, partea 21, secțiunea A, capitolul G punctul 21.A.163, litera (c) (Certificate de autorizare a dării în exploatare pentru produse, piese și echipamente)

2.2.

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa II, partea 145, punctul 145.A.75, litera (e) (certificate de autorizare a punerii în serviciu, referitoare la efectuarea întreținerii)

2.3.

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa II, partea 145, punctul 145.A.75, litera (f) (certificate de examinare a navigabilității pentru aeronavele ELA1)

2.4.

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa I, partea M, secțiunea A, capitolul F, punctul M.A.615, litera (d) (certificate de punere în serviciu, la încheierea lucrărilor de întreținere)

2.5.

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa I, partea M, secțiunea A, capitolul F, punctul M.A.615, litera (e) (certificate de examinare a navigabilității pentru aeronavele ELA1)

2.6.

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa I, partea M, secțiunea A, capitolul G, punctul M.A.711, litera (a), punctul 4 sau litera (b), punctul 1 (certificate de examinare a navigabilității și prelungirile acestora)

2.7.

Regulamentul (UE) nr. 1321/2014, anexa I, partea M, secțiunea A, capitolul H, punctul M.A.801, litera (b), punctele 2 și 3 și litera (c) (certificate de punere în serviciu, referitoare la încheierea operațiunilor de întreținere).


(1)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).