25.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 83/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/472 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 19 martie 2019

de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile pescuite în apele occidentale și apele adiacente și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/1139 și (UE) 2018/973 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 ale Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Convenția Organizației Națiunilor Unite din 10 decembrie 1982 asupra dreptului mării, la care Uniunea este parte contractantă, prevede obligații de conservare, inclusiv menținerea sau reconstituirea populațiilor de specii exploatate la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă (MSY).

(2)

La Summitul Organizației Națiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă desfășurat la New York în 2015, Uniunea și statele sale membre s-au angajat să reglementeze în mod eficace exploatarea, să elimine pescuitul excesiv, pescuitul ilegal, nedeclarat și nereglementat și practicile de pescuit distructive, și să pună în aplicare planuri de gestionare bazate pe date științifice până în anul 2020, cu scopul de a reface stocurile de pește în cel mai scurt timp posibil, cel puțin la niveluri care pot asigura producția maximă durabilă (MSY), în funcție de caracteristicile biologice ale acestora.

(3)

Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) stabilește normele politicii comune în domeniul pescuitului (PCP), în conformitate cu obligațiile internaționale ale Uniunii. PCP este concepută să contribuie la protecția mediului marin, la gestionarea durabilă a tuturor speciilor exploatate în scop comercial și, în special, la atingerea unei stări ecologice bune până în 2020, astfel cum este prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4).

(4)

Obiectivele PCP sunt, printre altele, să garanteze că activitățile de pescuit și de acvacultură sunt sustenabile din punct de vedere ecologic pe termen lung, să aplice abordarea precaută a gestionării pescuitului și să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului.

(5)

Pentru realizarea obiectivelor PCP, urmează a fi adoptate o serie de măsuri de conservare corespunzătoare în orice combinație a acestora, cum ar fi planurile multianuale, măsurile tehnice și stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit.

(6)

În temeiul articolelor 9 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planurile multianuale se bazează pe avize științifice, tehnice și economice. În conformitate cu aceste dispoziții, planul multianual stabilit prin prezentul regulament (denumit în continuare „planul”) ar trebui să conțină obiective, ținte cuantificabile cu calendare clare, niveluri de referință pentru conservare, măsuri de salvgardare și măsuri tehnice concepute pentru evitarea și reducerea capturilor nedorite și pentru reducerea la minimum a impactului asupra mediului marin, în special asupra habitatelor vulnerabile și a speciilor protejate.

(7)

Prezentul regulament ar trebui să țină seama de constrângerile legate de dimensiunea navelor de pescuit artizanal și de pescuit costier utilizate în regiunile ultraperiferice.

(8)

„Cele mai bune avize științifice disponibile” ar trebui înțelese ca referiri la avizele științifice disponibile public care se bazează pe cele mai recente date și metode științifice și care au fost fie emise, fie revizuite de către un organism științific independent care este recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

(9)

Comisia ar trebui să obțină cele mai bune avize științifice disponibile pentru stocurile care intră sub incidența planului. Pentru aceasta, ea încheie memorandumuri de înțelegere cu Consiliul Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES). Avizele științifice emise în special de ICES sau de un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, ar trebui să se bazeze pe plan și ar trebui să indice, în special, intervalele FMSY și nivelurile de referință pentru biomasă, și anume MSY Btrigger și Blim. Aceste valori ar trebui să fie indicate în avizele privind respectivele stocuri și, după caz, în toate avizele științifice disponibile public, inclusiv, de exemplu, în avizele referitoare la activitățile de pescuit mixt emise în special de ICES sau de un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

(10)

Regulamentele (CE) nr. 811/2004 (5), (CE) nr. 2166/2005 (6), (CE) nr. 388/2006 (7), (CE) nr. 509/2007 (8) și (CE) nr. 1300/2008 (9) ale Consiliului stabilesc normele pentru exploatarea stocului de merluciu din zonele nordice, stocurile de merluciu și de langustină din Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice, de limbă-de-mare din vestul Canalului Mânecii, de hering din vestul Scoției și de cod din Kattegat, Marea Nordului, vestul Scoției și Marea Irlandei. Acestea și alte stocuri demersale sunt capturate în cadrul pescuitului mixt. Prin urmare, este necesar să se stabilească un plan multianual unic care să ia în considerare astfel de interacțiuni tehnice.

(11)

În plus, un astfel de plan multianual ar trebui să se aplice stocurilor demersale și activităților de pescuit conexe din apele occidentale, care cuprind apele de nord-vest și apele de sud-vest. Acestea cuprind specii de pești rotunzi, pești plați și pești cartilaginoși, precum și langustina (Nephrops norvegicus), care trăiesc pe sau aproape de fundul coloanei de apă.

(12)

Unele stocuri demersale sunt exploatate atât în apele occidentale, cât și în apele adiacente. Prin urmare, domeniul de aplicare al dispozițiilor planului referitoare la țintele și garanțiile pentru stocurile care sunt exploatate în principal în apele occidentale ar trebui să fie extins la zonele din afara apelor occidentale. În plus, pentru stocurile prezente și în apele occidentale care sunt exploatate în principal în afara apelor occidentale, este necesar să se stabilească țintele și garanțiile în planurile multianuale pentru zonele din afara apelor occidentale, unde sunt exploatate în principal stocurile respective, extinzând domeniul de aplicare al acestor planuri multianuale, astfel încât acestea să acopere și apele occidentale.

(13)

Domeniul geografic de aplicare al planului ar trebui să se bazeze pe distribuția geografică a stocurilor indicată în cele mai recente avize științifice privind stocurile emise în special de ICES sau de un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional. Viitoare modificări ale distribuției geografice a stocurilor care figurează în planar putea fi necesare, fie datorită îmbunătățirii informațiilor științifice, fie datorită migrației stocurilor. Prin urmare, Comisia ar trebui să fie împuternicită să adopte acte delegate în vederea ajustării distribuției geografice a stocurilor prevăzute în plan, în cazul în care avizele științifice emise în special de ICES sau de un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, indică o modificare a distribuției geografice a stocurilor relevante.

(14)

În cazul în care stocurile de interes comun sunt exploatate și de țări terțe, Uniunea ar trebui să intre în dialog cu țările terțe în cauză pentru a se asigura că respectivele stocuri sunt gestionate într-un mod durabil în concordanță cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1380/2013, în special articolul 2 alineatul (2) din regulamentul menționat, și ale prezentului regulament. În cazul în care nu se obține un acord oficial, Uniunea ar trebui să depună toate eforturile pentru a ajunge la un regim comun pentru pescuitul acestor stocuri, pentru a face posibilă gestionarea durabilă, promovând astfel condiții de concurență echitabilă pentru operatorii din Uniune.

(15)

Obiectivul planului ar trebui să fie acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor PCP, în special la atingerea și menținerea MSY pentru stocurile vizate, la punerea în aplicare a obligației de debarcare pentru stocurile demersale care fac obiectul unor limite de captură, și la promovarea unui nivel de trai echitabil pentru persoanele care depind de activitățile de pescuit, ținând seama de pescuitul costier și de aspectele socioeconomice. Totodată, planul ar trebui să pună în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului, în vederea reducerii la minimum a impactului negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin. El ar trebui să fie coerent cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 (în conformitate cu Directiva 2008/56/CE) și cu obiectivele Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10) și ale Directivei 92/43/CEE a Consiliului (11). De asemenea, planul ar trebui să precizeze detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(16)

Articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 prevede ca posibilitățile de pescuit să fie stabilite în conformitate cu obiectivele prevăzute la articolul 2 alineatul (2) din regulamentul menționat și să respecte țintele, intervalele de timp și marjele stabilite în planurile multianuale.

(17)

Este adecvat să se stabilească rata-țintă a mortalității prin pescuit (F) care corespunde obiectivului realizării și menținerii MSY sub formă de intervale ale valorilor compatibile cu atingerea MSY (FMSY). Aceste intervale, bazate pe cele mai bune avize științifice, sunt necesare în scopul de a asigura flexibilitatea pentru a ține cont de evoluția avizelor științifice, pentru a contribui la punerea în aplicare a obligației de debarcare și pentru a ține seama de caracteristicile pescuitului mixt. Intervalele FMSY ar trebui calculate în special de ICES, în special în avizul său periodic privind capturile, sau de un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional. Potrivit planului, intervalele ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % în producția pe termen lung în comparație cu MSY. Limita superioară a intervalului ar trebui plafonată, astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub limita nivelului biomasei (Blim) să nu depășească 5 %. Limita superioară ar trebui să se conformeze, de asemenea, „normei de aviz” a ICES, care prevede că, atunci când nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței este într-o stare precară, F urmează să fie redus la o valoare care nu depășește o limită superioară egală cu valoarea punctului FMSY înmulțită cu nivelul biomasei de reproducere sau al abundenței în anul capturilor totale admisibile (TAC), împărțită la MSY Btrigger. ICES folosește aceste elemente și norma de aviz atunci când emite avize științifice privind mortalitatea prin pescuit și opțiunile de capturare.

(18)

În scopul stabilirii posibilităților de pescuit, ar trebui să existe un prag superior pentru intervalele FMSY în utilizare normală și, cu condiția ca stocul în cauză să fie considerat a fi într-o stare bună, o limită superioară pentru anumite cazuri. Ar trebui să fie posibil să se stabilească posibilități de pescuit la limita superioară numai dacă, pe baza avizului sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul regulament în pescuitul mixt sau este necesar pentru a evita efectele negative asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor sau cu scopul de a limita variațiile de la an la an ale posibilităților de pescuit.

(19)

Ar trebui să fie posibil ca un consiliu consultativ competent să recomande Comisiei o abordare în materie de gestionare care urmărește să limiteze variațiile de la an la an ale posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri enumerate în prezentul regulament. Ar trebui să fie posibil ca astfel de recomandări să fie luate în considerare de Consiliu atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, cu condiția ca posibilitățile de pescuit respective să respecte obiectivele și garanțiile prevăzute în plan.

(20)

Pentru stocurile pentru care sunt disponibile ținte privind MSY și în scopul aplicării măsurilor de salvgardare, este necesar să se stabilească niveluri de referință pentru conservare exprimate sub forma nivelurilor declanșatoare ale biomasei de reproducere pentru stocurile de pește și a nivelurilor declanșatoare de abundență pentru langustină.

(21)

Ar trebui prevăzute măsuri de salvgardare corespunzătoare în cazul în care dimensiunea stocului scade sub nivelurile respective. Măsurile de salvgardare ar trebui să includă reducerea posibilităților de pescuit și măsuri specifice de conservare atunci când avizele științifice arată că sunt necesare măsuri de remediere. Respectivele măsuri ar trebui să fie completate de toate celelalte măsuri corespunzătoare, cum ar fi măsurile Comisiei în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 sau măsurile statelor membre în conformitate cu articolul 13 din regulamentul menționat.

(22)

Ar trebui să fie posibil să se stabilească TAC pentru langustina în patru zone specifice de gestionare ca suma limitelor de captură stabilite pentru fiecare unitate funcțională și a dreptunghiurilor statistice din afara unităților funcționale din cadrul fiecărei zone de gestionare. Cu toate acestea, aceasta nu ar trebui să împiedice adoptarea de măsuri pentru a proteja unitățile funcționale specifice.

(23)

Pentru a aplica o abordare regională conservării și exploatării durabile a resurselor biologice marine, este oportun să se prevadă posibilitatea de a adopta măsuri tehnice în apele occidentale cu privire la toate stocurile de pește.

(24)

Regimul de limitare a efortului de pescuit pentru limba-de-mare din vestul Canalului Mânecii s-a dovedit a fi un instrument complementar eficient de gestionare pentru stabilirea posibilităților de pescuit. Prin urmare, această limitare a efortului ar trebui menținută în cadrul planului.

(25)

Dacă mortalitatea cauzată de pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra unui stoc gestionat pe baza MSY, Consiliul ar trebui să fie în măsură să stabilească limite nediscriminatorii pentru pescarii care practică pescuitul recreativ. La stabilirea acestor limite, Consiliul ar trebui să facă trimitere la criterii transparente și obiective. Dacă este cazul, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare și proporționale pentru monitorizarea și colectarea de date în vederea unei estimări fiabile a nivelurilor de capturi efective din cadrul pescuitului recreativ.

(26)

În vederea respectării obligației de debarcare prevăzute la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, planul ar trebui să prevadă măsuri de gestionare suplimentare urmând a fi precizate ulterior în conformitate cu articolul 18 din regulamentul menționat.

(27)

Data-limită pentru transmiterea recomandărilor comune ale statelor membre care au un interes direct de gestionare ar trebui stabilită, astfel cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(28)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, ar trebui să se prevadă dispoziții referitoare la evaluarea periodică de către Comisie a adecvării și a eficacității aplicării prezentului regulament pe baza avizelor științifice. Planul ar trebui să fie evaluat până la 27 martie 2024 și, ulterior, din cinci în cinci ani. Respectiva perioadă permite punerea integrală în aplicare a obligației de debarcare, adoptarea și punerea în aplicare a măsurilor regionalizate și materializarea efectelor acestora asupra stocurilor și asupra activității de pescuit. Aceasta este, de asemenea, perioada minimă impusă de organismele științifice.

(29)

În vederea adaptării la progresele tehnice și științifice în timp util și în mod proporțional, precum și pentru a garanta flexibilitatea și a permite evoluția anumitor măsuri, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în vederea modificării sau completării prezentului regulament în ceea ce privește ajustarea stocurilor zonelor reglementate de prezentul regulament ca urmare a unor modificări a distribuției geografice a stocurilor, măsurile de remediere, punerea în aplicare a obligației de debarcare și limitări privind capacitatea totală a flotelor statelor membre implicate. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare (12). În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(30)

Pentru a asigura securitatea juridică, este adecvat să se clarifice faptul că măsurile de încetare temporară adoptate în vederea atingerii obiectivelor planului pot fi considerate eligibile pentru sprijin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (13).

(31)

Aplicarea unor trimiteri dinamice la intervale FMSY și niveluri de referință pentru conservare garantează că acești parametri, care sunt esențiali pentru stabilirea posibilităților de pescuit, nu ajung să fie depășiți și că Consiliul este întotdeauna în măsură să utilizeze cele mai bune avize științifice disponibile. În plus, ar trebui să se urmeze abordarea care constă în furnizarea de trimiteri dinamice la cele mai bune avize științifice disponibile pentru gestionarea stocurilor din Marea Baltică. De asemenea, ar trebui să se precizeze că obligația de debarcare nu se aplică pescuitului recreativ în zonele care fac obiectul planului multianual pentru pescuitul în Marea Baltică. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului (14) ar trebui să fie modificat.

(32)

Dimensiunea minimă de referință pentru conservare în cazul langustinei în Skagerrak și Kattegat ar trebui revizuită. De asemenea, ar trebui să se precizeze că obligația de debarcare nu se aplică pescuitului recreativ în zonele care fac obiectul planului multianual pentru pescuitul în Marea Nordului. Prin urmare, Regulamentul (UE) 2018/973 al Parlamentului European și al Consiliului (15) ar trebui să fie modificat.

(33)

Regulamentele (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007 și (CE) nr. 1300/2008 ale Consiliului ar trebui abrogate.

(34)

Posibilul impact economic și social al planului a fost evaluat în mod corespunzător înainte de finalizarea acestuia în conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește un plan multianual (denumit în continuare „planul”) pentru stocurile demersale enumerate mai jos, inclusiv stocurile de specii de adâncime, în apele occidentale, și, în cazul în care aceste stocuri se întind dincolo de apele occidentale, în apele adiacente lor, pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective:

1.

sabie neagră (Aphanopus carbo) în subzonele ICES 1, 2, 4, 6-8, 10 și 14, precum și în diviziunile 3a, 5a, 5b, 9a și 12b;

2.

grenadier de piatră (Coryphaenoides rupestris)în subzonele ICES 6 și 7 și în diviziunea 5b;

3.

biban-de-mare (Dicentrarchus labrax) în diviziunile ICES 4b, 4c, 7a, 7d-h, 8a și 8b;

4.

biban-de-mare (Dicentrarchus labrax) în diviziunile ICES 6a, 7b și 7j;

5.

biban-de-mare (Dicentrarchus labrax) în diviziunile ICES 8c și 9a;

6.

cod (Gadus morhua) în diviziunea ICES 7a;

7.

cod (Gadus morhua) în diviziunile ICES 7e-k;

8.

specii de cardină (Lepidorhombus spp.) în diviziunile ICES 4a și 6a;

9.

specii de cardină (Lepidorhombus spp.) în diviziunea ICES 6b;

10.

specii de cardină (Lepidorhombus spp.) în diviziunile ICES 7b-k, 8a, 8b și 8d;

11.

specii de cardină (Lepidorhombus spp.) în diviziunile ICES 8c și 9a;

12.

pește-pescar (Lophiidae) în diviziunile ICES 7b-k, 8a, 8b și 8d;

13.

pește-pescar (Lophiidae) în diviziunile ICES 8c și 9a;

14.

eglefin (Melanogrammus aeglefinus) în diviziunea ICES 6b;

15.

eglefin (Melanogrammus aeglefinus) în diviziunea ICES 7a;

16.

eglefin (Melanogrammus aeglefinus) în diviziunile ICES 7b-k;

17.

merlan (Merlangius merlangus) în diviziunile ICES 7b, 7c și 7e-k;

18.

merlan (Merlangius merlangus) în subzona ICES 8 și diviziunea 9a;

19.

merluciu (Merluccius merluccius) în subzonele ICES 4, 6 și 7 și diviziunile 3a, 8a, 8b și 8d;

20.

merluciu (Merluccius merluccius) în diviziunile ICES 8c și 9a;

21.

mihalț-de-mare albastru (Molva dypterygia) în subzonele ICES 6 și 7 și în diviziunea 5b;

22.

langustină (Nephrops norvegicus), pe unități funcționale, din subzona ICES 6 și diviziunea 5b:

din North Minch (FU 11);

din South Minch (FU 12);

din Firth of Clyde (FU 13);

din diviziunea 6a, în afara unităților funcționale (vestul Scoției);

23.

langustină (Nephrops norvegicus), pe unități funcționale, din subzona ICES 7:

din estul Mării Irlandei (FU 14);

din vestul Mării Irlandei (FU 15);

din Porcupine Banks (FU 16);

din Aran Grounds (FU 17);

din Marea Irlandei (FU 19);

din Marea Celtică (FU 20-21);

din Canalul Bristol (FU 22);

în afara unităților funcționale (sudul Mării Celtice, sud-vestul Irlandei);

24.

langustină (Nephrops norvegicus), pe unități funcționale, din diviziunile ICES 8a, 8b, 8d și 8e:

din nordul și centrul Golfului Biscaya (FU 23-24);

25.

langustină (Nephrops norvegicus), pe unități funcționale, din subzonele ICES 9 și 10 și CECAF zona 34.1.1:

din apele atlantice ale Peninsulei Iberice – din est, din vestul Galiciei și din nordul Portugaliei (FU 26-27);

din apele atlantice ale Peninsulei Iberice – din est și din sud-vest și din sudul Portugaliei (FU 28-29);

din apele atlantice ale Peninsulei Iberice – din est și Golful Cádiz (FU 30);

26.

pagel argintiu (Pagellus bogaraveo) în subzona ICES 9;

27.

cambula (Pleuronectes platessa) în diviziunea ICES 7d;

28.

cambula (Pleuronectes platessa) în diviziunea ICES 7e;

29.

polac (Pollachius pollachius) în subzonele ICES 6 și 7;

30.

limbă-de-mare comună (Solea solea) în subzonele ICES 5, 12 și 14 și diviziunea 6b;

31.

limbă-de-mare comună (Solea solea) în diviziunea ICES 7d;

32.

limbă-de-mare comună (Solea solea) în diviziunea ICES 7e;

33.

limbă-de-mare comună (Solea solea) în diviziunile ICES 7f și 7g;

34.

limbă-de-mare comună (Solea solea) în diviziunile ICES 7h, 7j și 7k;

35.

limbă-de-mare comună (Solea solea) în diviziunile ICES 8a și 8b;

36.

limbă-de-mare comună (Solea solea) în diviziunile ICES 8c și 9a.

În cazul în care avizele științifice, în special cele ale ICES sau ale unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, indică o schimbare în distribuția geografică a stocurilor enumerate la primul paragraf din prezentul alineat, Comisia poate adopta acte delegate în conformitate cu articolul 18 modificând prezentul regulament prin ajustarea zonelor specificate la primul paragraf din prezentul alineat pentru a reflecta această schimbare. Astfel de ajustări nu extind zonele cu stocuri dincolo de apele Uniunii din subzonele ICES 4-10 și zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0.

(2)   Atunci când, pe baza avizelor științifice, consideră că lista stocurilor menționate la alineatul (1) primul paragraf trebuie modificată, Comisia poate să prezinte o propunere pentru modificarea listei respective.

(3)   În ceea ce privește apele adiacente menționate la alineatul (1) din prezentul articol, se aplică numai articolele 4 și 7 și măsurile privind posibilitățile de pescuit de la articolul 8 din prezentul regulament.

(4)   Prezentul regulament se aplică și stocurilor capturilor accidentale din apele occidentale în cadrul pescuitului din stocurile menționate la alineatul (1). Cu toate acestea, atunci când intervalele FMSY și măsurile de salvgardare legate de biomasă pentru stocurile respective sunt stabilite în temeiul altor acte juridice ale Uniunii de stabilire a unor planuri multianuale, se aplică respectivele intervale și măsuri de salvgardare.

(5)   De asemenea, prezentul regulament precizează detaliile punerii în aplicare a obligației de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale pentru toate stocurile de specii cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(6)   Prezentul regulament prevede măsurile tehnice, astfel cum se prevede la articolul 9, aplicabile în apele occidentale, în legătură cu orice stoc.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții în plus față de cele prevăzute la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului (16) și la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului (17):

1.

„ape occidentale” înseamnă apele de nord-vest [subzonele ICES 5 (exceptând diviziunea 5a și numai apele Uniunii din diviziunea 5b), 6 și 7] și apele de sud-vest [subzonele ICES 8, 9 și 10 (apele din jurul insulelor Azore) și zonele CECAF 34.1.1, 34.1.2 și 34.2.0 (apele din jurul insulelor Madeira și Canare)];

2.

„interval FMSY” înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale ICES sau ale unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile medii actuale de mediu în medie, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;

3.

„MSY Flower” înseamnă cea mai mică valoare din intervalul FMSY;

4.

„MSY Fupper” înseamnă cea mai mare valoare din intervalul FMSY;

5.

„valoarea FMSY” înseamnă valoarea estimată a mortalității prin pescuit care, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile medii actuale de mediu, asigură producția maximă pe termen lung;

6.

„intervalul inferior FMSY” înseamnă un interval care conține valori de la MSY Flower până la valoarea FMSY;

7.

„intervalul superior FMSY” înseamnă un interval care conține valori de la FMSY până la MSY Fupper;

8.

„Blim” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES sau de către un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;

9.

„MSY Btrigger” înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere sau, în cazul langustinei, nivelul declanșator de abundență, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile peste nivelurile capabile să asigure MSY pe termen lung.

CAPITOLUL II

OBIECTIVE

Articolul 3

Obiective

(1)   Planul contribuie la îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul pescuitului prevăzute la articolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în special prin aplicarea abordării precaută a gestionării pescuitului, și urmărește să asigure faptul că exploatarea resurselor biologice marine vii reface și menține populațiile de specii exploatate peste nivelurile care pot să asigure MSY.

(2)   Planul contribuie la eliminarea aruncării capturilor prin evitarea și reducerea, pe cât posibil, a capturilor nedorite, precum și la punerea în aplicare a obligației de debarcare stabilite la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru speciile care fac obiectul limitelor de captură și care sunt vizate de prezentul regulament.

(3)   Planul pune în aplicare abordarea ecosistemică a gestionării pescuitului cu scopul de a garanta că impactul negativ al activităților de pescuit asupra ecosistemului marin este redus la minimum. Planul este coerent cu legislația Uniunii în domeniul mediului, în special cu obiectivul de realizare a unei stări ecologice bune până în 2020 prevăzut la articolul 1 alineatul (1) din Directiva 2008/56/CE.

(4)   În special, planul urmărește:

(a)

să asigure faptul că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în descriptorul 3 inclus în anexa I la Directiva 2008/56/CE;

(b)

să contribuie la îndeplinirea altor descriptori relevanți incluși în anexa I la Directiva 2008/56/CE proporțional cu rolul jucat de activitățile de pescuit în realizarea acestora; și

(c)

să contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolele 4 și 5 din Directiva 2009/147/CE și la articolele 6 și 12 din Directiva 92/43/CEE, în special pentru a reduce la minimum impactul negativ al activităților de pescuit asupra habitatelor vulnerabile și a speciilor protejate.

(5)   Măsurile din cadrul planului sunt adoptate în conformitate cu cele mai bune avize științifice disponibile. În cazul în care nu există date suficiente, se urmărește un nivel comparabil de conservare a stocurilor relevante.

CAPITOLUL III

ȚINTE

Articolul 4

Ținte

(1)   Rata-țintă a mortalității prin pescuit în conformitate cu intervalele FMSY definite la articolul 2 trebuie să fie atinsă cât mai repede posibil și pe baza unei creșteri progresive până în 2020 pentru stocurile enumerate la articolul 1 alineatul (1) și trebuie să se mențină ulterior în intervalele FMSY în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Intervalele FMSY bazate pe plan sunt solicitate, în special, din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

(3)   În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, atunci când stabilește posibilitățile de pescuit pentru un stoc, Consiliul stabilește aceste posibilități în cadrul intervalului inferior FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul respectiv.

(4)   În pofida alineatelor (1) și (3), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite la niveluri mai reduse decât intervalele FMSY.

(5)   În pofida alineatelor (3) și (4), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite în conformitate cu intervalul superior FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul respectiv, cu condiția ca stocul menționat la articolul 1 alineatul (1) să fie peste valoarea MSY Btrigger:

(a)

dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt;

(b)

dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, este necesar să se evite daune grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

(c)

pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %.

(6)   Dacă intervalele FMSY nu pot fi stabilite pentru un stoc menționat în articolul 1 alineatul (1) din cauza lipsei informațiilor științifice adecvate, stocul respectiv este gestionat în conformitate cu articolul 5 până când intervalele FMSY sunt disponibile în temeiul alineatului (2) din prezentul articol.

(7)   Posibilitățile de pescuit sunt stabilite, în orice caz, astfel încât să se asigure că există mai puțin de 5 % probabilitate ca biomasa stocului de reproducere să scadă sub limita Blim.

Articolul 5

Gestionarea stocurilor capturate accidental

(1)   Măsurile de gestionare pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (4), inclusiv, după caz, posibilitățile de pescuit, se stabilesc ținând cont de cele mai bune avize științifice disponibile și sunt în conformitate cu obiectivele stabilite la articolul 3.

(2)   Stocurile menționate la articolul 1 alineatul (4) sunt gestionate în conformitate cu abordarea precaută a gestionării pescuitului, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în cazul în care nu sunt disponibile informații științifice adecvate și în conformitate cu articolul 3 alineatul (5) din prezentul regulament.

(3)   În conformitate cu articolul 9 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, gestionarea pescuitului mixt în ceea ce privește stocurile menționate la articolul 1 alineatul (4) din prezentul regulament ia în calcul dificultatea de a pescui toate stocurile la MSY în același timp, în special în cazurile în care acest lucru conduce la o închidere prematură a activităților de pescuit.

Articolul 6

Limitarea variațiilor posibilităților de pescuit pentru un stoc

Un consiliu consultativ competent poate recomanda Comisiei o abordare în materie de gestionare care urmărește să limiteze variațiile de la an la an ale posibilităților de pescuit pentru un anumit stoc enumerat la articolul 1 alineatul (1).

Consiliul poate lua în considerare astfel de recomandări atunci când stabilește posibilitățile de pescuit, cu condiția ca posibilitățile de pescuit respective să respecte articolele 4 și 8.

CAPITOLUL IV

GARANȚII

Articolul 7

Niveluri de referință pentru conservare

Următoarele niveluri de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate, în temeiul planului, în special din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional:

(a)

MSY Btrigger pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1);

(b)

Blim pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1).

Articolul 8

Garanții

(1)   Atunci când avizele științifice indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența, pentru oricare dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub MSY Btrigger, se iau toate măsurile de remediere adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste cele capabile să asigure MSY. În special, în pofida articolului 4 alineatul (3), posibilitățile de pescuit se stabilesc la niveluri compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul superior FMSY, ținând cont de scăderea biomasei.

(2)   Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența, pentru oricare dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub Blim, se iau măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocului sau a unității funcționale în cauză la niveluri peste nivelul capabil să asigure MSY. În special, astfel de măsuri de remediere pot include, în pofida articolului 4 alineatul (3), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul sau unitatea funcțională în cauză și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.

(3)   Măsurile de remediere menționate la prezentul articol pot include:

(a)

măsuri de urgență adoptate în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

măsuri în temeiul articolului 9 din prezentul regulament.

(4)   Alegerea măsurilor menționate la prezentul articol se face în funcție de natura, gravitatea, durata și frecvența situației în care biomasa stocului de reproducere și, în cazul stocurilor de langustină, abundența se află sub nivelurile menționate la articolul 7.

CAPITOLUL V

MĂSURI TEHNICE

Articolul 9

Măsuri tehnice

(1)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament în ceea ce privește următoarele măsuri tehnice:

(a)

specificațiile caracteristicilor uneltelor de pescuit și normele referitoare la utilizarea acestora, pentru a asigura sau îmbunătăți selectivitatea sau pentru a reduce capturile nedorite ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

(b)

specificațiile modificărilor uneltelor de pescuit sau ale dispozitivelor suplimentare adăugate uneltelor de pescuit, pentru a asigura sau îmbunătăți selectivitatea sau pentru a reduce capturile nedorite ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului;

(c)

limitările sau interdicțiile utilizării anumitor unelte de pescuit, precum și ale activităților de pescuit în anumite zone sau perioade pentru a proteja peștele aflat în perioada de reproducere, peștii cu o dimensiune inferioară dimensiunii minime de referință pentru conservare sau peștii din specii nevizate ori pentru a reduce la minimum impactul negativ asupra ecosistemului; și

(d)

stabilirea dimensiunilor minime de referință pentru conservare pentru oricare dintre stocurile cărora li se aplică prezentul regulament, pentru a asigura protecția puietului de organisme marine.

(2)   Măsurile menționate la alineatul (1) din prezentul articol contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite la articolul 3.

CAPITOLUL VI

POSIBILITĂȚILE DE PESCUIT

Articolul 10

Posibilitățile de pescuit

(1)   La alocarea posibilităților de pescuit pe care le au la dispoziție în conformitate cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, statele membre țin cont de compoziția probabilă a capturilor realizate de navele care participă la pescuitul mixt.

(2)   După ce trimit Comisiei o notificare în acest sens, statele membre pot schimba între ele toate sau o parte dintre posibilitățile de pescuit care le-au fost alocate în temeiul articolului 16 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(3)   Fără a aduce atingere articolului 8, TAC pentru stocurile de langustină din apele occidentale pot fi stabilite pentru zonele de gestionare care corespund fiecăreia dintre zonele definite la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf punctele 22-25. În astfel de cazuri, TAC pentru o zonă de gestionare pot reprezenta suma limitelor de captură pentru unitățile funcționale și pentru dreptunghiurile statistice din afara unităților funcționale.

Articolul 11

Pescuitul recreativ

(1)   Atunci când avizele științifice indică faptul că pescuitul recreativ are un impact semnificativ asupra ratei mortalității prin pescuit a unui stoc menționat la articolul 1 alineatul (1), Consiliul poate stabili limite de pescuit nediscriminatorii pentru persoanele care practică pescuitul recreativ.

(2)   Atunci când stabilește limitele menționate la alineatul (1), Consiliul se bazează pe criterii transparente și obiective, inclusiv de natură ecologică, socială și economică. Criteriile utilizate pot include, în special, impactul pescuitului recreativ asupra mediului, importanța acestei activități pentru societate și contribuția sa la economia din zonele costiere.

(3)   După caz, statele membre iau măsurile necesare și proporționale pentru monitorizarea și colectarea de date în vederea unei estimări fiabile a nivelurilor de capturi efective din cadrul pescuitului recreativ.

Articolul 12

Limitarea eforturilor de pescuit de limbă-de-mare în vestul Canalului Mânecii

(1)   TAC pentru limbă-de-mare în vestul Canalului Mânecii (diviziunea ICES 7e) în temeiul planului se completează cu limitări ale efortului de pescuit.

(2)   La stabilirea posibilităților de pescuit, Consiliul hotărăște anual numărul maxim de zile pe mare pentru navele prezente în vestul Canalului Mânecii și care folosesc traule laterale cu dimensiunea ochiurilor de 80 mm sau mai mare și pentru navele din vestul Canalului Mânecii care folosesc plase fixe cu dimensiunea ochiurilor de 220 mm sau mai mică.

(3)   Numărul maxim de zile pe mare menționate la alineatul (2) este ajustat în mod proporțional cu ajustarea ratei de mortalitate prin pescuit care corespunde variației TAC.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII LEGATE DE OBLIGAȚIA DE DEBARCARE

Articolul 13

Dispoziții legate de obligația de debarcare în apele Uniunii din apele occidentale

(1)   Pentru toate stocurile de specii din apele occidentale cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament prin specificarea detaliilor respectivei obligații, așa cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)   Obligația de debarcare prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică pescuitului recreativ, inclusiv în cazurile în care Consiliul stabilește limite în conformitate cu articolul 11 din prezentul regulament.

CAPITOLUL VIII

ACCESUL LA APE ȘI RESURSE

Articolul 14

Autorizații de pescuit și plafoane privind capacitatea

(1)   Pentru fiecare dintre zonele ICES menționate la articolul 1 alineatul (1) din prezentul regulament, fiecare stat membru emite autorizații de pescuit în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 pentru navele care arborează pavilionul său și care desfășoară activități de pescuit în zona respectivă. În aceste autorizații de pescuit, statele membre pot să limiteze și capacitatea totală a acestor nave atunci când utilizează o anumită unealtă.

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 18 din prezentul regulament și articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de limitări ale capacității totale a flotelor statelor membre implicate cu scopul de a facilita atingerea obiectivelor stabilite la articolul 3 din prezentul regulament.

(3)   Fiecare stat membru întocmește și ține la zi o listă cu navele care dețin autorizația de pescuit menționată la alineatul (1) și o pune la dispoziția Comisiei și a celorlalte state membre, pe site-ul său internet oficial.

CAPITOLUL IX

GESTIONAREA STOCURILOR DE INTERES COMUN

Articolul 15

Principii și obiective de gestionare a stocurilor de interes comun pentru Uniune și țările terțe

(1)   În cazul în care stocurile de interes comun sunt exploatate și de țări terțe, Uniunea intră în dialog cu țările terțe în cauză pentru a se asigura că respectivele stocuri sunt gestionate într-un mod durabil în concordanță cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 1380/2013, în special articolul 2 alineatul (2) și cu prezentul regulament. În cazul în care nu se obține un acord oficial, Uniunea depune toate eforturile pentru a ajunge la un regim comun pentru pescuitul acestor stocuri, pentru a face posibilă gestionarea durabilă, promovând astfel condiții de concurență echitabilă pentru operatorii din Uniune.

(2)   În contextul gestionării comune a stocurilor cu țări terțe, Uniunea poate face schimb de posibilități de pescuit cu țări terțe în temeiul articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL X

REGIONALIZARE

Articolul 16

Cooperarea regională

(1)   Articolul 18 alineatele (1)-(6) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică măsurilor menționate la articolele 9 și 13 și la articolul 14 alineatul (2) din prezentul regulament.

(2)   În sensul alineatului (1) din prezentul articol, statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de nord-vest pot prezenta recomandări comune pentru apele de nord-vest și statele membre care au un interes direct de gestionare în apele de sud-vest pot trimite recomandări comune pentru apele de sud-vest. Statele membre respective pot, de asemenea, să prezinte recomandări comune pentru ansamblul respectivelor ape. Aceste recomandări sunt trimise în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 pentru prima dată nu mai târziu de 27 martie 2020 și, ulterior, la 12 luni de la fiecare transmitere a evaluării planului în conformitate cu articolul 17 din prezentul regulament. Statele membre în cauză pot, de asemenea, să trimită astfel de recomandări atunci când este necesar, în special în cazul unei modificări a situației oricăruia dintre stocurile vizate de prezentul regulament sau pentru a soluționa situațiile de urgență depistate în cele mai recente avize științifice. Recomandările comune privind măsuri referitoare la un anumit an calendaristic se trimit nu mai târziu de data de 1 iulie a anului anterior.

(3)   Competențele acordate în temeiul articolelor 9 și 13 și al articolului 14 alineatul (2) din prezentul regulament nu aduc atingere competențelor conferite Comisiei în temeiul altor dispoziții ale dreptului Uniunii, inclusiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1380/2013.

CAPITOLUL XI

EVALUARE ȘI DISPOZIȚII PROCEDURALE

Articolul 17

Evaluarea planului

La 27 martie 2024 și, ulterior, din cinci în cinci ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind rezultatele și impactul planului asupra stocurilor cărora li se aplică prezentul regulament și asupra activităților de pescuit care exploatează aceste stocuri, în special în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3.

Articolul 18

Exercitarea delegării de competențe

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 1 alineatul (1), la articolele 9 și 13 și la articolul 14 alineatul (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 26 martie 2019. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 1 alineatul (1), la articolele 9 și 13 și la articolul 14 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 1 alineatul (1), al articolelor 9 și 13 și al articolului 14 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

CAPITOLUL XII

SPRIJIN DIN PARTEA FONDULUI EUROPEAN PENTRU PESCUIT ȘI AFACERI MARITIME

Articolul 19

Sprijin din partea Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime

Măsurile de încetare temporară adoptate în scopul îndeplinirii obiectivelor planului sunt considerate a fi încetare temporară a activităților de pescuit în sensul articolului 33 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

CAPITOLUL XIII

MODIFICAREA REGULAMENTELOR (UE) 2016/1139 ȘI (UE) 2018/973

Articolul 20

Modificarea Regulamentului (UE) 2016/1139

Regulamentul (UE) 2016/1139 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică definițiile menționate la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 și la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 2187/2005. În plus, se aplică următoarele definiții:

1.

«stocuri pelagice» înseamnă stocurile enumerate la articolul 1 alineatul (1) literele (c)-(h) din prezentul regulament sau orice combinație a acestora;

2.

«interval FMSY» înseamnă un interval de valori furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special în avizele științifice ale ICES sau ale unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, în care toate nivelurile mortalității prin pescuit asigură producția maximă durabilă (MSY) pe termen lung, cu un anumit model de pescuit și în condițiile medii actuale de mediu, fără a afecta în mod semnificativ procesul de reproducere pentru stocul în cauză. Intervalul ar trebui să asigure o reducere de maximum 5 % a producției pe termen lung în comparație cu MSY. El este plafonat astfel încât probabilitatea ca stocul să scadă sub nivelul-limită de referință al biomasei stocului de reproducere (Blim) să nu depășească 5 %;

3.

«MSY Flower» înseamnă cea mai mică valoare din intervalul FMSY;

4.

«MSY Fupper» înseamnă cea mai mare valoare din intervalul FMSY;

5.

«valoarea FMSY» înseamnă valoarea estimată a mortalității prin pescuit care, pentru un anumit model de pescuit și în condițiile medii actuale de mediu, asigură producția maximă pe termen lung;

6.

«intervalul inferior FMSY» înseamnă un interval care conține valori de la MSY Flower până la valoarea FMSY;

7.

«intervalul superior FMSY» înseamnă un interval care conține valori de la FMSY până la MSY Fupper;

8.

«Blim» înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special de către ICES sau de către un organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care poate exista capacitate de reproducere redusă;

9.

«MSY Btrigger» înseamnă nivelul de referință al biomasei stocului de reproducere, furnizat în cele mai bune avize științifice disponibile, în special din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional, sub care urmează să fie luate măsuri de gestionare specifice și adecvate pentru a garanta că ratele de exploatare în combinație cu variațiile naturale refac stocurile peste nivelurile capabile să asigure MSY pe termen lung;

10.

«statele membre vizate» înseamnă statele membre care au un interes direct de gestionare, și anume Danemarca, Germania, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Finlanda și Suedia.”

2.

Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Ținte

(1)   Rata-țintă a mortalității prin pescuit în conformitate cu intervalele FMSY definite la articolul 2 trebuie să fie atinsă cât mai repede posibil și pe baza unei creșteri progresive până în 2020 pentru stocurile enumerate la articolul 1 alineatul (1) și trebuie să se mențină ulterior în intervalele FMSY în conformitate cu prezentul articol.

(2)   Intervalele FMSY bazate pe plan sunt solicitate, în special, din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional.

(3)   În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, atunci când stabilește posibilitățile de pescuit pentru un stoc, Consiliul stabilește aceste posibilități în cadrul intervalului inferior FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul respectiv.

(4)   În pofida alineatelor (1) și (3), posibilitățile de pescuit pot fi stabilite la niveluri mai reduse decât intervalele FMSY.

(5)   În pofida alineatelor (3) și (4), posibilitățile de pescuit pentru un stoc pot fi stabilite în conformitate cu intervalul superior FMSY disponibil la momentul respectiv pentru stocul respectiv, cu condiția ca stocul menționat la articolul 1 alineatul (1) să fie peste valoarea MSY Btrigger:

(a)

dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la articolul 3 în cazul pescuitului mixt;

(b)

dacă, pe baza avizelor sau a dovezilor științifice, este necesar să se evite daune grave asupra unui stoc cauzate de dinamica intra- sau inter-specii a stocurilor; sau

(c)

pentru a limita variațiile posibilităților de pescuit între ani consecutivi la maximum 20 %.

(6)   Posibilitățile de pescuit sunt stabilite, în orice caz, astfel încât să se asigure că există mai puțin de 5 % probabilitate ca biomasa stocului de reproducere să scadă sub Blim.”

3.

La capitolul III, după articolul 4 se introduce următorul articol:

„Articolul 4a

Niveluri de referință pentru conservare

Următoarele niveluri de referință pentru conservare pentru garantarea capacității de reproducere depline a stocurilor menționate la articolul 1 alineatul (1) sunt solicitate, pe baza planului, în special din partea ICES sau din partea unui organism științific independent similar, recunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional:

(a)

MSY Btrigger pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1);

(b)

Blim pentru stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1).”

4.

Articolul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 5

Garanții

(1)   Atunci când avizele științifice indică faptul că, pentru un anumit an, biomasa de reproducere pentru oricare dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub MSY Btrigger, se iau toate măsurile de remediere adecvate pentru a asigura revenirea rapidă a stocului în cauză la niveluri peste cele capabile să asigure MSY. În special, în pofida articolului 4 alineatul (3), posibilitățile de pescuit se stabilesc la niveluri compatibile cu o mortalitate prin pescuit care este redusă sub intervalul superior FMSY, ținând cont de scăderea biomasei.

(2)   Atunci când avizele științifice indică faptul că biomasa stocului de reproducere pentru oricare dintre stocurile menționate la articolul 1 alineatul (1) este sub Blim, se iau măsuri de remediere suplimentare pentru a asigura revenirea rapidă a stocului în cauză la niveluri peste nivelul capabil să asigure MSY. În special, astfel de măsuri de remediere pot include, în pofida articolului 4 alineatul (3), suspendarea activităților de pescuit specifice vizând stocul și reducerea corespunzătoare a posibilităților de pescuit.

(3)   Măsurile de remediere menționate la prezentul articol pot include:

(a)

măsuri de urgență adoptate în conformitate cu articolele 12 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013;

(b)

măsuri în temeiul articolelor 7 și 8 din prezentul regulament.

(4)   Alegerea măsurilor menționate la prezentul articol se face în funcție de natura, gravitatea, durata și frecvența situației în care biomasa stocului de reproducere se află sub nivelurile menționate la articolul 4a.”

5.

La articolul 7 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Obligația de debarcare prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică pescuitului recreativ, inclusiv în cazurile în care Consiliul stabilește limite pentru persoanele care practică pescuitul recreativ.”

6.

Anexele I și II se elimină.

Articolul 21

Modificarea Regulamentului (UE) 2018/973

Regulamentul (UE) 2018/973 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 9 se adaugă următorul alineat:

„(3)   Prin derogare de la anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 850/98, dimensiunea minimă de referință pentru conservare în cazul langustinei (Nephrops norvegicus) în diviziunea ICES 3a este stabilită la 105 mm.

Prezentul alineat se aplică până la data la care încetează aplicarea anexei XII la Regulamentul (CE) nr. 850/98.”

2.

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Dispoziții referitoare la obligația de debarcare în apele Uniunii din Marea Nordului

(1)   Pentru toate stocurile de specii din Marea Nordului cărora li se aplică obligația de debarcare în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 din prezentul regulament și cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, în vederea completării prezentului regulament prin specificarea detaliilor respectivei obligații, astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (5) literele (a)-(e) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013.

(2)   Obligația de debarcare prevăzută la articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu se aplică pescuitului recreativ, inclusiv în cazurile în care Consiliul stabilește limite pentru pescuitul recreativ, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din prezentul regulament.”

CAPITOLUL XIV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 22

Abrogări

(1)   Se abrogă următoarele regulamente:

(a)

Regulamentul (CE) nr. 811/2004;

(b)

Regulamentul (CE) nr. 2166/2005;

(c)

Regulamentul (CE) nr. 388/2006;

(d)

Regulamentul (CE) nr. 509/2007;

(e)

Regulamentul (CE) nr. 1300/2008.

(2)   Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 23

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 martie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 440, 6.12.2018, p. 171.

(2)  Poziția Parlamentului European din 12 februarie 2019 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 5 martie 2019.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1954/2003 și (CE) nr. 1224/2009 ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2371/2002 și (CE) nr. 639/2004 ale Consiliului și a Deciziei 2004/585/CE a Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22).

(4)  Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”) (JO L 164, 25.6.2008, p. 19).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 811/2004 al Consiliului din 21 aprilie 2004 de stabilire a unor măsuri de refacere a stocului de merluciu din regiunile nordice (JO L 150, 30.4.2004, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 2166/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 de stabilire a unor măsuri pentru redresarea stocurilor de Urophycis floridana și de langustină în Marea Cantabrică și vestul Peninsulei Iberice și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 850/98 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 345, 28.12.2005, p. 5).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 388/2006 al Consiliului din 23 februarie 2006 de stabilire a unui plan multianual pentru exploatarea durabilă a stocului de limbă de mare din Golful Biscaya (JO L 65, 7.3.2006, p. 1).

(8)  Regulamentul (CE) nr. 509/2007 al Consiliului din 7 mai 2007 de stabilire a unui plan multianual de exploatare durabilă a rezervelor de limbă de mare în Canalul de Vest (JO L 122, 11.5.2007, p. 7).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 1300/2008 al Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de hering prezente în vestul Scoției și pentru unitățile piscicole care exploatează aceste stocuri (JO L 344, 20.12.2008, p. 6).

(10)  Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

(11)  Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

(12)  JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

(13)  Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, p. 1).

(14)  Regulamentul (UE) 2016/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile de cod, hering și șprot din Marea Baltică și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2187/2005 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1098/2007 al Consiliului (JO L 191, 15.7.2016, p. 1).

(15)  Regulamentul (UE) 2018/973 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 de stabilire a unui plan multianual pentru stocurile demersale din Marea Nordului și pentru activitățile de pescuit care exploatează stocurile respective, de precizare a detaliilor punerii în aplicare a obligației de debarcare în Marea Nordului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 676/2007 și (CE) nr. 1342/2008 ale Consiliului (JO L 179, 16.7.2018, p. 1).

(16)  Regulamentul (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem de control al Uniunii pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 847/96, (CE) nr. 2371/2002, (CE) nr. 811/2004, (CE) nr. 768/2005, (CE) nr. 2115/2005, (CE) nr. 2166/2005, (CE) nr. 388/2006, (CE) nr. 509/2007, (CE) nr. 676/2007, (CE) nr. 1098/2007, (CE) nr. 1300/2008, (CE) nr. 1342/2008 și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 2847/93, (CE) nr. 1627/94 și (CE) nr. 1966/2006 (JO L 343, 22.12.2009, p. 1).

(17)  Regulamentul (CE) nr. 850/98 al Consiliului din 30 martie 1998 pentru conservarea resurselor de pescuit prin măsuri tehnice de protecție a puietului de organisme marine (JO L 125, 27.4.1998, p. 1).


Declarație comună a Parlamentului European și a Consiliului

Parlamentul European și Consiliul intenționează să revoce împuternicirea de a adopta măsuri tehnice prin intermediul unor acte delegate menționată la articolul 8 din prezentul regulament atunci când cele două instituții adoptă un nou regulament cu privire la măsuri tehnice care include o împuternicire ce acoperă aceleași măsuri.