20.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/59


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/443 AL COMISIEI

din 13 februarie 2019

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/588 în ceea ce privește posibilitatea de a ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în cazul în care locul de tranzacționare cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor pentru acțiunea respectivă se află în afara Uniunii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (1), în special articolul 49 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul delegat (UE) 2017/588 al Comisiei (2) stabilește regimul obligatoriu al pasurilor de cotare pentru acțiuni, certificate de depozit și anumite fonduri tranzacționate la bursă. Regulamentul menționat prevede în special că pasul de cotare minim aplicabil acțiunilor și certificatelor de depozit este calibrat în funcție de numărul mediu zilnic de tranzacții efectuate în locul de tranzacționare cu cea mai mare lichiditate din Uniune. Acest număr constituie un indicator de lichiditate satisfăcător și simplu pentru marea majoritate a instrumentelor financiare respective. Acest indicator nu este însă adecvat în cazul acțiunilor care sunt admise la tranzacționare sau tranzacționate simultan în Uniune și într-o țară terță atunci când locul de tranzacționare cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor cu acțiunile în cauză este situat în afara Uniunii. În acest caz, există riscul ca pasul de cotare obligatoriu, stabilit exclusiv în funcție de volumele de tranzacționare din Uniune, să se bazeze numai pe o subcategorie restrânsă a volumelor totale tranzacționate. Prin urmare, este important ca autoritățile competente să fie autorizate să ajusteze numărul mediu zilnic de tranzacții pentru aceste acțiuni, astfel încât acest număr să reflecte profilul general de lichiditate al acțiunilor respective. Pentru a diminua constrângerile legate de disponibilitatea datelor furnizate de locurile de tranzacționare din țări terțe și pentru a putea utiliza alte date publice, este deopotrivă important să li se ofere autorităților competente suficientă flexibilitate în ceea ce privește metodologia utilizată pentru a ține seama de lichiditatea disponibilă în respectivele locuri de tranzacționare din țări terțe.

(2)

Pasul de cotare obligatoriu a fost introdus pentru a armoniza diviziunile de preț din locurile de tranzacționare din Uniune și pentru a menține adâncimea și lichiditatea pieței și buna funcționare a tranzacționării titlurilor de capital în Uniune. Pentru realizarea acestor obiective este important ca informațiile privind numărul mediu zilnic de tranzacții ajustat care a fost utilizat pentru stabilirea pasurilor de cotare aplicabile unei acțiuni să fie disponibil pentru toate locurile de tranzacționare în care se efectuează simultan tranzacții cu acțiunea respectivă și ca locurile de tranzacționare în cauză să înceapă să aplice în aceeași zi eventualul număr mediu zilnic de tranzacții ajustat. În acest scop, toate autoritățile competente care supraveghează locurile de tranzacționare în care se tranzacționează acțiunea în cauză ar trebui să fie informate cu privire la orice ajustări ale numărului mediu zilnic de tranzacții cu acțiunea respectivă înainte de publicarea acestor ajustări, iar locurile de tranzacționare ar trebui să dispună de suficient timp pentru a include aceste ajustări în sistemele lor.

(3)

Pentru a asigura securitatea juridică și predictibilitatea regimului obligatoriu de pasuri de cotare, este important ca toate locurile de tranzacționare să aplice în același timp pasurile de cotare bazate pe numărul mediu zilnic de tranzacții ajustat care reflectă lichiditatea globală.

(4)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2017/588 ar trebui modificat în consecință.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare transmis Comisiei de către ESMA.

(6)

ESMA a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor înființat în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2017/588 se adaugă următoarele alineate (8), (9) și (10):

„(8)   Autoritatea competentă pentru o anumită acțiune poate ajusta numărul mediu zilnic de tranzacții calculat sau estimat de autoritatea competentă în cauză pentru acțiunea respectivă în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1)-(7) dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)

locul de tranzacționare cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor pentru acțiunea respectivă se află într-o țară terță;

(b)

în cazul în care numărul mediu zilnic de tranzacții a fost calculat și publicat în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (1)-(4), acesta este mai mare sau egal cu unu.

Atunci când ajustează numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune, autoritatea competentă ia în considerare tranzacțiile executate în locul de tranzacționare din țara terță cu cea mai mare valoare a tranzacțiilor cu acțiunea respectivă.

(9)   Autoritatea competentă care a ajustat numărul mediu zilnic de tranzacții pentru o acțiune în conformitate cu alineatul (8) asigură publicarea acestui număr mediu zilnic de tranzacții ajustat. Ca măsură prealabilă publicării, autoritatea competentă comunică numărul mediu zilnic de tranzacții ajustat pentru acțiunea respectivă autorităților competente ale celorlalte locuri de tranzacționare care desfășoară activități în Uniune în care este tranzacționată această acțiune.

(10)   Locurile de tranzacționare aplică pasurile de cotare ale benzii de lichiditate care corespunde numărului mediu zilnic de tranzacții ajustat începând din a doua zi calendaristică de la publicarea acestuia.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 173, 12.6.2014, p. 349.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2017/588 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind regimul pasurilor de cotare pentru acțiuni, certificate de depozit și fonduri tranzacționate la bursă (JO L 87, 31.3.2017, p. 411).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).