15.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 73/20


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/410 AL COMISIEI

din 29 noiembrie 2018

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește detaliile și structura informațiilor din domeniul serviciilor de plată care trebuie notificate de autoritățile competente Autorității Bancare Europene în temeiul Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (1), în special articolul 15 alineatul (5) al treilea paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Directiva (UE) 2015/2366, Autoritatea Bancară Europeană (ABE) are obligația de a institui și a gestiona un registru central electronic care să conțină o listă a tuturor instituțiilor de plată și instituțiilor emitente de monedă electronică, precum și a agenților și sucursalelor acestora. În acest scop, este necesar ca autoritățile competente să notifice către ABE detaliile care să permită utilizatorilor serviciilor de plată și altor părți interesate să identifice cu ușurință și fără echivoc fiecare entitate înscrisă în registru și teritoriul în care entitatea respectivă desfășoară sau intenționează să desfășoare activități. De asemenea, utilizatorii serviciilor de plată ar trebui să poată identifica serviciile de plată și serviciile de plată cu monedă electronică prestate de aceste entități.

(2)

Registrul central electronic ar trebui să includă, de asemenea, prestatorii de servicii excluși din domeniul de aplicare al Directivei (UE) 2015/2366 care desfășoară o activitate menționată la articolul 3 litera (k) punctele (i) și (ii) și litera (l) din directiva menționată care au transmis notificări autorității lor competente în temeiul articolului 37 alineatul (2) sau (3) din directiva respectivă. Pentru a asigura o interpretare și o aplicare consecvente ale acestor dispoziții în întreaga Uniune, informațiile referitoare la respectivii prestatori de servicii conținute de registru ar trebui să includă câte o scurtă descriere a activităților acestora, astfel cum a fost furnizată de autoritățile competente, inclusiv informații privind instrumentul de plată suport utilizat și o descriere generală a serviciilor prestate.

(3)

Pentru a permite consumatorilor să înțeleagă cu ușurință informațiile conținute în registrul central electronic, informațiile respective ar trebui să fie prezentate într-un mod clar și lipsit de ambiguitate. Prezentarea informațiilor cuprinse în registru ar trebui să ia în considerare particularitățile lingvistice naționale.

(4)

Pentru a asigura uniformitatea furnizării informațiilor, autoritățile competente ar trebui să utilizeze un format standardizat pentru transmiterea informațiilor către ABE.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ABE.

(6)

ABE a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat potențialele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Detaliile și formatul informațiilor care trebuie notificate în temeiul articolului 15 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/2366

(1)   În sensul articolului 15 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/2366, autoritățile competente notifică informații către EBA în conformitate cu alineatele (2)-(9).

(2)   În ceea ce privește instituțiile de plată și sucursalele lor care furnizează servicii în alt stat membru decât statul lor membru de origine, autoritățile competente notifică detaliile specificate în tabelul 1 din anexă utilizând formatul stabilit în tabelul respectiv.

(3)   În ceea ce privește persoanele fizice sau juridice care beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 32 din Directiva (UE) 2015/2366, autoritățile competente notifică detaliile specificate în tabelul 2 din anexă utilizând formatul stabilit în tabelul respectiv.

(4)   În ceea ce privește prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi și sucursalele lor care furnizează servicii în alt stat membru decât statul lor membru de origine, autoritățile competente notifică detaliile specificate în tabelul 3 din anexă utilizând formatul stabilit în tabelul respectiv.

(5)   În ceea ce privește instituțiile emitente de monedă electronică și sucursalele lor care furnizează servicii în alt stat membru decât statul lor membru de origine, autoritățile competente notifică detaliile specificate în tabelul 4 din anexă utilizând formatul stabilit în tabelul respectiv.

(6)   În ceea ce privește persoanele juridice care beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 9 din Directiva (UE) 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), autoritățile competente notifică detaliile specificate în tabelul 5 din anexă utilizând formatul stabilit în tabelul respectiv.

(7)   În ceea ce privește agenții instituțiilor de plată, ai prestatorilor de servicii de informare cu privire la conturi și ai instituțiilor emitente de monedă electronică care prestează servicii de plată în orice stat membru, agenții persoanelor fizice sau juridice care beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 32 din Directiva (UE) 2015/2366 și agenții persoanelor juridice care beneficiază de o derogare în conformitate cu articolul 9 din Directiva 2009/110/CE, autoritățile competente notifică detaliile specificate în tabelul 6 din anexă utilizând formatul stabilit în tabelul respectiv.

(8)   În ceea ce privește instituțiile menționate la articolul 2 alineatul (5) punctele 4-23 din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) care au dreptul de a presta servicii de plată în conformitate cu dreptul intern, autoritățile competente notifică detaliile specificate în tabelul 7 din anexă utilizând formatul stabilit în tabelul respectiv.

(9)   În ceea ce privește prestatorii de servicii prevăzute la articolul 3 litera (k) punctele (i) și (ii) și litera (l) din Directiva (UE) 2015/2366, autoritățile competente notifică detaliile specificate în tabelul 8 din anexă utilizând formatul stabilit în tabelul respectiv.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337, 23.12.2015, p. 35.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană), de modificare a Deciziei 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(3)  Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 267, 10.10.2009, p. 7).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).


ANEXĂ

Tabelul 1 – Informații privind instituțiile de plată

Rând

Câmp

Lungimea maximă a câmpului

Format

1

Tipul de persoană fizică sau juridică

Text predefinit

Opțiune predefinită – „Instituție de plată”

2

Denumirea instituției de plată

Text (250 de caractere)

Denumirea oficială a instituției de plată se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Denumirea instituției se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii instituției în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire alternativă a instituției într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul statelor membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, se introduc toate denumirile oficiale ale instituției. Denumirile sunt separate prin caracterul „/”.

3

Denumirea comercială a instituției de plată

Text (250 de caractere)

Denumirea comercială a instituției de plată se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii comerciale a instituției în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire comercială alternativă a instituției într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul în care instituția de plată utilizează mai multe denumiri comerciale, ar putea fi introduse toate denumirile comerciale ale instituției. Aceste denumiri sunt separate prin caracterul „/”.

Acest câmp este opțional pentru autoritățile competente.

4

Adresa sediului central al instituției de plată

 

Adresa sediului central al instituției de plată se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Adresa se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere în alfabetul latin, fie o denumire comună în limba engleză.

În statele membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, adresa este furnizată în cel puțin una dintre limbile oficiale ale jurisdicției respective. Dacă adresa este furnizată în mai multe limbi naționale oficiale, acestea trebuie să fie separate prin caracterul „/”.

4.1.

Țara

Text predefinit (opțiuni)

Statele membre ale UE și celelalte state membre ale SEE:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

4.2.

Localitate

Text (100 de caractere)

 

4.3.

Adresă

Text (50 de caractere pe rând de adresă)

 

4.4.

Cod poștal

Text (35 de caractere)

 

5

Numărul național de identificare al instituției de plată

Alfanumeric (50 de caractere)

Numărul național de identificare poate fi unul dintre următoarele coduri:

 

Numărul național de identificare al persoanelor fizice și juridice utilizat în statul membru respectiv;

 

Identificatorul entității juridice – un cod care permite identificarea unică a unor entități distincte din punct de vedere juridic care participă la tranzacții financiare;

 

Numărul autorizației – un număr sau un cod atribuit unei instituții de plată autorizate de către autoritatea competentă a unui stat membru pe teritoriul căruia este stabilită entitatea;

 

Numărul de înregistrare – un număr sau un cod utilizat de autoritatea competentă a unui stat membru în registrul său public național;

 

Alte mijloace de identificare echivalente – orice mijloace de identificare a persoanelor fizice și juridice utilizate de autoritatea competentă în registrul său public național.

6

Denumirea autorității competente responsabile de funcționarea registrului public național

Text (100 de caractere)

Denumirea autorității competente care a furnizat ABE informațiile cu privire la instituția de plată și care este responsabilă pentru informațiile respective. Denumirea autorității competente este selectată dintr-o listă predefinită.

7

Serviciile de plată pentru care instituția de plată a fost autorizată

Opțiuni multiple predefinite (între 1 și 13 opțiuni)

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

8

Statutul actual al autorizării instituției de plată

Text (10 caractere)

Statutul actual al autorizării instituției de plată, selectat dintr-o listă predefinită:

1.

☐ Autorizată

2.

☐ Retrasă

9

Data autorizării

Numeric (8 caractere)

Data autorizării instituției de plată. În funcție de practica autorității competente respective, data ar putea fi data la care instituția de plată a fost autorizată de autoritatea competentă sau data la care a fost inclusă în registrul său public național.

10

Data retragerii (dacă este cazul)

Numeric (8 caractere)

Data retragerii autorizației instituției de plată. Aceasta este data la care s-a retras autorizația instituției de plată.

11

Statele membre gazdă în care instituția de plată prestează sau intenționează să presteze servicii de plată în conformitate cu principiul libertății de a presta servicii și serviciile de plată respective care au fost notificate autorității competente gazdă

Opțiuni multiple predefinite (până la 31 de opțiuni, cu până la 13 subopțiuni predefinite)

Statele membre gazdă în care instituția de plată prestează sau intenționează să presteze servicii de plată în conformitate cu principiul libertății de a presta servicii și serviciile de plată respective care au fost notificate autorității competente gazdă:

Austria:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Belgia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Bulgaria:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Croația:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Cipru:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Republica Cehă:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Danemarca:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Estonia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Finlanda:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Franța:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Germania:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Grecia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Ungaria:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Islanda:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Irlanda:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Italia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Letonia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Liechtenstein:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Lituania:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Luxemburg:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Malta:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Țările de Jos:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Norvegia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Polonia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Portugalia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

România:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Slovacia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Slovenia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Spania:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Suedia:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Regatul Unit:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

12

Denumirea sucursalei instituției de plată stabilite în alt stat membru decât statul membru de origine al instituției de plată

Text (până la 200 de caractere)

Denumirea oficială a sucursalei utilizată în registru este fie denumirea instituției de plată, fie denumirea desemnată a sucursalei respective. Aceasta se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Denumirea sucursalei se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii sau a denumirii comerciale a sucursalei în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire alternativă a sucursalei într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul statelor membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, se introduc toate denumirile oficiale ale sucursalei. Denumirile sunt separate prin caracterul „/”.

13

Adresa sucursalei principale a instituției de plată din statul membru gazdă

 

Adresa sucursalei principale a instituției de plată din statul membru gazdă se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere în alfabetul latin, fie o denumire comună în limba engleză.

În statele membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, adresa este furnizată în cel puțin una dintre limbile oficiale ale jurisdicției respective. Dacă adresa este furnizată în mai multe limbi naționale oficiale, acestea trebuie să fie separate prin caracterul „/”.

13.1.

Țara

Text predefinit (opțiuni)

Statele membre ale UE și celelalte state membre ale SEE:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

13.2.

Localitate

Text (100 de caractere)

 

13.3.

Adresă

Text (50 de caractere pe rând de adresă)

 

13.4.

Cod poștal

Text (35 de caractere)

 

14

Statele membre gazdă în care instituția de plată prestează sau intenționează să presteze servicii de plată în conformitate cu principiul libertății de stabilire prin intermediul unei sucursale și serviciile de plată respective care au fost notificate autorității competente gazdă

Opțiuni multiple predefinite (până la 31 de opțiuni, cu până la 13 subopțiuni predefinite)

Statele membre gazdă în care instituția de plată prestează sau intenționează să presteze servicii de plată în conformitate cu principiul libertății de stabilire prin intermediul unei sucursale și serviciile de plată respective care au fost notificate autorității competente gazdă:

Aceleași opțiuni ca și la rândul 11 din acest tabel.


Tabelul 2 – Informații privind persoanele fizice sau juridice care beneficiază de o derogare în temeiul articolului 32 din Directiva (UE) 2015/2366

Rând

Câmp

Lungimea maximă a câmpului

Format

1

Tipul de persoană fizică sau juridică

Text predefinit

Opțiune predefinită – „Instituție de plată scutită”.

2

Denumirea instituției de plată scutite

Text (250 de caractere)

Denumirea oficială a instituției de plată scutite se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Denumirea instituției se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii instituției în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire alternativă a instituției într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul statelor membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, se introduc toate denumirile oficiale ale instituției. Denumirile sunt separate prin caracterul „/”.

3

Denumirea comercială a instituției de plată scutite

Text (250 de caractere)

Denumirea comercială a instituției de plată scutite se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii comerciale a instituției în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire comercială alternativă a instituției într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul în care instituția de plată scutită utilizează mai multe denumiri comerciale, ar putea fi introduse toate denumirile comerciale ale instituției. Aceste denumiri sunt separate prin caracterul „/”.

Acest câmp este opțional pentru autoritățile competente.

4

Adresa sediului central al instituției de plată scutite

 

Adresa sediului central al instituției de plată scutite se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Adresa se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere în alfabetul latin, fie o denumire comună în limba engleză.

În statele membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, adresa este furnizată în cel puțin una dintre limbile oficiale ale jurisdicției respective. Dacă adresa este furnizată în mai multe limbi naționale oficiale, acestea trebuie să fie separate prin caracterul „/”.

4.1.

Țara

Text predefinit (opțiuni)

Statele membre ale UE și celelalte state membre ale SEE:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

4.2.

Localitate

Text (100 de caractere)

 

4.3.

Adresă

Text (50 de caractere pe rând de adresă)

 

4.4.

Cod poștal

Text (35 de caractere)

 

5

Numărul național de identificare al instituției de plată scutite

Alfanumeric (50 de caractere)

Numărul național de identificare poate fi unul dintre următoarele coduri:

 

Numărul național de identificare al persoanelor fizice și juridice utilizat în statul membru respectiv;

 

Identificatorul entității juridice – un cod care permite identificarea unică a unor entități distincte din punct de vedere juridic care participă la tranzacții financiare;

 

Numărul de înregistrare – un număr sau un cod utilizat de autoritatea competentă a unui stat membru în registrul său public național;

 

Alte mijloace de identificare echivalente – orice mijloace de identificare a persoanelor fizice și juridice utilizate de autoritatea competentă în registrul său public național.

6

Denumirea autorității competente responsabile de funcționarea registrului public național

Text (100 de caractere)

Denumirea autorității competente care a furnizat ABE informațiile cu privire la instituția de plată scutită și care este responsabilă pentru informațiile respective. Denumirea autorității competente este selectată dintr-o listă predefinită.

7

Serviciile de plată pentru care instituția de plată scutită a fost înregistrată

Opțiuni multiple predefinite (între 1 și 13 opțiuni)

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

8

Statutul actual al înregistrării instituției de plată scutite

Text (10 caractere)

Statutul actual al înregistrării instituției de plată scutite, selectat dintr-o listă predefinită:

1.

☐ Înregistrată

2.

☐ Retrasă

9

Data înregistrării

Numeric (8 caractere)

Data înregistrării instituției de plată scutite. În funcție de practica autorității competente, data ar putea fi data la care instituția de plată scutită a fost înregistrată la autoritatea competentă sau data la care a fost inclusă în registrul public național.

10

Data retragerii (dacă este cazul)

Numeric (8 caractere)

Data retragerii înregistrării instituției de plată scutite. Aceasta este data la care s-a retras înregistrarea instituției de plată scutite.


Tabelul 3 – Informații privind prestatorii de servicii de informare cu privire la conturi

Rând

Câmp

Lungimea maximă a câmpului

Format

1

Tipul de persoană fizică sau juridică

Text predefinit

Opțiunea predefinită – „Prestator de servicii de informare cu privire la conturi”.

2

Denumirea prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi

Text (250 de caractere)

Denumirea oficială a prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Denumirea prestatorului se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii prestatorului în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire alternativă a prestatorului într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul statelor membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, se introduc toate denumirile oficiale ale prestatorului. Denumirile sunt separate prin caracterul „/”.

3

Denumirea comercială a prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi

Text (250 de caractere)

Denumirea comercială a prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii instituției în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire alternativă a instituției într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul în care prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi utilizează mai multe denumiri comerciale, ar putea fi introduse toate denumirile comerciale ale instituției. Aceste denumiri sunt separate prin caracterul „/”.

Acest câmp este opțional pentru autoritățile competente.

4

Adresa sediului central al prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi

 

Adresa sediului central al prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Adresa se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere în alfabetul latin, fie o denumire comună în limba engleză.

În statele membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, adresa este furnizată în cel puțin una dintre limbile oficiale ale jurisdicției respective. Dacă adresa este furnizată în mai multe limbi naționale oficiale, acestea trebuie să fie separate prin caracterul „/”.

4.1.

Țara

Text predefinit (opțiuni)

Statele membre ale UE și celelalte state membre ale SEE:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

4.2.

Localitate

Text (100 de caractere)

 

4.3.

Adresă

Text (50 de caractere pe rând de adresă)

 

4.4.

Cod poștal

Text (35 de caractere)

 

5

Numărul național de identificare al prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi

Alfanumeric (50 de caractere)

Numărul național de identificare poate fi unul dintre următoarele coduri:

 

Numărul național de identificare al persoanelor fizice și juridice utilizat în statul membru respectiv;

 

Identificatorul entității juridice – un cod care permite identificarea unică a unor entități distincte din punct de vedere juridic care participă la tranzacții financiare;

 

Numărul de înregistrare – un număr sau un cod utilizat de autoritatea competentă a unui stat membru în registrul său public național;

 

Alte mijloace de identificare echivalente – orice mijloace de identificare a persoanelor fizice și juridice utilizate de autoritatea competentă în registrul său public național.

6

Denumirea autorității competente responsabile de funcționarea registrului public național

Text (100 de caractere)

Denumirea autorității competente care a furnizat ABE informațiile privind prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi și care este responsabilă pentru informațiile respective. Denumirea autorității competente este selectată dintr-o listă predefinită.

7

Serviciile de plată pentru care prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi a fost înregistrat

Text (26 de caractere)

Opțiunea predefinită – „Servicii de informare cu privire la conturi”

8

Statutul actual al înregistrării prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi

Text (10 caractere)

Statutul actual al înregistrării prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi, selectat dintr-o listă predefinită:

1.

☐ Înregistrată

2.

☐ Retrasă

9

Data înregistrării

Numeric (8 caractere)

Data înregistrării prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi. În funcție de practica autorității competente, data ar putea fi data la care prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi a fost înregistrată la autoritatea competentă sau data la care a fost inclus în registrul public național.

10

Data retragerii (dacă este cazul)

Numeric (8 caractere)

Data retragerii înregistrării prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi. Aceasta este data la care s-a retras înregistrarea prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi.

11

Statele membre gazdă în care prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi prestează sau intenționează să presteze servicii de informare cu privire la conturi în conformitate cu principiul libertății de a presta servicii

Opțiuni multiple predefinite (până la 31 de opțiuni)

Statele membre gazdă în care prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi prestează sau intenționează să presteze servicii de informare cu privire la conturi în conformitate cu principiul libertății de a presta servicii:

 

☐ Austria

 

☐ Belgia

 

☐ Bulgaria

 

☐ Croația

 

☐ Cipru

 

☐ Republica Cehă

 

☐ Danemarca

 

☐ Estonia

 

☐ Finlanda

 

☐ Franța

 

☐ Germania

 

☐ Grecia

 

☐ Ungaria

 

☐ Islanda

 

☐ Irlanda

 

☐ Italia

 

☐ Letonia

 

☐ Liechtenstein

 

☐ Lituania

 

☐ Luxemburg

 

☐ Malta

 

☐ Țările de Jos

 

☐ Norvegia

 

☐ Polonia

 

☐ Portugalia

 

☐ România

 

☐ Slovacia

 

☐ Slovenia

 

☐ Spania

 

☐ Suedia

 

☐ Regatul Unit

12

Denumirea sucursalei prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi stabilite în alt stat membru decât statul membru de origine al prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi

Text (până la 200 de caractere)

Denumirea oficială a sucursalei utilizată în registru este fie denumirea prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi, fie denumirea desemnată a sucursalei respective. Aceasta se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Denumirea sucursalei se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii sau a denumirii comerciale a sucursalei în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire alternativă a sucursalei într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul statelor membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, se introduc toate denumirile oficiale ale sucursalei. Denumirile sunt separate prin caracterul „/”.

13

Adresa sucursalei principale a prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi din statul membru gazdă

 

Adresa sucursalei principale a prestatorului de servicii de informare cu privire la conturi din statul membru gazdă se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere în alfabetul latin, fie o denumire comună în limba engleză.

În statele membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, adresa este furnizată în cel puțin una dintre limbile oficiale ale jurisdicției respective. Dacă adresa este furnizată în mai multe limbi naționale oficiale, acestea trebuie să fie separate prin caracterul „/”.

13.1.

Țara

Text (2 caractere)

Statele membre ale UE și celelalte state membre ale SEE:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

13.2.

Localitate

Text (100 de caractere)

 

13.3.

Adresă

Text (50 de caractere pe rând de adresă)

 

13.4.

Cod poștal

Text (35 de caractere)

 

14

Statele membre gazdă în care prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi prestează sau intenționează să presteze servicii de informare cu privire la conturi în conformitate cu principiul libertății de stabilire prin intermediul unei sucursale

Opțiuni multiple predefinite (până la 31 de opțiuni)

Statele membre gazdă în care prestatorul de servicii de informare cu privire la conturi prestează sau intenționează să presteze servicii de plată în conformitate cu principiul libertății de stabilire prin intermediul unei sucursale:

 

☐ Austria

 

☐ Belgia

 

☐ Bulgaria

 

☐ Croația

 

☐ Cipru

 

☐ Republica Cehă

 

☐ Danemarca

 

☐ Estonia

 

☐ Finlanda

 

☐ Franța

 

☐ Germania

 

☐ Grecia

 

☐ Ungaria

 

☐ Islanda

 

☐ Irlanda

 

☐ Italia

 

☐ Letonia

 

☐ Liechtenstein

 

☐ Lituania

 

☐ Luxemburg

 

☐ Malta

 

☐ Țările de Jos

 

☐ Norvegia

 

☐ Polonia

 

☐ Portugalia

 

☐ România

 

☐ Slovacia

 

☐ Slovenia

 

☐ Spania

 

☐ Suedia

 

☐ Regatul Unit


Tabelul 4 – Informații privind instituțiile emitente de monedă electronică

Rând

Câmp

Lungimea maximă a câmpului

Format

1

Tipul de persoană fizică sau juridică

Text predefinit

Opțiune predefinită – „Instituție emitentă de monedă electronică”.

2

Denumirea instituției emitente de monedă electronică

Text (250 de caractere)

Denumirea oficială a instituției emitente de monedă electronică se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Denumirea instituției se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii instituției în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire alternativă a instituției într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul statelor membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, se introduc toate denumirile oficiale ale instituției. Denumirile sunt separate prin caracterul „/”.

3

Denumirea comercială a instituției emitente de monedă electronică

Text (250 de caractere)

Denumirea comercială a instituției emitente de monedă electronică se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere a denumirii comerciale a instituției în alfabetul latin, fie o traducere sau o denumire comercială alternativă a instituției într-o altă limbă care utilizează alfabetul latin.

În cazul în care instituția emitentă de monedă electronică utilizează mai multe denumiri comerciale, ar putea fi introduse toate denumirile comerciale ale instituției. Aceste denumiri sunt separate prin caracterul „/”.

Acest câmp este opțional pentru autoritățile competente.

4

Adresa sediului central al instituției emitente de monedă electronică

 

Adresa sediului central al instituției emitente de monedă electronică se introduce cu text liber, utilizând oricare dintre următoarele seturi de caractere lingvistice: alfabetele grec, chirilic și latin. Adresa se comunică în limba națională a statului membru respectiv. Statele membre care utilizează alfabetul grec sau chirilic trebuie să furnizeze, de asemenea, fie o transcriere în alfabetul latin, fie o denumire comună în limba engleză.

În statele membre în care există mai multe limbi naționale oficiale, adresa este furnizată în cel puțin una dintre limbile oficiale ale jurisdicției respective. Dacă adresa este furnizată în mai multe limbi naționale oficiale, acestea trebuie să fie separate prin caracterul „/”.

4.1.

Țara

Text predefinit (opțiuni)

Statele membre ale UE și celelalte state membre ale SEE:

Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria.

4.2.

Localitate

Text (100 de caractere)

 

4.3.

Adresă

Text (50 de caractere pe rând de adresă)

 

4.4.

Cod poștal

Text (35 de caractere)

 

5

Numărul național de identificare al instituției emitente de monedă electronică

Alfanumeric (50 de caractere)

Numărul național de identificare poate fi unul dintre următoarele coduri:

 

Numărul național de identificare al persoanelor juridice utilizat în statul membru respectiv;

 

Identificatorul entității juridice – un cod care permite identificarea unică a unor entități distincte din punct de vedere juridic care participă la tranzacții financiare;

 

Numărul autorizației – un număr sau un cod atribuit unei instituții emitente de monedă electronică de către autoritatea competentă a unui stat membru pe teritoriul căruia sunt stabilite entitățile;

 

Numărul de înregistrare – un număr sau un cod utilizat de autoritatea competentă a unui stat membru în registrul său public național;

 

Alte mijloace de identificare echivalente – orice mijloace de identificare a persoanelor juridice utilizate de autoritatea competentă în registrul său public național.

6

Denumirea autorității competente responsabile de funcționarea registrului public național

Text (100 de caractere)

Denumirea autorității competente care a furnizat ABE informațiile cu privire la instituția emitentă de monedă electronică și care este responsabilă pentru informațiile respective. Denumirea autorității competente este selectată dintr-o listă predefinită.

7

Serviciile de plată cu monedă electronică și serviciile de plată pentru care instituția emitentă de monedă electronică a fost autorizată

Opțiuni multiple predefinite (între 1 și 15 opțiuni)

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

8

Statutul actual al autorizării instituției emitente de monedă electronică

Text (10 caractere)

Statutul actual al autorizării instituției emitente de monedă electronică, selectat dintr-o listă predefinită:

1.

☐ Autorizată

2.

☐ Retrasă

9

Data autorizării

Numeric (8 caractere)

Data autorizării instituției emitente de monedă electronică. În funcție de practica autorității competente, data ar putea fi data la care instituția emitentă de monedă electronică a fost autorizată de autoritatea competentă sau data la care a fost inclusă în registrul său public național.

10

Data retragerii (dacă este cazul)

Numeric (8 caractere)

Data retragerii autorizației instituției emitente de monedă electronică. Aceasta este data la care s-a retras autorizația instituției emitente de monedă electronică.

11

Statele membre gazdă în care instituția emitentă de monedă electronică prestează sau intenționează să presteze servicii în conformitate cu principiul libertății de a presta servicii și serviciile respective care au fost notificate autorității competente gazdă

Opțiuni multiple predefinite (până la 31 de opțiuni, cu până la 14 subopțiuni predefinite)

Statele membre gazdă în care instituția emitentă de monedă electronică prestează sau intenționează să presteze servicii în conformitate cu principiul libertății de a presta servicii și serviciile respective care au fost notificate autorității competente gazdă:

Austria:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Belgia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Bulgaria:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Croația:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Cipru:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Republica Cehă:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Danemarca:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Estonia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Finlanda:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Franța:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Germania:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Grecia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Ungaria:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Islanda:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Irlanda:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Italia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Letonia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Liechtenstein:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Lituania:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Luxemburg:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Malta:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Țările de Jos:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Norvegia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Polonia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Portugalia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

România:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Slovacia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

4.

executarea de tranzacții de plată în cazul în care fondurile sunt acoperite de o linie de credit pentru un utilizator al serviciilor de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar

(c)

☐ executarea de transferuri credite, inclusiv de ordine de plată programate

5.

☐ emitere de instrumente de plată

☐ acceptare de tranzacții de plată

6.

☐ remitere de bani

7.

☐ servicii de inițiere a plăților

8.

☐ servicii de informare cu privire la conturi

Slovenia:

Serviciile de plată cu monedă electronică dintr-o listă predefinită:

☐ Emitere, distribuire și recuperare de monedă electronică

Serviciile de plată dintr-o listă predefinită:

1.

☐ servicii care permit depunerea de numerar într-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

2.

☐ servicii care facilitează retragerea de numerar dintr-un cont de plăți și toate operațiunile necesare pentru administrarea contului respectiv

3.

executarea de tranzacții de plată, inclusiv transferul de fonduri într-un cont de plăți deschis la prestatorul de servicii de plată al utilizatorului sau la alt prestator de servicii de plată:

(a)

☐ realizarea de debitări directe, inclusiv debitări directe unice

(b)

☐ executarea de tranzacții printr-un card de plată sau un dispozitiv similar