13.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 71/15


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/397 AL COMISIEI

din 19 decembrie 2018

de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește data până la care contrapărțile pot continua să aplice procedurile lor de gestionare a riscurilor în cazul anumitor contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 11 alineatul (15),

întrucât:

(1)

Regatul Unit a prezentat, la 29 martie 2017, notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană. Tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a acordului de retragere sau, în lipsa acestuia, la doi ani după notificare, și anume începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, de comun acord cu Regatul Unit, decide în unanimitate să extindă această perioadă.

(2)

Cerința privind schimbul de garanții, prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 648/2012, în ceea ce privește contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală, nu ține seama de eventualitatea retragerii unui stat membru din Uniune. Provocările cu care se confruntă părțile la un contract derivat extrabursier ale căror contrapărți sunt stabilite în Regatul Unit reprezintă o consecință directă a unui eveniment pe care nu îl pot controla, iar contrapărțile stabilite în Regatul Unit ar putea fi dezavantajate comparativ cu celelalte contrapărți din Uniune.

(3)

Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 al Comisiei (2) prevede date diferite de aplicare a procedurilor de schimb de garanții pentru contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central, în funcție de categoria în care se încadrează contrapartea la aceste contracte.

(4)

Contrapărțile nu pot să prevadă care va fi statutul unei contrapărți stabilite în Regatul Unit sau în ce măsură ar putea această contraparte să furnizeze, în continuare, anumite servicii contrapărților stabilite în Uniune. Pentru a aborda această situație, contrapărțile ar putea dori să își noveze contractele, înlocuind contrapartea stabilită în Regatul Unit cu o contraparte stabilită într-un stat membru.

(5)

Înainte de aplicarea Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și a Regulamentului delegat (UE) 2016/2251, contrapărțile la contractele derivate extrabursiere care nu erau compensate la nivel central nu aveau obligația de a face schimb de garanții și, prin urmare, tranzacțiile bilaterale nu erau garantate sau erau garantate în mod opțional. În cazul în care contrapărților li s-ar impune obligația de a face schimb de garanții ca urmare a novației contractelor lor, pentru a aborda consecințele retragerii Regatului Unit din Uniune, contrapartea rămasă ar putea să nu fie în măsură să accepte această novație.

(6)

Pentru a asigura buna funcționare a pieței și condiții de concurență echitabile între contrapărțile stabilite în Uniune, contrapărțile ar trebui să aibă posibilitatea de a înlocui contrapărți stabilite în Regatul Unit cu contrapărți stabilite într-un stat membru, fără a fi obligate să facă schimb de garanții în ceea ce privește contractele novate. Data de la care contrapărțile ar trebui să fie supuse obligației de a face schimb de garanții pentru novația acestor contracte ar trebui să fie la 12 luni de la data aplicării prezentului regulament de modificare.

(7)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 ar trebui modificat în consecință.

(8)

Prezentul regulament are la bază proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei de Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe.

(9)

Este necesar să se faciliteze cât mai rapid posibil punerea în aplicare de către participanții la piață a unor soluții eficace. Prin urmare, Autoritatea Bancară Europeană, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe au analizat potențialele costuri și beneficii aferente, dar nu au organizat nicio consultare publică deschisă în conformitate cu articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3), articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4) și articolul 10 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5). Din același motiv, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării sale.

(10)

Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență și ar trebui să se aplice numai din ziua următoare celei în care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit, cu excepția cazului în care un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit a intrat în vigoare până la data respectivă sau în cazul în care perioada de doi ani menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană a fost prelungită,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificare adusă Regulamentului delegat (UE) 2016/2251

Articolul 35 din Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 35

Dispoziții tranzitorii

Contrapărțile menționate la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pot continua să aplice procedurile de gestionare a riscurilor care sunt în vigoare la data aplicării prezentului regulament în ceea ce privește contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central încheiate sau novate între 16 august 2012 și datele relevante de punere în aplicare a prezentului regulament.

Contrapărțile menționate la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 pot, de asemenea, continua să aplice procedurile de gestionare a riscurilor care sunt în vigoare la 14 martie 2019 în ceea ce privește contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central și care îndeplinesc toate condițiile următoare:

(a)

contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central au fost încheiate sau novate înainte fie de datele relevante de aplicare a prezentului regulament, astfel cum se prevede la articolele 36, 37 și 38 din prezentul regulament, fie înainte de 14 martie 2019, oricare dintre acestea intervine mai devreme;

(b)

contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central sunt novate în scopul unic de a înlocui o contraparte stabilită în Regatul Unit cu o contraparte stabilită într-un stat membru;

(c)

contractele derivate extrabursiere care nu sunt compensate la nivel central sunt novate în perioada cuprinsă între data următoare celei la care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană și oricare dintre următoarele date, luându-se în considerare data care intervine mai târziu:

(i)

datele de aplicare relevante prevăzute la articolele 36, 37 și 38 din prezentul regulament sau

(ii)

12 luni de la data următoare celei la care dreptul Uniunii încetează să se aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.”

Articolul 2

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la data următoare celei la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și în Regatul Unit în temeiul articolului 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Cu toate acestea, prezentul regulament nu se aplică în niciunul dintre cazurile următoare:

(a)

până la acea dată, a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit în conformitate cu articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană;

(b)

s-a lua decizia de a prelungi perioada de doi ani menționată la articolul 50 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 19 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2016/2251 al Comisiei din 4 octombrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare pentru tehnici de minimizare a riscului pentru contracte derivate extrabursiere care nu sunt compensate printr-o contraparte centrală (JO L 340, 15.12.2016, p. 9).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).