22.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/125


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/364 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2018

de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare referitoare la formatul cererilor de înregistrare și de extindere a înregistrării registrelor centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 5 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Un format uniform pentru cererile de înregistrare și de extindere a înregistrării registrelor centrale de tranzacții transmise Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) ar trebui să asigure că toate informațiile necesare în temeiul Regulamentului delegat (UE) 2019/359 al Comisiei (2) sunt prezentate ESMA și sunt ușor de identificat de către ESMA.

(2)

Pentru a facilita identificarea informațiilor prezentate de registrul central de tranzacții, fiecare document inclus într-o cerere trebuie să fie identificat printr-un număr de referință unic.

(3)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/359, atunci când un registru central de tranzacții solicitant că nu i se aplică o cerință prevăzută în Regulamentul delegat (UE) 2019/359, acesta trebuie să precizeze clar în cererea sa care este cerința în cauză și să explice motivele pentru care cerința respectivă nu se aplică. Cerințele și explicațiile respective ar trebui să fie identificate în mod clar în cererea de înregistrare sau de extindere a înregistrării.

(4)

Orice informație prezentată ESMA în cadrul unei cereri de înregistrare sau de extindere a înregistrării unui registru central de tranzacții ar trebui furnizată pe un suport durabil, astfel cum este definit în Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), care să permită stocarea acesteia în vederea consultării și reproducerii ulterioare.

(5)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare transmis Comisiei de către ESMA, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(6)

ESMA a organizat consultări publice deschise cu privire la proiectul de standarde tehnice de punere în aplicare, a analizat eventualele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Formatul cererii de înregistrare și de extindere a înregistrării

(1)   O cerere de înregistrare sau de extindere a înregistrării trebuie prezentată în formatul prevăzut în anexă.

(2)   Registrul central de tranzacții trebuie să identifice printr-un număr de referință unic fiecare document pe care îl prezintă și să precizeze în mod clar cerința specifică din Regulamentul delegat (UE) 2019/359 la care se referă documentul în cauză.

(3)   O cerere de înregistrare sau de extindere a înregistrării trebuie să indice în mod clar motivele pentru care nu se prezintă informații referitoare la o anumită cerință.

(4)   O cerere de înregistrare sau de extindere a înregistrării trebuie să fie prezentată pe un suport durabil, astfel cum este definit la articolul 2 alineatul (1) litera (m) din Directiva 2009/65/CE.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337, 23.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2019/359 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții și de extindere a acestei înregistrări (a se vedea pagina 45 din prezentul Jurnal Oficial).

(3)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).


ANEXĂ

FORMATUL CERERII DE ÎNREGISTRARE SAU DE EXTINDERE A ÎNREGISTRĂRII CA REGISTRU CENTRAL DE TRANZACȚII

INFORMAȚII GENERALE

Data cererii

 

Denumirea registrului central de tranzacții

 

Adresa oficială a registrului central de tranzacții

 

Tipurile de operațiuni de finanțare prin instrumente financiare pentru care registrul central de tranzacții solicită înregistrarea

 

Numele persoanei responsabile pentru cerere

 

Datele de contact ale persoanei responsabile pentru cerere

 

Numele persoanei (persoanelor) responsabile pentru conformitatea registrului central de tranzacții sau implicate în evaluarea conformității registrului central de tranzacții

 

Datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile pentru conformitatea registrului central de tranzacții sau implicate în evaluarea conformității registrului central de tranzacții

 

Datele de identificare ale eventualelor societăți-mamă sau filiale

 


REFERINȚELE DOCUMENTELOR (1)

 

Articolul din Regulamentul delegat (UE) 2019/359

Numărul de referință unic al documentului

Titlul documentului

Capitolul/secțiunea/pagina din document unde sunt furnizate informațiile sau motivul pentru care nu sunt furnizate informațiile

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pentru toate informațiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) 2019/359, cu excepția articolului 1 literele (a), (c) și (g).