22.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/74


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/362 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2018

de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 150/2013 în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 56 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Experiența dobândită în aplicarea Regulamentului delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei (2) a dovedit că dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind înregistrarea registrelor centrale de tranzacții constituie o bază solidă pentru crearea cadrului privind înregistrarea registrelor centrale de tranzacții. Pentru a consolida și mai mult acest cadru, Regulamentul (UE) nr. 150/2013 ar trebui să țină seama de evoluțiile din sectorul de profil.

(2)

Este esențial să se instituie un cadru coerent în materie de înregistrare și de extindere a înregistrării registrelor centrale de tranzacții atât în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cât și al Regulamentului (UE) 2015/2365 ale Parlamentului European și ale Consiliului (3), astfel încât să se asigure condiții de concurență echitabile între registrele centrale de tranzacții, iar funcțiile de registru să fie exercitate în mod eficient.

(3)

Funcția de verificare a registrelor centrale de tranzacții este deosebit de importantă pentru a asigura transparența piețelor instrumentelor financiare derivate și calitatea datelor. Registrele centrale de tranzacții ar trebui, așadar, să facă dovada instituirii unor sisteme și proceduri adecvate pentru verificarea exhaustivității și a acurateței detaliilor contractelor derivate. Pentru a consolida cadrul privind înregistrarea, ar trebui, așadar, ca sistemele și procedurile să fie mai detaliate și să descrie următoarele aspecte: modul în care registrele centrale de tranzacții vor autentifica utilizatorii, vor valida schemele datelor, vor autoriza înregistrarea datelor, vor valida logica și conținutul datelor, vor reconcilia detaliile instrumentelor financiare derivate și vor furniza feedback utilizatorilor lor.

(4)

Cererile de înregistrare ca registru central de tranzacții ar trebui să includă informații mai detaliate cu privire la mecanismele și structurile de control intern relevante, funcția de audit intern și planul activității de audit, care să permită ESMA să evalueze modul în care acești factori contribuie la funcționarea eficientă a registrului central de tranzacții.

(5)

Pentru a permite ESMA să evalueze mai bine buna reputație, experiența și competențele membrilor consiliului de administrație, ale personalului de conducere de nivel superior și ale personalului de conducere relevant al registrului central de tranzacții solicitant, registrul central de tranzacții care depune o cerere de înregistrare ar trebui să furnizeze informații suplimentare cu privire la aceste persoane, inclusiv informații privind cunoștințele și experiența lor în ceea ce privește operațiunile informatice și gestionarea și dezvoltarea sistemelor informatice.

(6)

Utilizarea de către registrul central de tranzacții de resurse comune pentru serviciile de raportare a instrumentelor financiare derivate, pe de o parte, și serviciile auxiliare sau serviciile de raportare a operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare, pe de altă parte, poate duce la propagarea riscurilor operaționale între aceste servicii. Validarea, reconcilierea, prelucrarea și ținerea evidenței datelor pot necesita o separare operațională efectivă pentru a se evita propagarea acestor riscuri. Cu toate acestea, anumite practici, precum interfața directă (front-end) comună a sistemelor, un punct de acces comun la date pentru autorități sau utilizarea acelorași membri ai personalului pentru serviciile de vânzare, de asigurare a conformității sau de asistență pentru clienți pot fi mai puțin expuse riscului de propagare și, prin urmare, nu necesită neapărat o separare operațională. Registrele centrale de tranzacții ar trebui, prin urmare, să stabilească un nivel adecvat de separare operațională între resursele, sistemele sau procedurile utilizate în cadrul diferitelor linii de activitate. Liniile de activitate care presupun prestarea de servicii care intră sub incidența altor prevederi legislative ale Uniunii sau ale țărilor terțe ar trebui să facă obiectul separării. Registrele centrale de tranzacții ar trebui să se asigure, de asemenea, că în cererea de înregistrare includ informații detaliate și clare privind serviciile auxiliare sau celelalte linii de activitate pe care acestea le oferă pe lângă activitatea lor principală de furnizare de servicii de registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(7)

Soliditatea, reziliența și protecția sistemelor informatice ale registrelor centrale de tranzacții sunt esențiale pentru asigurarea conformității cu obiectivele Regulamentului (UE) nr. 648/2012. În consecință, registrele centrale de tranzacții ar trebui să furnizeze informații complete și mai detaliate privind aceste sisteme, astfel încât ESMA să poată să evalueze soliditatea și reziliența sistemelor lor informatice. În cazul în care exercitarea funcțiilor de registru central de tranzacții este externalizată către terți, fie la nivelul grupului, fie în afara acestuia, registrele centrale de tranzacții ar trebui să furnizeze informații detaliate privind acordurile de externalizare relevante, pentru a permite ESMA să evalueze conformitatea cu condițiile de înregistrare, inclusiv informații referitoare la acordurile privind nivelul serviciilor, indicatorii și modul în care sunt monitorizați efectiv acești indicatori. În fine, registrele centrale de tranzacții ar trebui să pună la dispoziție informații privind mecanismele și controalele pe care le instituie pentru a gestiona în mod eficace potențialele riscuri cibernetice și pentru a proteja datele împotriva atacurilor cibernetice.

(8)

Pentru a îndeplini mai bine obiectivele Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind transparența pieței de instrumente financiare derivate, registrele centrale de tranzacții ar trebui să demonstreze că aplică termenele și condițiile de acces la datele din registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei (4). Termenele și condițiile respective ar trebui să asigure integritatea datelor furnizate autorităților și capacitatea registrelor centrale de tranzacții de a acorda acces la date în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013. Prin urmare, în cererea de înregistrare ar trebui să prezinte în detaliu politicile și procedurile registrelor centrale de tranzacții în temeiul cărora diferitele tipuri de utilizatori raportează și au acces la datele din registrul central de tranzacții. Din același motiv, în cererea de înregistrare ar trebui inclusă o descriere a canalelor și a mecanismelor utilizate pentru a face publice informațiile privind nomele în materie de acces la datele din registrul central de tranzacții în cauză. Registrele centrale de tranzacții ar trebui să prezinte, de asemenea, informații mai detaliate privind propriile proceduri de verificare a caracterului complet și a acurateței datelor.

(9)

Comisioanele aferente serviciilor prestate de registrele centrale de tranzacții reprezintă informații esențiale, în baza cărora participanții pe piață pot să facă o alegere în cunoștință de cauză. Prin urmare, comisioanele respective ar trebui să facă parte din cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții.

(10)

Pentru a permite ESMA să stabilească situația de referință în ceea ce privește planificarea capacității și a performanței registrelor centrale de tranzacții, cererile de înregistrare ar trebui să cuprindă informații din care să reiasă că registrul central de tranzacții solicitant dispune de resursele financiare necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale de registru central de tranzacții în mod permanent. Din același motiv, cererea de înregistrare ar trebui să cuprindă mecanisme eficace de asigurare a continuității activității. Registrele centrale de tranzacții ar trebui, în special, să furnizeze informații privind planurile, procedurile și mecanismele de gestionare a situațiilor de urgență și de criză, inclusiv privind procedurile de asigurare a înlocuirii ordonate a registrului central de tranzacții inițial dacă se retrage înregistrarea acestuia sau dacă o contraparte raportoare decide să raporteze datele unui alt registru central de tranzacții.

(11)

Întrucât participanții pe piață și autoritățile se bazează pe datele păstrate de registrele centrale de tranzacții, în cererea de înregistrare a unui registru central de tranzacții ar trebui descrise în mod clar mecanismele operaționale și de ținere a evidențelor, care trebuie să fie stricte și eficace. Pentru a demonstra cum se asigură confidențialitatea și protecția datelor păstrate de registrul central de tranzacții, precum și pentru a permite trasabilitatea datelor, în cererea de înregistrare ar trebui inclusă o referință specifică privind instituirea unui jurnal de raportare.

(12)

Prezentul regulament se bazează pe proiectul de standarde tehnice de reglementare prezentat Comisiei Europene de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(13)

ESMA a organizat consultări publice deschise cu privire la aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare, a analizat eventualele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor din cadrul ESMA, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(14)

Prin urmare, Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 150/2013

(1)

La articolul 1, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină în special următoarele informații:

(a)

denumirea și adresa oficială din Uniune ale solicitantului;

(b)

un extras din registrul comerțului sau din registrul instanței pertinent sau o altă formă de atestare a locului constituirii și a obiectului de activitate al solicitantului, valabil la data depunerii cererii;

(c)

informații privind clasele de instrumente financiare derivate pentru care solicitantul dorește să fie înregistrat;

(d)

informații din care să reiasă dacă solicitantul este autorizat sau înregistrat de către o autoritate competentă din statul membru în care este stabilit și, în caz afirmativ, denumirea autorității și numărul de referință al autorizației sau al înregistrării;

(e)

statutul solicitantului și, dacă este cazul, alte documente statutare în care se menționează că solicitantul urmează să presteze servicii de registru central de tranzacții;

(f)

procesul-verbal al ședinței în cadrul căreia consiliul de administrație al solicitantului a aprobat cererea;

(g)

numele și datele de contact ale persoanei ori ale persoanelor responsabile cu conformitatea sau ale oricărui alt membru al personalului implicat în evaluarea conformității pentru solicitant;

(h)

programul operațiunilor, inclusiv indicarea amplasării principalelor activități comerciale;

(i)

identificarea oricăror filiale și, dacă este cazul, a structurii grupului;

(j)

orice serviciu pe care solicitantul îl prestează sau pe care intenționează să îl presteze în afară de funcția de registru central de tranzacții;

(k)

orice informații privind orice proceduri pendinte de natură judiciară, administrativă, de arbitrare sau de alt tip de soluționare a unui litigiu, indiferent de tipul acestora, la care poate fi parte solicitantul, în special în chestiuni legate de impozite și insolvență și care pot antrena costuri financiare sau legate de reputație semnificative, sau orice proceduri încheiate care pot avea un impact semnificativ asupra cheltuielilor registrului central de tranzacții.”

(2)

Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Politici și proceduri

În cazul în care, ca parte a unei cereri, sunt furnizate informații cu privire la politici și proceduri, solicitantul trebuie să se asigure că cererea cuprinde următoarele elemente:

(a)

menționarea faptului că politicile au fost aprobate de consiliul de administrație, că procedurile au fost aprobate de personalul de conducere de nivel superior și că responsabilitatea punerii în aplicare și a menținerii politicilor și procedurilor revine personalului de conducere de nivel superior;

(b)

descrierea modului în care este organizată comunicarea politicilor și a procedurilor în cadrul organizației solicitantului și a modului în care va fi asigurată conformitatea cu politicile și monitorizarea conformității în activitatea curentă, precum și identificarea persoanei sau a persoanelor care răspund de conformitate în acest sens;

(c)

evidențele din care reiese că personalul angajat și specializat are cunoștință de aceste politici și proceduri;

(d)

descrierea măsurilor de adoptat în cazul unei încălcări a politicilor și a procedurilor;

(e)

indicarea procedurii pentru raportarea către ESMA a oricărei încălcări semnificative a unei politici sau a unei proceduri care ar putea avea ca rezultat nerespectarea condițiilor în care a fost acordată înregistrarea inițială.”

(3)

La articolul 3 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În cazul în care solicitantul are o întreprindere-mamă, acesta:

(a)

trebuie să indice adresa oficială a întreprinderii-mamă;

(b)

trebuie să precizeze dacă întreprinderea-mamă este autorizată sau înregistrată și supusă supravegherii și, într-o astfel de situație, trebuie să menționeze orice număr de referință și denumirea autorității de supraveghere de resort.”

(4)

Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Control intern

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informații detaliate legate de sistemul de control intern al solicitantului, inclusiv informații privind funcția sa de asigurare a conformității, evaluarea riscurilor, mecanismele de control intern și organizarea funcției sale de audit intern.

(2)   Informațiile detaliate menționate la alineatul (1) trebuie să includă:

(a)

politicile de control intern ale solicitantului și procedurile corespunzătoare prin care se asigură aplicarea coerentă și eficace a acestora;

(b)

politicile, procedurile și manualele privind monitorizarea și evaluarea adecvării și a eficacității sistemelor solicitantului;

(c)

politicile, procedurile și manualele privind controlul și protecția sistemelor de prelucrare a informațiilor ale solicitantului;

(d)

identitatea organelor interne care răspund de evaluarea constatărilor relevante ale controlului intern.

(3)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații referitoare la activitățile de audit intern ale solicitantului:

(a)

componența comitetului de audit intern, competențele și responsabilitățile acestuia;

(b)

carta, metodologiile, standardele și procedurile funcției de audit intern ale solicitantului;

(c)

o explicație a modului în care se elaborează și se pun în aplicare carta, metodologia și procedurile de audit intern, ținând seama de natura și amploarea activităților solicitantului, de complexitatea acestora și de riscurile pe care le prezintă;

(d)

un plan de activitate pe trei ani de la data depunerii cererii, care abordează natura și amploarea activităților solicitantului, complexitatea acestora și riscurile aferente.”

(5)

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Personalul de conducere de nivel superior și membrii consiliului de administrație

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații referitoare la fiecare membru al personalului de conducere de nivel superior și la fiecare membru al consiliului de administrație:

(a)

o copie a curriculum vitae;

(b)

informații detaliate privind cunoștințele și experiența în ceea ce privește operațiunile informatice și gestionarea și dezvoltarea sistemelor informatice;

(c)

detalii privind orice condamnări penale în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare a datelor sau în legătură cu acte de fraudă sau delapidare, în special sub forma unui certificat oficial, dacă acesta este disponibil în statul membru relevant;

(d)

o declarație pe propria răspundere privind buna reputație în legătură cu furnizarea unui serviciu financiar sau de gestionare a datelor, în care fiecare membru al personalului de conducere de nivel superior și al consiliului de administrație declară dacă:

(i)

a fost condamnat pentru vreo faptă de natură penală în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare a datelor sau în legătură cu acte de fraudă sau de delapidare;

(ii)

a făcut obiectul unei hotărâri în defavoarea sa în vreo procedură de natură disciplinară inițiată de o autoritate de reglementare ori de organisme sau agenții guvernamentale sau face obiectul vreunei astfel de proceduri care nu a fost încă încheiată;

(iii)

a făcut obiectul unei constatări judiciare în defavoarea sa în proceduri civile în instanță în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare de date ori pentru gestionare improprie sau frauduloasă a unei afaceri;

(iv)

a făcut parte din consiliul de administrație sau din personalul de conducere de nivel superior al unei întreprinderi a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de un organism de reglementare;

(v)

i-a fost refuzat dreptul de a desfășura activități supuse unei obligații de înregistrare sau autorizare de către un organism de reglementare;

(vi)

a făcut parte din consiliul de administrație sau din personalul de conducere de nivel superior al unei întreprinderi care a intrat în insolvență sau lichidare în timp ce persoana în cauză avea legături cu societatea sau în termen de un an după ce a încetat legăturile cu societatea respectivă;

(vii)

a făcut parte din consiliul de administrație sau din personalul de conducere de nivel superior al unei întreprinderi care a făcut obiectul unei hotărâri în defavoarea sa pronunțate de un organism de reglementare sau al unei sancțiuni impuse de acesta;

(viii)

a făcut, în alt mod, obiectul unor amenzi, suspendări, descalificări sau al oricărei alte sancțiuni în legătură cu fraude, delapidări sau cu prestarea de servicii financiare sau de gestionare de date, aplicate de o administrație ori de un organism de reglementare sau profesional;

(ix)

i s-a retras dreptul de a ocupa funcția de administrator sau de a ocupa orice funcție de conducere ori i s-a retras calitatea de angajat sau de ocupant al altui post din cadrul unei întreprinderi ca urmare a unor abateri profesionale sau deontologice;

(e)

o declarație privind orice situație potențială de conflict de interese în care s-ar putea găsi personalul de conducere de nivel superior și membrii consiliului de administrație în îndeplinirea sarcinilor lor și privind modul în care sunt gestionate aceste conflicte.”

(6)

Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Adecvare profesională și morală

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații referitoare la personalul solicitantului:

(a)

o listă generală cu personalul angajat în mod direct de registrul central de tranzacții, inclusiv cu rolurile acestuia și calificările aferente fiecărui rol;

(b)

descrierea specifică a personalului din domeniul informatic angajat în mod direct pentru prestarea serviciilor de registru central de tranzacții, precum și rolul și calificările fiecărei persoane;

(c)

descrierea rolurilor și a calificărilor fiecărei persoane responsabile cu auditul intern, cu controlul intern, cu asigurarea conformității și cu evaluarea riscurilor;

(d)

identitatea membrilor personalului dedicați și a membrilor personalului care activează în cadrul unor acorduri de externalizare;

(e)

detalii privind formarea cu privire la politicile și procedurile solicitantului, precum și cu privire la activitatea de registru central de tranzacții, inclusiv privind orice examinare sau alt tip de evaluare formală căreia trebuie să i se supună personalul în ceea ce privește desfășurarea activităților de registru central de tranzacții.

Descrierea menționată la litera (b) trebuie să includă dovezi scrise cu privire la diploma universitară și experiența în domeniul informatic a cel puțin unui membru al personalului de conducere de nivel superior responsabil de aspectele informatice.”

(7)

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Rapoarte financiare și planuri de afaceri

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații financiare și comerciale referitoare la solicitant:

(a)

un set complet de declarații financiare, pregătite conform standardelor internaționale adoptate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (*1);

(b)

în cazul în care situațiile financiare ale solicitantului fac obiectul unui audit legal în sensul definit la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*2), rapoartele financiare trebuie să includă raportul de audit privind situațiile financiare anuale și consolidate;

(c)

dacă solicitantul face obiectul unui audit, denumirea și numărul național de înregistrare al auditorului extern.

(2)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină un plan financiar de afaceri care să aibă în vedere diferite scenarii de afaceri pentru serviciile de registru central de tranzacții pe o perioadă de referință de cel puțin trei ani și trebuie să includă următoarele informații suplimentare:

(a)

nivelul preconizat al activității de raportare, exprimat ca număr de tranzacții;

(b)

costurile fixe și variabile relevante identificate în ceea ce privește furnizarea serviciilor de registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

(c)

variațiile pozitive și negative de cel puțin 20 % față de scenariul activității de bază identificat.

(3)   Dacă informațiile financiare istorice menționate la alineatul (1) nu sunt disponibile, cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații despre solicitant:

(a)

o declarație proforma din care să reiasă disponibilitatea unor resurse adecvate și situația comercială preconizată la șase luni de la acordarea înregistrării;

(b)

un raport financiar interimar, dacă situațiile financiare pentru perioada solicitată nu sunt încă disponibile;

(c)

o situație a poziției financiare, cum ar fi un bilanț contabil, un cont de profit și pierdere, modificări ale capitalurilor proprii și ale fluxurilor de numerar și note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile și alte note explicative.

(4)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină situațiile financiare anuale auditate ale întreprinderii-mamă pentru cele trei exerciții financiare care precedă data depunerii cererii.

(5)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină, de asemenea, următoarele informații financiare referitoare la solicitant:

(a)

indicarea planurilor viitoare de deschidere de filiale și a amplasării acestora;

(b)

descrierea activităților comerciale pe care solicitantul intenționează să le desfășoare, precizând activitățile eventualelor filiale sau sucursale.

(*1)  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1)."

(*2)  Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).”"

(8)

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Confidențialitate

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină politicile, procedurile și mecanismele interne menite să împiedice utilizarea informațiilor păstrate de registrul central de tranzacții solicitant:

(a)

în scopuri nelegitime;

(b)

pentru divulgarea de informații confidențiale;

(c)

a căror utilizare comercială nu este permisă.

(2)   Politicile, procedurile și mecanismele interne trebuie să includă procedurile interne referitoare la autorizarea personalului să utilizeze parole pentru a avea acces la date, precizând scopul, domeniul datelor la care se acordă acces și orice restricții privind utilizarea datelor, precum și informații detaliate privind mecanismele și controalele instituite pentru gestionarea eficace a eventualelor riscuri cibernetice și pentru protejarea împotriva atacurilor cibernetice a datelor păstrate.

(3)   Solicitanții trebuie să prezinte ESMA informații privind procesele pentru ținerea unui jurnal în care se identifică fiecare membru al personalului care consultă datele, momentul consultării, natura datelor consultate și scopul consultării.”

(9)

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Resurse informatice și externalizare

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații referitoare la resursele informatice:

(a)

o descriere detaliată a sistemului informatic, incluzând cerințele operaționale relevante, specificațiile funcționale și tehnice, proiectarea arhitecturală și tehnică a sistemului, modelul de date și fluxurile de date, precum și procedurile și manualele operaționale și administrative;

(b)

infrastructurile destinate utilizatorilor dezvoltate de solicitant pentru prestarea de servicii către utilizatorii relevanți, inclusiv o copie a manualelor de utilizare și a procedurilor interne;

(c)

politicile solicitantului în materie de investiții în resurse informatice și de reînnoire a acestor resurse;

(d)

acordurile de externalizare încheiate de solicitant, inclusiv:

(i)

definiții detaliate ale serviciilor care urmează să fie furnizate, inclusiv sfera măsurabilă a respectivelor servicii, detalierea activităților, precum și condițiile în care aceste activități sunt prestate și calendarele aferente;

(ii)

acordurile privind nivelul serviciilor, în care să fie precizate în mod clar rolurile și responsabilitățile, indicatorii și obiectivele pentru fiecare cerință esențială a registrului central de tranzacții care este externalizată, metodele utilizate pentru monitorizarea nivelului serviciului în cazul funcțiilor externalizate și măsurile sau acțiunile care trebuie întreprinse în cazul în care nu se îndeplinesc obiectivele privind nivelul serviciilor;

(iii)

o copie a contractelor care reglementează aceste acorduri.”

(10)

Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Servicii auxiliare

În cazul în care un solicitant, o întreprindere din cadrul grupului său ori o întreprindere cu care solicitantul a încheiat un acord privind serviciile de tranzacționare ori posttranzacționare oferă sau intenționează să ofere servicii auxiliare, cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

o descriere a serviciilor auxiliare pe care le efectuează solicitantul sau întreprinderea din cadrul grupului său și o descriere a oricărui acord încheiat între registrul central de tranzacții și societățile care oferă servicii de tranzacționare, servicii posttranzacționare sau alte servicii conexe, precum și copii ale acestor acorduri;

(b)

procedurile și politicile care asigură gradul necesar de separare operațională în ceea ce privește resursele, sistemele și procedurile între serviciile de registru central de tranzacții oferite de solicitant în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și alte linii de activitate, inclusiv liniile de activitate care presupun prestarea de servicii în temeiul legislației Uniunii sau a unei țări terțe, indiferent dacă linia de activitate separată este administrată de registrul central de tranzacții, de o societate care aparține societății holding a acestuia sau de o altă societate cu care acesta a încheiat un acord în contextul lanțului sau al liniei de activitate de tranzacționare sau de posttranzacționare.”

(11)

Articolele 18, 19 și 20 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 18

Transparența normelor în materie de acces

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

politicile și procedurile în temeiul cărora diferitele tipuri de utilizatori raportează și au acces la datele din registrul central de tranzacții, inclusiv orice proces de care pot avea nevoie utilizatorii relevanți pentru a avea acces, a consulta sau a modifica informațiile păstrate de registrul central de tranzacții;

(b)

o copie a termenelor și condițiilor care stabilesc drepturile și obligațiile diferitelor tipuri de utilizatori în ceea ce privește informațiile păstrate de registrul central de tranzacții;

(c)

o descriere a diferitelor categorii de acces aflate la dispoziția utilizatorilor;

(d)

politicile și procedurile de acces în temeiul cărora alți prestatori de servicii pot avea acces nediscriminatoriu la informațiile păstrate de registrul central de tranzacții în cazul în care contrapărțile relevante și-au dat acordul scris, liber și revocabil;

(e)

o descriere a canalelor și a mecanismelor utilizate de către registrul central de tranzacții pentru a face publice informațiile privind accesul la registrul central de tranzacții în cauză.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) trebuie precizate pentru următoarele tipuri de utilizatori:

(a)

utilizatori interni;

(b)

contrapărți raportoare;

(c)

entități care depun rapoarte;

(d)

entități care răspund de raportare;

(e)

contrapărți neraportoare;

(f)

părți terțe neraportoare;

(g)

entitățile enumerate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

(h)

alte tipuri de utilizatori, după caz.

Articolul 19

Verificarea caracterului complet și a acurateței datelor

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

procedurile de autentificare a identității utilizatorilor care accesează registrul central de tranzacții;

(b)

procedurile de verificare a caracterului complet și a acurateței detaliilor instrumentelor financiare derivate raportate registrului central de tranzacții;

(c)

procedurile de verificare a autorizării și a autorizației informatice a entității care raportează în numele contrapărții raportoare;

(d)

procedurile de verificare a faptului că succesiunea logică a detaliilor instrumentelor financiare derivate raportate este păstrată în permanență;

(e)

procedurile de verificare a caracterului complet și a acurateței detaliilor instrumentelor financiare derivate raportate;

(f)

procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții în cazul în care contrapărțile transmit rapoarte unor registre centrale de tranzacții diferite;

(g)

procedurile de furnizare de feedback contrapărților la tranzacții cu instrumente financiare derivate sau părților terțe care raportează în numele acestora cu privire la verificările efectuate în temeiul literelor (a)-(e) și cu privire la rezultatele procesului de reconciliere prevăzut la litera (f).

Articolul 20

Transparența politicii de prețuri

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină o descriere a următoarelor aspecte ale solicitantului:

(a)

politica de prețuri, inclusiv discounturile și rabaturile aplicabile, precum și condițiile pentru a beneficia de aceste reduceri;

(b)

structura comisioanelor percepute pentru prestarea serviciilor de registru central de tranzacții și a serviciilor auxiliare, inclusiv costul estimat al serviciilor de registru central de tranzacții și al serviciilor auxiliare, împreună cu detalii privind metodele utilizate pentru contabilizarea separată a costurilor pe care le poate suporta solicitantul la prestarea de servicii de registru central de tranzacții și de servicii auxiliare;

(c)

metodele utilizate pentru a pune informațiile la dispoziția tuturor tipurilor de utilizatori, inclusiv o copie a structurii comisioanelor, în cazul în care serviciile de registru central de tranzacții și serviciile auxiliare sunt degrupate.”

(12)

Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21

Risc operațional

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină:

(a)

o descriere detaliată a resurselor disponibile și a procedurilor concepute pentru a identifica și atenua riscul operațional și orice alte riscuri semnificative la care este expus solicitantul, inclusiv o copie a politicilor, metodologiilor, procedurilor interne și manualelor relevante;

(b)

o descriere a activelor nete lichide finanțate prin capitaluri proprii pentru a acoperi potențialele pierderi comerciale generale, astfel încât să se asigure continuitatea în prestarea serviciilor, precum și o evaluare a măsurii în care resursele sale financiare sunt suficiente pentru acoperirea costurilor operaționale ale unei lichidări sau ale unei reorganizări a operațiunilor și a serviciilor critice pe o perioadă de cel puțin șase luni;

(c)

planul solicitantului de asigurare a continuității activității și politica solicitantului de actualizare a acestui plan, inclusiv următoarele elemente:

(i)

toate procesele comerciale, resursele, procedurile de escaladare și sistemele conexe care sunt critice pentru asigurarea serviciilor registrului central de tranzacții care solicită înregistrarea, inclusiv orice servicii externalizate relevante și strategia, politica și obiectivele registrului central de tranzacții vizând garantarea continuității acestor procese;

(ii)

acordurile încheiate cu alți furnizori de servicii de infrastructură a pieței financiare, inclusiv cu alte registre centrale de tranzacții;

(iii)

dispozițiile pentru asigurarea unui nivel minim al serviciilor funcțiilor critice, precum și cadrul temporal în care se preconizează finalizarea redresării integrale a proceselor respective;

(iv)

durata maximă acceptabilă a restabilirii proceselor și sistemelor comerciale, ținând cont de termenul de raportare către registrele centrale de tranzacții prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și de volumul datelor pe care registrul central de tranzacții trebuie să le prelucreze în respectiva perioadă zilnică;

(v)

procedurile de gestionare a consemnării incidentelor și a reexaminărilor;

(vi)

programul de testare și rezultatele oricăror teste efectuate;

(vii)

numărul sediilor tehnice și operaționale alternative disponibile, amplasarea acestora, resursele comparativ cu sediul principal și procedurile de asigurare a continuității activităților instituite pentru cazul în care este necesară utilizarea sediilor alternative;

(viii)

informații privind accesul la un sediu secundar de activitate care să permită personalului să asigure continuitatea serviciilor dacă biroul principal nu este accesibil;

(ix)

planurile, procedurile și mecanismele de gestionare a situațiilor de urgență și de asigurare a siguranței personalului;

(x)

planurile, procedurile și mecanismele de gestionare a situațiilor de criză, inclusiv coordonarea măsurilor generale de asigurare a continuității activității și de activare rapidă și eficace a acestora într-un interval de redresare dat;

(xi)

planurile, procedurile și mecanismele de redresare a sistemului, aplicației și componentelor infrastructurii solicitantului în intervalul de redresare prescris.

(d)

o descriere a dispozițiilor menite să asigure continuitatea activităților de registru central de tranzacții ale solicitantului în caz de perturbare și implicarea utilizatorilor registrului central de tranzacții și a altor terți în acestea.

(2)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină procedurile de asigurare a înlocuirii ordonate a registrului central de tranzacții inițial atunci când contrapartea raportoare solicită acest lucru, atunci când o parte terță care raportează în numele unor contrapărți neraportoare solicită acest lucru sau atunci când înlocuirea registrului este urmarea retragerii înregistrării și trebuie să includă procedurile pentru transferul datelor și redirecționarea fluxurilor de raportare către un alt registru central de tranzacții.”

(13)

Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 22

Politica în materie de ținere a evidențelor

1.   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informații privind primirea și administrarea datelor, inclusiv privind orice politici și proceduri instituite de solicitant pentru a garanta:

(a)

înregistrarea la timp și cu exactitate a informațiilor raportate;

(b)

consemnarea într-un jurnal de raportare a tuturor informațiilor raportate referitoare la încheierea, modificarea sau încetarea unui contract derivat;

(c)

păstrarea datelor atât într-un mediu online, cât și într-unul offline;

(d)

faptul că datele sunt copiate în mod adecvat în scopul asigurării continuității activității.

2.   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informații privind sistemele, politicile și procedurile de ținere a evidențelor utilizate pentru a garanta că datele raportate sunt modificate în mod adecvat și că pozițiile sunt calculate corect în conformitate cu cerințele legislative și de reglementare relevante.”

(14)

Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

Mecanismele de asigurare a disponibilității datelor

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină o descriere a resurselor, a metodelor și a canalelor pe care le utilizează solicitantul pentru a acorda accesul la informații în conformitate cu articolul 81 alineatele (1), (3) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

o procedură de calculare a pozițiilor agregate în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei (*3) și o descriere a resurselor, a metodelor și a canalelor pe care le va utiliza registrul central de tranzacții pentru a facilita accesul publicului la datele pe care le conține, în conformitate cu articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, precum și o descriere a frecvenței actualizărilor, împreună cu o copie a manualelor și politicilor interne specifice;

(b)

descrierea resurselor, a metodelor și a structurilor pe care le utilizează registrul central de tranzacții pentru a facilita accesul autorităților relevante la informațiile sale, în conformitate cu articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, frecvența actualizărilor, precum și controalele și verificările pe care registrul central de tranzacții le-ar putea institui pentru procesul de filtrare a accesului, împreună cu o copie a manualelor și a procedurilor interne specifice;

(c)

o procedură și o descriere a resurselor, a metodelor și a canalelor pe care le utilizează registrul central de tranzacții pentru a facilita colectarea datelor de la contrapărți în timp util și în mod structurat și cuprinzător, precum și accesul contrapărților instrumentelor financiare derivate la informațiile sale în conformitate cu articolul 80 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, împreună cu o copie a manualelor și a politicilor interne specifice.

(*3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare care să precizeze datele care urmează să fie publicate și puse la dispoziție de registrele centrale de tranzacții și standarde operaționale pentru agregarea, compararea și accesarea datelor (JO L 52, 23.2.2013, p. 33).”"

(15)

Se introduce următorul articol 23a:

„Articolul 23a

Accesul direct și imediat al autorităților la date

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informații privind următoarele elemente:

(a)

termenele și condițiile în care autorităților menționate la articolul 81 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 li se acordă acces direct și imediat la detaliile instrumentelor financiare derivate păstrate la registrul central de tranzacții în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013;

(b)

procedura pe baza căreia autoritățile menționate la litera (a) primesc acces direct și imediat la detaliile contractelor derivate păstrate la registrul central de tranzacții în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013;

(c)

procedura de garantare a integrității datelor la care aceste autorități au avut acces.”

Articolul 2

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții (JO L 52, 23.2.2013, p. 25).

(3)  Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 23.12.2015, p. 1).

(4)  Regulamentul delegat (UE) nr. 151/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții, în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare care să precizeze datele care urmează să fie publicate și puse la dispoziție de registrele centrale de tranzacții și standarde operaționale pentru agregarea, compararea și accesarea datelor (JO L 52, 23.2.2013, p. 33).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).