22.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/58


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/360 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2018

de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 11 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Articolul 62 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prevede că veniturile Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) constau din taxe plătite ESMA în cazurile prevăzute în legislația Uniunii, alături de contribuții din partea autorităților publice naționale și de o subvenție din partea Uniunii.

(2)

Pentru a acoperi cheltuielile ESMA cu prelucrarea cererilor de înregistrare, ar trebui să se perceapă o taxă de înregistrare de la registrele centrale de tranzacții stabilite pe teritoriul Uniunii.

(3)

Costurile suportate de ESMA pentru prelucrarea cererilor de înregistrare vor fi mai ridicate în cazul în care registrul central de tranzacții prestează servicii auxiliare. Prestarea de servicii auxiliare este un indicator al unei cifre de afaceri preconizate mai mari și al unor costuri mai ridicate de evaluare a cererii de înregistrare. Prin urmare, în scopul perceperii taxelor de înregistrare, registrele centrale de tranzacții ar trebui să fie clasificate în două categorii, în funcție de cifra de afaceri totală preconizată (care poate fi mare sau mică), iar acestor categorii ar trebui să li se aplice taxe de înregistrare diferite, în funcție de intenția acestora de a presta sau nu servicii auxiliare.

(4)

În cazul în care un registru central de tranzacții deja înregistrat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (3) solicită extinderea înregistrării, cheltuielile necesare pentru a evalua și a examina cererea cu acuratețe ar fi mai mici decât în cazul unei noi înregistrări, întrucât ESMA este deja în posesia unor informații pertinente privind registrul central de tranzacții solicitant. Prin urmare, registrul central de tranzacții solicitant ar trebui să plătească o taxă redusă. În cazul în care un registru central de tranzacții care nu a fost deja înregistrat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 depune simultan cereri de înregistrare în temeiul atât al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cât și al Regulamentului (UE) 2015/2365, cheltuielile necesare pentru a evalua și a examina cu acuratețe cererile depuse ar fi mai reduse datorită sinergiilor rezultate din faptul că se examinează o singură dată aceleași tipuri de documente. În cazul cererilor simultane, registrul central de tranzacții ar trebui să plătească taxa integrală de înregistrare datorată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și taxa redusă pentru extinderea înregistrării datorată în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365.

(5)

Dacă, după înregistrare, un registru central de tranzacții începe să ofere servicii auxiliare, intrând astfel într-o categorie superioară din punctul de vedere al cifrei de afaceri totale preconizate, registrul central de tranzacții ar trebui să plătească diferența dintre taxa inițială de înregistrare și taxa de înregistrare care corespunde acestei categorii superioare date de cifra de afaceri mai mare preconizată. În schimb, în cazul în care un registru central de tranzacții încetează să mai ofere servicii auxiliare după înregistrare, acesta nu ar trebui să primească nicio rambursare din partea ESMA, întrucât ESMA a suportat deja efectiv, în cursul înregistrării, cheltuielile necesare pentru evaluarea cererii unui registru central de tranzacții cu o cifră de afaceri ridicată.

(6)

În vederea descurajării cererilor nefondate, ar trebui ca taxele de înregistrare să nu fie rambursate dacă un solicitant își retrage cererea în cursul procesului de înregistrare sau dacă înregistrarea este refuzată.

(7)

Pentru a asigura o utilizare eficientă a bugetului ESMA, reducând, în același timp, sarcina financiară a statelor membre și a Uniunii, este necesar să se garanteze că registrele centrale de tranzacții plătesc cel puțin toate costurile legate de supravegherea lor. Taxele de supraveghere ar trebui stabilite la un nivel prin care să se evite acumularea unor deficite sau a unor excedente semnificative pentru activitățile aferente registrelor centrale de tranzacții. În cazul în care apar deficite, ESMA nu ar trebui să recupereze deficitul de la registrele centrale de tranzacții. În cazul în care deficitul este semnificativ, ESMA ar trebui să analizeze cauzele deficitului și să își modifice costurile de supraveghere proforma pentru următorul exercițiu bugetar. În ceea ce privește excedentele, registrele centrale de tranzacții nu ar trebui să recupereze sumele aferente taxelor pe care le-au plătit în excedent.

(8)

În vederea asigurării unei alocări echitabile și clare a taxelor, care să reflecte totodată eforturile administrative efective dedicate fiecărei entități supravegheate, taxa de supraveghere ar trebui calculată pe baza cifrei de afaceri generate de activitățile de bază și de activitățile auxiliare ale unui registru central de tranzacții. Pentru a calcula cifra de afaceri aplicabilă, este necesar să se facă distincția între, pe de o parte, serviciile auxiliare direct legate de prestarea serviciilor de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365, cum ar fi, serviciile de agent de creditare și gestionarea garanțiilor și, pe de altă parte, serviciile legate de colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la SFT și instrumentele financiare derivate, cum ar fi corelarea ordinelor, confirmarea/acceptarea tranzacțiilor, evaluarea garanțiilor și raportarea în numele unor terți. Taxele de supraveghere percepute de la un registru central de tranzacții ar trebui să fie proporționale cu ponderea activității respectivului registru central de tranzacții în totalul activităților tuturor registrelor centrale de tranzacții înregistrate și supravegheate într-un an dat. Cu toate acestea, întrucât supravegherea registrelor centrale de tranzacții implică anumite costuri administrative fixe, ar trebui stabilită o taxă anuală minimă de supraveghere. Această sumă nu este afectată de plata taxelor de supraveghere în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(9)

Ar trebui prevăzute norme privind taxele care trebuie percepute de la registrele centrale de tranzacții din țări terțe care solicită recunoașterea în Uniune în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365, în vederea acoperirii costurilor administrative aferente recunoașterii și supravegherii anuale. În acest sens, taxa de recunoaștere ar trebui să includă două componente, și anume cheltuielile necesare aferente prelucrării de către ESMA a cererii de recunoaștere a acestor registre centrale de tranzacții din țări terțe în temeiul articolului 19 alineatul (4) din regulamentul citat și cheltuielile necesare aferente încheierii de acorduri de cooperare cu autoritățile competente din țara terță în care este înregistrat registrul central de tranzacții solicitant, în temeiul articolului 20 din regulamentul citat. Costurile aferente încheierii de acorduri de cooperare ar trebui să fie împărțite între registrele centrale de tranzacții recunoscute din aceeași țară terță. Mai mult, registrele centrale de tranzacții din țări terțe ar trebui să plătească o taxă anuală de supraveghere.

(10)

În cazul în care un registru central de tranzacții dintr-o țară terță care este deja recunoscut în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 solicită extinderea înregistrării sale în cadrul recunoașterii, costurile de prelucrare a cererii ar trebui să fie mai mici decât costurile necesare pentru prelucrarea unei cereri noi, întrucât există sinergii între regimul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și cel prevăzut în Regulamentul (UE) 2015/2365. Prin urmare, componenta taxei de recunoaștere care este legată de prelucrarea cererii ar trebui să fie redusă. În schimb, încheierea unui acord de cooperare presupune costuri specifice legate de asigurarea conformității cu Regulamentul (UE) 2015/2365. Prin urmare, componenta taxei de recunoaștere care este legată de acordurile de cooperare nu ar trebui să depindă de existența unor acorduri de cooperare în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

(11)

Funcțiile de supraveghere exercitate de ESMA în ceea ce privește registrele centrale de tranzacții recunoscute din țări terțe se referă în principal la punerea în aplicare a modalităților de cooperare, inclusiv a schimbului eficace de date dintre autoritățile relevante. Costurile exercitării acestor funcții ar trebui acoperite prin taxele anuale de supraveghere percepute de la registrele centrale de tranzacții recunoscute. Întrucât costurile respective vor fi mult mai scăzute decât costurile suportate de ESMA pentru realizarea supravegherii directe a registrelor centrale de tranzacții înregistrate din Uniune, taxele de supraveghere percepute de la registrele centrale de tranzacții recunoscute ar trebui să fie semnificativ mai scăzute decât taxa de supraveghere minimă percepută de la registrele centrale de tranzacții înregistrate care sunt supravegheate direct de ESMA.

(12)

Autoritățile naționale competente suportă costuri la îndeplinirea de activități în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 și ca urmare a oricărei delegări de sarcini din partea ESMA către autoritățile naționale competente, în temeiul articolului 74 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365. Taxele percepute de către ESMA de la registrele centrale de tranzacții ar trebui să acopere și aceste costuri. Pentru a evita ca autoritățile competente să înregistreze pierderi sau profituri în urma îndeplinirii sarcinilor delegate sau a asistenței acordate ESMA, ESMA ar trebui să ramburseze costurile efective suportate de autoritățile naționale competente în cauză.

(13)

Întrucât în anul în care se înregistrează un registru central de tranzacții vor fi disponibile doar date limitate privind activitatea acestuia, o taxă intermediară de supraveghere ar trebui calculată pe baza unei estimări a cheltuielilor necesare pentru supravegherea registrului central de tranzacții în cauză în acel prim an. Calculul exact al acestei taxe ar trebui să țină seama de data înregistrării registrului central de tranzacții și de data la care începe obligația de raportare prevăzută la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365, astfel încât să reflecte cu acuratețe nivelul necesar de supraveghere de către ESMA. În cazul în care raportarea în scopuri de reglementare din partea unui registru central de tranzacții nu începe decât în anul care urmează înregistrării sale, taxa intermediară de supraveghere pentru anul de înregistrare ar trebui să se bazeze pe taxa de înregistrare, aceasta deoarece cheltuielile necesare pentru supravegherea unui registru central de tranzacții care nu a început încă raportarea sunt comparabile cu cheltuielile necesare pentru evaluarea cererii de înregistrare. În funcție de timpul scurs între înregistrare și sfârșitul anului, suma este ajustată pro rata, pe baza ipotezei că un proces standard de înregistrare necesită 150 de zile lucrătoare. În cazul în care raportarea în scopuri de reglementare din partea unui registru central de tranzacții începe în primele șase luni ale anului înregistrării sale, taxa intermediară de supraveghere ar trebui calculată pe baza cifrei de afaceri aplicabile care reflectă veniturile registrului central de tranzacții din prima jumătate a anului. În cazul în care raportarea în scopuri de reglementare din partea unui registru central de tranzacții începe în ultimele șase luni ale anului înregistrării sale, taxa intermediară de supraveghere ar trebui calculată pe baza nivelului taxei de înregistrare a registrului central de tranzacții, motivul fiind că datele disponibile sunt prea limitate pentru a se stabili cifra de afaceri aplicabilă.

(14)

Registrele centrale de tranzacții înregistrate în 2019 nu vor începe să presteze servicii de raportare înainte de sfârșitul anului 2019, de aceea este probabil ca nivelul de activitate al acestora în 2019 să fie aproape inexistent. Prin urmare, taxa anuală de supraveghere a acestor registre centrale de tranzacții pentru 2020 ar trebui calculată pe baza cifrei de afaceri aplicabile acestora din prima jumătate a anului 2020.

(15)

Prezentul regulament ar trebui să instituie dreptul ESMA de a percepe taxe de la registrele centrale de tranzacții,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Recuperarea integrală a costurilor de supraveghere

Taxele percepute de la registrele centrale de tranzacții acoperă:

(a)

toate costurile legate de înregistrarea și supravegherea registrelor centrale de tranzacții de către ESMA în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/2365, inclusiv costurile care rezultă din recunoașterea registrelor centrale de tranzacții, precum și costurile care rezultă din extinderea înregistrării sau extinderea recunoașterii în cazul registrelor centrale de tranzacții care au fost deja înregistrate sau recunoscute în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

(b)

toate sumele destinate rambursării costurilor suportate de autoritățile competente care au desfășurat activități în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 și ca urmare a oricărei delegări de sarcini în temeiul articolului 74 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (UE) 2015/2365.

Articolul 2

Cifra de afaceri aplicabilă

(1)   Registrele centrale de tranzacții înregistrate doar în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 păstrează, în scopul prezentului regulament, conturile auditate în care sunt identificate în mod distinct cel puțin următoarele elemente:

(a)

veniturile generate de funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365;

(b)

veniturile generate de serviciile auxiliare care sunt direct legate de colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365.

Veniturile aplicabile provenite din serviciile auxiliare ale registrului central de tranzacții pentru un anumit an (n) sunt veniturile provenite din serviciile definite în conformitate cu litera (b).

(2)   Registrele centrale de tranzacții înregistrate atât în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365, cât și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 păstrează, în scopul prezentului regulament, conturile auditate în care sunt identificate în mod distinct cel puțin următoarele elemente:

(a)

veniturile generate de funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365;

(b)

veniturile generate de funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la instrumentele derivate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012;

(c)

veniturile generate de serviciile auxiliare care sunt direct legate de colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365;

(d)

veniturile generate de serviciile auxiliare care sunt direct legate atât de colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365, cât și de colectarea și păstrarea la nivel central a evidențelor referitoare la instrumentele derivate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012.

Veniturile aplicabile provenite din serviciile auxiliare ale registrului central de tranzacții pentru un anumit an (n) reprezintă suma dintre:

veniturile menționate la litera (c); și

o parte din veniturile menționate la litera (d).

Partea din veniturile menționate la litera (d) este egală cu veniturile menționate la litera (a) împărțite la suma dintre:

veniturile menționate la litera (a); și

veniturile menționate la litera (b).

(3)   Cifra de afaceri aplicabilă a unui registru central de tranzacții pentru un anumit an (n) reprezintă suma dintre:

veniturile registrului central de tranzacții generate de funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 pe baza conturilor auditate ale anului anterior (n – 1); și

veniturile aplicabile ale registrului central de tranzacții provenite din serviciile auxiliare, determinate în conformitate cu alineatele (1) și (2), după caz, pe baza conturilor auditate ale anului anterior (n – 1),

împărțită la suma dintre:

veniturile totale ale tuturor registrelor centrale de tranzacții înregistrate generate de funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 pe baza conturilor auditate ale anului anterior (n – 1); și

veniturile totale aplicabile ale tuturor registrelor centrale de tranzacții înregistrate provenite din serviciile auxiliare, determinate în conformitate cu alineatele (1) și (2), după caz, pe baza conturilor auditate ale anului anterior (n – 1).

Cifra de afaceri aplicabilă unui anumit registru central de tranzacții (denumit „RCTi” în formula de mai jos) se calculează, așadar, după cum urmează:

Formula

unde venitul SFT = venitul din servicii de bază SFT + venitul aplicabil din servicii auxiliare.

(4)   În cazul în care registrul central de tranzacții nu a avut activitate pe parcursul întregului an anterior (n – 1), cifra sa de afaceri aplicabilă este estimată în conformitate cu formula prevăzută la alineatul (3), prin extrapolarea, pentru registrul central de tranzacții în cauză, a valorii calculate pentru numărul de luni în care registrul central de tranzacții a avut activitate în anul (n – 1) la întregul an (n – 1).

Articolul 3

Ajustarea taxelor

Taxele percepute pentru activitățile ESMA legate de registrele centrale de tranzacții se stabilesc la un nivel prin care să se evite acumularea unor deficite sau a unor excedente semnificative.

În cazul apariției unor excedente sau a unor deficite semnificative recurente, Comisia revizuiește nivelul taxelor.

CAPITOLUL II

TAXE

Articolul 4

Tipuri de taxe

(1)   Registrelor centrale de tranzacții cu sediul în Uniune care depun o cerere de înregistrare în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365 li se aplică următoarele tipuri de taxe:

(a)

taxe de înregistrare și de extindere a înregistrării, în conformitate cu articolul 5;

(b)

taxe anuale de supraveghere, în conformitate cu articolul 6.

(2)   Registrelor centrale de tranzacții cu sediul în țări terțe care depun o cerere de recunoaștere în conformitate cu articolul 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/2365 li se aplică următoarele tipuri de taxe:

(a)

taxe de recunoaștere sau de extindere a înregistrării, în conformitate cu articolul 7 alineatele (1) și (2);

(b)

taxe anuale de supraveghere pentru registrele centrale de tranzacții recunoscute, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3).

Articolul 5

Taxa de înregistrare și taxa de extindere a înregistrării

(1)   Taxa de înregistrare care trebuie plătită de fiecare registru central de tranzacții solicitant trebuie să reflecte cheltuielile necesare pentru a evalua și a examina cu acuratețe cererea de înregistrare sau de extindere a înregistrării, ținând seama de serviciile care urmează să fie prestate de registrul central de tranzacții, inclusiv toate serviciile auxiliare.

(2)   Se consideră că un registru central de tranzacții oferă servicii auxiliare în oricare dintre următoarele situații:

(a)

dacă prestează direct servicii auxiliare;

(b)

dacă o entitate care aparține aceluiași grup ca registrul central de tranzacții prestează servicii auxiliare;

(c)

dacă serviciile auxiliare sunt prestate de o entitate cu care registrul central de tranzacții a încheiat un acord în contextul lanțului de tranzacționare sau post-tranzacționare sau al unei linii de activitate, vizând cooperarea în materie de prestare de servicii.

(3)   Dacă un registru central de tranzacții nu prestează servicii auxiliare, astfel cum sunt menționate la alineatul (2), se consideră că registrul de tranzacții în cauză are o cifră de afaceri totală preconizată scăzută, iar acesta va plăti o taxă de înregistrare de 65 000 EUR.

(4)   Dacă un registru central de tranzacții prestează servicii auxiliare, astfel cum sunt menționate la alineatul (2), se consideră că registrul de tranzacții în cauză are o cifră de afaceri totală preconizată ridicată, iar acesta va plăti o taxă de înregistrare de 100 000 EUR.

(5)   În cazul în care un registru central de tranzacții solicită înregistrarea și a fost deja înregistrat în temeiul titlului VI capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, registrul central de tranzacții în cauză plătește o taxă de extindere a înregistrării în valoare de:

(a)

50 000 EUR în cazul registrelor centrale de tranzacții care prestează servicii auxiliare, astfel cum sunt menționate la alineatul (2);

(b)

32 500 EUR în cazul registrelor centrale de tranzacții cu o cifră de afaceri preconizată scăzută care nu prestează servicii auxiliare, astfel cum sunt menționate la alineatul (2).

(6)   Dacă un registru central de tranzacții care nu este deja înregistrat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 prezintă simultan cereri de înregistrare în temeiul atât al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cât și al Regulamentului (UE) 2015/2365, registrul central de tranzacții în cauză trebuie să plătească taxa integrală de înregistrare datorată în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 și taxa de extindere a înregistrării în temeiul alineatului (5).

(7)   În cazul unei modificări importante a condițiilor de înregistrare, astfel cum este menționată la articolul 5 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/2365, care face ca registrul central de tranzacții să datoreze, în temeiul alineatelor (3), (4) și (5), o taxă de înregistrare mai mare decât taxa de înregistrare plătită inițial, se percepe de la registrul central de tranzacții diferența dintre taxa de înregistrare plătită inițial și taxa de înregistrare mai ridicată aplicabilă în urma modificării importante în cauză.

Articolul 6

Taxe anuale de supraveghere pentru registrele centrale de tranzacții înregistrate și registrele centrale de tranzacții care și-au extins înregistrarea

(1)   Un registru central de tranzacții înregistrat plătește o taxă anuală de supraveghere.

(2)   Taxa anuală de supraveghere totală și taxa anuală de supraveghere pentru un anumit registru central de tranzacții pentru un anumit an (n) se calculează după cum urmează:

(a)

taxa anuală de supraveghere totală pentru un anumit an (n) este valoarea estimată a cheltuielilor legate de supravegherea activităților registrelor centrale de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365, astfel cum este înscrisă în bugetul ESMA pentru exercițiul respectiv;

(b)

taxa anuală de supraveghere a unui anumit registru central de tranzacții pentru un anumit an (n) este taxa anuală de supraveghere totală stabilită în conformitate cu litera (a) împărțită între toate registrele centrale de tranzacții înregistrate în anul n – 1, proporțional cu cifra lor de afaceri aplicabilă, calculată în conformitate cu articolul 2 alineatul (3).

(3)   Taxa anuală de supraveghere plătită de un registru central de tranzacții care solicită înregistrarea sau extinderea înregistrării în temeiul articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/2365 nu este, în niciun caz, mai mică de 30 000 EUR.

Articolul 7

Taxele pentru registrele centrale de tranzacții din țări terțe

(1)   Un registru central de tranzacții care solicită recunoașterea în temeiul articolului 19 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/2365 plătește o taxă de recunoaștere calculată ca sumă a următoarelor elemente:

(a)

20 000 EUR;

(b)

rezultatul împărțirii cuantumului de 35 000 EUR la numărul total de registre centrale de tranzacții din aceeași țară terță care fie sunt recunoscute de ESMA, fie au solicitat recunoașterea, dar nu au fost încă recunoscute.

(2)   Un registru central de tranzacții care solicită extinderea înregistrării în temeiul articolului 19 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (UE) 2015/2365 plătește o taxă de recunoaștere calculată ca sumă a următoarelor elemente: cuantumul de 10 000 EUR și cuantumul calculat în conformitate cu alineatul (1) litera (b).

(3)   Un registru central de tranzacții recunoscut în conformitate cu articolul 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/2365 plătește o taxă anuală de supraveghere de 5 000 EUR.

CAPITOLUL III

CONDIȚIILE DE PLATĂ ȘI DE RAMBURSARE

Articolul 8

Modalități generale de plată

(1)   Toate taxele se plătesc în euro. Acestea se plătesc conform dispozițiilor de la articolele 9, 10 și 11.

(2)   Orice întârziere atrage după sine penalități zilnice în valoare de 0,1 % din suma datorată.

Articolul 9

Plata taxelor de înregistrare

(1)   Taxa de înregistrare prevăzută la articolul 5 se plătește integral la momentul în care registrul central de tranzacții depune cererea de înregistrare în temeiul articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/2365.

(2)   Taxele de înregistrare nu se rambursează dacă un registru central de tranzacții își retrage cererea de înregistrare înainte de adoptarea de către ESMA a deciziei motivate de acceptare sau de respingere a înregistrării ori dacă cererea de înregistrare este respinsă.

Articolul 10

Plata taxelor anuale de supraveghere

(1)   Taxa anuală de supraveghere pentru un anumit an menționată la articolul 6 se plătește în două tranșe.

Prima tranșă trebuie achitată până la data de 28 februarie a anului respectiv și se ridică la cinci șesimi din valoarea estimată a taxei anuale de supraveghere. Dacă cifra de afaceri aplicabilă calculată în temeiul articolului 2 nu este încă disponibilă la momentul respectiv, calculul cifrei de afaceri se bazează pe ultima cifră de afaceri aplicabilă disponibilă în temeiul articolului 2.

A doua tranșă trebuie achitată până la 31 octombrie. Valoarea celei de a doua tranșe este egală cu taxa anuală de supraveghere, calculată în conformitate cu articolul 6, din care se scade valoarea primei tranșe.

(2)   ESMA trimite facturile pentru tranșele menționate registrelor centrale de tranzacții cu cel puțin 30 de zile înainte de termenele de plată respective.

Articolul 11

Plata taxelor pentru registrele centrale de tranzacții din țări terțe

(1)   Taxele de recunoaștere prevăzute la articolul 7 alineatele (1) și (2) se plătesc integral la momentul în care registrul central de tranzacții depune cererea de recunoaștere în temeiul articolului 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/2365. Sumele respective nu se rambursează.

(2)   De fiecare dată când se primește, în temeiul articolului 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/2365, o nouă cerere de recunoaștere din partea unui registru central de tranzacții dintr-o țară terță, ESMA recalculează suma prevăzută la articolul 7 alineatul (1) litera (b).

ESMA rambursează diferența dintre suma percepută în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) și suma rezultată din recalculare, împărțind-o în mod egal între registrele centrale de tranzacții deja recunoscute din țara terță respectivă. Diferența în cauză se rambursează fie prin plată directă, fie prin reducerea taxelor percepute în anul următor.

(3)   Taxa anuală de supraveghere datorată de un registru central de tranzacții recunoscut trebuie achitată până la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an. ESMA trimite o factură registrului central de tranzacții recunoscut cu cel puțin 30 de zile înainte de data respectivă.

Articolul 12

Rambursarea costurilor suportate de autoritățile competente

(1)   Numai ESMA percepe de la registrele centrale de tranzacții taxe legate de înregistrarea, extinderea înregistrării, supravegherea și recunoașterea acestora în temeiul prezentului regulament.

(2)   ESMA rambursează autorităților naționale competente costurile efective suportate de acestea în urma desfășurării de activități în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 și ca urmare a oricărei delegări de sarcini în temeiul articolului 74 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 și în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Articolul 13

Calcularea taxelor intermediare de supraveghere

(1)   În cazul în care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/2365, obligația de raportare menționată la articolul 4 alineatul (1) din respectivul regulament începe în anul care urmează înregistrării unui registru central de tranzacții în temeiul articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/2365, registrul central de tranzacții plătește, în anul înregistrării sale, o taxă intermediară de supraveghere calculată în conformitate cu partea 1 din anexă.

(2)   În cazul în care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/2365, obligația de raportare menționată la articolul 4 alineatul (1) din respectivul regulament începe în primele șase luni ale anului înregistrării unui registru central de tranzacții în temeiul articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/2365, registrul central de tranzacții plătește, în anul înregistrării sale, o taxă intermediară de supraveghere calculată în conformitate cu partea 2 din anexă.

(3)   În cazul în care, în conformitate cu articolul 33 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/2365, obligația de raportare menționată la articolul 4 alineatul (1) din respectivul regulament începe în ultimele șase luni ale anului înregistrării unui registru central de tranzacții în temeiul articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/2365, registrul central de tranzacții plătește, în anul înregistrării sale, o taxă intermediară de supraveghere calculată în conformitate cu partea 3 din anexă.

Articolul 14

Plata taxelor de înregistrare și a taxelor pentru registrele centrale de tranzacții din țări terțe în 2019

(1)   Registrele centrale de tranzacții care solicită înregistrarea în 2019, în temeiul articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/2365, plătesc integral taxa de înregistrare prevăzută la articolul 6, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau la data transmiterii cererii de înregistrare, oricare dintre aceste date este ulterioară.

(2)   Registrele centrale de tranzacții din țări terțe care solicită recunoașterea în 2019, în temeiul articolului 19 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2015/2365, plătesc integral taxa de recunoaștere prevăzută la articolul 7 alineatul (1) sau alineatul (2), după caz, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau la data transmiterii cererii, oricare dintre aceste date este ulterioară.

(3)   Registrele centrale de tranzacții din țări terțe recunoscute în 2019 în temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/2365 plătesc integral taxa anuală de supraveghere pentru 2019 în conformitate cu articolul 7 alineatul (3), în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau în termen de 30 de zile de la data la care ESMA a informat registrul central de tranzacții cu privire la decizia de recunoaștere menționată la articolul 19 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2015/2365, oricare dintre aceste date este ulterioară.

Articolul 15

Taxa anuală de supraveghere pentru 2020 aplicabilă registrelor centrale de tranzacții care au fost înregistrate în 2019 sau care au obținut extinderea înregistrării în 2019

(1)   Taxa anuală de supraveghere a unui registru central de tranzacții pentru 2020 este taxa anuală totală de supraveghere calculată conform articolului 6 alineatul (2) litera (a) împărțită între toate registrele centrale de tranzacții înregistrate în 2019, proporțional cu cifra de afaceri aplicabilă calculată conform alineatului (2).

(2)   Pentru a calcula taxa anuală de supraveghere pentru 2020 în conformitate cu articolul 6 pentru registrele centrale de tranzacții înregistrate în 2019 în temeiul articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2015/2365, cifra de afaceri aplicabilă a unui registru central de tranzacții este egală cu suma dintre:

veniturile generate de funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020 și

veniturile aplicabile provenite din serviciile auxiliare ale registrului central de tranzacții în conformitate cu articolul 2 alineatele (1) și (2), în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020,

împărțită la suma dintre:

veniturile totale generate de funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020 ale tuturor registrelor centrale de tranzacții înregistrate și

veniturile aplicabile provenite din serviciile auxiliare în conformitate cu articolul 2 alineatele (1) și (2) în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2020 ale tuturor registrelor centrale de tranzacții înregistrate.

(3)   Taxa anuală de supraveghere pentru 2020 pentru registrele centrale de tranzacții înregistrate în 2019 se plătește în două tranșe.

Prima tranșă trebuie achitată până la 28 februarie 2020 și se ridică la valoarea taxei de înregistrare plătite de registrul central de tranzacții în 2019 în temeiul articolului 5.

A doua tranșă trebuie achitată până la 31 octombrie 2020. Valoarea celei de a doua tranșe este egală cu taxa anuală de supraveghere calculată în conformitate cu alineatul (1) din care se scade valoarea primei tranșe.

Dacă suma plătită de un registru central de tranzacții în prima tranșă este mai mare decât taxa anuală de supraveghere calculată în conformitate cu alineatul (1), ESMA rambursează registrului central de tranzacții diferența dintre suma plătită în prima tranșă și taxa anuală de supraveghere calculată în conformitate cu alineatul (1).

(4)   ESMA transmite facturile pentru tranșele taxei anuale de supraveghere pentru 2020 registrelor centrale de tranzacții înregistrate în 2019 cu cel puțin 30 de zile înainte de data plății.

(5)   Atunci când devin disponibile conturile auditate pentru 2020, registrele centrale de tranzacții înregistrate în 2019 raportează către ESMA orice modificare a cifrei de afaceri aplicabile calculate în conformitate cu alineatul (2), care rezultă din diferența dintre datele finale pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2020 și 30 iunie 2020 și datele provizorii utilizate pentru calculul realizat în temeiul alineatului (2).

De la registrele centrale de tranzacții se percepe diferența dintre taxa anuală de supraveghere pentru 2020 plătită efectiv în temeiul alineatului (1) și taxa anuală de supraveghere pentru 2020 care trebuie plătită drept urmare a eventualelor modificări ale cifrei de afaceri aplicabile menționate în primul paragraf.

ESMA trimite factura pentru orice plată suplimentară menționată în paragraful precedent registrelor centrale de tranzacții cu cel puțin 30 de zile înainte de termenul de plată respectiv.

Articolul 16

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337, 23.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012, p. 1).


ANEXĂ

TAXE INTERMEDIARE PENTRU PRIMUL AN

Partea 1

Taxa intermediară de supraveghere pentru anul în care este înregistrat un registru central de tranzacții, în cazul în care obligația de raportare începe în anul următor

1.

Taxa intermediară de supraveghere pe care trebuie să o plătească registrul central de tranzacții este cea mai mică dintre următoarele valori:

(a)

taxa de înregistrare datorată de registrul central de tranzacții în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament;

(b)

taxa de înregistrare datorată de registrul central de tranzacții în conformitate cu articolul 5 din prezentul regulament înmulțită cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare cuprinse între data înregistrării sale și sfârșitul anului și 150 de zile lucrătoare.

Calculul se efectuează după cum urmează:

Taxa intermediară de supraveghere a RCT = Min (taxa de înregistrare, taxa de înregistrare * coeficientul)

Formula

2.

Taxa intermediară de supraveghere este plătită integral în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau de 30 de zile de la notificarea prevăzută la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365, oricare dintre aceste date este ulterioară.

Partea 2

Taxa intermediară de supraveghere pentru anul în care este înregistrat un registru central de tranzacții, în cazul în care obligația de raportare începe în primele șase luni ale aceluiași an

1.

Taxa intermediară de supraveghere pe care trebuie să o plătească registrul central de tranzacții este taxa anuală totală de supraveghere stabilită în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament împărțită între toate registrele centrale de tranzacții înregistrate în anul respectiv, proporțional cu cifra lor de afaceri aplicabilă, calculată în conformitate cu punctul 2.

2.

În scopul calculării taxei intermediare de supraveghere, cifra de afaceri aplicabilă a unui registru central de tranzacții este egală cu suma dintre:

veniturile generate de funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la SFT în perioada 1 ianuarie-30 iunie din anul în care a fost înregistrat registrul central de tranzacții și

veniturile aplicabile provenite din serviciile auxiliare ale registrului central de tranzacții în conformitate cu articolul 2 alineatele (1) și (2) din prezentul regulament, după caz, din perioada 1 ianuarie-30 iunie din anul în care a fost înregistrat registrul central de tranzacții

împărțită la suma dintre veniturile totale generate de funcțiile de bază de colectare și păstrare la nivel central a evidențelor referitoare la SFT ale tuturor registrelor centrale de tranzacții înregistrate și veniturile aplicabile provenite din servicii auxiliare ale tuturor registrelor centrale de tranzacții înregistrate, în conformitate cu articolul 2 alineatele (1) și (2), după caz, din prezentul regulament din perioada 1 ianuarie-30 iunie a anului respectiv.

3.

Taxa intermediară de supraveghere se plătește în două tranșe.

Prima tranșă trebuie achitată în termen de 30 de zile de la notificarea menționată la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365 și este egală cu taxa de înregistrare a registrului central de tranzacții în temeiul articolului 5 din prezentul regulament.

A doua tranșă trebuie achitată până la 31 octombrie. Valoarea celei de a doua tranșe este egală cu taxa intermediară de supraveghere calculată în conformitate cu punctul 1 din care se scade valoarea primei tranșe.

Dacă suma plătită de un registru central de tranzacții în prima tranșă este mai mare decât taxa intermediară de supraveghere calculată în conformitate cu punctul 1, ESMA rambursează registrului central de tranzacții respectiv diferența dintre suma plătită în prima tranșă și taxa intermediară de supraveghere calculată în conformitate cu punctul 1.

4.

Atunci când devin disponibile conturile auditate pentru anul înregistrării, registrele centrale de tranzacții raportează către ESMA orice modificare a cifrei de afaceri aplicabile calculate în conformitate cu punctul 1, care rezultă din diferența dintre datele finale pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie și datele provizorii utilizate pentru calculul prevăzut la punctul 1.

De la registrele centrale de tranzacții se percepe diferența dintre taxa anuală de supraveghere pentru anul înregistrării plătită efectiv în temeiul punctului 3 și taxa anuală de supraveghere pentru anul înregistrării care trebuie plătită drept urmare a eventualelor modificări ale cifrei de afaceri aplicabile menționate în primul paragraf.

5.

Fără a aduce atingere punctelor 1 și 4, taxa intermediară de supraveghere nu este inferioară sumei de 15 000 EUR.

Partea 3

Taxa intermediară de supraveghere pentru anul în care este înregistrat un registru central de tranzacții, în cazul în care obligația de raportare începe în ultimele șase luni ale aceluiași an

1.

Taxa intermediară de supraveghere pe care trebuie să o plătească registrul central de tranzacții este taxa totală de supraveghere stabilită în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (a) din prezentul regulament împărțită între toate registrele centrale de tranzacții, proporțional cu ponderea pe care o reprezintă taxa de înregistrare plătită de registrul central de tranzacții către ESMA în totalul tuturor taxelor de înregistrare plătite de registrele centrale de tranzacții către ESMA în anul respectiv.

2.

Taxa stabilită în temeiul punctului 1 trebuie achitată în termen de 30 de zile de la notificarea menționată la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365.