22.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 81/45


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/359 AL COMISIEI

din 13 decembrie 2018

de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții și de extindere a acestei înregistrări

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 5 alineatul (7),

întrucât:

(1)

Ar trebui prevăzute norme de precizare a informațiilor care trebuie furnizate Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (ESMA) ca parte a cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții sau de extindere a acestei înregistrări.

(2)

Instituirea unui cadru cuprinzător și solid pentru înregistrarea registrelor centrale de tranzacții și extinderea înregistrării acestora este esențială pentru atingerea obiectivelor Regulamentului (UE) 2015/2365 și pentru exercitarea eficientă a funcțiilor registrelor.

(3)

Normele și standardele de înregistrare a registrelor centrale de tranzacții și de extindere a înregistrării acestora în scopul Regulamentului (UE) 2015/2365 ar trebui să se bazeze pe infrastructurile, procesele operaționale și formatele preexistente care au fost introduse pentru raportarea contractelor derivate către registrele centrale de tranzacții, în scopul de a reduce la minimum costurile operaționale suplimentare ale participanților la piață.

(4)

Experiența dobândită în aplicarea dispozițiilor Regulamentului delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei (2) a dovedit că dispozițiile care reglementează înregistrarea registrelor centrale de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 constituie o bază solidă pentru definirea cadrului privind înregistrarea registrelor centrale de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365. Pentru a consolida în continuare acest cadru, prezentul regulament ar trebui să țină seama de natura dinamică a sectorului.

(5)

Orice cerere de înregistrare ca registru central de tranzacții ar trebui să conțină informații privind structura controalelor interne și independența organelor de conducere ale acestuia, pentru a permite ESMA să evalueze dacă structura de guvernanță corporativă asigură independența registrului central de tranzacții și dacă structura respectivă și procedurile de raportare sunt suficiente pentru a asigura respectarea cerințelor prevăzute în cazul registrelor centrale de tranzacții de Regulamentul (UE) 2015/2365. În cererea de înregistrare ar trebui incluse informații detaliate privind mecanismele și structurile relevante de control intern, funcția de audit intern, precum și planul activității de audit, astfel încât ESMA să poată să evalueze modul în care acești factori contribuie la funcționarea eficientă a registrului central de tranzacții.

(6)

Deși registrele centrale de tranzacții care funcționează prin intermediul unor sucursale nu sunt considerate persoane juridice distincte, ar trebui furnizate informații separate referitoare la sucursale, astfel încât ESMA să poată să identifice în mod clar poziția acestora în cadrul structurii organizatorice a registrului central de tranzacții, să evalueze adecvarea din punct de vedere profesional și moral a personalului de conducere de nivel superior al sucursalelor și să evalueze dacă mecanismele de control, conformitatea și alte funcții existente sunt suficient de solide pentru identificarea, evaluarea și gestionarea într-o manieră eficace a riscurilor sucursalei.

(7)

Pentru a permite ESMA să evalueze buna reputație, experiența și abilitățile membrilor consiliului de administrație și ai personalului de conducere de nivel superior ai potențialului registru central de tranzacții, solicitantul ar trebui să prezinte informații relevante cu privire la aceste persoane, de exemplu curriculum vitae, detalii privind eventualele condamnări penale, declarații pe propria răspundere privind buna reputație și declarații privind eventualele conflicte de interese.

(8)

Cererea de înregistrare ar trebui să cuprindă informații din care să reiasă că solicitantul dispune de resursele financiare necesare pentru îndeplinirea funcțiilor sale de registru central de tranzacții în mod permanent, precum și de mecanisme eficace de asigurare a continuității activității.

(9)

Articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 prevede obligația registrelor centrale de tranzacții de a verifica caracterul complet și acuratețea datelor raportate în temeiul articolului 4. Pentru a fi înregistrate sau pentru a beneficia de extinderea înregistrării în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365, registrele centrale de tranzacții ar trebui să demonstreze că au instituit sisteme și proceduri care asigură capacitatea lor de a verifica caracterul complet și acuratețea informațiilor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT).

(10)

Utilizarea de către registrul central de tranzacții de resurse comune pentru serviciile de raportare a SFT, pe de o parte, și serviciile auxiliare sau serviciile de raportare a contractelor derivate, pe de altă parte, poate duce la propagarea riscurilor operaționale între servicii. În timp ce validarea, reconcilierea, procesarea și ținerea evidenței datelor pot necesita o separare operațională eficace pentru evitarea unei astfel de propagări a riscurilor, practicile precum interfața directă (front-end) comună a sistemelor, un punct de acces comun la date pentru autorități sau utilizarea acelorași membri ai personalului pentru serviciile de vânzare, de conformitate sau de asistență a clienților pot fi mai puțin expuse propagării și, prin urmare, nu necesită neapărat o separare operațională. Registrele centrale de tranzacții ar trebui, prin urmare, să stabilească un nivel adecvat de separare operațională între resursele, sistemele sau procedurile utilizate în cadrul diferitelor linii de activitate, inclusiv în cazul în care aceste linii de activitate presupun prestarea de servicii care intră sub incidența altor prevederi legislative ale Uniunii sau ale țărilor terțe, și să se asigure că pun la dispoziția ESMA, prin intermediul cererii de înregistrare sau de extindere a înregistrării, informații detaliate și clare privind serviciile auxiliare sau celelalte linii de activitate pe care le oferă registrul central de tranzacții pe lângă activitatea sa principală de furnizare de servicii de registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365.

(11)

Soliditatea, reziliența și protecția sistemelor informatice ale registrelor centrale de tranzacții sunt esențiale pentru asigurarea conformității cu obiectivele Regulamentului (UE) 2015/2365. În consecință, registrele centrale de tranzacții ar trebui să furnizeze informații complete și detaliate privind aceste sisteme, astfel încât ESMA să poată să evalueze soliditatea și reziliența sistemelor lor informatice. În cazul în care exercitarea funcțiilor de registru central de tranzacții este externalizată unor terți, fie la nivelul grupului, fie în afara grupului, registrul central de tranzacții ar trebui să furnizeze informații detaliate privind acordurile de externalizare relevante pentru a permite evaluarea conformității cu condițiile de înregistrare, inclusiv informații referitoare la acordurile privind nivelul serviciilor, indicatorii și modul în care sunt monitorizați efectiv acești indicatori. În fine, registrele centrale de tranzacții ar trebui să pună la dispoziție informații privind mecanismele și controalele pe care le instituie pentru a gestiona în mod eficace potențialele riscuri cibernetice și pentru a proteja datele pe care le păstrează împotriva atacurilor cibernetice.

(12)

Diferite tipuri de utilizatori pot raporta, accesa sau modifica datele pe care le păstrează registrul central de tranzacții. Caracteristicile, drepturile și obligațiile diferitelor tipuri de utilizatori ar trebui să fie definite în mod clar de registrul central de tranzacții și ar trebui să fie furnizate în cadrul cererii de înregistrare. De asemenea, informațiile furnizate de registrele centrale de tranzacții ar trebui să identifice în mod clar diferitele categorii de acces disponibile. Pentru a asigura confidențialitatea datelor și disponibilitatea acestora pentru terți, registrul central de tranzacții ar trebui să furnizeze informații cu privire la modul în care se asigură că se pun la dispoziția terților numai datele cu privire la care contrapărțile relevante și-au dat consimțământul explicit, revocabil și discreționar. În fine, în cererea pe care o depune, registrul central de tranzacții ar trebui să furnizeze informații cu privire la canalele și mecanismele utilizate pentru a face publice informațiile referitoare la normele de acces, astfel încât utilizatorii serviciilor sale să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

(13)

Comisioanele aferente serviciilor prestate de registrele centrale de tranzacții sunt informații esențiale pentru a le permite participanților la piață să facă alegeri în cunoștință de cauză și, prin urmare, ar trebui incluse în cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții.

(14)

Având în vedere faptul că participanții la piață și autoritățile se bazează pe datele păstrate de registrele centrale de tranzacții, în cererea de înregistrare a unui registru central de tranzacții ar trebui descrise în mod clar mecanismele operaționale și de ținere a evidențelor, care trebuie să fie stricte și eficace. Pentru a demonstra cum se asigură confidențialitatea și protecția datelor păstrate de registrul central de tranzacții, precum și pentru permite trasabilitatea datelor, în cererea de înregistrare trebuie inclusă o referință specifică privind instituirea unui jurnal de raportare.

(15)

Pentru a atinge obiectivele Regulamentului (UE) 2015/2365 privind transparența SFT, registrele centrale de tranzacții ar trebui să demonstreze că aplică procedura privind termenele și condițiile de acces în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/357 al Comisiei (3), că integritatea datelor furnizate autorităților este asigurată și că sunt în măsură să ofere acces la date în conformitate cu cerințele relevante incluse în Regulamentul delegat (UE) 2019/358 al Comisiei (4).

(16)

Plata efectivă a taxelor de înregistrare de către registrele centrale de tranzacții în momentul depunerii cererii este esențială pentru a acoperi cheltuielile ESMA necesare înregistrării unui registru central de tranzacții sau extinderii înregistrării acestuia.

(17)

Ar trebui definită o procedură simplificată de depunere a cererii de extindere a înregistrării, astfel încât registrele centrale de tranzacții deja înregistrate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 să poată obține extinderea înregistrării în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365. Pentru a evita duplicarea cerințelor, informațiile care trebuie furnizate de registrul central de tranzacții ca parte a demersului de extindere a înregistrării ar trebui să includă informații detaliate cu privire la adaptările necesare pentru a asigura conformitatea registrului central de tranzacții cu cerințele prevăzute în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365.

(18)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate de către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe Comisiei Europene, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 10 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (5).

(19)

ESMA a organizat consultări publice deschise cu privire la aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare, a analizat eventualele costuri și beneficii aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul valorilor mobiliare și piețelor instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Identificarea, statutul juridic și tipurile de operațiuni de finanțare prin instrumente financiare

(1)   În sensul articolului 5 alineatul (5) litera (a) din Regulamentul (UE) 2015/2365, cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

denumirea și adresa oficială din Uniune ale solicitantului;

(b)

un extras din registrul comerțului sau din registrul instanței pertinent sau o altă formă de atestare a locului constituirii și a obiectului de activitate al solicitantului, valabil la data depunerii cererii;

(c)

informații privind tipurile de operațiuni de finanțare prin instrumente financiare pentru care solicitantul dorește să fie înregistrat;

(d)

informații din care să reiasă dacă solicitantul este autorizat sau înregistrat de către o autoritate competentă din statul membru în care este stabilit și, în caz afirmativ, denumirea autorității și numărul de referință al autorizației sau al înregistrării;

(e)

statutul și, dacă este cazul, alte documente statutare în care se menționează că solicitantul urmează să presteze servicii de registru central de tranzacții;

(f)

procesul-verbal al ședinței în cadrul căreia consiliul de administrație al solicitantului a aprobat cererea;

(g)

numele și datele de contact ale persoanei (persoanelor) responsabile cu conformitatea sau ale oricărui alt membru al personalului implicat în evaluarea conformității pentru solicitant;

(h)

programul operațiunilor, inclusiv indicarea amplasării principalelor activități comerciale;

(i)

identificarea oricăror filiale și, dacă este cazul, a structurii grupului;

(j)

orice serviciu pe care solicitantul îl prestează sau pe care intenționează să îl presteze în afară de funcția de registru central de tranzacții;

(k)

informații privind orice procedură pendinte de natură judiciară, administrativă, de arbitraj sau de alt tip de soluționare a unui litigiu, indiferent de tipul acesteia, la care solicitantul este parte, în special în chestiuni legate de impozite și insolvență și care poate antrena costuri semnificative cu caracter financiar sau legate de reputație sau orice procedură încheiată care încă mai poate avea un impact semnificativ asupra cheltuielilor registrului central de tranzacții.

(2)   De asemenea, solicitanții trebuie să prezinte ESMA, la cererea acesteia, informații suplimentare în cursul examinării cererii de înregistrare, în cazul în care astfel de informații sunt necesare pentru a evalua capacitatea solicitanților de a respecta cerințele prevăzute în capitolul III din Regulamentul (UE) 2015/2365 și pentru ca ESMA să interpreteze și să analizeze în mod corespunzător documentația care a fost deja depusă sau care urmează să fie depusă.

(3)   În cazul în care un solicitant consideră că o cerință din prezentul regulament nu i se aplică, acesta precizează în mod clar cerința în cauză în cererea sa și prezintă, de asemenea, motivele pentru care cerința în cauză nu i se aplică.

Articolul 2

Politici și proceduri

În cazul în care, ca parte a unei cereri, sunt furnizate informații cu privire la politici și proceduri, solicitantul trebuie să se asigure că cererea conține următoarele elemente:

(a)

menționarea faptului că politicile au fost aprobate de consiliul de administrație, că procedurile au fost aprobate de personalul de conducere de nivel superior și că responsabilitatea punerii în aplicare și a menținerii politicilor și procedurilor revine personalului de conducere de nivel superior;

(b)

descrierea modului în care este organizată comunicarea politicilor și a procedurilor în cadrul organizației solicitantului, a modului în care este asigurată conformitatea cu politicile și monitorizarea conformității în activitatea curentă, precum și identificarea persoanei sau a persoanelor care răspund de conformitate în acest sens;

(c)

evidențele din care reiese că personalul angajat și specializat are cunoștință de aceste politici și proceduri;

(d)

descrierea măsurilor de adoptat în cazul unei încălcări a politicilor și a procedurilor;

(e)

indicarea procedurii pentru raportarea către ESMA a oricărei încălcări semnificative a unei politici sau a unei proceduri care ar putea avea ca rezultat nerespectarea condițiilor în care a fost acordată înregistrarea inițială.

Articolul 3

Structura de proprietate a registrului central de tranzacții

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină:

(a)

o listă cu numele fiecărei persoane sau entități care deține direct sau indirect 5 % sau mai mult din capitalul sau din drepturile de vot ale solicitantului sau ale cărei participații îi permit acesteia să exercite o influență semnificativă asupra modului de administrare al solicitantului;

(b)

o listă a tuturor întreprinderilor în care o persoană vizată la litera (a) deține cel puțin 5 % din capital sau din drepturile de vot sau asupra cărora persoana respectivă exercită o influență semnificativă în privința modului de administrare.

(2)   În cazul în care solicitantul are o întreprindere-mamă, acesta:

(a)

trebuie să indice adresa oficială a întreprinderii-mamă;

(b)

trebuie să precizeze dacă întreprinderea-mamă este autorizată sau înregistrată și supusă supravegherii și, într-o astfel de situație, să menționeze orice număr de referință și denumirea autorității de supraveghere responsabile.

Articolul 4

Diagrama structurii de proprietate

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină o diagramă care ilustrează legăturile de proprietate dintre întreprinderea-mamă, filiale și orice altă entitate sau sucursală asociată.

(2)   Întreprinderile incluse în diagrama menționată la alineatul (1) trebuie identificate prin denumirea completă, forma juridică și adresa oficială.

Articolul 5

Organigrama

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină o organigramă în care se detaliază structura organizatorică a solicitantului, inclusiv cea a oricăror servicii auxiliare.

(2)   Organigrama trebuie să includă informații privind identitatea persoanei responsabile pentru fiecare rol semnificativ, inclusiv a personalului de conducere de nivel superior și a persoanelor care conduc activitatea eventualelor sucursale.

Articolul 6

Guvernanță corporativă

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informații referitoare la politicile interne de guvernanță corporativă ale solicitantului, precum și la procedurile și mandatul care reglementează activitatea personalului său de conducere de nivel superior, inclusiv a consiliului de administrație, a membrilor neexecutivi și a comitetelor, dacă acestea au fost înființate.

(2)   Informațiile respective trebuie să includă o descriere a procesului de selecție, de numire, de evaluare a performanțelor și de eliberare din funcție a personalului de conducere de nivel superior și a membrilor consiliului de administrație.

(3)   În cazul în care solicitantul aderă la un cod de guvernanță corporativă recunoscut, în cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să se precizeze codul respectiv și să se ofere o explicație pentru orice situație în care solicitantul se abate de la acest cod.

Articolul 7

Controlul intern

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informații detaliate legate de sistemul de control intern al solicitantului, în special de funcția de conformitate, evaluarea riscurilor, mecanismele de control intern și organizarea funcției sale de audit intern.

(2)   Informațiile detaliate menționate la alineatul (1) trebuie să includă:

(a)

politicile de control intern ale solicitantului și procedurile corespunzătoare prin care se asigură aplicarea coerentă și eficace a acestora;

(b)

politicile, procedurile și manualele privind monitorizarea și evaluarea adecvării și a eficacității sistemelor solicitantului;

(c)

politicile, procedurile și manualele privind controlul și protecția sistemelor de prelucrare a informațiilor ale solicitantului;

(d)

identitatea organelor interne care răspund de evaluarea constatărilor relevante ale controlului intern.

(3)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații referitoare la activitățile de audit intern ale solicitantului:

(a)

componența comitetului de audit intern, competențele și responsabilitățile acestuia;

(b)

carta, metodologiile, standardele și procedurile funcției de audit intern a solicitantului;

(c)

o explicație a modului în care se elaborează și se pun în aplicare carta, metodologia și procedurile de audit intern, ținând seama de natura și amploarea activităților solicitantului, de complexitatea acestora și de riscurile pe care le prezintă;

(d)

un plan de activitate pe trei ani de la data depunerii cererii, care abordează natura și amploarea activităților, complexitatea acestora și riscurile.

Articolul 8

Asigurarea conformității cu reglementările

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații referitoare la politicile și procedurile solicitantului de asigurare a conformității cu Regulamentul (UE) 2015/2365:

(a)

descrierea rolurilor persoanelor responsabile cu asigurarea conformității și ale oricăror altor membri ai personalului implicați în evaluarea conformității, inclusiv a modului în care va fi asigurată independența funcției de asigurare a conformității față de restul activităților;

(b)

politicile și procedurile interne menite să garanteze că solicitantul, precum și conducerea și angajații săi, respectă toate dispozițiile Regulamentului (UE) 2015/2365, inclusiv o descriere a rolului consiliului de administrație și a personalului de conducere de nivel superior;

(c)

dacă există, cel mai recent raport intern pregătit de persoanele responsabile cu asigurarea conformității sau de orice alți angajați ai solicitantului implicați în evaluarea conformității.

Articolul 9

Personalul de conducere de nivel superior și membrii consiliului de administrație

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații referitoare la fiecare membru al personalului de conducere de nivel superior și la fiecare membru al consiliului de administrație:

(a)

o copie a curriculum vitae;

(b)

informații detaliate privind cunoștințele și experiența în gestionarea, operațiunile și dezvoltarea sistemelor informatice;

(c)

detalii privind orice condamnări penale în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare a datelor sau în legătură cu acte de fraudă sau delapidare, în special sub forma unui certificat oficial, dacă acesta este disponibil în statul membru relevant;

(d)

o declarație pe propria răspundere privind buna reputație în legătură cu furnizarea unui serviciu financiar sau de gestionare a datelor, în care fiecare membru al personalului de conducere de nivel superior și al consiliului de administrație declară dacă:

(i)

a fost condamnat pentru vreo faptă de natură penală în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare a datelor sau în legătură cu acte de fraudă sau de delapidare;

(ii)

a făcut obiectul unei hotărâri în defavoarea sa într-o procedură de natură disciplinară inițiată de o autoritate de reglementare ori de organisme sau agenții guvernamentale sau face obiectul unei astfel de proceduri care nu a fost încă încheiată;

(iii)

a făcut obiectul unei constatări judiciare în defavoarea sa în proceduri civile în instanță în legătură cu furnizarea de servicii financiare sau de gestionare de date ori pentru gestionare improprie sau frauduloasă a unei afaceri;

(iv)

a făcut parte din consiliul de administrație sau din personalul de conducere de nivel superior al unei întreprinderi a cărei înregistrare sau autorizație a fost retrasă de un organism de reglementare;

(v)

i-a fost refuzat dreptul de a desfășura activități supuse unei obligații de înregistrare sau autorizare de către un organism de reglementare;

(vi)

a făcut parte din consiliul de administrație sau din personalul de conducere de nivel superior al unei întreprinderi care a intrat în insolvență sau în lichidare în timp ce persoana în cauză avea legături cu întreprinderea sau în termen de un an după ce a încetat legăturile cu întreprinderea respectivă;

(vii)

a făcut parte din consiliul de administrație sau din personalul de conducere de nivel superior al unei întreprinderi care a făcut obiectul unei hotărâri în defavoarea sa din partea unui organism de reglementare sau al unei sancțiuni impuse de acesta;

(viii)

a făcut, în alt mod, obiectul unor amenzi, suspendări, descalificări sau al oricărei alte sancțiuni în legătură cu fraude, delapidări sau cu prestarea de servicii financiare sau de gestionare de date, din partea unei administrații ori a unui organism de reglementare sau profesional;

(ix)

i s-a retras dreptul de a ocupa funcția de administrator, de a ocupa orice funcție de conducere, i s-a retras calitatea de angajat sau de ocupant al altui post din cadrul unei întreprinderi ca urmare a unor abateri profesionale sau deontologice;

(e)

o declarație privind orice situație potențială de conflict de interese în care s-ar putea găsi personalul de conducere de nivel superior și membrii consiliului de administrație în îndeplinirea sarcinilor lor și modul în care sunt gestionate acest conflicte.

Articolul 10

Politici și proceduri în materie de personal

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

o copie a politicii de remunerare a personalului de conducere de nivel superior, a membrilor consiliului de administrație și a personalului implicat în funcțiile de gestionare a riscurilor și de control ale solicitantului;

(b)

o descriere a măsurilor instituite de solicitant pentru a atenua riscul de dependență excesivă de anumiți angajați.

Articolul 11

Adecvare profesională și morală

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații referitoare la personalul solicitantului:

(a)

o listă generală cu personalul angajat în mod direct de registrul central de tranzacții, inclusiv rolurile acestuia și calificările aferente fiecărui rol;

(b)

descrierea specifică a personalului din domeniul informatic angajat în mod direct pentru prestarea serviciilor de registru central de tranzacții, alături de rolul și de calificările fiecărei persoane;

(c)

descrierea rolurilor și a calificărilor fiecărei persoane responsabile cu auditul intern, cu controlul intern, cu asigurarea conformității și cu evaluarea riscurilor;

(d)

identitatea membrilor personalului dedicați și a membrilor personalului care activează în cadrul unor acorduri de externalizare;

(e)

detalii privind formarea cu privire la politicile și procedurile solicitantului, precum și cu privire la activitatea de registru central de tranzacții, inclusiv orice examinare sau alt tip de evaluare formală căreia trebuie să i se supună personalul în ceea ce privește desfășurarea activităților de registru central de tranzacții.

Descrierea menționată la litera (b) trebuie să includă dovezi scrise cu privire la diploma universitară și experiența în domeniul informatic a cel puțin unui membru al personalului de conducere de nivel superior responsabil de aspectele informatice.

Articolul 12

Rapoarte financiare și planuri de afaceri

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații financiare și comerciale referitoare la solicitant:

(a)

un set complet de declarații financiare, pregătite conform standardelor internaționale adoptate în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului (6);

(b)

dacă situațiile financiare ale solicitantului fac obiectul unui audit legal în sensul definit la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (7), rapoartele financiare trebuie să includă raportul de audit privind situațiile financiare anuale și consolidate;

(c)

dacă solicitantul face obiectul unui audit, denumirea și numărul național de înregistrare al auditorului extern.

(2)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină un plan financiar de afaceri care să aibă în vedere diferite scenarii de afaceri pentru serviciile de registru central de tranzacții pe o perioadă de referință de cel puțin trei ani și trebuie să includă următoarele informații suplimentare:

(a)

nivelul preconizat al activității de raportare din perspectiva numărului de tranzacții;

(b)

costurile fixe și variabile relevante identificate în ceea ce privește furnizarea serviciilor de registru central de tranzacții în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365;

(c)

variațiile pozitive și negative de cel puțin 20 % față de scenariul activității de bază identificat.

(3)   Dacă informațiile financiare istorice menționate la alineatul (1) nu sunt disponibile, cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații despre solicitant:

(a)

o declarație proforma care să demonstreze disponibilitatea unor resurse adecvate și situația comercială preconizată în termen de șase luni de la acordarea înregistrării;

(b)

un raport financiar interimar, dacă situațiile financiare pentru perioada solicitată nu sunt încă disponibile;

(c)

o situație a poziției financiare, cum ar fi un bilanț contabil, un cont de profit și pierdere, modificări ale capitalurilor proprii și ale fluxurilor de numerar și note cuprinzând un rezumat al politicilor contabile și alte note explicative.

(4)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină situațiile financiare anuale auditate ale întreprinderii-mamă pentru cele trei exerciții financiare care precedă data depunerii cererii.

(5)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină, de asemenea, următoarele informații financiare referitoare la solicitant:

(a)

indicarea planurilor viitoare de deschidere de filiale și a amplasării acestora;

(b)

descrierea activităților comerciale pe care solicitantul intenționează să le desfășoare, precizând activitățile eventualelor filiale sau sucursale.

Articolul 13

Gestionarea conflictelor de interese

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații privind politicile și procedurile de gestionare a conflictelor de interese puse în aplicare de solicitant:

(a)

politicile și procedurile referitoare la identificarea, gestionarea și raportarea conflictelor de interese, precum și o descriere a procesului utilizat pentru a garanta că persoanele relevante sunt la curent cu aceste politici și proceduri;

(b)

orice alte măsuri și mecanisme de control instituite pentru asigurarea respectării cerințelor privind gestionarea conflictelor de interese menționate la litera (a).

Articolul 14

Confidențialitate

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină politicile, procedurile și mecanismele interne menite să împiedice utilizarea informațiilor păstrate în viitorul registru central de tranzacții:

(a)

în scopuri nelegitime;

(b)

pentru divulgarea de informații confidențiale;

(c)

a căror utilizare comercială nu este permisă.

(2)   Politicile, procedurile și mecanismele interne trebuie să includă procedurile interne referitoare la autorizarea personalului să utilizeze parole pentru a avea acces la date, precizând scopul, domeniul datelor la care se acordă acces și orice restricții privind utilizarea datelor, precum și informații detaliate privind mecanismele și controalele instituite pentru gestionarea eficace a eventualelor riscuri cibernetice și pentru protejarea împotriva atacurilor cibernetice a datelor păstrate.

(3)   Solicitanții trebuie să prezinte ESMA informații privind procesele pentru ținerea unui jurnal în care se identifică fiecare membru al personalului care consultă datele, momentul consultării, natura datelor consultate și scopul consultării.

Articolul 15

Inventarierea și atenuarea conflictelor de interese

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină un inventar actualizat la momentul depunerii cererii al conflictelor de interese semnificative existente în legătură cu orice servicii auxiliare sau cu alte servicii conexe prestate de solicitant, împreună cu o descriere a modului cum sunt gestionate acestea.

(2)   Dacă solicitantul face parte dintr-un grup, inventarul trebuie să includă orice conflicte de interese semnificative care decurg din alte întreprinderi din cadrul grupului și modul cum sunt gestionate aceste conflicte.

Articolul 16

Resurse informatice și externalizare

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații referitoare la resursele informatice:

(a)

o descriere detaliată a sistemului informatic, inclusiv cerințele operaționale relevante, specificațiile funcționale și tehnice, proiectarea arhitecturală și tehnică a sistemului, modelul de date și fluxurile de date, precum și procedurile și manualele operaționale și administrative;

(b)

infrastructurile destinate utilizatorilor elaborate de solicitant pentru prestarea de servicii către utilizatorii relevanți, inclusiv o copie a manualelor de utilizare și a procedurilor interne;

(c)

politicile solicitantului în materie de investiții în resurse informatice și de reînnoire a acestor resurse;

(d)

acordurile de externalizare încheiate de solicitant, inclusiv:

(i)

definiții detaliate ale serviciilor care urmează să fie furnizate, inclusiv sfera măsurabilă a respectivelor servicii, detalierea activităților, precum și condițiile în care aceste activități sunt prestate și calendarele aferente;

(ii)

acordurile privind nivelul serviciilor care precizează în mod clar rolurile și responsabilitățile, indicatorii și obiectivele pentru fiecare cerință esențială a registrului central de tranzacții care este externalizată, metodele utilizate pentru monitorizarea nivelului serviciului în cazul funcțiilor externalizate și măsurile sau acțiunile care trebuie întreprinse în cazul în care nu se îndeplinesc obiectivele privind nivelul serviciilor;

(iii)

o copie a contractelor care reglementează aceste acorduri.

Articolul 17

Servicii auxiliare

În cazul în care un solicitant, o întreprindere în cadrul grupului său ori o întreprindere cu care solicitantul a încheiat un acord privind serviciile de tranzacționare ori posttranzacționare oferă sau intenționează să ofere servicii auxiliare, cererea sa de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

o descriere a serviciilor auxiliare pe care le efectuează solicitantul sau întreprinderea în cadrul grupului său și o descriere a oricărui acord încheiat între registrul central de tranzacții și societățile care oferă servicii de tranzacționare, servicii posttranzacționare sau alte servicii conexe, precum și copii ale acestor acorduri;

(b)

procedurile și politicile care asigură gradul necesar de separare operațională în ceea ce privește resursele, sistemele și procedurile între serviciile de registru central de tranzacții oferite de solicitant în temeiul Regulamentului (UE) 2015/2365 și alte linii de activitate, inclusiv liniile de activitate care presupun prestarea de servicii în temeiul legislației Uniunii sau a țării terțe, indiferent dacă linia de activitate separată este administrată de registrul central de tranzacții, de o societate care aparține societății holding a acestuia sau de o altă societate cu care acesta a încheiat un acord în contextul lanțului sau al liniei de activitate de tranzacționare sau de posttranzacționare.

Articolul 18

Transparența normelor în materie de acces

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

politicile și procedurile în temeiul cărora diferitele tipuri de utilizatori raportează și au acces la datele din registrul central de tranzacții, inclusiv orice proces pe care trebuie să îl urmeze utilizatorii relevanți pentru a avea acces, a consulta sau a modifica informațiile păstrate de registrul central de tranzacții;

(b)

o copie a termenelor și condițiilor care stabilesc drepturile și obligațiile diferitelor tipuri de utilizatori în ceea ce privește informațiile păstrate de registrul central de tranzacții;

(c)

o descriere a diferitelor categorii de acces aflate la dispoziția utilizatorilor;

(d)

politicile și procedurile de acces în temeiul cărora alți prestatori de servicii pot avea acces nediscriminatoriu la informațiile păstrate de registrul central de tranzacții în cazul în care contrapărțile relevante și-au dat acordul scris, liber și revocabil;

(e)

o descriere a canalelor și a mecanismelor utilizate de către registrul central de tranzacții pentru a face publice informațiile privind accesul la registrul central de tranzacții în cauză.

(2)   Informațiile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) trebuie precizate pentru următoarele tipuri de utilizatori:

(a)

utilizatori interni;

(b)

contrapărți raportoare;

(c)

entități care depun rapoarte;

(d)

entități care răspund de raportare;

(e)

contrapărți neraportoare;

(f)

părți terțe neraportoare;

(g)

entitățile enumerate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365;

(h)

alte tipuri de utilizatori, după caz.

Articolul 19

Verificarea caracterului complet și a acurateței datelor

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

procedurile de autentificare a identității utilizatorilor care accesează registrul central de tranzacții în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2019/358;

(b)

procedurile de verificare a utilizării unui model XML care respectă metodologia ISO 20022 în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2019/358;

(c)

procedurile de verificare a autorizării și a autorizației informatice a entității care raportează în numele contrapărții raportoare în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2019/358;

(d)

procedurile de verificare a faptului că succesiunea logică a detaliilor SFT raportate este păstrată în permanență în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2019/358;

(e)

procedurile de verificare a caracterului complet și a acurateței detaliilor SFT raportate în conformitate cu articolul 1 din Regulamentul delegat (UE) 2019/358;

(f)

procedurile de reconciliere a datelor între registrele centrale de tranzacții în cazul în care contrapărțile transmit rapoarte unor registre centrale de tranzacții diferite în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul delegat (UE) 2019/358;

(g)

procedurile de furnizare de feedback contrapărților la SFT sau părților terțe care raportează în numele acestora cu privire la verificările efectuate în temeiul literelor (a)-(e) și cu privire la rezultatele procesului de reconciliere în temeiul literei (f) în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul delegat (UE) 2019/358.

Articolul 20

Transparența politicii de prețuri

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină o descriere a următoarelor aspecte ale solicitantului:

(a)

politica de prețuri, inclusiv discounturile și rabaturile aplicabile, precum și condițiile pentru a beneficia de aceste reduceri;

(b)

structura comisioanelor percepute pentru prestarea serviciilor de registru central de tranzacții și a serviciilor auxiliare, inclusiv costul estimat al serviciilor de registru central de tranzacții și al serviciilor auxiliare, împreună cu detalii privind metodele utilizate pentru contabilizarea separată a costurilor pe care le poate suporta solicitantul la prestarea de servicii de registru central de tranzacții și de servicii auxiliare;

(c)

metodele utilizate pentru a pune informațiile la dispoziția tuturor tipurilor de utilizatori, inclusiv o copie a structurii comisioanelor, în cazul în care serviciile de registru central de tranzacții și serviciile auxiliare sunt degrupate.

Articolul 21

Risc operațional

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină:

(a)

o descriere detaliată a resurselor disponibile și a procedurilor concepute pentru a identifica și atenua riscul operațional și orice alte riscuri semnificative la care este expus solicitantul, inclusiv o copie a politicilor, metodologiilor, procedurilor interne și manualelor relevante;

(b)

o descriere a activelor nete lichide finanțate prin capitaluri proprii pentru a acoperi potențialele pierderi comerciale generale, astfel încât să se asigure continuitatea în prestarea serviciilor, precum și o evaluare a măsurii în care resursele sale financiare sunt suficiente pentru acoperirea costurilor operaționale ale unei lichidări sau ale unei reorganizări a operațiunilor și a serviciilor critice pe o perioadă de cel puțin șase luni;

(c)

planul solicitantului de asigurare a continuității activității și politica solicitantului de actualizare a acestui plan, inclusiv următoarele elemente:

(i)

toate procesele comerciale, resursele, procedurile de escaladare și sistemele conexe care sunt critice pentru asigurarea serviciilor registrului central de tranzacții care solicită înregistrarea, inclusiv orice servicii externalizate relevante și strategia, politica și obiectivele registrului central de tranzacții vizând garantarea continuității acestor procese;

(ii)

acordurile încheiate cu alți furnizori de servicii de infrastructură a pieței financiare, inclusiv cu alte registre centrale de tranzacții;

(iii)

dispozițiile pentru asigurarea unui nivel minim al serviciilor funcțiilor critice, precum și cadrul temporal în care se preconizează finalizarea redresării integrale a proceselor respective;

(iv)

intervalul maxim acceptabil de redresare a proceselor și sistemelor comerciale, ținând cont de termenul de raportare către registrele centrale de tranzacții prevăzut la articolul 4 din Regulamentul (UE) 2015/2365 și de volumul datelor pe care registrul central de tranzacții trebuie să le prelucreze în respectiva perioadă zilnică;

(v)

procedurile de gestionare a consemnării incidentelor și a reexaminărilor;

(vi)

programul de testare și rezultatele oricăror teste efectuate;

(vii)

numărul sediilor tehnice și operaționale alternative disponibile, amplasarea acestora, resursele comparativ cu sediul principal și procedurile de asigurare a continuității activităților instituite pentru cazul în care este necesară utilizarea sediilor alternative;

(viii)

informații privind accesul la un sediu secundar de activitate care să permită personalului să asigure continuitatea serviciilor dacă biroul principal nu este accesibil;

(ix)

planurile, procedurile și mecanismele de gestionare a situațiilor de urgență și de asigurare a siguranței personalului;

(x)

planurile, procedurile și mecanismele de gestionare a situațiilor de criză, inclusiv coordonarea măsurilor generale de asigurare a continuității activității și de activare rapidă și eficace a acestora într-un interval de redresare dat;

(xi)

planurile, procedurile și mecanismele de redresare a sistemului, aplicației și componentelor infrastructurii solicitantului în intervalul de redresare prescris.

(d)

o descriere a dispozițiilor menite să asigure continuitatea activităților de registru central de tranzacții ale solicitantului în caz de perturbare și implicarea utilizatorilor registrului central de tranzacții și a altor terți în acestea.

(2)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină procedurile de asigurare a înlocuirii ordonate a registrului central de tranzacții inițial atunci când contrapartea raportoare solicită acest lucru, atunci când o parte terță care raportează în numele unor contrapărți neraportoare solicită acest lucru sau atunci când înlocuirea registrului este urmarea retragerii înregistrării. Cererea de înregistrare trebuie să includă procedurile pentru transferul datelor și redirecționarea fluxurilor de raportare către un alt registru central de tranzacții.

Articolul 22

Politica în materie de ținere a evidențelor

(1)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informații privind primirea și administrarea datelor, inclusiv orice politici și proceduri instituite de solicitant pentru a garanta:

(a)

înregistrarea la timp și cu exactitate a informațiilor raportate;

(b)

evidența tuturor informațiilor raportate referitoare la încheierea, modificarea sau sistarea unei SFT în jurnalul de raportare;

(c)

păstrarea datelor atât într-un mediu online, cât și într-unul offline;

(d)

faptul că datele sunt copiate în mod adecvat în scopul asigurării continuității activității.

(2)   Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informații privind sistemele, politicile și procedurile de ținere a evidențelor utilizate pentru a garanta că datele raportate sunt modificate în mod adecvat și că pozițiile sunt calculate corect în conformitate cu cerințele legislative și de reglementare relevante.

Articolul 23

Mecanismele de asigurare a disponibilității datelor

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină o descriere a resurselor, metodelor și canalelor pe care le utilizează solicitantul pentru a acorda accesul la informații în conformitate cu articolul 12 alineatele (1), (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2015/2365 și trebuie să conțină următoarele informații:

(a)

o procedură de calculare a pozițiilor agregate în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul delegat (UE) 2019/358 și descrierea resurselor, a metodelor și a canalelor pe care le va utiliza registrul central de tranzacții pentru a facilita accesul publicului la datele pe care le conține, în conformitate cu articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2365, precum și o descriere a frecvenței actualizărilor, împreună cu o copie a manualelor și politicilor interne specifice;

(b)

descrierea resurselor, a metodelor și a structurilor pe care le utilizează registrul central de tranzacții pentru a facilita accesul autorităților relevante la informațiile sale, în conformitate cu articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365, frecvența actualizărilor, precum și controalele și verificările pe care registrul central de tranzacții le instituie pentru procesul de filtrare a accesului, împreună cu o copie a manualelor și procedurilor interne specifice;

(c)

o procedură și o descriere a resurselor, a metodelor și a canalelor pe care le utilizează registrul central de tranzacții pentru a facilita colectarea datelor de la contrapărți în timp util, în mod structurat și cuprinzător și accesul contrapărților la SFT la informațiile sale în conformitate cu articolul 4 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2015/2365 și cu articolul 80 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, împreună cu o copie a manualelor și politicilor interne specifice.

Articolul 24

Accesul direct și imediat al autorităților la date

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informații privind următoarele elemente:

(a)

termenele și condițiile în care autorităților menționate la articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2365 li se acordă acces direct și imediat la detaliile privind SFT păstrate la registrul central de tranzacții în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2019/357;

(b)

procedura pe baza căreia autoritățile menționate la litera (a) primesc acces direct și imediat la detaliile privind SFT păstrate la registrul central de tranzacții în conformitate cu articolele 4 și 5 din Regulamentul delegat (UE) 2019/358;

(c)

procedura de garantare a integrității datelor la care aceste autorități au avut acces.

Articolul 25

Plata taxelor

Cererea de înregistrare ca registru central de tranzacții trebuie să conțină dovada plății taxelor de înregistrare relevante stabilite în Regulamentul delegat (UE) 2019/360 al Comisiei (8).

Articolul 26

Informații care trebuie furnizate în cazul extinderii înregistrării

În sensul articolului 5 alineatul (5) litera (b) din Regulamentul (UE) 2015/2365, cererea de extindere a înregistrării ca registru central de tranzacții trebuie să conțină informațiile prevăzute la:

(a)

articolul 1, cu excepția literei (k) de la alineatul (1);

(b)

articolul 2;

(c)

articolul 5;

(d)

articolul 7, cu excepția literei (d) de la alineatul (2);

(e)

articolul 8 litera (b);

(f)

articolul 9 alineatul (1) literele (b) și (e);

(g)

articolul 11;

(h)

articolul 12 alineatul (2);

(i)

articolul 13;

(j)

articolul 14 alineatul (2);

(k)

articolul 15;

(l)

articolul 16, cu excepția literei (c);

(m)

articolul 17;

(n)

articolul 18;

(o)

articolul 19;

(p)

articolul 20;

(q)

articolul 21;

(r)

articolul 22;

(s)

articolul 23;

(t)

articolul 24;

(u)

articolul 25;

(v)

articolul 27.

Articolul 27

Verificarea acurateței și a caracterului complet al cererii

(1)   Orice informație transmisă ESMA în cursul procedurii de înregistrare trebuie să fie însoțită de o scrisoare semnată de un membru al consiliului de administrație al registrului central de tranzacții și al personalului de conducere de nivel superior care să ateste că, pe baza datelor de care dispun, informațiile transmise sunt exacte și complete la data transmiterii lor.

(2)   Informațiile trebuie să fie însoțite, dacă este cazul, de documentația juridică corporativă relevantă prin care se certifică exactitatea datelor.

Articolul 28

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 decembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 337, 23.12.2015, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) nr. 150/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții în ceea ce privește standarde tehnice de reglementare în care se precizează detaliile cererii de înregistrare ca registru central de tranzacții (JO L 52, 23.2.2013, p. 25).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2019/357 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la accesul la informații detaliate privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (securities financing transactions – SFT) stocate de registrele centrale de tranzacții (a se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial).

(4)  Regulamentul delegat (UE) 2019/358 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind colectarea, verificarea, agregarea, compararea și publicarea datelor privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare (SFT) de către registrele centrale de tranzacții (a se vedea pagina 30 din prezentul Jurnal Oficial)

(5)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

(7)  Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate (JO L 157, 9.6.2006, p. 87).

(8)  Regulamentul delegat (UE) 2019/360 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la taxele aplicate registrelor centrale de tranzacții de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (a se vedea pagina 58 din prezentul Jurnal Oficial).