25.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 55/4


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/321 AL COMISIEI

din 18 februarie 2019

privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1232

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (1), în special articolul 57 alineatul (4) și articolul 58 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate („NC”) anexate la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 (2) al Consiliului, este necesară adoptarea unor dispoziții privind clasificarea anumitor mărfuri.

(2)

Prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1232 al Comisiei (3), un articol realizat din fontă cu grafit sferoidal (fontă ductilă, EN-GJS-500-7) a fost clasificat la codul NC 7325 99 10 drept alte articole turnate din fontă maleabilă.

(3)

Clasificarea în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1232 s-a bazat pe notele explicative la Nomenclatura combinată de la codul NC 7307 19 10, care au definit fonta maleabilă și, potrivit notelor respective, termenul „maleabil” include și fonta cu grafit sferoidal.

(4)

În cauzele conexate C-397/17 și C-398/17, Profit Europe (4), Curtea de Justiție a hotărât că accesoriile de țevărie turnate din fontă cu grafit sferoidal trebuie clasificate la subpoziția 7307 19 90.

(5)

Curtea de Justiție și-a întemeiat decizia pe constatarea că fonta cu grafit sferoidal și fonta maleabilă diferă în termeni de compoziție și metodă de producție și, chiar dacă fonta cu grafit sferoidal prezintă caracteristici similare cu cele ale fontei maleabile (EN-GJM), aceasta constituie o categorie separată în clasificarea fontei (EN-GJS).

(6)

Curtea de Justiție a concluzionat că, în această privință, notele explicative menționate, atât timp cât prevăd că „termenul «maleabil» include fonta cu grafit sferoidal”, au ca efect extinderea noțiunii de „fontă maleabilă” la altă categorie de fontă și, prin urmare, trebuie să nu fie luate în considerare.

(7)

Hotărârea Curții de Justiție se aplică prin analogie produsului reglementat de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1232, deoarece produsul respectiv corespunde standardului EN-GJS-500-7, iar clasificarea sa ca articol din fontă maleabilă s-a bazat pe textul notelor explicative la Nomenclatura combinată de la codul NC 7307 19 10 în privința cărora Curtea de Justiție a constatat că modifică domeniul de aplicare al subpoziției NC 7307 19 10.

(8)

Prin urmare, clasificarea articolului care intră sub incidența Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/1232 nu este în conformitate cu constatările Curții de Justiție în hotărârea pronunțată în cauzele conexate C-397/17 și C-398/17.

(9)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1232 ar trebui abrogat și înlocuit.

(10)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Mărfurile descrise în coloana (1) a tabelului din anexă se clasifică în Nomenclatura combinată la codul NC indicat în coloana (2) a tabelului menționat anterior.

Articolul 2

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1232 se abrogă.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Stephen QUEST

Director general

Direcția Generală Impozitare și Uniune Vamală


(1)  JO L 269, 10.10.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1232 al Comisiei din 3 iulie 2017 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO L 177, 8.7.2017, p. 23).

(4)  Hotărârea din 12 iulie 2018, Profit Europe, C-397/17 și C 398/17, EU:C:2018:564.


ANEXĂ

Descrierea mărfurilor

Clasificare

(cod NC)

Motive

(1)

(2)

(3)

Un articol circular cu un diametru de aproximativ 500 mm și o greutate de aproximativ 23 kg Acesta este realizat din fontă cu grafit sferoidal (fontă ductilă, EN-GJS-500-7). Articolul este vopsit cu bitum negru pentru protecție anticoroziune.

Articolul este certificat în conformitate cu standardul EN 124 (capace pentru guri de vizitare și grătare pentru rigole pentru zonele de circulație a vehiculelor și a pietonilor) și este utilizat drept capac de canal (de exemplu, pentru canalizări pluviale).

A se vedea imaginea (1).

7325 99 90

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, precum și pe baza textului codurilor NC 7325 , 7325 99 și 7325 99 90 .

Clasificarea articolului la codul NC 7325 10 00 drept alte articole turnate din fontă nemaleabilă este exclusă, întrucât fonta nemaleabilă nu este deformabilă la o tensiune de comprimare, în timp ce fonta cu grafit sferoidal se poate deforma dacă este supusă unei presiuni de tracțiune și, de asemenea, unei tensiuni de comprimare, într-o anumită măsură. Prin urmare, fonta cu grafit sferoidal ca atare nu poate fi considerată fontă nemaleabilă (a se vedea, prin analogie, hotărârea din 12 iulie 2018, Profit Europe, cauzele conexate C-397/17 și C-398/17, EU:C:2018:564).

Clasificarea articolului la codul NC 7325 99 10 drept alte articole turnate din fontă maleabilă este, de asemenea, exclusă, întrucât fonta cu grafit sferoidal și fonta maleabilă diferă în termeni de compoziție și metodă de producție. Chiar dacă fonta cu grafit sferoidal prezintă caracteristici similare cu cele ale fontei maleabile (EN-GJM), ea face parte dintr-o categorie separată (EN-GJS) (a se vedea, prin analogie, hotărârea din 12 iulie 2018, Profit Europe, cauzele conexate C-397/17 și C-398/17).

Articolul trebuie clasificat așadar la codul NC 7325 99 90 , drept „alte articole turnate din fontă”.

Image 1

(1)  Imaginea are caracter pur informativ.