19.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 47/36


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/283 AL COMISIEI

din 18 februarie 2019

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 314/2004 al Consiliului privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 314/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind anumite măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (1), în special articolul 11 litera (b),

întrucât:

(1)

Decizia 2011/101/PESC a Consiliului (2) identifică persoanele fizice și juridice cărora trebuie să li se aplice restricții, astfel cum se prevede la articolul 5 din decizia menționată.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 314/2004 pune în aplicare decizia respectivă în măsura în care este necesară o acțiune la nivelul Uniunii. În special, în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 314/2004 sunt indicate persoanele și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului respectiv.

(3)

La 18 februarie 2019, Consiliul a decis să modifice rubrica referitoare la o persoană și să elimine numele a două persoane din anexa I la Decizia 2011/101/PESC cărora ar trebui să li se aplice restricțiile.

(4)

Prin urmare, anexa III la Regulamentul (CE) nr. 314/2004 ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 314/2004 se înlocuiește cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 18 februarie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 55, 24.2.2004, p. 1.

(2)  Decizia 2011/101/PESC a Consiliului din 15 februarie 2011 privind măsuri restrictive împotriva Zimbabwe (JO L 42, 16.2.2011, p. 6).


ANEXĂ

„ANEXA III

Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 6

I.   Persoane

Nume (și eventuale pseudonime)

Informații de identificare

Motivele desemnării

(1)

Mugabe, Robert Gabriel

Data nașterii: 21.2.1924

Pașaport: AD001095

Fost președinte și responsabil de activități care subminează grav democrația, respectarea drepturilor omului și statul de drept.

(2)

Mugabe, Grace

Data nașterii: 23.7.1965

Pașaport: AD001159

Carte de identitate: 63-646650Q70

Fost secretar al Ligii femeilor din cadrul ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front), implicată în activități care subminează grav democrația, respectarea drepturilor omului și statul de drept. A preluat Iron Mask Estate în 2002; presupusă a fi obținut mari profituri ilicite din mineritul diamantelor.

(5)

Chiwenga, Constantine

Comandantul forțelor de apărare din Zimbabwe, general (fost comandant de corp de armată, general-locotenent), data nașterii: 25.8.1956

Pașaport: AD000263

Carte de identitate: 63-327568M80

Membru al Comandamentului Operațional Comun și complice la elaborarea sau aplicarea unei politici de stat represive. A utilizat armata la preluarea controlului asupra fermelor. În cursul alegerilor din 2008, a fost unul dintre principalii artizani ai violențelor asociate celui de al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale.

(6)

Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

Mareșal de aviație (forțele aeriene), data nașterii: 1.11.1955. Carte de identitate: 29-098876M18

Înalt ofițer în armată, membru al Comandamentului Operațional Comun al ZANU-PF (Zimbabwe African National Union – Patriotic Front) și complice la elaborarea sau aplicarea unei politici de stat represive. Implicat în violențe politice, inclusiv în timpul alegerilor din 2008 în provincia Mashonaland Vest și în districtul Chiadzwa.

(7)

Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)

Comandant al Armatei Naționale din Zimbabwe, general-locotenent, data nașterii: 25.8.1956 sau 24.12.1954

Carte de identitate: 63-357671H26

Înalt ofițer în armată, având legături cu guvernul, și complice la elaborarea sau aplicarea unei politici de stat represive.

II.   Entități

Denumire

Informații de identificare

Motivele desemnării

Zimbabwe Defence Industries

10th floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Harare, Zimbabwe

Asociată Ministerului Apărării și facțiunii ZANU-PF a guvernului.