19.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 47/34


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/282 AL COMISIEI

din 15 februarie 2019

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește perioadele de depunere a ofertelor

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240 al Comisiei din 18 mai 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată (2), în special articolul 28,

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei (3) a deschis vânzările de lapte praf degresat prin procedură de licitație. El prevedea inițial două invitații parțiale de participare la licitație pe lună, cu excepția lunilor august și decembrie.

(2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/472 al Comisiei (4) a modificat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 prin reducerea la una pe lună a numărului perioadelor în care pot fi depuse ofertele și prin eliminarea dispoziției care prevedea o astfel de perioadă în luna august.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/995 al Comisiei (5) a modificat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 prin majorarea la două pe lună a numărului perioadelor în care pot fi depuse ofertele și prin introducerea dispoziției care prevedea o astfel de perioadă în luna august.

(4)

Această creștere a frecvenței a permis vânzarea unor cantități semnificative de lapte praf degresat din stocurile de intervenție publică, reducând cantitățile disponibile la puțin peste 22 000 de tone.

(5)

Dat fiind volumul cantității disponibile și în scopul de a se reduce sarcina administrativă, este necesar să se reducă din nou la una pe lună numărul perioadelor în care pot fi depuse ofertele.

(6)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 ar trebui modificat în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Perioadele de depunere a ofertelor ca răspuns la invitațiile parțiale ulterioare încep în prima zi lucrătoare de după încheierea perioadei precedente. Ele se încheie la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în cea de a treia zi de marți a lunii. Totuși, în luna august perioada se încheie la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în cea de-a patra zi de marți, iar în decembrie perioada se încheie la ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) în cea de a doua zi de marți. În cazul în care ziua de marți este zi de sărbătoare legală, termenul este ora 11.00 (ora Bruxelles-ului) a zilei lucrătoare precedente.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 februarie 2019.

Pentru Comisie,

Pentru Președinte,

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 206, 30.7.2016, p. 71.

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/2080 al Comisiei din 25 noiembrie 2016 de deschidere a vânzărilor de lapte praf degresat prin procedură de licitație (JO L 321, 29.11.2016, p. 45).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/472 al Comisiei din 15 martie 2017 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește perioadele de depunere a ofertelor (JO L 73, 18.3.2017, p. 5).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/995 al Comisiei din 12 iulie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/2080 în ceea ce privește perioadele de depunere a ofertelor (JO L 178, 16.7.2018, p. 4).