31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 30/58


REGULAMENTUL (UE) 2019/126 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 16 ianuarie 2019

de înființare a Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2062/94 al Consiliului

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 153 alineatul (2) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA) a fost înființată prin Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului (3) pentru a contribui la îmbunătățirea mediului de lucru în ceea ce privește protecția securității și a sănătății lucrătorilor, prin acțiuni menite să dezvolte și să difuzeze cunoștințele în acest domeniu.

(2)

De la înființarea sa în 1994, EU-OSHA a jucat un rol important în sprijinirea îmbunătățirii securității și a sănătății în muncă în întreaga Uniune. În același timp, au existat evoluții în domeniul securității și al sănătății în muncă și evoluții tehnologice. Prin urmare, pentru a reflecta respectivele evoluții, ar trebui adaptată terminologia utilizată pentru a descrie obiectivele și atribuțiile EU-OSHA.

(3)

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 a fost modificat de mai multe ori. Întrucât urmează să fie efectuate alte modificări, regulamentul respectiv ar trebui să fie abrogat și înlocuit din motive de claritate.

(4)

Normele care reglementează EU-OSHA ar trebui să fie stabilite, în măsura în care acest lucru este posibil și ținând seama de caracterul său tripartit, în conformitate cu principiile Declarației comune a Parlamentului European, a Consiliului Uniunii Europene și a Comisiei Europene privind agențiile descentralizate din 19 iulie 2012.

(5)

Întrucât cele trei agenții tripartite, și anume EU-OSHA, Fundația Europeană pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) abordează aspecte legate de piața forței de muncă, de mediul de lucru, de educația și formarea profesională și de competențe, este necesară o coordonare strânsă între ele. Prin urmare, în activitatea sa, EU-OSHA ar trebui să completeze activitatea Eurofound și a Cedefop atunci când au domenii similare de interes, recurgând totodată cu predilecție la instrumente care funcționează bine, cum ar fi memorandumurile de înțelegere. EU-OSHA ar trebui să exploateze modalitățile de a spori eficiența și sinergiile și ar trebui să evite suprapunerea activităților sale cu cele ale Eurofound și Cedefop, precum și cu cele ale Comisiei. În plus, atunci când este cazul, EU-OSHA ar trebui să urmărească să coopereze eficient cu capacitățile de cercetare interne ale instituțiilor Uniunii și ale organismelor specializate externe.

(6)

În cursul evaluării EU-OSHA, Comisia ar trebui să se consulte cu principalele părți interesate, inclusiv cu membrii consiliului de administrație și cu membrii Parlamentului European.

(7)

Caracterul tripartit al EU-OSHA, al Eurofound și al Cedefop exprimă foarte bine abordarea cuprinzătoare, bazată pe dialogul social dintre partenerii sociali și autoritățile naționale și ale Uniunii, dialog extrem de important pentru a găsi în comun soluții sociale și economice sustenabile.

(8)

Atunci când se face referire la securitatea și sănătatea la locul de muncă în prezentul regulament, se înțelege că această sintagmă se referă atât la sănătatea fizică, cât și la cea mintală.

(9)

Pentru a raționaliza procesul decizional al EU-OSHA și a contribui la creșterea eficienței și a eficacității, ar trebui să se introducă o structură de guvernanță pe două niveluri. În acest scop, statele membre, organizațiile patronale și sindicale naționale și Comisia ar trebui să fie reprezentate în cadrul unui consiliu de administrație învestit cu competențele necesare, inclusiv cu competența de a adopta bugetul și de a aproba documentul de programare. În documentul de programare, care conține programul multianual de activitate al EU-OSHA și programul său anual de activitate, consiliul de administrație ar trebui să stabilească prioritățile strategice ale activităților EU-OSHA. În plus, normele adoptate de consiliul de administrație pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese ar trebui să conțină măsuri pentru detectarea riscurilor potențiale într-un stadiu timpuriu.

(10)

Pentru buna funcționare a EU-OSHA, statele membre, organizațiile patronale și sindicale europene și Comisia ar trebui să se asigure că persoanele care urmează să fie numite în consiliul de administrație au cunoștințe adecvate în domeniul securității și sănătății în muncă, astfel încât să poată lua decizii strategice și să supravegheze activitățile EU-OSHA.

(11)

Ar trebui să se instituie un comitet executiv care să aibă sarcina de a pregăti în mod corespunzător reuniunile consiliului de administrație și de a sprijini procesul decizional și procesul de monitorizare ale acestuia. Ca parte a sprijinului acordat consiliului de administrație, ar trebui să fie posibil, dacă este necesar, din motive de urgență, ca respectivul comitet executiv să ia anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație. Consiliul de administrație ar trebui să adopte regulamentul de procedură al comitetului executiv.

(12)

Directorul executiv ar trebui să răspundă de gestionarea generală a EU-OSHA în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de administrație, inclusiv de administrarea curentă, precum și de gestiunea financiară și de gestionarea resurselor umane. Directorul executiv ar trebui să exercite competențele care îi sunt încredințate. Ar trebui ca aceste competențe să poată fi suspendate în împrejurări excepționale, cum ar fi conflictele de interese sau o încălcare gravă a obligațiilor prevăzute în Statutul funcționarilor Uniunii Europene (Statutul funcționarilor).

(13)

Principiul egalității reprezintă un principiu fundamental al dreptului Uniunii. Acesta prevede că egalitatea între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea. Toate părțile ar trebui să urmărească realizarea unei reprezentări echilibrate a femeilor și a bărbaților în cadrul consiliului de administrație și al comitetului executiv. Acest obiectiv ar trebui să fie urmărit și de consiliul de administrație în cazul președintelui și al vicepreședinților săi, în ansamblul lor, precum și de grupurile care reprezintă guvernele, organizațiile patronale și sindicale în cadrul consiliului de administrație în cazul desemnării supleanților care să participe la reuniunile comitetului executiv.

(14)

EU-OSHA are un birou de legătură la Bruxelles. Ar trebui menținută posibilitatea de funcționare a respectivului birou.

(15)

În Uniune și în statele membre există deja organizații care oferă același tip de informații și de servicii ca cele oferite de EU-OSHA. Pentru a obține beneficii maxime la nivelul Uniunii de pe urma activităților desfășurate deja de aceste organizații, este adecvat să se mențină actuala rețea funcțională creată de EU-OSHA în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2062/94, care cuprinde punctele focale naționale și rețelele tripartite ale statelor membre. De asemenea, este important ca EU-OSHA să mențină legături funcționale foarte strânse cu Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă instituit prin Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 (4), pentru a asigura o bună coordonare și sinergii.

(16)

Dispozițiile financiare și dispozițiile privind programarea și raportarea referitoare la EU-OSHA ar trebui să fie actualizate. Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei (5) prevede că EU-OSHA urmează să efectueze evaluări ex ante și evaluări ex post ale acelor programe și activități care implică cheltuieli semnificative. EU-OSHA ar trebui să ia în considerare aceste evaluări în programarea sa multianuală și în cea anuală.

(17)

Pentru a garanta deplina sa autonomie și independență și pentru a-i permite să își îndeplinească obiectivele și atribuțiile în conformitate cu prezentul regulament, EU-OSHA ar trebui să beneficieze de un buget adecvat și autonom, ale cărui venituri să provină în principal dintr-o contribuție de la bugetul general al Uniunii. Procedura bugetară a Uniunii ar trebui să se aplice EU-OSHA în ceea ce privește contribuția Uniunii și orice altă eventuală subvenție de la bugetul general al Uniunii. Conturile EU-OSHA ar trebui să fie auditate de Curtea de Conturi.

(18)

Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea EU-OSHA ar trebui să fie asigurate de Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (Centrul de Traduceri). EU-OSHA ar trebui să colaboreze cu Centrul de Traduceri pentru a stabili indicatori privind calitatea, punctualitatea și confidențialitatea, pentru a identifica clar nevoile și prioritățile EU-OSHA și pentru a crea proceduri transparente și obiective pentru procesul de traducere.

(19)

Dispozițiile privind personalul EU-OSHA ar trebui să fie în concordanță cu Statutul funcționarilor și cu Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii (Regimul aplicabil celorlalți agenți), stabilite prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului (6).

(20)

EU-OSHA ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura manipularea și prelucrarea sigură a informațiilor confidențiale. În cazul în care va fi necesar, EU-OSHA ar trebui să adopte norme de securitate echivalente cu cele prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 (7) și (UE, Euratom) 2015/444 (8) ale Comisiei.

(21)

Este necesar să se prevadă dispoziții bugetare tranzitorii și dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație, directorul executiv și personalul, pentru a asigura continuitatea activităților EU-OSHA până la punerea în aplicare a prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

CAPITOLUL I

OBIECTIVE ȘI ATRIBUȚII

Articolul 1

Înființare și obiective

(1)   Se înființează Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), ca agenție a Uniunii.

(2)   Obiectivul EU-OSHA este acela de a furniza instituțiilor și organelor Uniunii, statelor membre, partenerilor sociali și altor actori implicați în domeniul securității și al sănătății în muncă informații tehnice, științifice și economice relevante, precum și expertiză calificată în domeniul respectiv pentru a îmbunătăți mediul de lucru, în ceea ce privește protecția securității și a sănătății lucrătorilor.

În acest scop, EU-OSHA îmbunătățește și difuzează cunoștințele, furnizează dovezi și servicii pentru elaborarea politicilor, inclusiv concluzii bazate pe cercetare, și facilitează schimbul de cunoștințe între actorii de la nivelul Uniunii și la nivel național.

Articolul 2

Atribuții

(1)   EU-OSHA are următoarele atribuții în ceea ce privește domeniile de politică menționate la articolul 1 alineatul (2), respectând pe deplin responsabilitățile statelor membre:

(a)

colectează și analizează informații tehnice, științifice și economice privind securitatea și sănătatea în muncă în statele membre, cu scopul de:

(i)

a inventaria riscurile și bunele practici, precum și prioritățile și programele naționale existente;

(ii)

a oferi datele necesare pentru prioritățile și programele Uniunii; și

(iii)

a difuza aceste informații instituțiilor și organelor Uniunii, statelor membre, partenerilor sociali și altor actori implicați în domeniul securității și al sănătății în muncă;

(b)

colectează și analizează informații tehnice, științifice și economice privind cercetarea în domeniul securității și al sănătății în muncă, precum și privind alte activități de cercetare care implică aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă și difuzarea rezultatelor cercetării și ale activităților de cercetare;

(c)

promovează și sprijină cooperarea și schimbul de informații și de experiență între statele membre în domeniul securității și al sănătății în muncă, inclusiv informații referitoare la programele de formare;

(d)

organizează conferințe și seminare, precum și schimburi de experți din statele membre în domeniul securității și al sănătății în muncă;

(e)

furnizează către instituțiile și organismele Uniunii și către statele membre informații tehnice, științifice și economice obiective disponibile, precum și expertiza calificată de care acestea au nevoie pentru a formula și a pune în aplicare politici judicioase și eficace, menite să protejeze securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv să prevină și să anticipeze potențialele pericole, în special prin furnizarea către Comisie a informațiilor tehnice, științifice și economice și a expertizei calificate de care aceasta are nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile de identificare, de pregătire și de evaluare a măsurilor legislative și a altor măsuri privind protecția securității și sănătății lucrătorilor, mai ales în ceea ce privește impactul actelor legislative, adaptarea acestora la progresele tehnice, științifice și regulamentare, și punerea lor în practică în întreprinderi, cu o atenție specială acordată microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii (MIMM);

(f)

pune la dispoziție forumuri pentru schimbul de experiență și de informații între guverne, parteneri sociali și alte părți interesate de la nivel național;

(g)

contribuie, inclusiv prin informații și analize bazate pe fapte concrete, la punerea în aplicare a reformelor și politicilor la nivel național;

(h)

colectează informații referitoare la aspectele privind securitatea și sănătatea de la țările terțe și organizațiile internaționale și le pune la dispoziția țărilor terțe și a organizațiilor internaționale;

(i)

furnizează informații tehnice, științifice și economice despre metodele și instrumentele destinate realizării activităților de prevenire, inventariază bune practici și promovează acțiuni de prevenire, acordând o atenție specială problemelor specifice ale MIMM-urilor și, în ceea ce privește bunele practici, pune accentul, în special, pe practicile care constituie instrumente concrete urmând a fi utilizate în realizarea unei evaluări a riscurilor la adresa securității și sănătății în muncă și pe stabilirea măsurilor de adoptat pentru a face față acestor riscuri;

(j)

contribuie la dezvoltarea strategiilor și a programelor de acțiune ale Uniunii privind protecția securității și sănătății în muncă, fără a aduce atingere sferei de competență a Comisiei;

(k)

stabilește în conformitate cu articolul 30 o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale privind aspectele pentru care este competentă EU-OSHA;

(l)

desfășoară acțiuni de sensibilizare și de comunicare, precum și campanii privind probleme în materie de securitate și sănătate în muncă.

(2)   În cazul în care sunt necesare noi studii și înainte de a lua decizii de politică, instituțiile Uniunii iau în considerare expertiza EU-OSHA și toate studiile pe care aceasta le-a desfășurat sau le poate desfășura în domeniul respectiv, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului (9).

(3)   EU-OSHA se asigură că informațiile difuzate și instrumentele puse la dispoziție sunt adaptate utilizatorilor vizați. Pentru realizarea acestui obiectiv, EU-OSHA colaborează strâns cu punctele focale naționale menționate la articolul 12 alineatul (1), în conformitate cu articolul 12 alineatul (2).

(4)   EU-OSHA poate încheia acorduri de cooperare cu alte agenții relevante ale Uniunii, pentru a facilita și promova cooperarea cu ele.

(5)   În îndeplinirea atribuțiilor sale, EU-OSHA menține un dialog strâns în special cu organismele specializate publice sau private, naționale sau internaționale, cu autoritățile publice, cu organismele academice și de cercetare, cu organizațiile patronale și sindicale și cu organisme naționale tripartite, atunci când există. Fără a aduce atingere obiectivelor și scopurilor sale, EU-OSHA cooperează cu alte agenții ale Uniunii, în special cu Eurofound și cu Cedefop, pentru a promova sinergiile și complementaritatea cu activitățile acestora, evitând totodată orice dublare a eforturilor.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA EU-OSHA

Articolul 3

Structura administrativă și de conducere

Structura administrativă și de conducere a EU-OSHA cuprinde:

(a)

un consiliu de administrație;

(b)

un comitet executiv;

(c)

un director executiv;

(d)

o rețea.

SECȚIUNEA 1

Consiliul de administrație

Articolul 4

Componența consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație este format din:

(a)

un membru, care reprezintă guvernul, din fiecare stat membru;

(b)

un membru, care reprezintă organizațiile patronale, din fiecare stat membru;

(c)

un membru, care reprezintă organizațiile sindicale, din fiecare stat membru;

(d)

trei membri care reprezintă Comisia;

(e)

un expert independent numit de Parlamentul European.

Fiecare dintre membrii menționați la literele (a)-(d) are drept de vot.

Consiliul numește membrii menționați la literele (a), (b) și (c) dintre membrii și membrii supleanți ai Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă.

Membrii menționați la litera (a) sunt numiți la propunerea statelor membre. Membrii menționați la literele (b) și (c) sunt numiți la propunerea purtătorilor de cuvânt ai grupurilor respective în cadrul Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă.

Propunerile menționate în al patrulea paragraf sunt înaintate Consiliului și sunt înaintate Comisiei, în vederea informării.

Comisia numește membrii menționați la litera (d).

Comisia competentă a Parlamentului European numește expertul menționat la litera (e).

(2)   Fiecare membru al consiliului de administrație are un supleant. Supleantul reprezintă membrul în absența acestuia. Supleantul este numit în conformitate cu alineatul (1).

(3)   Membrii consiliului de administrație și supleanții acestora sunt desemnați și numiți pe baza cunoștințelor lor în domeniul securității și sănătății în muncă, ținând seama de competențele lor relevante, cum ar fi competențele manageriale, administrative și bugetare, și de expertiza lor în domeniul atribuțiilor de bază ale EU-OSHA, astfel încât să exercite un rol de supraveghere eficace. Toate părțile reprezentate în consiliul de administrație depun eforturi pentru a limita rata de înlocuire a reprezentanților lor, în scopul de a asigura continuitatea activității consiliului. Toate părțile urmăresc să asigure o reprezentare echilibrată a femeilor și a bărbaților în consiliul de administrație.

(4)   Fiecare membru și fiecare supleant semnează o declarație scrisă în momentul preluării funcției în care declară că nu se află într-o situație de conflict de interese. Fiecare membru și fiecare supleant își actualizează declarația în cazul unei modificări a circumstanțelor în ceea ce privește orice conflict de interese. EU-OSHA publică declarațiile de interese și actualizările acestora pe site-ul său web.

(5)   Mandatul membrilor și al supleanților acestora este de patru ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. La expirarea mandatului sau în cazul demisiei lor, membrii și supleanții rămân în funcție până la reînnoirea mandatului sau până la înlocuirea lor.

(6)   În cadrul consiliului de administrație, reprezentanții guvernelor, ai organizațiilor patronale și ai organizațiilor sindicale formează fiecare câte un grup. Fiecare grup desemnează un coordonator, pentru a mări eficiența deliberărilor în cadrul grupului și între grupuri. Coordonatorii grupurilor angajatorilor și angajaților sunt reprezentanți ai organizațiilor lor respective la nivel european și pot fi desemnați dintre membrii numiți ai consiliului de administrație. Coordonatorii care nu sunt membri numiți ai consiliului de administrație în conformitate cu alineatul (1) participă la ședințele consiliului de administrație fără drept de vot.

Articolul 5

Atribuțiile consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație:

(a)

oferă orientările strategice pentru activitățile EU-OSHA;

(b)

adoptă în fiecare an, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot și în conformitate cu articolul 6, documentul de programare al EU-OSHA, care conține programul multianual de activitate al EU-OSHA și programul său anual de activitate pentru anul următor;

(c)

adoptă, cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot, bugetul anual al EU-OSHA și exercită alte funcții în privința bugetului respectiv în conformitate cu capitolul III;

(d)

adoptă un raport anual de activitate consolidat, împreună cu o evaluare privind activitățile EU-OSHA, transmite documentele respective până la data de 1 iulie a fiecărui an, Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi, și face public raportul anual de activitate consolidat;

(e)

adoptă normele financiare aplicabile EU-OSHA în conformitate cu articolul 17;

(f)

adoptă o strategie antifraudă, proporțională cu riscurile de fraudă, ținând seama de costurile și de beneficiile măsurilor care urmează să fie puse în aplicare;

(g)

adoptă norme pentru prevenirea și gestionarea conflictelor de interese în ceea ce îi privește pe membrii săi și pe experții independenți, precum și pe experții naționali detașați și alte categorii de personal care nu sunt angajate de către EU-OSHA, astfel cum se prevede la articolul 20;

(h)

adoptă și actualizează periodic planurile de comunicare și de difuzare, pe baza unei analize a nevoilor, și le reflectă în documentul de programare al EU-OSHA;

(i)

adoptă regulamentul său de procedură;

(j)

în conformitate cu alineatul (2), exercită, în ceea ce privește personalul EU-OSHA, competențele de autoritate împuternicită să facă numiri, conferite prin Statutul funcționarilor, și competențele de autoritate abilitată să încheie contracte de muncă, conferite prin Regimul aplicabil celorlalți agenți (denumite în continuare „competențe de autoritate împuternicită să facă numiri”);

(k)

adoptă norme de punere în aplicare corespunzătoare pentru a asigura punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor;

(l)

numește directorul executiv și, după caz, îi prelungește mandatul sau îl demite din funcție, în conformitate cu articolul 19;

(m)

numește un contabil, căruia i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți și care este complet independent în îndeplinirea îndatoririlor sale;

(n)

adoptă regulamentul de procedură al comitetului executiv;

(o)

monitorizează luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și din evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF);

(p)

autorizează stabilirea unor acorduri de cooperare cu autoritățile competente din țări terțe și cu organizațiile internaționale în conformitate cu articolul 30.

(2)   Consiliul de administrație adoptă, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor, o decizie în baza articolului 2 alineatul (1) din Statutul funcționarilor și a articolului 6 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, prin care competențele relevante de autoritate împuternicită să facă numiri sunt delegate directorului executiv și în care sunt stabilite condițiile în care această delegare de competențe poate fi suspendată. Directorul executiv este autorizat să subdelege aceste competențe.

În cazul în care apar împrejurări excepționale care impun acest lucru, consiliul de administrație poate să suspende temporar delegarea competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri către directorul executiv și delegarea competențelor subdelegate de către directorul executiv. În astfel de cazuri, consiliul de administrație deleagă competențele respective, pe o perioadă limitată, unuia dintre reprezentanții Comisiei pe care îl desemnează sau unui alt membru al personalului decât directorul executiv.

Articolul 6

Programare multianuală și anuală

(1)   În fiecare an, directorul executiv elaborează, în conformitate cu articolul 11 alineatul (5) litera (e) din prezentul regulament, un proiect de document de programare care conține un program multianual de activitate și un program anual de activitate, în conformitate cu articolul 32 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013.

(2)   Directorul executiv prezintă proiectul de document de programare menționat la alineatul (1) consiliului de administrație. După aprobarea de către consiliul de administrație, proiectul de document de programare este transmis Comisiei, Parlamentului European și Consiliului cel târziu până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. Directorul executiv transmite orice versiuni actualizate ale documentului respectiv în conformitate cu aceeași procedură. Consiliul de administrație adoptă documentul de programare ținând seama de avizul Comisiei.

Documentul de programare devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și, dacă este necesar, se ajustează în consecință.

(3)   Programul multianual de activitate stabilește programarea strategică globală, inclusiv obiectivele, rezultatele preconizate și indicatorii de performanță, evitând suprapunerile în materie de programare cu alte agenții. De asemenea, acesta stabilește programarea resurselor, inclusiv bugetul multianual și personalul. El include o strategie privind relațiile cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în conformitate cu articolul 30, acțiunile legate de această strategie precum și o specificare a resurselor asociate.

(4)   Programul anual de activitate este în concordanță cu programul multianual de activitate menționat la alineatul (3) și include:

(a)

obiectivele detaliate și rezultatele preconizate, inclusiv indicatorii de performanță;

(b)

o descriere a acțiunilor care urmează să fie finanțate, inclusiv măsurile planificate care urmăresc creșterea eficienței;

(c)

informații care indică resursele financiare și umane alocate fiecărei acțiuni, în conformitate cu principiile întocmirii bugetului și ale gestionării pe activități;

(d)

eventuale acțiuni pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în conformitate cu articolul 30.

Acesta indică în mod clar acțiunile care au fost adăugate, modificate sau eliminate în comparație cu exercițiul financiar precedent.

(5)   Consiliul de administrație modifică programul anual de activitate adoptat în cazul în care EU-OSHA îi este încredințată o nouă activitate. Consiliul de administrație poate să-i delege directorului executiv competența de a aduce modificări nesubstanțiale programului anual de activitate.

Orice modificare substanțială a programului anual de activitate se adoptă în conformitate cu aceeași procedură ca programul anual de activitate inițial.

(6)   Programarea resurselor se actualizează anual. Programarea strategică se actualizează după caz și abordează în special rezultatul evaluării menționate la articolul 28.

Încredințarea către EU-OSHA a unei noi activități pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute la articolul 2 este luată în considerare la programarea sa financiară și la programarea resurselor acesteia, fără a aduce atingere competențelor Parlamentului European și ale Consiliului („autoritatea bugetară”).

Articolul 7

Președintele Consiliului de administrație

(1)   Consiliul de administrație alege un președinte și trei vicepreședinți, după cum urmează:

(a)

unul dintre membrii care reprezintă guvernele statelor membre;

(b)

unul dintre membrii care reprezintă organizațiile patronale;

(c)

unul dintre membrii care reprezintă organizațiile sindicale; și

(d)

unul dintre membrii care reprezintă Comisia.

Președintele și vicepreședinții sunt aleși cu o majoritate de două treimi din membrii cu drept de vot ai consiliului de administrație.

(2)   Mandatul președintelui și al vicepreședinților este de un an. Mandatul acestora poate fi reînnoit. Dacă pe durata mandatului încetează calitatea acestora de membri ai consiliului de administrație, mandatul lor expiră automat la aceeași dată.

Articolul 8

Reuniunile consiliului de administrație

(1)   Președintele convoacă reuniunile consiliului de administrație.

(2)   Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot.

(3)   Consiliul de administrație se reunește în ședință ordinară o dată pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui, la solicitarea Comisiei sau la solicitarea a cel puțin o treime dintre membrii săi.

(4)   Consiliul de administrație poate invita orice persoană a cărei opinie poate fi de interes să participe la reuniunile sale în calitate de observator. Reprezentanții țărilor care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care sunt părți la Acordul privind Spațiul Economic European (Acordul privind SEE) pot participa la reuniunile consiliului de administrație în calitate de observatori în cazul în care Acordul privind SEE prevede participarea acestora la activitățile EU-OSHA.

(5)   EU-OSHA asigură secretariatul Consiliului de administrație.

Articolul 9

Regulile de vot ale consiliului de administrație

(1)   Fără a aduce atingere articolului 5 alineatul (1) literele (b) și (c), articolului 7 alineatul (1) al doilea paragraf și articolului 19 alineatul (7), consiliul de administrație adoptă deciziile cu o majoritate a membrilor cu drept de vot.

Cu toate acestea, deciziile în cadrul programului anual de activitate și cu consecințe bugetare pentru punctele focale naționale necesită și consimțământul unei majorități a membrilor grupului care reprezintă guvernele.

(2)   Fiecare membru cu drept de vot dispune de un vot. În absența unui membru cu drept de vot, dreptul de vot al acestuia poate fi exercitat de către supleantul său.

(3)   Președintele ia parte la vot.

(4)   Directorul executiv participă la deliberări, fără drept de vot.

(5)   Regulamentul de procedură al consiliului de administrație stabilește în mod detaliat modalitățile de vot, în special condițiile în care un membru poate reprezenta un alt membru.

SECȚIUNEA 2

Comitetul executiv

Articolul 10

Comitetul executiv

(1)   Consiliul de administrație este asistat de un comitet executiv.

(2)   Comitetul executiv:

(a)

pregătește deciziile care urmează să fie adoptate de consiliul de administrație;

(b)

monitorizează, împreună cu consiliul de administrație, luarea de măsuri adecvate în urma concluziilor și a recomandărilor care decurg din rapoartele de audit și din evaluările interne sau externe, precum și din investigațiile efectuate de OLAF;

(c)

fără a aduce atingere responsabilităților directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11, îi acordă acestuia, dacă este necesar, consiliere în punerea în aplicare a deciziilor consiliului de administrație, pentru a consolida supravegherea gestionării administrative și bugetare.

(3)   Dacă este necesar, din motive de urgență, comitetul executiv poate lua anumite decizii provizorii în numele consiliului de administrație, inclusiv suspendarea delegării competențelor de autoritate împuternicită să facă numiri, în conformitate cu condițiile menționate la articolul 5 alineatul (2), precum și privind chestiuni bugetare.

(4)   Comitetul executiv este alcătuit din președintele Consiliului de administrație, din cei trei vicepreședinți, din coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (6) și dintr-un reprezentant al Comisiei. Fiecare grup menționat la articolul 4 alineatul (6) poate desemna până la doi supleanți pentru a participa la reuniunile comitetului executiv, în absența unui membru numit de grupul respectiv. Președintele Consiliului de administrație este, de asemenea, președintele comitetului executiv. Directorul executiv ia parte la reuniunile comitetului executiv, fără drept de vot.

(5)   Durata mandatului membrilor comitetului executiv este de doi ani. Mandatul respectiv poate fi reînnoit. Mandatul unui membru al comitetului executiv se încheie la data la care încetează mandatul său de membru al consiliului de administrație.

(6)   Comitetul executiv se reunește de trei ori pe an. În plus, acesta se reunește la inițiativa președintelui sau la cererea membrilor comitetului. După fiecare reuniune, coordonatorii celor trei grupuri menționate la articolul 4 alineatul (6) depun toate eforturile pentru a-i informa pe membrii grupului lor cu privire la conținutul discuției, în timp util și în mod transparent.

SECȚIUNEA 3

Directorul executiv

Articolul 11

Responsabilitățile directorului executiv

(1)   Directorul executiv este responsabil de managementul EU-OSHA, în conformitate cu direcția strategică stabilită de consiliul de administrație, și răspunde în fața consiliului de administrație.

(2)   Fără a aduce atingere competențelor Comisiei, ale consiliului de administrație și ale comitetului executiv, directorul executiv își exercită atribuțiile în mod independent și nu solicită, nici nu acceptă instrucțiuni de la vreun guvern sau de la orice alt organism.

(3)   Directorul executiv prezintă Parlamentului European un raport privind modul în care și-a îndeplinit atribuțiile, dacă este invitat să facă acest lucru. Consiliul îl poate invita pe directorul executiv să prezinte un raport cu privire la modul în care și-a îndeplinit atribuțiile.

(4)   Directorul executiv este reprezentantul legal al EU-OSHA.

(5)   Directorul executiv răspunde de punerea în aplicare a atribuțiilor acordate EU-OSHA în temeiul prezentului regulament. În special, directorul executiv este responsabil pentru:

(a)

administrarea curentă a EU-OSHA, inclusiv exercitarea competențelor care îi sunt încredințate în legătură cu chestiunile legate de personal, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2);

(b)

punerea în aplicare a deciziilor adoptate de consiliul de administrație;

(c)

în conformitate cu decizia menționată la articolul 5 alineatul (2), adoptarea deciziilor cu privire la gestionarea resurselor umane;

(d)

ținând seama de necesitățile legate de activitățile EU-OSHA și de buna gestiune bugetară, luarea deciziilor cu privire la structurile interne ale EU-OSHA și, dacă este necesar, cu privire la modificarea acestora;

(e)

elaborarea documentului de programare și prezentarea acestuia consiliului de administrație, după consultarea Comisiei;

(f)

punerea în aplicare a documentului de programare și raportarea către consiliul de administrație cu privire la punerea sa în aplicare;

(g)

elaborarea raportului anual consolidat privind activitățile EU-OSHA și prezentarea acestuia consiliului de administrație, spre evaluare și adoptare;

(h)

instituirea unui sistem eficace de monitorizare care să permită realizarea evaluărilor periodice menționate la articolul 28 și a unui sistem de raportare care să sintetizeze rezultatele evaluărilor respective;

(i)

elaborarea proiectului de norme financiare aplicabile EU-OSHA;

(j)

întocmirea proiectului de situație a estimărilor de venituri și cheltuieli ale EU-OSHA, ca parte a documentului de programare al EU-OSHA și execuția bugetului EU-OSHA;

(k)

elaborarea unui plan de acțiune în urma concluziilor rapoartelor de audit și ale evaluărilor interne sau externe, precum și a investigațiilor desfășurate de OLAF și prezentarea unui raport privind progresele înregistrate către Comisie, de două ori pe an, precum și în mod periodic către consiliul de administrație și comitetul executiv;

(l)

asigurarea echilibrului de gen în cadrul EU-OSHA;

(m)

protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive de combatere a fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin realizarea de controale eficace și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite necuvenit și, după caz, prin sancțiuni eficace, proporționale și disuasive, de natură administrativă și financiară;

(n)

elaborarea unei strategii antifraudă a EU-OSHA și prezentarea acesteia consiliului de administrație, spre aprobare;

(o)

după caz, cooperarea cu alte agenții ale Uniunii și încheierea de acorduri de cooperare cu acestea.

(6)   De asemenea, directorul executiv este responsabil pentru luarea deciziei dacă, în scopul îndeplinirii atribuțiilor EU-OSHA într-un mod eficient și eficace, este necesar să se înființeze un birou de legătură la Bruxelles pentru consolidarea cooperării EU-OSHA cu instituțiile relevante ale Uniunii. O astfel de decizie necesită acordul prealabil al Comisiei, al consiliului de administrație și al statului membru în cauză. Decizia respectivă precizează domeniul activităților care urmează să fie efectuate de biroul de legătură respectiv, astfel încât să se evite costurile inutile și orice dublare a funcțiilor administrative ale EU-OSHA.

SECȚIUNEA 4

Rețeaua

Articolul 12

Rețeaua

(1)   EU-OSHA înființează o rețea care cuprinde:

(a)

principalele componente ale rețelelor naționale de informații, inclusiv organizațiile patronale și sindicale naționale, în conformitate cu dreptul intern sau practicile naționale;

(b)

punctele focale naționale.

(2)   Statele membre informează periodic EU-OSHA cu privire la principalele componente ale rețelelor naționale de informații privind securitatea și sănătatea în muncă, inclusiv orice instituție care, din punctul lor de vedere, ar putea contribui la activitatea EU-OSHA, ținând seama de necesitatea de a asigura o cât mai mare acoperire a teritoriului acestora.

Autoritățile naționale sau o instituție națională desemnată de statul membru drept punct focal național asigură coordonarea și transmiterea informațiilor care vor fi furnizate EU-OSHA la nivel național, în cadrul unui acord încheiat între fiecare punct focal și EU-OSHA pe baza programului de activitate adoptat de EU-OSHA.

Autoritățile naționale sau instituția națională consultă organizațiile patronale și sindicale naționale și țin cont de punctul de vedere al acestora, în conformitate cu legislația sau practicile naționale.

(3)   Temele de interes deosebit identificate sunt incluse în programul anual de activitate al EU-OSHA.

CAPITOLUL III

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 13

Bugetul

(1)   Se elaborează și se înscriu în bugetul EU-OSHA estimări ale tuturor veniturilor și cheltuielilor EU-OSHA în fiecare exercițiu financiar. Exercițiul financiar corespunde anului calendaristic.

(2)   Bugetul EU-OSHA trebuie să fie echilibrat în ceea ce privește veniturile și cheltuielile.

(3)   Fără a aduce atingere altor resurse, veniturile EU-OSHA cuprind:

(a)

o contribuție din partea Uniunii, înscrisă în bugetul general al Uniunii;

(b)

orice contribuție financiară voluntară din partea statelor membre;

(c)

taxele pentru publicații și orice serviciu furnizat de EU-OSHA;

(d)

orice contribuție din partea țărilor terțe care participă la activitatea EU-OSHA, astfel cum se prevede la articolul 30.

(4)   Cheltuielile EU-OSHA includ cheltuielile cu personalul, cheltuielile administrative și de infrastructură, precum și cheltuielile de funcționare.

Articolul 14

Întocmirea bugetului

(1)   În fiecare an, directorul executiv elaborează un proiect estimativ provizoriu al veniturilor și cheltuielilor EU-OSHA pentru exercițiul financiar următor, care conține planul de personal, și îl transmite consiliului de administrație.

Proiectul estimativ provizoriu se bazează pe obiectivele și rezultatele preconizate indicate în documentul de programare anuală menționat la articolul 6 alineatul (1) și ține cont de resursele financiare necesare pentru atingerea acestor obiective și rezultate preconizate, în conformitate cu principiul de întocmire a bugetului în funcție de performanțe.

(2)   Pe baza proiectului estimativ provizoriu, consiliul de administrație adoptă un proiect de buget estimativ al veniturilor și cheltuielilor EU-OSHA pentru exercițiul financiar următor și îl transmite Comisiei până la data de 31 ianuarie a fiecărui an.

(3)   Comisia transmite proiectul de buget estimativ autorității bugetare, împreună cu proiectul de buget general al Uniunii. Proiectul de buget estimativ este, de asemenea, pus la dispoziția EU-OSHA.

(4)   Pe baza proiectului de buget estimativ, Comisia înscrie în proiectul de buget general al Uniunii estimările pe care le consideră necesare pentru planul de personal și valoarea contribuției care urmează să fie suportată din bugetul general, pe care le prezintă autorității bugetare în conformitate cu articolele 313 și 314 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(5)   Autoritatea bugetară autorizează creditele pentru contribuția de la bugetul general al Uniunii acordată EU-OSHA.

(6)   Autoritatea bugetară adoptă planul de personal al EU-OSHA.

(7)   Bugetul EU-OSHA este adoptat de consiliul de administrație. Acesta devine definitiv după adoptarea finală a bugetului general al Uniunii și, dacă este necesar, se ajustează în consecință. Orice modificare a bugetului EU-OSHA, inclusiv a planului de personal, se adoptă în conformitate cu aceeași procedură.

(8)   Pentru orice proiect imobiliar care poate avea un impact semnificativ asupra bugetului EU-OSHA, se aplică Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013.

Articolul 15

Execuția bugetului

(1)   Directorul executiv execută bugetul EU-OSHA.

(2)   În fiecare an, directorul executiv transmite autorității bugetare toate informațiile relevante pentru concluziile procedurilor de evaluare.

Articolul 16

Prezentarea conturilor și descărcarea de gestiune

(1)   Contabilul EU-OSHA trimite conturile provizorii pentru exercițiul financiar (anul N) contabilului Comisiei și Curții de Conturi până la data de 1 martie a următorului exercițiu financiar (anul N + 1).

(2)   EU-OSHA transmite un raport privind gestiunea bugetară și financiară pentru anul N Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi până la data de 31 martie a anului N + 1.

(3)   Contabilul Comisiei trimite Curții de Conturi conturile provizorii ale EU-OSHA pentru anul N, consolidate cu conturile Comisiei, până la data de 31 martie a anului N + 1.

(4)   După ce primește observațiile formulate de Curtea de Conturi cu privire la conturile provizorii ale EU-OSHA pentru anul N, în temeiul articolului 246 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046, contabilul întocmește conturile finale ale EU-OSHA pentru anul respectiv. Directorul executiv le prezintă consiliului de administrație în vederea obținerii unui aviz.

(5)   Consiliul de administrație emite un aviz cu privire la conturile finale ale EU-OSHA pentru anul N.

(6)   Contabilul EU-OSHA transmite Parlamentului European, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi conturile finale pentru anul N, împreună cu avizul consiliului de administrație, până la data de 1 iulie a anului N + 1.

(7)   Conturile finale pentru anul N se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene până la data de 15 noiembrie a anului N + 1.

(8)   Directorul executiv trimite Curții de Conturi, până la data de 30 septembrie a anului N + 1, un răspuns la observațiile cuprinse în raportul anual al acesteia. Directorul executiv trimite, de asemenea, răspunsul respectiv consiliului de administrație.

(9)   Directorul executiv prezintă Parlamentului European, la solicitarea acestuia din urmă, toate informațiile necesare pentru a facilita aplicarea procedurii de descărcare de gestiune pentru anul N, în conformitate cu articolul 109 alineatul (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013.

(10)   La recomandarea Consiliului, care hotărăște cu majoritate calificată, Parlamentul European acordă directorului executiv, înainte de data de 15 mai a exercițiului N + 2, descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului aferent exercițiului N.

Articolul 17

Norme financiare

Normele financiare aplicabile EU-OSHA se adoptă de către consiliul de administrație, după consultarea Comisiei. Acestea nu fac derogare de la Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, cu excepția cazului în care o astfel de derogare este necesară în mod specific pentru funcționarea EU-OSHA și Comisia și-a dat acordul prealabil.

CAPITOLUL IV

PERSONALUL

Articolul 18

Dispoziții generale

(1)   Personalului EU-OSHA i se aplică Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți, precum și normele adoptate de comun acord de instituțiile Uniunii pentru punerea în aplicare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți.

(2)   Consiliul de administrație adoptă normele de punere în aplicare corespunzătoare a Statutului funcționarilor și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, în conformitate cu articolul 110 din Statutul funcționarilor.

Articolul 19

Directorul executiv

(1)   Directorul executiv este un membru al personalului și este angajat ca agent temporar al EU-OSHA în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

(2)   Directorul executiv este numit de consiliul de administrație dintr-o listă de candidați propusă de Comisie, în urma unei proceduri de selecție deschise și transparente.

Candidatul selectat este invitat să facă o declarație în fața Parlamentului European și să răspundă întrebărilor adresate de membrii Parlamentului. Schimbul de opinii nu întârzie în mod nejustificat numirea.

La încheierea contractului cu directorul executiv, EU-OSHA este reprezentată de președintele Consiliului de administrație.

(3)   Mandatul directorului executiv este de cinci ani. Înainte de sfârșitul acestei perioade, Comisia realizează o evaluare care ia în considerare evaluarea performanțelor directorului executiv, precum și sarcinile și provocările viitoare ale EU-OSHA.

(4)   Consiliul de administrație, luând în considerare evaluarea menționată la alineatul (3), poate prelungi o singură dată mandatul directorului executiv pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

(5)   Un director executiv al cărui mandat a fost prelungit nu mai poate participa la o altă procedură de selecție pentru același post la sfârșitul perioadei cumulate.

(6)   Directorul executiv poate fi demis din funcție doar printr-o decizie a consiliului de administrație. În decizia sa, consiliul de administrație ține seama de evaluarea performanțelor directorului executiv, realizată de către Comisie, astfel cum se menționează la alineatul (3).

(7)   Consiliul de administrație adoptă deciziile privind numirea, prelungirea mandatului sau demiterea din funcție a directorului executiv cu o majoritate de două treimi dintre membrii cu drept de vot.

Articolul 20

Experți naționali detașați și alți membri ai personalului

(1)   EU-OSHA poate face apel la experți naționali detașați sau la alte categorii de personal care nu sunt angajate de către EU-OSHA.

(2)   Consiliul de administrație adoptă o decizie care prevede norme privind detașarea experților naționali la EU-OSHA.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 21

Statutul juridic

(1)   EU-OSHA este o agenție a Uniunii. EU-OSHA are personalitate juridică.

(2)   În fiecare dintre statele membre, EU-OSHA beneficiază de cea mai extinsă capacitate juridică recunoscută persoanelor juridice în temeiul dreptului intern. Ea poate, în special, să achiziționeze sau să înstrăineze bunuri mobile și imobile și să se constituie parte în instanță.

(3)   Sediul EU-OSHA se află la Bilbao.

(4)   EU-OSHA poate înființa un birou de legătură la Bruxelles pentru a-și consolida cooperarea cu instituțiile relevante ale Uniunii, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6).

Articolul 22

Privilegii și imunități

Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene se aplică EU-OSHA și personalului său.

Articolul 23

Regim lingvistic

(1)   Dispozițiile prevăzute de Regulamentul nr. 1 al Consiliului (10) se aplică EU-OSHA.

(2)   Serviciile de traducere necesare pentru funcționarea EU-OSHA sunt asigurate de Centrul de Traduceri.

Articolul 24

Transparență și protecția datelor

(1)   EU-OSHA își desfășoară activitățile cu un nivel ridicat de transparență.

(2)   Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (11) se aplică documentelor deținute de EU-OSHA.

(3)   În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație adoptă normele detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001.

(4)   Prelucrarea datelor cu caracter personal de către EU-OSHA este reglementată de Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (12). În termen de șase luni de la prima sa reuniune, consiliul de administrație stabilește măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/1725 de către EU-OSHA, inclusiv cele referitoare la numirea unui responsabil cu protecția datelor. Măsurile respective se stabilesc după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Articolul 25

Combaterea fraudei

(1)   Pentru a facilita combaterea fraudei, a corupției și a altor activități ilegale în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (13), până la 21 august 2019, EU-OSHA aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne desfășurate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) (14) și adoptă dispozițiile corespunzătoare care se aplică tuturor angajaților săi, utilizând modelul prevăzut în anexa la acordul respectiv.

(2)   Curtea de Conturi are competența de a efectua audituri, pe baza documentelor și a inspecțiilor la fața locului, cu privire la toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au beneficiat de fonduri europene de la EU-OSHA.

(3)   OLAF poate desfășura investigații, inclusiv controale și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă s-a comis o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau o decizie de acordare a unui grant sau cu un contract finanțat de EU-OSHA, în conformitate cu dispozițiile și cu procedurile prevăzute în Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului (15).

(4)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatele (1), (2) și (3), acordurile de cooperare cu țări terțe și organizații internaționale, contractele, acordurile de grant și deciziile EU-OSHA privind granturile conțin dispoziții care împuternicesc în mod expres Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri și investigații, conform competențelor care le revin.

Articolul 26

Normele de securitate privind protecția informațiilor clasificate și a informațiilor sensibile neclasificate

EU-OSHA adoptă norme de securitate echivalente cu normele de securitate ale Comisiei pentru protecția informațiilor clasificate ale Uniunii Europene (IUEC) și a informațiilor sensibile neclasificate prevăzute în Deciziile (UE, Euratom) 2015/443 și (UE, Euratom) 2015/444, în cazul în care este necesar. Normele de securitate ale EU-OSHA cuprind, printre altele și dacă este cazul, dispoziții privind schimbul, prelucrarea și stocarea unor astfel de informații.

Articolul 27

Răspundere

(1)   Răspunderea contractuală a EU-OSHA este reglementată de legislația aplicabilă contractului în cauză.

(2)   Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea de Justiție) este competentă să se pronunțe în temeiul oricărei clauze compromisorii cuprinse într-un contract încheiat de EU-OSHA.

(3)   În cazul răspunderii extracontractuale, în conformitate cu principiile generale comune legislațiilor statelor membre, EU-OSHA repară orice prejudiciu provocat de serviciile sau angajații săi în executarea funcțiilor acestora.

(4)   Curtea de Justiție este competentă privind acordarea de despăgubiri pentru prejudicii, astfel cum se menționează la alineatul (3).

(5)   Răspunderea personală a angajaților față de EU-OSHA este reglementată de dispozițiile prevăzute în Statutul funcționarilor și în Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Articolul 28

Evaluare

(1)   În conformitate cu articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013, EU-OSHA efectuează evaluări ex ante și ex post ale acelor programe și activități care implică cheltuieli semnificative.

(2)   Până la 21 februarie 2024 și, ulterior, la fiecare cinci ani, Comisia asigură realizarea unei evaluări în conformitate cu orientările Comisiei pentru a evalua performanța EU-OSHA în raport cu obiectivele, mandatul și atribuțiile sale. În cursul evaluării sale, Comisia consultă membrii consiliului de administrație și alte părți interesate principale. Evaluarea abordează, în special, eventuala necesitate de a modifica mandatul EU-OSHA, precum și implicațiile financiare ale unor astfel de modificări.

(3)   Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului și consiliului de administrație un raport privind rezultatele evaluării. Rezultatele evaluării sunt făcute publice.

Articolul 29

Investigații administrative

Activitățile EU-OSHA fac obiectul investigațiilor efectuate de Ombudsmanul European în conformitate cu articolul 228 din TFUE.

Articolul 30

Cooperarea cu țările terțe și cu organizațiile internaționale

(1)   În măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor stabilite în prezentul regulament și fără a aduce atingere competențelor respective ale statelor membre și ale instituțiilor Uniunii, EU-OSHA poate coopera cu autorități competente din țări terțe și cu organizații internaționale.

În acest scop, sub rezerva autorizării consiliului de administrație și după aprobarea de către Comisie, EU-OSHA poate să stabilească acorduri de activitate cu autoritățile competente din țările terțe și cu organizații internaționale. Astfel de acorduri nu creează obligații juridice pentru Uniune sau pentru statele membre.

(2)   EU-OSHA este deschisă participării țărilor terțe care au încheiat acorduri cu Uniunea în acest sens.

În conformitate cu dispozițiile relevante ale acordurilor menționate în primul paragraf, se încheie acorduri care specifică mai ales caracterul, amploarea și modalitatea în care țările terțe în cauză vor participa la activitatea EU-OSHA, inclusiv dispoziții privind participarea la inițiativele întreprinse de EU-OSHA, contribuțiile financiare și personalul. În ceea ce privește chestiunile legate de personal, astfel de acorduri respectă, în orice caz, Statutul funcționarilor.

(3)   Consiliul de administrație adoptă o strategie pentru relațiile cu țări terțe și cu organizații internaționale, în ceea ce privește aspectele pentru care este competentă EU-OSHA.

Articolul 31

Acordul privind sediul și condițiile de funcționare

(1)   Dispozițiile necesare referitoare la găzduirea care urmează să fie oferită EU-OSHA în statul membru gazdă și la facilitățile care trebuie puse la dispoziție de statul membru respectiv, împreună cu normele specifice aplicabile în statul membru gazdă privind directorul executiv, membrii consiliului de administrație, personalul și membrii de familie ai acestora sunt prevăzute într-un acord referitor la sediu, încheiat între EU-OSHA și statul membru în care se află sediul.

(2)   Statul membru gazdă al EU-OSHA oferă condițiile necesare pentru a asigura funcționarea EU-OSHA, inclusiv condiții de școlarizare multilingvă și cu vocație europeană și conexiuni de transport adecvate.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII TRANZITORII

Articolul 32

Dispoziții tranzitorii privind consiliul de administrație

Membrii consiliului de conducere instituit în temeiul articolului 8 din Regulamentul (CE) nr. 2062/94 rămân în funcție și exercită funcțiile consiliului de administrație, astfel cum se prevede la articolul 5 din prezentul regulament, până la numirea membrilor consiliului de administrație și a expertului independent în temeiul articolului 4 alineatul (1) din prezentul regulament.

Articolul 33

Dispoziții tranzitorii privind personalul

(1)   Directorul EU-OSHA, numit în temeiul articolului 11 din Regulamentul (CE) nr. 2062/94, îndeplinește, pentru perioada rămasă din mandatul său, responsabilitățile directorului executiv, astfel cum se prevede la articolul 11 din prezentul regulament. Celelalte condiții ale contractului său rămân neschimbate.

(2)   În cazul în care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, este în curs o procedură de selecție și numire a directorului executiv, articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2062/94 se aplică până la finalizarea procedurii respective.

(3)   Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor personalului angajat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2062/94. Contractele de muncă ale personalului menționat pot fi reînnoite în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Statutul funcționarilor și Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Orice birou de legătură al EU-OSHA care este operațional la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament este menținut.

Articolul 34

Dispoziții bugetare tranzitorii

Procedura de descărcare de gestiune în ceea ce privește bugetele aprobate în temeiul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2062/94 se desfășoară în conformitate cu articolul 14 din regulamentul respectiv.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 35

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 se abrogă și toate trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 36

Menținerea în vigoare a normelor interne adoptate de consiliul de conducere

Normele interne adoptate de consiliul de conducere în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2062/94 rămân în vigoare după 20 februarie 2019, cu excepția cazului în care se decide altfel de către consiliul de administrație în aplicarea prezentului regulament.

Articolul 37

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 16 ianuarie 2019.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

G. CIAMBA


(1)  JO C 209, 30.6.2017, p. 49.

(2)  Poziția Parlamentului European din 11 decembrie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 20 decembrie 2018.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 1).

(4)  Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă (JO C 218, 13.9.2003, p. 1).

(5)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 328, 7.12.2013, p. 42).

(6)  JO L 56, 4.3.1968, p. 1.

(7)  Decizia (UE, Euratom) 2015/443 a Comisiei din 13 martie 2015 privind securitatea în cadrul Comisiei (JO L 72, 17.3.2015, p. 41).

(8)  Decizia (UE, Euratom) 2015/444 a Comisiei din 13 martie 2015 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 72, 17.3.2015, p. 53).

(9)  Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1).

(10)  Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității Economice Europene (JO L 17, 6.10.1958, p. 385).

(11)  Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 43).

(12)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(13)  Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).

(14)  JO L 136, 31.5.1999, p. 15.

(15)  Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).