4.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 2/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2019/7 AL COMISIEI

din 30 octombrie 2018

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în ceea ce privește scoaterea la licitație a 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței pentru fondul pentru inovare și includerea pe listă a unei platforme de licitație care urmează să fie desemnată de Germania

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului (1), în special articolul 3d alineatul (3), articolul 10 alineatul (4) și articolul 10a alineatul (8),

întrucât:

(1)

Directiva 2003/87/CE stabilește un fond prin care să se furnizeze sprijin financiar inovării în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de carbon pe teritoriul Uniunii, prin punerea la dispoziție a 400 de milioane de certificate din volumul total de certificate pentru perioada 2021-2030 în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii („fondul pentru inovare”). În plus, 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței ar trebui să completeze orice venit rămas din cele 300 de milioane de certificate disponibile în perioada 2013-2020 în temeiul Deciziei 2010/670/UE a Comisiei (2) și ar trebui utilizate în timp util pentru fondul pentru inovare, înainte de 2021.

(2)

Pentru a garanta că fondul pentru inovare este în măsură să ofere sprijin înainte de 2021, este necesară monetizarea a 50 de milioane de certificate pentru fondul pentru inovare, prin licitații desfășurate în conformitate cu normele și modalitățile pentru licitațiile de pe platforma comună de licitație, care sunt stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei (3).

(3)

În vederea reducerii sarcinii administrative pentru statele membre și a ameliorării eficienței globale, volumul de 50 de milioane de certificate pentru fondul pentru inovare ar trebui să se adauge volumului de certificate care urmează să fie scoase la licitație pe platforma comună de licitație în 2020 de către statele membre care la 1 ianuarie 2018 participau la acțiunea comună în temeiul articolului 26 din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010.

(4)

Statele membre participante ar trebui să își liciteze partea lor din cele 50 de milioane de certificate pentru fondul pentru inovare, prin adjudecătorii lor. Pentru a primi veniturile corespunzătoare destinate fondului pentru inovare, fiecare adjudecător ar trebui să desemneze, până la 1 octombrie 2019, un cont bancar desemnat al adjudecătorului pentru primirea respectivelor venituri din licitație. Adjudecătorii pot desemna fie contul lor bancar desemnat pentru veniturile din licitații datorate statului lor membru, fie un cont bancar desemnat separat al adjudecătorului, dedicat veniturilor din licitații ale fondului pentru inovare, fie contul bancar desemnat al unui alt adjudecător al unui stat membru care va scoate la licitație certificate pentru fondul pentru inovare.

(5)

Adjudecătorii numiți pentru a realiza scoaterea la licitație a 50 de milioane de certificate pentru fondul pentru inovare ar trebui să garanteze că veniturile din licitații pentru fondul pentru inovare sunt plătite în contul care le-a fost notificat de Comisie pentru acest fond, în termen de cel mult 15 zile de la sfârșitul lunii în care au fost generate veniturile din licitație.

(6)

Orice taxă suplimentară care rezultă din deținerea acestor venituri din licitație în contul bancar desemnat al adjudecătorului și din plata lor poate fi dedusă de către adjudecător din veniturile din licitație înainte de plata acestora. Înainte de prima deducere și înainte de orice modificare a acestor taxe, statul membru al adjudecătorului respectiv ar trebui să notifice Comisiei și tuturor celorlalte state membre valoarea și scopul taxelor suplimentare pe care adjudecătorul său intenționează să le deducă.

(7)

Articolul 61 din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 prevede în prezent anunțarea simultană de către platforma de licitație a rezultatelor detaliate ale fiecărei licitații și notificarea rezultatelor individuale ofertanților câștigători. Cu toate acestea, nivelul de detaliere a rezultatelor licitației care urmează a fi anunțate nu permite publicarea acestora simultan cu notificarea rezultatelor individuale ofertanților câștigători. În vederea alinierii acestor dispoziții la practicile de pe piață și a asigurării unei protecții împotriva abuzului de piață, platforma de licitație poate publica, înainte de anunțarea detaliilor rămase ale rezultatelor licitației, volumul certificatelor scoase la licitație și prețul de închidere a licitației, astfel încât acestea să fie publicate simultan cu notificarea de către platformă a ofertanților câștigători cu privire la rezultatele individuale ale licitației. Restul rezultatelor licitației ar trebui să fie anunțate cel mai târziu la 15 minute după închiderea ferestrei de licitație.

(8)

Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 permite statelor membre care nu participă la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2) din regulamentul menționat să își desemneze propria platformă de licitație pentru licitarea cotei care le revine din volumul de certificate care fac obiectul capitolelor II și III din Directiva 2003/87/CE. Desemnarea unor astfel de platforme de licitație este condiționată de includerea platformei de licitație în cauză pe lista din anexa III, în conformitate cu articolul 30 alineatul (5) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010.

(9)

În conformitate cu articolul 30 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010, Germania a informat Comisia cu privire la decizia sa de a nu participa la acțiunea comună prevăzută la articolul 26 alineatele (1) și (2) din regulamentul respectiv și de a-și desemna propria platformă de licitație.

(10)

La 12 aprilie 2018, Germania a notificat Comisiei intenția sa de a desemna European Energy Exchange AG drept platforma de licitație menționată la articolul 30 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 pentru o perioadă maximă de cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament. Termenul de desemnare, temeiul juridic pentru desemnare și condițiile și obligațiile aplicabile pentru European Energy Exchange AG ca platformă de licitație pentru Germania pentru această perioadă ar trebui să fie incluse în lista din anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1031/2010.

(11)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 ar trebui modificat în mod corespunzător.

(12)

Pentru a asigura caracterul previzibil și oportun al licitațiilor efectuate de platforma de licitație care urmează a fi desemnată de Germania, prezentul regulament trebuie să intre în vigoare în regim de urgență,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 10 se adaugă următorul alineat (5):

„(5)   Volumul certificatelor care fac obiectul capitolului III din Directiva 2003/87/CE și care urmează să fie scoase la licitație în 2020 include, de asemenea, volumul de 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței menționată la articolul 10a alineatul (8) al doilea paragraf din directiva menționată. Aceste certificate se împart în părți egale între statele membre care participau la acțiunea comună în temeiul articolului 26 alineatul (1) din prezentul regulament la 1 ianuarie 2018 și se adaugă la volumul certificatelor care urmează să fie scoase la licitație pentru fiecare dintre ele. Volumul de 50 de milioane de certificate se distribuie, în principiu, în mod egal între licitațiile desfășurate în 2020.”

2.

Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23

Funcțiile adjudecătorului

(1)   Adjudecătorul îndeplinește următoarele funcții:

(a)

scoate la licitație volumul de certificate care urmează să fie licitat de fiecare stat membru care l-a desemnat;

(b)

primește veniturile din licitații datorate fiecărui stat membru care l-a desemnat;

(c)

plătește veniturile din licitații datorate fiecărui stat membru care l-a desemnat.

(2)   Adjudecătorul fiecărui stat membru care scoate la licitație certificate în temeiul articolului 10 alineatul (5) primește veniturile din licitația acestor certificate într-un cont bancar desemnat al adjudecătorului, pe care acesta îl desemnează până la 1 octombrie 2019 cel târziu pentru primirea plăților datorate în temeiul articolului 10 alineatul (5). Adjudecătorul garantează că aceste venituri din licitații sunt vărsate în contul care i-a fost notificat de Comisie, în sensul articolului 10a alineatul (8) din Directiva 2003/87/CE, în termen de cel mult 15 zile de la sfârșitul lunii în care au fost generate veniturile din licitație. Adjudecătorul poate deduce înainte de plată orice taxă suplimentară pentru deținerea și plata veniturilor din licitație, cu condiția ca statul său membru să notifice Comisiei și tuturor celelalte state membre valoarea și motivul existenței acestor taxe.”

3.

Articolul 61 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În conformitate cu alineatul (1), platforma de licitație anunță cel puțin următoarele rezultate ale fiecărei licitații:

(a)

volumul certificatelor de emisii licitate;

(b)

prețul de închidere a licitației, în euro;

(c)

volumul total de oferte depuse;

(d)

numărul total al ofertanților și numărul ofertanților câștigători;

(e)

în cazul anulării unei licitații, licitațiile către care va fi reportat volumul de certificate;

(f)

venitul total obținut din licitație;

(g)

distribuirea venitului între statele membre, în cazul platformelor de licitație desemnate în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) sau (2).”

4.

Articolul 61 alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   În momentul în care anunță rezultatele fiecărei licitații în temeiul alineatului (2) literele (a) și (b), platforma de licitație mai transmite și o notificare fiecărui ofertant câștigător care licitează prin sistemele sale, informându-l cu privire la:

(a)

numărul total al certificatelor care urmează să fie alocate ofertantului respectiv;

(b)

dacă este cazul, care din ofertele sale egale au fost selectate aleatoriu;

(c)

suma datorată, fie în euro, fie în moneda unui stat membru care nu face parte din zona euro, aleasă de ofertant, cu condiția ca sistemul de compensare sau sistemul de decontare să poată lucra cu moneda națională în cauză;

(d)

termenul până la care trebuie plătită suma datorată sub formă de fonduri disponibile în contul bancar desemnat al adjudecătorului.”

5.

Anexa III se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 30 octombrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 275, 25.10.2003, p. 32.

(2)  Decizia 2010/670/UE a Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor și măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță din punctul de vedere al mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Uniune, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 290, 6.11.2010, p. 39).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 302, 18.11.2010, p. 1).


ANEXĂ

În anexa III la Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 se adaugă următoarea parte 5:

Platforme de licitație desemnate de Germania

5

Platforma de licitație

European Energy Exchange AG (EEX)

 

Temeiul juridic

Articolul 30 alineatul (1)

 

Durata de desemnare

De la 5 ianuarie 2019 cel mai devreme, pentru o perioadă maximă de cinci ani, până la 4 ianuarie 2024, fără a se aduce atingere articolului 30 alineatul (5) al doilea paragraf

 

Condiții

Admiterea la licitații nu este condiționată de calitatea de membru sau de participant pe piața secundară organizată de EEX sau pe orice altă platformă de tranzacționare operată de EEX sau de un terț.

 

Obligații

1.

În termen de două luni de la 5 ianuarie 2019, EEX prezintă Germaniei strategia sa de ieșire. Strategia de ieșire nu aduce atingere obligațiilor care revin EEX în temeiul contractului încheiat cu Comisia și cu statele membre în conformitate cu articolul 26 și nici drepturilor Comisiei și statelor membre respective în temeiul contractului.

2.

Germania notifică Comisiei orice modificare substanțială în ceea ce privește relațiile contractuale relevante cu EEX notificate Comisiei în data de 12 aprilie 2018.”