14.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 11/1


REGULAMENTUL (UE) 2019/2 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 11 decembrie 2018

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (3) include dispoziții care permit acorduri de închiriere pentru aeronave înmatriculate în țări terțe, în special acorduri de închiriere în sistem wet lease.

(2)

Aceste acorduri sunt permise în circumstanțe excepționale, precum în cazul lipsei unei aeronave adecvate pe piața Uniunii. Acestea ar trebui să fie strict limitate în timp și să îndeplinească standarde de siguranță echivalente cu normele privind siguranța prevăzute de dreptul Uniunii și de cel intern.

(3)

Acordul privind transportul aerian (4) dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte (ATA) a fost semnat la 25 aprilie 2007 și ulterior a fost modificat printr-un protocol la 24 iunie 2010. ATA reflectă angajamentul părților față de obiectivul comun de a continua eliminarea barierelor din calea accesului pe piață în vederea maximizării beneficiilor pentru consumatori, pentru companiile aeriene, pentru forța de muncă și pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic.

(4)

ATA prevede un regim deschis de tip wet lease între părți. Dispozițiile pertinente prevăzute la articolul 10 din ATA permit acorduri în sistem wet lease pentru transportul aerian internațional, cu condiția ca toate părțile la astfel de acorduri să dispună de autorizații adecvate și să îndeplinească condițiile impuse de actele cu putere de lege și normele administrative care se aplică în mod obișnuit de către părțile la ATA.

(5)

Evoluțiile relevante și discuțiile anterioare purtate în cadrul comitetului mixt instituit în temeiul ATA au arătat faptul că părțile la ATA ar beneficia de pe urma unui acord dedicat de închiriere în sistem wet lease, care ar oferi precizie prevederilor relevante ale ATA.

(6)

Deoarece un astfel de acord de închiriere în sistem wet lease ar implica relaxarea termenelor existente, acesta ar avea un efect de propagare asupra Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, în care sunt prevăzute termene pentru cazurile în care transportatorii din Uniune închiriază aeronave în sistem wet lease de la transportatori din țări terțe.

(7)

Prin urmare, este necesară modificarea Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 pentru a se permite ca relaxarea termenelor privind închirierea în sistem wet lease să fie convenită în cadrul unor acorduri internaționale încheiate de Uniune cu țări terțe.

(8)

Întrucât Comisia evaluează în prezent Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, inclusiv dispozițiile privind închirierea în sistem wet lease și impactul lor eventual asupra angajaților și consumatorilor și evaluarea Comisiei ar putea duce la o revizuire generală a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008, prezentul Regulament se limitează la alinierea Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 la obligațiile internaționale relevante. Acordul internațional privind închirierea în sistem wet lease ar trebui să includă drepturi și obligații reciproce pentru ambele părți și ar trebui să fie întemeiat pe un acord existent privind transportul aerian.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 13 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, partea introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un acord internațional de închiriere în sistem wet lease semnat de Uniune care este întemeiat pe un acord privind transportul aerian la care Uniunea este parte și care a fost semnat înainte de 1 ianuarie 2008, este îndeplinită una dintre următoarele condiții:”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 11 decembrie 2018.

Pentru Parlamentul European

Președintele

A. TAJANI

Pentru Consiliu

Președintele

J. BOGNER-STRAUSS


(1)  JO C 345, 13.10.2017, p. 126.

(2)  Poziția Parlamentului European din 29 noiembrie 2018 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 decembrie 2018.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

(4)  JO L 134, 25.5.2007, p. 4.