31.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 279/35


DIRECTIVA (UE) 2019/1832 A COMISIEI

din 24 octombrie 2019

de modificare a anexelor I, II și III la Directiva 89/656/CEE a Consiliului cu privire la adaptări de natură pur tehnică

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă (1), în special articolul 9,

întrucât:

(1)

Al 10-lea principiu din Pilonul european al drepturilor sociale (2), proclamat la Göteborg la 17 noiembrie 2017, prevede că fiecare lucrător are dreptul la un mediu de lucru sănătos, sigur și adaptat. Dreptul lucrătorilor la un nivel ridicat de protecție a sănătății și securității în muncă și la un mediu de lucru adaptat la nevoile lor profesionale și care le permite să își prelungească participarea pe piața muncii include utilizarea echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă dacă riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin alte mijloace, măsuri, metode sau proceduri de organizare a muncii.

(2)

Punerea în aplicare a directivelor privind sănătatea și securitatea lucrătorilor la locul de muncă, inclusiv a Directivei 89/656/CEE, a făcut obiectul unei evaluări ex post, denumită în continuare „evaluarea REFIT”. Evaluarea a analizat relevanța directivelor, domeniul cercetării și noile cunoștințe științifice din diversele domenii vizate. Evaluarea REFIT, menționată în documentul de lucru al serviciilor Comisiei (3), concluzionează, printre altele, că utilizarea echipamentelor individuale de protecție vizează aproximativ 40 % din forța de muncă din UE, întrucât riscurile la locul de muncă nu pot fi evitate prin alte mijloace, și că este nevoie să se abordeze dificultățile aferente punerii în aplicare a Directivei 89/656/CEE.

(3)

În Comunicarea sa „Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți – Modernizarea legislației și a politicii Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă” (4), Comisia a reiterat că, deși evaluarea REFIT a acquis-ului UE în materie de securitate și sănătate în muncă a confirmat că legislația din acest domeniu este, în general, eficace și adecvată scopului urmărit, există domenii în care dispozițiile depășite ar trebui actualizate și că ar trebui asigurate îmbunătățirea și extinderea protecției, conformitatea și aplicarea pe teren. Comisia a subliniat în special nevoia de a examina definiția echipamentelor individuale de protecție și utilizarea acestora în diferite servicii și sectoare, în conformitate cu articolul 2 din Directiva 89/656/CEE.

(4)

Directiva 89/656/CEE stabilește cerințele minime pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, care trebuie folosite atunci când riscurile vizate nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloace tehnice de protecție colectivă sau prin măsuri, metode sau proceduri de organizare a muncii. Pentru a facilita stabilirea normelor generale prevăzute la articolul 6 din Directiva 89/656/CEE, anexele I, II și III la Directiva 89/656/CEE prevăd orientări fără caracter obligatoriu care au ca scop să faciliteze și să sprijine selectarea echipamentelor individuale de protecție adecvate riscurilor, activităților și sectoarelor vizate.

(5)

Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului (5) stabilește dispozițiile privind proiectarea, fabricarea și comercializarea echipamentelor individuale de protecție. Regulamentul (UE) 2016/425 a modificat categoriile de riscuri ale produselor pentru a permite angajatorilor să înțeleagă și, astfel, să asigure echipamente individuale de protecție, astfel cum este explicat în detaliu în Orientările privind echipamentele individuale de protecție (6) care clarifică procedurile și chestiunile menționate în Regulamentul (UE) 2016/425. Actualizarea anexelor I, II și III la Directiva 89/656/CEE este considerată oportună pentru a se asigura consecvența cu categoriile de riscuri stabilite în Regulamentul (UE) 2016/425 și pentru alinierea acestora la terminologiile utilizate și tipurile de echipamente individuale de protecție menționate în Regulamentul (UE) 2016/425.

(6)

Articolul 4 alineatul (1) din Directiva 89/656/CEE prevede că angajatorii trebuie să furnizeze echipamente individuale de protecție care respectă dispozițiile relevante ale Uniunii privind proiectarea și fabricarea în ceea ce privește securitatea și sănătatea. În conformitate cu acest articol, angajatorii care pun echipamentele individuale de protecție respective la dispoziția lucrătorilor lor trebuie să se asigure că respectivele echipamente individuale de protecție îndeplinesc cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/425.

(7)

Anexa I la Directiva 89/656/CEE stabilește o schemă orientativă pentru inventarierea riscurilor în scopul utilizării echipamentului individual de protecție și stabilește tipurile de riscuri care ar putea să apară la locurile de muncă în ceea ce privește diferite părți ale corpului care trebuie protejate de echipamentele individuale de protecție. Anexa I ar trebui modificată pentru a se lua în considerare noile tipuri de riscuri care apar la locurile de muncă și pentru a se asigura consecvența cu categoriile de riscuri și terminologia utilizată, în special în Regulamentul (UE) 2016/425.

(8)

Anexa II la Directiva 89/656/CEE, care stabilește o listă orientativă neexhaustivă a echipamentelor individuale de protecție, ar trebui modificată pentru a se lua în considerare noile tipuri de riscuri identificate în anexa I la respectiva directivă. Anexa II ar trebui modificată și pentru a include exemple de echipamente individuale de protecție care sunt disponibile în prezent pe piață, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/425 și cu terminologia utilizată în respectivul regulament.

(9)

Anexa III la Directiva 89/656/CEE stabilește o listă orientativă neexhaustivă a activităților și sectoarelor de activitate care ar putea necesita utilizarea de echipament individual de protecție, reunind clasificările de riscuri stabilite în anexa I la directiva menționată și tipurile de echipamente individuale de protecție descrise în anexa II la directiva respectivă. Anexa III la Directiva 89/656/CEE ar trebui restructurată pentru a se asigura consecvența între terminologia și clasificările utilizate în cele trei anexe și cu Regulamentul (UE) 2016/425. Astfel li se va permite angajatorilor din diferite sectoare și industrii să identifice mai bine și să furnizeze echipamente individuale de protecție care corespund activităților specifice și tipurilor de riscuri specifice la care lucrătorii sunt expuși, astfel cum se indică în evaluarea riscurilor.

(10)

Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă a fost consultat cu privire la măsurile decurgând din adoptarea comunicării Comisiei intitulată „Condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți - Modernizarea legislației și a politicii Uniunii Europene în materie de securitate și sănătate în muncă”, care sunt necesare pentru a menține legislația Uniunii în domeniul condițiilor de muncă și al securității eficace și adecvată scopului urmărit.

(11)

În „Avizul privind Modernizarea a șase directive privind securitatea și sănătatea în muncă pentru a asigura condiții de muncă mai sigure și mai sănătoase pentru toți” (7), adoptat la 6 decembrie 2017, Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă recomandă modificarea Directivei 89/656/CEE pentru a îmbunătăți relevanța și eficacitatea acesteia.

(12)

Într-un aviz ulterior, „Avizul privind actualizările de natură tehnică ale anexelor la Directiva privind echipamentele individuale de protecție (89/656/CEE)” (8), adoptat la 31 mai 2018, Comitetul consultativ pentru securitate, igienă și protecția sănătății la locul de muncă recomandă efectuarea unor actualizări specifice ale anexelor I, II și III la Directiva 89/656/CEE, luând în considerare cele mai recente evoluții tehnologice în domeniu și asigurând consecvența cu Regulamentul (UE) 2016/425.

(13)

La pregătirea acestei actualizări a anexelor I, II și III la Directiva 89/656/CEE, Comisia a fost asistată de experți din partea statelor membre, care au furnizat sprijin tehnic și științific.

(14)

În conformitate cu Declarația politică comună privind documentele explicative (9), adoptată de statele membre și de Comisie la 28 septembrie 2011, statele membre s-au angajat ca, în cazuri justificate, să transmită, împreună cu notificarea măsurilor de transpunere, unul sau mai multe documente care să explice relația dintre componentele unei directive și părțile corespunzătoare din instrumentele naționale de transpunere.

(15)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 17 din Directiva 89/391/CEE a Consiliului (10),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexele I, II și III la Directiva 89/656/CEE se înlocuiesc cu textul anexei la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive cel târziu până la 20 noiembrie 2021. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat prin prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 24 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 393, 30.12.1989, p. 18.

(2)  Pilonul european al drepturilor sociale, noiembrie 2017, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_ro.pdf

(3)  Documentul de lucru al serviciilor Comisiei SWD(2017) 10 final

(4)  COM(2017) 12.

(5)  Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (JO L 81, 31.3.2016, p. 51).

(6)  Orientările privind echipamentele individuale de protecție – Ghid de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29201

(7)  Documentul 1718/2017 al Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă.

(8)  Documentul 443/18 al Comitetului consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă.

(9)  JO C 369, 17.12.2011, p. 14.

(10)  Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1).


ANEXĂ

1.   

Anexa I la Directiva 89/656/CEE se înlocuiește cu următoarea:

„ANEXA I

RISCURI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PĂRȚI ALE CORPULUI CARE TREBUIE PROTEJATE DE EIP (*)

(*) Această listă de riscuri/părți ale corpului este doar orientativă, nu exhaustivă.

Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un EIP și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă.

Image 1

2.   

Anexa II la Directiva 89/656/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

LISTĂ NEEXHAUSTIVĂ A TIPURILOR DE ECHIPAMENTE INDIVIDUALE DE PROTECȚIE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RISCURILE ÎMPOTRIVA CĂRORA ACESTEA ASIGURĂ PROTECȚIE

Echipamente pentru PROTECȚIA CAPULUI

Căști și/sau șepci/cagule/acoperăminte pentru cap împotriva:

șocurilor cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor

coliziunii cu un obstacol

riscurilor mecanice (perforare, abraziune)

comprimării statice (zdrobire laterală)

riscurilor termice (foc, căldură, frig, solide fierbinți, inclusiv metale topite)

șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate

riscurilor de natură chimică

radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

Plase de păr împotriva riscului de agățare

Echipamente pentru PROTECȚIA AUZULUI

Apărători pentru urechi (inclusiv, de exemplu, apărători pentru urechi montate pe o cască, apărători pentru urechi cu reducere activă a zgomotului, apărători pentru urechi cu comunicare audio)

Dopuri pentru urechi (inclusiv, de exemplu, dopuri pentru urechi cu atenuare dependentă de nivel, dopuri pentru urechi personalizate)

Echipamente pentru PROTECȚIA OCHILOR ȘI A FEȚEI

Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție (lentile de protecție, dacă este cazul) împotriva:

riscurilor mecanice

riscurilor termice

radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

radiației ionizante

aerosolilor solizi și a lichidelor provenite de la substanțe chimie și agenți biologici

Echipamente pentru PROTECȚIA APARATULUI RESPIRATOR

Dispozitive de filtrare împotriva:

particulelor

gazelor

particulelor și gazelor

aerosolilor solizi și/sau lichizi

Dispozitive izolante, inclusiv cu aducție de aer

Dispozitive de autosalvare

Echipamente de scufundare

Echipamente pentru PROTECȚIA MÂINILOR ȘI A BRAȚELOR

Mănuși (inclusiv mitene și protecție a brațului) împotriva:

riscurilor mecanice

riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conducătoare, izolante)

riscurilor de natură chimică

agenților biologici

radiației ionizante și contaminării radioactive

radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

riscurilor asociate vibrațiilor

degetare de cauciuc

Echipamente pentru PROTECȚIA PICIOARELOR ȘI A GAMBELOR și protecție împotriva alunecării

Încălțăminte (de exemplu, pantofi, inclusiv în anumite circumstanțe, saboți, ghete care pot avea vârfuri din oțel) pentru protecție împotriva:

riscurilor mecanice

riscurilor de alunecare

riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conducătoare, izolante)

riscurilor de natură chimică

riscurilor asociate vibrațiilor

riscurilor de natură biologică

Glezniere detașabile împotriva riscurilor mecanice

Genunchiere împotriva riscurilor mecanice

Ghetre împotriva riscurilor mecanice, termice și de natură chimică și a agenților biologici

Accesorii (de exemplu, colțari, crampoane)

PROTECȚIA PIELII – CREME PROTECTOARE  (1)

Ar putea exista creme protectoare împotriva:

radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

radiației ionizante

substanțelor chimice

agenților biologici

riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

Echipamente pentru PROTECȚIA CORPULUI/ALTE ECHIPAMENTE PENTRU PROTECȚIA PIELII

Echipamentele individuale de protecție împotriva căderilor de la înălțime, precum opritoare de cădere retractabile, hamuri pentru întreg corpul, hamuri pentru scaune, centuri de poziționare în timpul lucrului și de limitare a deplasării și cordoane pentru poziționare în timpul lucrului, dispozitive de absorbție a energiei, opritoare de cădere tip ghidaj incluzând un cordon de ancorare, dispozitive de ajustare a corzii, dispozitive de ancorare care nu sunt concepute să fie permanent fixate și care nu necesită lucrări de atașare înainte de utilizare, piese de legătură, cordoane, hamuri pentru salvare

Îmbrăcăminte de protecție, inclusiv de protecție a întregului corp (și anume, combinezoane, salopete) și de protecție a unor părți ale corpului (și anume, ghetre, pantaloni, jachete, veste, șorțuri, genunchiere, glugi, cagule), împotriva:

riscurilor mecanice

riscurilor termice (căldură, flacără și frig)

substanțelor chimice

agenților biologici

radiației ionizante și contaminării radioactive

radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură)

șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conducătoare, izolante)

riscurilor de agățare și prindere

Veste de salvare pentru prevenirea înecării și mijloace de plutire

EIP pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului

3.   

Anexa III la Directiva 89/656/CEE se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

LISTA NEEXHAUSTIVĂ A ACTIVITĂȚILOR ȘI SECTOARELOR DE ACTIVITATE CARE POT NECESITA UTILIZAREA DE ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECȚIE (*)

(*) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un EIP și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta directivă

I.   RISCURI FIZICE

Riscuri

Părți ale corpului afectate

Tip de EIP

Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP (*)

Industrie și sectoare

FIZICE – MECANICE

Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol și jeturi cu presiune ridicată

Craniu

Cască de protecție

Lucrări pe, sub sau în vecinătatea schelelor și locurilor de muncă la înălțime

Lucrări de construcții și lucrări rutiere

Montarea și demontarea cofrajelor

Lucrări de asamblare și instalare a schelelor

Lucrări de asamblare și instalare

Lucrări de demolare

Lucrări cu explozibili

Lucrări în mine, șanțuri, puțuri și galerii

Lucrări în vecinătatea lifturilor, a dispozitivelor de ridicare, a macaralelor și a transportoarelor

Lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafață,

Lucrări la furnale industriale, containere, mașini, silozuri, buncăre și conducte

Lucrări în abatoare și pe linia de tăiere din abatoare

Manipularea sau transportul și depozitarea de încărcături

Lucrări silvice

Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice

Terasamente și lucrări în piatră

Lucrări cu bolțuri

Lucrări la furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald și turnare

Lucrări care implică deplasarea pe biciclete și pe biciclete propulsate mecanic

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Lucrări de producție de energie

Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură

Industria fierului și a oțelului

Lucrări în abatoare

Lucrări de manevră feroviare

Porturi, transport și logistică

Industria forestieră

Ochi și/sau față

Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

Lucrări de sudură, polizare și debitare

Lucrări manuale de ciocănire

Lucrări de găurire și gravare

Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei

Lucrări cu bolțuri

Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan

Matrițarea la cald

Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor

Pulverizarea de substanțe abrazive

Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț

Proceduri stomatologice și chirurgicale

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Lucrări de producție de energie

Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură

Industriile fierului și oțelului

Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului

Cioplirea pietrei

Grădinărit

Asistență medicală

Silvicultură

Picioare și gambe (părți)

Încălțăminte (pantofi/bocanci) cu vârfuri de siguranță sau de protecție

Încălțăminte cu protecție pentru metatarsiene

Lucrări de construcții și lucrări rutiere

Montarea și demontarea cofrajelor

Lucrări de asamblare și instalare a schelelor

Lucrări de demolare

Lucrări cu explozibili

Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei

Lucrări în abatoare și linia de tăiere din abatoare

Transport și depozitare

Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii

Manipularea de blocuri de carne congelată și butoaie metalice de alimente conservate

Producția, tratarea și prelucrarea produselor din sticlă plată și a recipientelor din sticlă

Lucrări de transformare și întreținere

Lucrări silvice

Lucrări de construcții în beton și plăci prefabricate, care presupun montarea și demontarea cofrajelor

Lucrări pe șantiere și în zone de depozitare

Lucrări de copertare

Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice

Construcția de cuptoare, instalații de încălzire și ventilare și îmbinarea de metale

Lucrări cu furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald, presări la cald și trefilare

Lucrări în cariere, exploatări miniere la zi și halde

Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii

Căptușirea cuptoarelor din industria ceramicii

Lucrări de manevră feroviare

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Lucrări de producție de energie

Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură

Industria fierului și a oțelului

Lucrări în abatoare

Companiile de logistică

Industria prelucrătoare

Industria sticlei

Industria forestieră

Căderi cauzate de alunecare

Picioare

Încălțăminte antiderapantă

Lucrări pe suprafețe alunecoase

Lucrări în medii cu umiditate

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări în abatoare

Lucrări de curățare

Industriile alimentare

Grădinărit

Industria pescuitului

Căderi de la înălțime

Întregul corp

EIP concepute să oprească sau să prevină căderi de la înălțime

Lucrări pe schele

Asamblarea de piese prefabricate

Lucrări pe stâlpi

Lucrări de copertare

Lucrări pe suprafețe verticale sau înclinate

Lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălțime

Lucrări în cabine de stivuitoare și elevatoare amplasate la mare înălțime în depozite

Lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă

Lucrări în puțuri și canalizări

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări de întreținere a infrastructurii

Vibrații

Mâini

Mănuși de protecție

Lucrări cu unelte manuale

Industriile prelucrătoare

Lucrări de construcții

Lucrări de construcții civile

Comprimarea statică a unei părți din corp

Genunchi (părți ale gambei)

Genunchiere

Montarea de blocuri, plăci ceramice și pavaje

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Picioare

Încălțăminte cu vârfuri de protecție

Lucrări de demolare

Manipularea de încărcături

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Transport și depozitare

Întreținere

Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, mușcături, răni sau înjunghiere)

Ochi și/sau față

Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască, ecrane faciale de protecție

Lucrări cu unelte manuale

Lucrări de sudură și de forjare

Lucrări de polizare și debitare

Lucrări de gravare

Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei

Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan

Matrițarea la cald

Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor

Pulverizarea de substanțe abrazive

Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Lucrări de producție de energie

Lucrări de întreținere a infrastructurii

Industriile fierului și oțelului

Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului

Cioplirea pietrei

Grădinărit

Silvicultură

Mâini

Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice

Lucrări cu cadre din oțel

Manipularea de obiecte cu muchii ascuțite, cu excepția mașinilor care prezintă riscul ca mănușa să fie prinsă

Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare

Schimbarea cuțitelor la mașinile de tăiat

Lucrări silvice

Grădinărit

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări de întreținere a infrastructurii

Industriile prelucrătoare

Industria alimentară

Lucrări în abatoare

Industria forestieră

Antebrațe

Protecția brațului

Lucrări de dezosare și tranșare

Industria alimentară

Lucrări în abatoare

Trunchi/abdomen/picioare

Șorțuri de protecție, ghetre

Pantaloni rezistenți la penetrare (pantaloni rezistenți la tăiere)

Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare

Lucrări silvice

Industria alimentară

Lucrări în abatoare

Industria forestieră

Picioare

Încălțăminte rezistentă la penetrare

Lucrări de construcții și lucrări rutiere

Lucrări de demolare

Montarea și demontarea cofrajelor

Lucrări silvice

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Industria forestieră

Riscuri de agățare și prindere

Întregul corp

Îmbrăcăminte de protecție folosită acolo unde există riscul de agățare de părți mobile

Agățarea în piesele mașinilor

Prindere în piesele mașinilor

Prinderea articolelor de îmbrăcăminte în piesele mașinilor

Târâre

Construcția de mașini

Fabricarea de mașini grele

Inginerie

Construcții

Agricultură

FIZICE – ZGOMOT

Zgomot

Urechi

Antifoane

Utilizarea de prese metalice

Lucrări care presupun utilizarea de dispozitive cu aer comprimat

Activitatea personalului de la sol din aeroporturi

Lucrări cu unelte electrice

Lucrări cu explozibili

Lucrări de batere a piloților

Prelucrarea lemnului și a textilelor

Industria metalurgică

Industria prelucrătoare

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Industria aeronautică

Lucrări miniere

FIZICE – TERMICE

Căldură și/sau foc

Față/Întregul cap

Măști de sudură,

căști/șepci de protecție împotriva căldurii sau a focului, glugi de protecție împotriva căldurii și/sau a focului

Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc

Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora

Lucrări cu pistoale de sudură pentru materiale plastice

Industria fierului și oțelului

Industria metalurgică

Servicii de întreținere

Industria prelucrătoare

Trunchi/abdomen/picioare

Șorțuri de protecție, ghetre

Lucrări de sudură și de forjare

Lucrări de turnare

Industria fierului și oțelului

Industria metalurgică

Servicii de întreținere

Industria prelucrătoare

Mâini

Mănuși de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor

Lucrări de sudură și de forjare

Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc

Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora

Industria fierului și oțelului

Industria metalurgică

Servicii de întreținere

Industria prelucrătoare

Antebrațe

Manșoane

Lucrări de sudură și de forjare

Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora

Industria fierului și oțelului

Industria metalurgică

Servicii de întreținere

Industria prelucrătoare

Picioare

Încălțăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor

Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora

Industria fierului și oțelului

Industria metalurgică

Servicii de întreținere

Industria prelucrătoare

Părți ale corpului/Întregul corp

Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor

Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc

Industria fierului și oțelului

Industria metalurgică

Industria forestieră

Frig

Mâini

Mănuși de protecție împotriva frigului

Picioare

Încălțăminte de protecție împotriva frigului

Lucrări în aer liber în condiții extreme de frig

Lucrări în camere frigorifice

Lucrări cu lichide criogenice

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Industria alimentară

Sectorul agriculturii și al pescuitului

Părți ale corpului/Întregul corp, inclusiv capul

Îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului

Lucrări în aer liber în condiții meteorologice extreme de frig

Lucrări în camere frigorifice

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Industria alimentară

Sectorul agriculturii și al pescuitului

Transport și depozitare

FIZICE – ELECTRICE

Șoc electric (contact direct sau indirect)

Întregul cap

Căști electroizolante

Mâini

Mănuși electroizolante

Picioare

Încălțăminte electroizolantă

Întregul corp/Mâini/Picioare

EIP conducătoare concepute să fie purtate de persoane calificate în timpul lucrărilor în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate la o tensiune nominală a sistemului electric de până la 800 kV pentru curent alternativ și 600 kV pentru curent continuu

Lucrări lucrărilor în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate sau în apropierea pieselor neizolate aflate sub tensiune electrică

Lucrări la sistemul electric

Lucrări de producție de energie

Transportul și distribuția de energie electrică

Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Electricitate statică

Mâini

Mănuși antistatice

Picioare

Încălțăminte antistatică/conducătoare

Întregul corp

Îmbrăcăminte antistatică

Manipularea de materii plastice și de cauciuc

Turnare, colectare sau încărcare într-un container

Lucrări în apropiere de elemente foarte încărcate, precum benzi transportoare

Manipularea de explozibili

Industria prelucrătoare

Industria furajelor

Instalațiile de încărcare în saci și de ambalare

Fabricarea, depozitarea sau transportarea de explozivi

FIZICE – RADIAȚII

Radiație neionizantă, inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui)

Cap

Șepci și căști

Lucrări în aer liber

Pescuit și agricultură

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Ochi

Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

Lucrări cu căldură radiantă

Operațiuni la furnale

Lucrări cu laser

Lucrări în aer liber

Lucrări de sudură și tăiere cu gaze

Activitatea de suflare a sticlei

Lămpi germicide

Industriile fierului și oțelului

Industria prelucrătoare

Pescuit și agricultură

Întregul corp (pielea)

EIP împotriva

razelor ultraviolete naturale și artificiale

Lucrări în aer liber

Lucrări de sudură electrică

Lămpi germicide

Lămpi cu xenon

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Lucrări de producție de energie

Lucrări de întreținere a infrastructurii

Pescuit și agricultură

Industria forestieră

Grădinărit

Industria alimentară

Industria materialelor plastice

Industria tipografică

Radiației ionizante

Ochi

Ochelari cu brațe/ochelari de protecție de tip mască de protecție împotriva radiației ionizante

Mâini

Mănuși de protecție împotriva radiației ionizante

Lucrări în instalații cu raze X

Lucrări în spații de radiodiagnostic medical

Lucrări cu produse radioactive

Asistență medicală

Asistență veterinară

Instalație de deșeuri radioactive

Lucrări de producție de energie

Trunchi/abdomen/părți ale corpului

Șorțuri de protecție împotriva razelor X

/Haină/Vestă/Fustă de protecție împotriva razelor X

Lucrări în instalații cu raze X

Lucrări în spații de radiodiagnostic medical

Asistență medicală

Asistență veterinară

Asistență stomatologică

Urologie

Chirurgie

Radiologie intervențională

Laboratoare

Cap

Acoperăminte pentru cap și șepci

EIP împotriva, de exemplu, dezvoltării de tumori cerebrale

Locuri de muncă și instalații medicale cu raze X

Asistență medicală

Asistență veterinară

Asistență stomatologică

Urologie

Chirurgie

Radiologie intervențională

Părți ale corpului

EIP pentru tiroidă

EIP pentru gonade

Lucrări în instalații cu raze X

Lucrări în spații de radiodiagnostic medical

Asistență medicală

Asistență veterinară

Întregul corp

Îmbrăcăminte de protecție împotriva radiației ionizante

Lucrări în spații de radiodiagnostic medical

Lucrări cu produse radioactive

Lucrări de producție de energie

Instalație de deșeuri radioactive

II.   RISCURI CHIMICE (inclusiv nanomateriale)

Riscuri

Părți ale corpului afectate

Tip de EIP

Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP (*)

Industrie și sectoare

CHIMICE – AEROSOLI

Solide (pulberi, vapori, fum, fibre

și nanomateriale)

Căile respiratorii

Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor

Lucrări de demolare

Lucrări cu explozibili

Lucrări de sablare și lustruire a suprafețelor

Lucrări în prezența azbestului

Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule

Lucrări de sudură

Lucrări de curățare a coșurilor

Lucrări pe căptușeala furnalelor și a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi

Lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele

Lucrări la gura de încărcare a furnalelor

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Industriile fierului și oțelului

Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului

Industria autovehiculelor

Cioplirea pietrei

Industria farmaceutică

Asistență medicală

Prepararea citostaticelor

Mâini

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice

și cremă protectoare ca protecție suplimentară/accesorie

Lucrări în prezența azbestului

Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale

Întregul corp

Îmbrăcăminte de protecție împotriva particulelor solide

Lucrări de demolare

Lucrări în prezența azbestului

Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule

Lucrări de curățare a coșurilor

Lucrări de preparare a produselor de protecție a plantelor

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale

Agricultură

Ochi

Ochelari cu brațe/ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

Prelucrarea lemnului

Lucrări rutiere

Industria minieră

Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului

Lucrări de construcții civile

Lichide

(aburi și ceață)

Căile respiratorii

Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor

Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive)

Curățarea suprafețelor

Industria metalurgică

Industria prelucrătoare

Sectorul auto

Mâini

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice

Tratament de suprafață

Curățarea suprafețelor

Utilizarea de dispozitive cu jet lichid

Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

Industria metalurgică

Industria prelucrătoare

Sectorul auto

Întregul corp

Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice

Tratament de suprafață

Curățarea suprafețelor

Industria metalurgică

Industria prelucrătoare

Sectorul auto

CHIMICE – LICHIDE

Scufundare

Împroșcări, pulverizări și jeturi

Mâini

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice,

Utilizarea de dispozitive cu jet lichid

Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

Prelucrarea materialelor de căptușire

Lucrări de tăbăcărie

Activitatea din saloanele de coafură și de înfrumusețare

Industria textilelor și a îmbrăcămintei

Servicii de curățare

Industria autovehiculelor

Servicii de înfrumusețare și de coafură

Antebrațe

Mâneci de protecție împotriva substanțelor chimice

Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

Lucrări de curățare

Industria chimică

Servicii de curățare

Industria autovehiculelor

Picioare

Ghete de protecție împotriva substanțelor chimice

Utilizarea de dispozitive cu jet lichid

Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

Industria textilelor și a îmbrăcămintei

Servicii de curățare

Industria autovehiculelor

Întregul corp

Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice

Utilizarea de dispozitive cu jet lichid

Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

Lucrări de curățare

Industria chimică

Servicii de curățare

Industria autovehiculelor

Agricultură

CHIMICE – GAZE ȘI VAPORI

Gaze și vapori

Căile respiratorii

Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva gazelor

Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive)

Curățarea suprafețelor

Lucrări în încăperi de fermentație și distilare

Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor

Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă

Lucrări de curățare a coșurilor

Dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

Lucrări în apropierea convertizoarelor și a conductelor de gaz ale furnalelor

Industria metalurgică

Sectorul auto

Industria prelucrătoare

Servicii de curățare

Producția de băuturi alcoolice

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria chimică

Industria petrochimică

Mâini

Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice

Tratament de suprafață

Curățarea suprafețelor

Lucrări în încăperi de fermentație și distilare

Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor

Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă

Industria metalurgică

Sectorul auto

Industria prelucrătoare

Producția de băuturi alcoolice

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria chimică

Industria petrochimică

Întregul corp

Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice

Tratament de suprafață

Curățarea suprafețelor

Lucrări în încăperi de fermentație și distilare

Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor

Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă

Industria metalurgică

Sectorul auto

Industria prelucrătoare

Producția de băuturi alcoolice

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria chimică

Industria petrochimică

Ochi

Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

Vopsirea prin pulverizare

Prelucrarea lemnului

Operațiuni miniere

Sectorul auto

Industria prelucrătoare

Industria minieră

Industria chimică

Industria petrochimică

III.   AGENȚI BIOLOGICI

Riscuri

Părți ale corpului afectate

Tip de EIP

Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP (*)

Industrie și sectoare

AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în) – AEROSOLI

Solide și lichide

Căile respiratorii

Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor

Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale

Lucrări cu expunere la agenți biologici

Asistență medicală

Clinici veterinare

Laboratoare de analize clinice

Laboratoare pentru activități de cercetare

Aziluri de bătrâni

Servicii de asistență la domiciliu

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria alimentară

Producția de substanțe biochimice

Mâini

Mănuși de protecție împotriva microorganismelor

Părți ale corpului/Întregul corp

Ochi și/sau față

Ochi și/sau față

Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale

Lucrări cu expunere la agenți biologici

Asistență medicală

Clinici veterinare

Laboratoare de analize clinice

Laboratoare pentru activități de cercetare

Aziluri de bătrâni

Servicii de asistență la domiciliu

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria alimentară

AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în) – LICHIDE

Contact direct și indirect

Mâini

Mănuși de protecție împotriva microorganismelor

Părți ale corpului/Întregul corp

Ochi și/sau față

Ochi și/sau față

Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături)

Lucrări cu expunere la agenți biologici

Asistență medicală

Clinici veterinare

Laboratoare de analize clinice

Laboratoare pentru activități de cercetare

Aziluri de bătrâni

Servicii de asistență la domiciliu

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria alimentară

Industria forestieră

Împroșcări, pulverizări și jeturi

Mâini

Mănuși de protecție împotriva microorganismelor

Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale

Lucrări cu expunere la agenți biologici

Asistență medicală

Clinici veterinare

Laboratoare de analize clinice

Laboratoare pentru activități de cercetare

Aziluri de bătrâni

Servicii de asistență la domiciliu

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria alimentară

Antebrațe

Mâneci de protecție împotriva microorganismelor

Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale

Lucrări cu expunere la agenți biologici

Asistență medicală

Clinici veterinare

Laboratoare de analize clinice

Laboratoare pentru activități de cercetare

Aziluri de bătrâni

Servicii de asistență la domiciliu

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria alimentară

Picioare/gambe

Ciorapi de protecție și ghetre

Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale

Lucrări cu expunere la agenți biologici

Asistență medicală

Clinici veterinare

Laboratoare de analize clinice

Laboratoare pentru activități de cercetare

Aziluri de bătrâni

Servicii de asistență la domiciliu

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria alimentară

Întregul corp

Ochi și/sau față

Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale

Lucrări cu expunere la agenți biologici

Asistență medicală

Clinici veterinare

Laboratoare de analize clinice

Laboratoare pentru activități de cercetare

Aziluri de bătrâni

Servicii de asistență la domiciliu

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria alimentară

AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în) – MATERIALE, PERSOANE, ANIMALE ETC.

Contact direct și indirect

Mâini

Mănuși de protecție împotriva microorganismelor

Părți ale corpului/Întregul corp

Ochi și/sau față

Ochi și/sau față

Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături)

Lucrări cu expunere la agenți biologici

Asistență medicală

Clinici veterinare

Laboratoare de analize clinice

Laboratoare pentru activități de cercetare

Aziluri de bătrâni

Servicii de asistență la domiciliu

Stații de epurare a apelor uzate

Stații de tratare a deșeurilor

Industria alimentară

Industria forestieră

IV.   ALTE RISCURI

Riscuri

Părți ale corpului afectate

Tip de EIP

Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de EIP (*)

Industrie și sectoare

Lipsă de vizibilitate

Întregul corp

EIP pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului

Lucrări în apropierea vehiculelor în mișcare

Lucrări de asfaltare și de semnalizare rutieră

Lucrări feroviare

Conducerea mijloacelor de transport

Activitatea personalului de la sol din aeroporturi

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări miniere

Servicii de transport și de transport de pasageri

Lipsă oxigen

Căile respiratorii

Dispozitive izolante de protecție a căilor respiratorii

Lucrări în spații închise

Lucrări în încăperi de fermentație și distilare

Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor

Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă

Lucrări în puțuri, canale și alte spații subterane ale sistemului de canalizare

Producția de băuturi alcoolice

Lucrări de construcții civile

Industria chimică

Industria petrochimică

Căile respiratorii

Echipamente de scufundare

Lucrări subacvatice

Lucrări de construcții civile

Înecare

Întregul corp

vestă de salvare

Lucrări în sau în apropierea apei

Lucrări pe mare

Lucrări în aeronave

Industria pescuitului

Industria aeronautică

Construcții de clădiri

Lucrări de construcții civile

Lucrări de construcții navale

Lucrări în docuri și porturi


(1)  În anumite situații, ca urmare a evaluării riscului, cremele protectoare ar putea fi utilizate împreună cu alte EIP, cu scopul de a proteja pielea lucrătorilor împotriva riscurilor conexe. Cremele protectoare sunt EIP în conformitate cu Directiva 89/656/CEE, întrucât acest tip de echipament poate fi considerat, în anumite situații, ca fiind „suplimentar sau accesoriu”, în sensul articolului 2 din Directiva 89/656/CEE. Cu toate acestea, cremele protectoare nu sunt EIP în conformitate cu definiția de la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/425.