5.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/23


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2019/175 A COMISIEI

din 16 noiembrie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru oxidul de plumb din etanșările cu frită utilizate în construcția montajelor de tip fereastră pentru unele tuburi laser

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin anumite substanțe periculoase indicate în anexa II la directiva respectivă. Această cerință nu se referă la aplicațiile prevăzute în lista din anexa III la Directiva 2011/65/UE.

(2)

Diferitele categorii de echipamente electrice și electronice cărora li se aplică Directiva 2011/65/UE (categoriile 1-11) sunt enumerate în anexa I la directiva respectivă.

(3)

Plumbul este o substanță restricționată indicată în anexa II la Directiva 2011/65/UE. Folosirea oxidului de plumb în etanșările cu frită utilizate în construcția montajelor de tip fereastră pentru tuburile laser cu argon și kripton a fost, cu toate acestea, exceptată de la restricție și este inclusă în prezent la punctul 32 din anexa III la directiva respectivă. Data de expirare a derogării respective a fost, pentru categoriile 1-7 și 10, 21 iulie 2016.

(4)

Comisia a primit o cerere de reînnoire a derogării respective înainte de 21 ianuarie 2015, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2011/65/UE. Derogarea rămâne valabilă până la adoptarea unei decizii cu privire la această cerere.

(5)

Produsele cu laser care conțin plumb sunt utilizate ca surse de lumină coerentă într-o gamă largă de aplicații științifice și industriale de importanță critică, precum spectroscopia, microscopia și holografia. Materialele care conțin oxid de plumb din produsele cu laser cu argon și kripton asigură o izolație etanșă și stabilă din punct de vedere termic și-mecanic între componentele optice și tubul laser.

(6)

Substituirea sau eliminarea plumbului din tuburile laser cu argon și kripton continuă să fie imposibilă din punct de vedere tehnic și științific, din cauza lipsei unor substituenți fiabili. Derogarea nu diminuează protecția mediului și a sănătății conferită de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Derogarea pentru folosirea oxidului de plumb în etanșările cu frită utilizate în construcția montajelor de tip fereastră pentru tuburile laser cu argon și kripton ar trebui, prin urmare, reînnoită pentru categoriile 1-7 și 10.

(7)

Dat fiind că pentru aplicațiile în cauză nu sunt disponibile în prezent alternative fiabile și nici nu este probabil ca astfel de alternative să fie disponibile în curând pe piață, derogarea pentru categoriile 1-7 și 10 ar trebui reînnoită pentru durata maximă de cinci ani, și anume până la 21 iulie 2021. Având în vedere rezultatele eforturilor depuse în prezent pentru a găsi un substituent fiabil, este puțin probabil ca durata derogării să aibă efecte adverse asupra inovării.

(8)

Pentru alte categorii decât 1-7 și 10, derogarea existentă rămâne în vigoare pe perioadele de valabilitate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2011/65/UE. Din motive de claritate, în anexa III la directiva respectivă ar trebui adăugate datele de expirare.

(9)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică cel târziu până la 29 februarie 2020 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 martie 2020.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

În anexa III, punctul 32 se înlocuiește cu următorul text:

„32

Oxidul de plumb din etanșările cu frită utilizate în construcția montajelor de tip fereastră pentru tuburile laser cu argon și kripton

Expiră la:

21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10;

21 iulie 2021 pentru categoriile 8 și 9, cu excepția dispozitivelor medicale de diagnosticare in vitro și a instrumentelor industriale de monitorizare și control;

21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;

21 iulie 2024 pentru instrumentele industriale de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11.”