5.2.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 33/5


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2019/169 A COMISIEI

din 16 noiembrie 2018

de modificare, în scopul adaptării la progresul științific și tehnic, a anexei III la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește o derogare pentru plumbul din ceramica dielectrică din anumiți condensatori

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 5 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE impune statelor membre obligația de a se asigura că echipamentele electrice și electronice introduse pe piață nu conțin anumite substanțe periculoase indicate în anexa II la directiva respectivă. Această cerință nu se referă la aplicațiile prevăzute în lista din anexa III la Directiva 2011/65/UE.

(2)

Diferitele categorii de echipamente electrice și electronice cărora li se aplică Directiva 2011/65/UE (categoriile 1-11) sunt enumerate în anexa I la directiva respectivă.

(3)

Plumbul este o substanță restricționată indicată în anexa II la Directiva 2011/65/UE. Utilizarea plumbului în ceramica dielectrică din condensatorii cu tensiunea nominală de cel puțin 125 V CA sau 250 V CC a fost însă exceptată de la restricționare și este inclusă în prezent la punctul 7(c)-II din anexa III la directiva respectivă. Data de expirare a derogării respective a fost, pentru categoriile 1-7 și 10, 21 iulie 2016.

(4)

Comisia a primit o cerere de reînnoire a derogării respective înainte de 21 ianuarie 2015, în conformitate cu articolul 5 alineatul (5) din Directiva 2011/65/UE. Derogarea rămâne valabilă până la adoptarea unei decizii cu privire la această cerere.

(5)

Condensatorii ceramici discreți cu tensiunea nominală de cel puțin 125 V CA sau 250 V CC au capacitatea de a stoca și a elibera sarcini electrice (capacitate electrică) și se găsesc în circuitele de înaltă tensiune dintr-o gamă largă de echipamente electrice și electronice. Aceștia sunt utilizați pe toate tipurile de piețe și în toate tipurile de aplicații, de exemplu, în sistemele de infrastructuri sociale, în automatizări, în prospecțiunile petroliere și miniere, în conversia energiei, în furnizarea puterilor mari, în telecomunicații și în dispozitivele medicale.

(6)

Plumbul din ceramica dielectrică asigură o constantă dielectrică ridicată la tensiuni înalte de funcționare, capacitate înaltă de stocare a energiei (inclusiv la temperaturi ridicate), scurgeri reduse la tensiune înaltă și temperaturi ridicate și pierderi mici la intensitate și frecvență înaltă a curentului și la temperaturi ridicate.

(7)

În cazul anumitor condensatori ceramici, substituirea sau eliminarea plumbului este în continuare imposibilă din punct de vedere științific și tehnic, din cauza lipsei de substituenți fiabili. Derogarea nu diminuează protecția mediului și a sănătății conferită de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Prin urmare, derogarea pentru utilizarea plumbului în ceramica dielectrică din condensatorii cu tensiunea nominală de cel puțin 125 V CA sau 250 V CC ar trebui reînnoită. Din motive de claritate, ar trebui să se precizeze în anexa III la Directiva 2011/65/UE că aplicațiile incluse la punctele 7(c)-I și 7(c)-IV sunt excluse de la punctul 7(c)-II.

(8)

Dat fiind că pentru aplicațiile în cauză nu sunt încă disponibile pe piață alternative fiabile, derogarea pentru categoriile 1-7 și 10 ar trebui reînnoită pentru durata maximă de cinci ani, și anume până la 21 iulie 2021. Având în vedere rezultatele eforturilor în curs pentru găsirea unui substituent fiabil, este puțin probabil ca durata derogării să aibă efecte adverse asupra inovării.

(9)

Pentru alte categorii decât 1-7 și 10, derogarea existentă rămâne în vigoare pe perioadele de valabilitate prevăzute la articolul 5 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2011/65/UE. Din motive de claritate, în anexa III la directiva respectivă ar trebui adăugate datele de expirare.

(10)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa III la Directiva 2011/65/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică cel târziu până la 29 februarie 2020 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu 1 martie 2020.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 noiembrie 2018.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) și de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

În anexa III la Directiva 2011/65/UE, punctul 7(c)-II se înlocuiește cu următorul text:

„7(c)-II

Plumbul din ceramica dielectrică din condensatorii cu tensiunea nominală de cel puțin 125 V CA sau 250 V CC

Nu este valabilă pentru aplicațiile incluse la punctele 7(c)-I și 7(c)-IV din prezenta anexă.

Expiră la:

21 iulie 2021 pentru categoriile 1-7 și 10;

21 iulie 2021 pentru categoriile 8 și 9, cu excepția dispozitivelor medicale de diagnosticare in vitro și a instrumentelor industriale de monitorizare și control;

21 iulie 2023 pentru dispozitivele medicale de diagnosticare in vitro din categoria 8;

21 iulie 2024 pentru instrumentele industriale de monitorizare și control din categoria 9 și pentru categoria 11.”