25.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 272/150


DECIZIA (PESC) 2019/1789 A CONSILIULUI

din 24 octombrie 2019

de modificare a Deciziei 2010/573/PESC privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 27 septembrie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/573/PESC (1) privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova.

(2)

La Decizia 2010/573/PESC ar trebui să se adauge o dispoziție care să specifice că Consiliul și Înaltul Reprezentant pot prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul respectivei decizii.

(3)

Pe baza unei reexaminări a Deciziei 2010/573/PESC, măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova ar trebui prelungite până la 31 octombrie 2020. Consiliul va reexamina situația cu privire la măsurile restrictive după șase luni.

(4)

Prin urmare, Decizia 2010/573/PESC ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2010/573/PESC se modifică după cum urmează:

1.

Se introduce următorul articol:

Articolul 2a

(1)   Consiliul și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate („Înaltul Reprezentant”) pot prelucra date cu caracter personal în vederea îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentei decizii, în special:

(a)

în ceea ce privește Consiliul, pentru pregătirea și efectuarea modificărilor la anexă;

(b)

în ceea ce privește Înaltul Reprezentant, pentru pregătirea modificărilor la anexă.

(2)   Consiliul și Înaltul Reprezentant pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracțiunile comise de persoanele fizice incluse pe listă, la condamnările penale ale acestor persoane sau la măsurile de securitate privind aceste persoane, numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru întocmirea anexei.

(3)   În sensul prezentei decizii, Consiliul și Înaltul Reprezentant sunt desemnați drept «operator» în sensul articolului 3 punctul 8 din Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (*1), pentru a se asigura că persoanele fizice în cauză își pot exercita drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.”

(*1)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39)"

2.

Articolul 4 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Prezenta decizie se aplică până la 31 octombrie 2020. Aceasta se reexaminează în permanență. Aceasta este reînnoită sau modificată, după caz, în cazul în care Consiliul consideră că obiectivele sale nu au fost îndeplinite.”

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 24 octombrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

A.-K. PEKONEN


(1)  Decizia 2010/573/PESC a Consiliului din 27 septembrie 2010 privind măsurile restrictive împotriva conducerii regiunii Transnistria din Republica Moldova (JO L 253, 28.9.2010, p. 54).