10.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 259/65


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1698 A COMISIEI

din 9 octombrie 2019

privind standardele europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța generală a produselor

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (1), în special articolul 4 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2001/95/CE, se presupune că un produs este sigur în privința riscurilor și categoriilor de riscuri acoperite de standardele naționale relevante atunci când este conform cu standardele naționale facultative, care transpun standardele europene, ale căror trimiteri au fost publicate de Comisie în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 4 din directiva menționată.

(2)

La data de 27 iulie 2011, Comisia a adoptat Decizia 2011/479/UE (2) privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru echipamente de gimnastică.

(3)

Prin scrisoarea M/507 din 5 septembrie 2012, Comisia a solicitat CEN să elaboreze standarde europene pentru a răspunde principalelor riscuri asociate echipamentelor de gimnastică, în conformitate cu cerințele de siguranță. Pe baza acestei solicitări, CEN a adoptat un standard: EN 913:2008 pentru echipamente de gimnastică – cerințe generale de securitate și metode de încercare. Referința standardului respectiv a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3) la 11 iulie 2014, pe baza Deciziei de punere în aplicare 2014/357/UE a Comisiei (4).

(4)

Luând în considerare noile cunoștințe și dezvoltarea pieței, CEN a elaborat un nou standard european EN 913:2018.

(5)

Standardul european EN 913:2018 respectă cerința generală de siguranță prevăzută în Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referința sa ar trebui publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

La 29 noiembrie 2011, Comisia a adoptat Decizia 2011/786/UE (5) privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru biciclete, biciclete pentru copii de vârstă mică și portbagaje pentru biciclete.

(7)

Prin scrisoarea M/508 din 6 septembrie 2012, Comisia a solicitat CEN să elaboreze standarde europene pentru a răspunde principalelor riscuri asociate bicicletelor, bicicletelor pentru copii de vârstă mică și portbagajelor pentru biciclete, în conformitate cu cerințele de siguranță. Pe baza acestei solicitări, CEN a adoptat o serie de standarde: EN ISO 4210-2:2014 privind cerințe pentru biciclete de oraș și pentru drumuri dificile, pentru adulți tineri, pentru munte și de curse, precum și EN ISO 4210-6:2014 pentru metodele de încercare pentru cadru și ghidon. Referințele standardelor respective au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (6), pe baza Deciziei de punere în aplicare (UE) 2015/681 a Comisiei (7).

(8)

Luând în considerare noile cunoștințe și dezvoltarea pieței, CEN a elaborat noi standarde europene EN ISO 4210-2-2015 și EN ISO 4210-6-2015.

(9)

Standardele europene EN ISO 4210-2-2015 și EN ISO 4210-6-2015 respectă cerința generală de siguranță prevăzută în Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referințele lor ar trebui publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(10)

Pe baza cererii M/508 din 6 septembrie 2012 a Comisiei, CEN a adoptat un standard: EN 14872:2006 pentru biciclete – accesorii pentru biciclete – portbagaje. Referința standardului respectiv a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (8), pe baza Deciziei 2006/514/CE a Comisiei (9).

(11)

Luând în considerare noile cunoștințe și dezvoltarea pieței, CEN a elaborat un nou standard european EN ISO 11243:2016.

(12)

Standardul european EN ISO 11243:2016 respectă cerința generală de siguranță prevăzută în Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referința sa ar trebui publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(13)

La data de 25 martie 2008, Comisia a adoptat Decizia 2008/264/CE (10) privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene relative la țigări.

(14)

Prin scrisoarea M/425 din 27 iunie 2008, Comisia a solicitat Comitetului European de Standardizare (CEN) să elaboreze standarde europene pentru a răspunde principalelor riscuri asociate țigărilor, în conformitate cu cerințele referitoare la siguranța împotriva incendiilor. Pe baza acestei solicitări, CEN a adoptat standardul: EN ISO 12863:2010 privind metoda de încercare pentru evaluarea tendinței de aprindere a țigaretelor. Referința standardului respectiv a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (11), pe baza Deciziei 2011/496/UE a Comisiei (12).

(15)

Luând în considerare noile cunoștințe și dezvoltarea pieței, CEN a modificat standardul EN ISO 12863:2010 adoptând amendamentul EN ISO 12863:2010/A1:2016.

(16)

Amendamentul EN ISO 12863:2010/A1:2016 respectă cerința generală de siguranță prevăzută în Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referința sa ar trebui publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(17)

La data de 27 iulie 2011, Comisia a adoptat Decizia 2011/476/UE (13) privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru echipamente de antrenament staționare.

(18)

Prin scrisoarea M/506 din 5 septembrie 2012, Comisia a solicitat CEN să elaboreze standarde europene pentru a răspunde principalelor riscuri asociate echipamentelor de antrenament staționare, în conformitate cu cerințele de siguranță. Pe baza acestei solicitări, CEN a adoptat o serie de standarde: EN 957-4:2006+A1:2010 pentru banchete pentru haltere, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare; Standardul EN 957-5:2009 pentru aparate cu pedale pentru antrenament și aparate de antrenament pentru partea superioară a corpului, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare, EN 957-8: 1998 pentru stepper, scară rulantă și simulator de escaladare – cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare, EN 957-9:2003 pentru Aparate cu mișcare elipsoidală, cerințe specifice de securitate și metode de încercare suplimentare, și EN 957-10:2005 pentru biciclete de exercițiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare. Referințele standardelor respective au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (14), pe baza Deciziei de punere în aplicare 2014/357/UE.

(19)

Luând în considerare noile cunoștințe și dezvoltarea pieței, CEN a elaborat noi standarde europene EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 și EN ISO 20957-10:2017.

(20)

Standardele europene EN ISO 20957-4:2016, EN ISO 20957-5:2016, EN ISO 20957-8:2017, EN ISO 20957-9:2016 și EN ISO 20957-10:2017 respectă cerința generală de siguranță prevăzută în Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referințele lor ar trebui publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(21)

La 21 aprilie 2005, Comisia a adoptat Decizia 2005/323/CE (15) privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru ambarcațiunile de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă.

(22)

Prin scrisoarea M/372 din 5 septembrie 2012, Comisia a solicitat CEN să elaboreze standarde europene pentru a răspunde principalelor riscuri asociate ambarcațiunilor de agrement plutitoare cu utilizare pe suprafața apei sau în apă, în conformitate cu cerințele de siguranță. Pe baza acestei solicitări, CEN a adoptat o serie de standarde: EN 15649-1:2009+A2:2013, EN 15649-2:2009+A2:2013, EN 15649-3:2009+A1:2012, EN 15649-4:2010+A1:2012, EN 15649-5:2009, EN 15649-6:2009+A1:2013, EN 15649-7:2009 pentru ambarcațiunile de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă. Referințele standardelor respective au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (16), pe baza Deciziilor de punere în aplicare 2014/359/UE (17), 2014/875/UE (18) și 2013/390/UE (19) ale Comisiei.

(23)

Luând în considerare noile cunoștințe și dezvoltarea pieței, CEN a elaborat o nouă serie de standarde europene EN ISO 25649:2017 (părțile 1-7).

(24)

Standardele europene EN ISO 25649:2017 (părțile 1-7) respectă cerința generală de siguranță prevăzută în Directiva 2001/95/CE. Prin urmare, referințele lor ar trebui publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(25)

Standardele europene EN 913:2008, EN 957-4:2006+A1:2010, EN 957-5:2009, EN 957-8:1998, EN 957-9:2003, EN 957-10:2005, EN ISO 4210-2:2014, EN ISO 4210-6:2014, EN 14872:2006 și seria EN 15649 se înlocuiesc cu standarde europene noi sau modificate ale căror referințe urmează să fie publicate prin prezenta decizie. Prin urmare, este necesar să se retragă referințele standardelor respective din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (20).

(26)

Din motive de claritate, ar trebui să fie publicată într-un singur act o listă completă de referințe ale standardelor europene elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE și care îndeplinesc cerințele pe care urmăresc să le acopere. Referințele la standardele europene publicate în prezent în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (21) ar trebui, prin urmare, să fie incluse în prezenta decizie. În consecință, este necesar să se abroge deciziile relevante ale Comisiei privind publicarea acestor standarde.

(27)

Respectarea standardului național relevant de transpunere a standardului european, ale cărui referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene conferă o prezumție de siguranță în ceea ce privește riscurile și categoriile de riscuri acoperite de standardul național relevant începând cu data publicării referinței standardului european în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării.

(28)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului stabilit prin Directiva 2001/95/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referințele standardelor europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE și enumerate în anexa I la prezenta decizie.

Articolul 2

Se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene referințele standardelor europene pentru produse elaborate în sprijinul Directivei 2001/95/CE și enumerate în anexa II la prezenta decizie.

Articolul 3

Se abrogă Decizia C(2004) 1493 a Comisiei (22), Decizia 2005/718/CE a Comisiei (23), Decizia 2006/514/CE, Decizia 2009/18/CE a Comisiei (24), Decizia 2011/496/UE, Decizia de punere în aplicare 2012/29/UE a Comisiei (25), Decizia de punere în aplicare 2013/390/UE, Decizia de punere în aplicare 2014/357/UE, Decizia de punere în aplicare 2014/358/UE a Comisiei (26), Decizia de punere în aplicare 2014/359/UE, Decizia de punere în aplicare 2014/531/UE a Comisiei (27), Decizia de punere în aplicare 2014/875/UE, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/681, Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1345 a Comisiei (28) și Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1014 a Comisiei (29).

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 9 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11, 15.1.2002, p. 4.

(2)  Decizia 2011/479/UE a Comisiei din 27 iulie 2011 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru echipament de gimnastică în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 197, 29.7.2011, p. 13).

(3)  Comunicarea 2017/C 267/03 a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 267, 11.8.2017, p. 7).

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/357/UE a Comisiei din 13 iunie 2014 privind conformitatea standardelor europene din seria EN 957 (părțile 2 și 4-10) și a standardului EN ISO 20957 (partea 1) pentru echipamente de antrenament staționare și a zece standarde europene pentru aparate de gimnastică cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 175, 14.6.2014, p. 40).

(5)  Decizia 2011/786/UE a Comisiei din 29 noiembrie 2011 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru biciclete, biciclete pentru copii de vârstă mică și portbagaje pentru biciclete în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 319, 2.12.2011, p. 106).

(6)  Comunicarea 2017/C 267/03 a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 267, 11.8.2017, p. 7).

(7)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/681 a Comisiei din 29 aprilie 2015 privind publicarea referințelor standardului EN ISO 4210, părțile 1-9, pentru biciclete de oraș și de drumeție, biciclete de munte și biciclete de curse și ale standardului EN ISO 8098 pentru biciclete pentru copii de vârstă mică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 111, 30.4.2015, p. 30).

(8)  Comunicarea 2017/C 267/03 a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 267, 11.8.2017, p. 7).

(9)  Decizia 2006/514/CE a Comisiei din 20 iulie 2006 privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE și publicarea referințelor lor în Jurnalul Oficial (JO L 200, 22.7.2006, p. 35).

(10)  Decizia 2008/264/CE a Comisiei din 25 martie 2008 privind cerințele referitoare la siguranța împotriva incendiilor care trebuie îndeplinite de standardele europene relative la țigări în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 83, 26.3.2008, p. 35).

(11)  Comunicarea 2017/C 267/03 a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 267, 11.8.2017, p. 7).

(12)  Decizia 2011/496/UE a Comisiei din 9 august 2011 privind conformitatea standardului EN 16156:2010 „Țigarete. Evaluarea tendinței de aprindere. Cerință de securitate” și a standardului EN ISO 12863:2010 „Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinței de aprindere a țigaretelor ” cu cerința generală privind siguranța prevăzută la Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor standardului EN 16156:2010 „Țigarete. Evaluarea tendinței de aprindere. Cerință de securitate” și a standardului EN ISO 12863:2010 „Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinței de aprindere a țigaretelor ” în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 205, 10.8.2011, p. 31).

(13)  Decizia 2011/476/UE a Comisiei din 27 iulie 2011 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru echipamente de antrenament staționare în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 196, 28.7.2011, p. 16).

(14)  Comunicarea 2017/C 267/03 a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 267, 11.8.2017, p. 7).

(15)  Decizia 2005/323/CE a Comisiei din 21 aprilie 2005 privind cerințele de siguranță care trebuie îndeplinite de standardele europene pentru ambarcațiunile de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 104, 23.4.2005, p. 39).

(16)  Comunicarea 2017/C 267/03 a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 267, 11.8.2017, p. 7).

(17)  Decizia de punere în aplicare 2014/359/UE a Comisiei din 13 iunie 2014 privind conformitatea standardelor europene EN 15649-1:2009+A2:2013 și EN 15649-6:2009+A1:2013 pentru articolele plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 175, 14.6.2014, p. 45).

(18)  Decizia de punere în aplicare 2014/875/UE a Comisiei din 4 decembrie 2014 privind publicarea referințelor standardului EN 15649-2:2009+A2:2013 referitor la articolele de agrement plutitoare destinate a fi utilizate pe și în apă și ale standardului EN 957-6:2010+A1:2014 referitor la echipamentele de antrenament staționare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 349, 5.12.2014, p. 65).

(19)  Decizia de punere în aplicare 2013/390/UE a Comisiei din 18 iulie 2013 privind conformitatea standardelor europene din seria EN 15649 (părțile 1-7) pentru articolele de agrement plutitoare care se utilizează în sau pe apă cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 196, 19.7.2013, p. 22).

(20)  Comunicarea 2017/C 267/03 a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 267, 11.8.2017, p. 7).

(21)  Comunicarea 2017/C 267/03 a Comisiei în cadrul implementării Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind securitatea generală a produselor (JO C 267, 11.8.2017, p. 7).

(22)  Decizia Comisiei C(2004) 1493 din 23 aprilie 2004 privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de siguranță stabilită de Directiva 2001/95/CE și publicarea referințelor lor în Jurnalul Oficial.

(23)  Decizia 2005/718/CE a Comisiei din 13 octombrie 2005 privind conformitatea anumitor standarde cu cerința generală de siguranță stabilită de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor lor în Jurnalul Oficial (JO L 271, 15.10.2005, p. 51).

(24)  Decizia 2009/18/CE a Comisiei din 22 decembrie 2008 privind conformitatea standardului EN 1273:2005 referitor la premergătoarele pentru copii cu cerința generală de siguranță din Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea trimiterii la standard în Jurnalul Oficial (JO L 8, 13.1.2009, p. 29).

(25)  Decizia de punere în aplicare 2012/29/UE a Comisiei din 13 ianuarie 2012 privind conformitatea standardului EN 60065:2002/A12:2011 „Aparate electronice audio, video și similare – Cerințe de siguranță” și a standardului EN 60950-1:2006/A12:2011 „Echipamente de tehnologia informației – Siguranță – Partea 1: Cerințe generale” cu cerința generală în materie de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și privind publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 13, 17.1.2012, p. 7).

(26)  Decizia de punere în aplicare 2014/358/UE a Comisiei din 13 iunie 2014 privind conformitatea standardului european EN 16281:2013 pentru dispozitive de blocare a ferestrelor și a ușilor de balcon, rezistente la acțiunea copiilor, care se montează de utilizator, cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referinței standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 175, 14.6.2014, p. 43).

(27)  Decizia de punere în aplicare 2014/531/UE a Comisiei din 14 august 2014 privind conformitatea standardelor europene EN 16433:2014 și EN 16434:2014 și a anumitor clauze din standardul european EN 13120:2009+A1:2014 pentru storuri de interior cu cerința generală de siguranță prevăzută de Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului și publicarea referințelor standardelor respective în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO L 243, 15.8.2014, p. 54).

(28)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1345 a Comisiei din 31 iulie 2015 privind publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a referințelor standardelor privind cordoanele și șnururile cu sistem de strângere folosite la îmbrăcămintea pentru copii, privind coșurile pentru transportul sugarilor și suporturile, privind barierele de securitate și privind mesele de înfășat de uz casnic (JO L 207, 4.8.2015, p. 73).

(29)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2017/1014 a Comisiei din 15 iunie 2017 privind publicarea referințelor standardelor europene EN 13869:2016 privind cerințele pentru brichete referitoare la siguranța copiilor și EN 13209-2:2015 privind port-bebe în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în temeiul Directivei 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 153, 16.6.2017, p. 36).


ANEXA I

Nr.

Referința standardului

1.

EN 581–1:2006

Mobilier de exterior – Scaune și mese de uz casnic, colectiv și pentru camping – Partea 1: Cerințe generale de securitate

2.

EN 913:2018

Echipamente de gimnastică – Cerințe generale de securitate și metode de încercare

3.

EN 914:2008

Echipamente de gimnastică – Bare paralele și bare paralele/asimetrice combinate – Cerințe și metode de încercare, inclusiv pentru securitate

4.

EN 915:2008

Echipamente de gimnastică – Bare asimetrice – Cerințe și metode de încercare, inclusiv pentru securitate

5.

EN 916:2003

Echipamente de gimnastică – Ladă pentru sărituri – Cerințe și metode de încercare inclusiv de securitate

6.

EN 957–2:2003

Echipamente de antrenament staționare – Partea 2: Aparate pentru antrenament de forță, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

7.

EN 957–6:2010+A1:2014

Echipamente de antrenament staționare – Partea 6: Banda de alergat, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

8.

EN 957–7:1998

Echipamente de antrenament staționare – Partea 7: Aparate cu rame, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

9.

EN 1129–1:1995

Mobilier – Paturi rabatabile – Condiții tehnice de securitate și încercări – Partea 1: Condiții tehnice de securitate

10.

EN 1129–2:1995

Mobilier – Paturi rabatabile – Condiții de securitate și încercări – Partea 2: Metode de încercare

11.

EN 1130–1:1996

Mobilier – Leagăne de uz casnic – Partea 1: Condiții de securitate

12.

EN 1130–2:1996

Mobilier – Leagăne de uz casnic – Partea 2: Metode de încercare

13.

EN 1273:2005

Articole de puericultură – Premergătoare – Cerințe de securitate și metode de încercare

14.

EN 1466:2014

Articole de puericultură – Coșuri pentru transportul sugarilor și suporturi – Cerințe de securitate și metode de încercare

15.

EN 1651:1999

Echipament pentru parapantă – Harnașament – Cerințe de securitate și încercări de rezistență

16.

EN 1930:2011

Articole pentru puericultură – Bariere de securitate – Cerințe de securitate și metode de încercare

17.

EN ISO 4210–1:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 1: Termeni și definiții (ISO 4210–1:2014)

18.

EN ISO 4210–2:2015

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 2: Cerințe pentru biciclete de oraș și pentru drumuri dificile, pentru adulți tineri, pentru munte și de curse (ISO 4210–2:2015)

19.

EN ISO 4210–3:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 3: Metode de încercare comune (ISO 4210–3:2014)

20.

EN ISO 4210–4:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 4: Metode de încercare pentru frânare (ISO 4210–4:2014)

21.

EN ISO 4210–5:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 5: Metode de încercare pentru ghidare (ISO 4210–5:2014, versiunea corectată 2015–02–01)

22.

EN ISO 4210–6:2015

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 6: Metode de încercare pentru cadru și ghidon (ISO 4210–6:2015)

23.

EN ISO 4210–7:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 7: Metode de încercare pentru roți și jante (ISO 4210–7:2014)

24.

EN ISO 4210–8:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 8: Metode de încercare pentru pedale și sistemul de transmisie (ISO 4210–8:2014)

25.

EN ISO 4210–9:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 9: Metode de încercare pentru șa și tijă șa (ISO 4210–9:2014)

26.

EN ISO 8098:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru bicicletele pentru copii mici (ISO 8098:2014)

27.

EN ISO 9994:2006

Brichete – Specificații pentru securitate (ISO 9994:2005)

28.

EN ISO 11243:2016

Biciclete – Portbagaje pentru biciclete – Cerințe și metode de încercare (ISO 11243: 2016)

29.

EN 12196:2003

Echipamente de gimnastică – Cai și capre pentru gimnastică – Cerințe funcționale și de securitate, metode de încercare

30.

EN 12197:1997

Echipament de gimnastică – Bare fixe – Cerințe de securitate și metode de încercare

31.

EN 12221–1:2008+A1:2013

Articole de puericultură – Mese de înfășat de uz casnic – Partea 1: Cerințe de securitate

32.

EN 12221–2:2008+A1:2013

Articole de puericultură – Mese de înfășat de uz casnic – Partea 2: Metode de încercare

33.

EN 12346:1998

Echipamente de gimnastică – Spaliere, scări și cadre de cățărare – Cerințe de securitate și metode de încercare

34.

EN 12432:1998

Echipamente de gimnastică – Bârne – Cerințe de funcționare și de securitate, metode de încercare

35.

EN 12491:2001

Echipament pentru parapantă – Parașută de siguranță – Cerințe de securitate și metode de încercare

36.

EN 12655:1998

Echipamente de gimnastică – Inele – Cerințe de funcționare și de securitate, metode de încercare

37.

EN ISO 12863:2010

Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinței de aprindere a țigaretelor (ISO 12863:2010)

EN ISO 12863:2010/A1:2016

38.

EN 13120:2009+A1:2014

Jaluzele interioare – Condiții de performanță, inclusiv de securitate

39.

EN 13209–1:2004

Articole de puericultură – Port–bebe – Cerințe de securitate și metode de încercare – Partea 1: Port–bebe cu cadru, pentru spate

40.

EN 13209–2:2015

Articole de puericultură – Port–bebe – Cerințe de securitate și metode de încercare. Partea 2: Port–bebe moale

41.

EN 13219:2008

Echipament de gimnastică – Trambuline – Cerințe funcționale și de securitate, metode de încercare

42.

EN 13319:2000

Accesorii de scufundare – Aparate pentru măsurarea exactă a adâncimii și instrumente combinate de măsurarea adâncimii și a timpului – Cerințe funcționale și de securitate, metode de încercare

43.

EN 13869:2016

Brichete – Cerințe pentru brichete, referitoare la securitatea copiilor – Cerințe de securitate și metode de încercare

44.

EN 13899:2003

Echipament de sport cu role – Patine cu rotile – Cerințe de securitate și metode de încercare

45.

EN 14059:2002

Lămpi decorative cu ulei – Cerințe de securitate și metode de încercare

46.

EN 14344:2004

Articole de puericultură – Scaune de copii, pentru biciclete – Cerințe de securitate și metode de încercare

47.

EN 14350–1:2004

Articole de puericultură – articole pentru alimentația lichidă – Partea 1: Cerințe generale și mecanice și încercări

48.

EN 14682:2014

Securitatea îmbrăcămintei pentru copii – Cordoane și cordoane glisante pentru îmbrăcămintea copiilor – Specificații

49.

EN 16156:2010

Țigarete – Evaluare a tendinței de aprindere – Cerință de securitate

50.

EN 16281:2013

Articole pentru protecția copiilor – Dispozitive de blocare a ferestrelor și a ușilor de balcon, rezistente la acțiunea copiilor, care se montează de utilizator – Cerințe de securitate și metode de încercare

51.

EN 16433:2014

Jaluzele interioare – Protecție împotriva pericolelor de strangulare – Metode de încercare

52.

EN 16434:2014

Jaluzele interioare – Protecție împotriva pericolelor de strangulare – Cerințe și metode de încercare pentru dispozitivele de securitate

53.

EN ISO 20957–1:2013

Echipamente de antrenament staționare – Partea 1: Cerințe generale de securitate și metode de încercare (ISO 20957–1:2013)

54.

EN ISO 20957–4:2016

Echipamente de antrenament staționare – Partea 4: Banchete pentru haltere, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare (ISO 20957–4:2016)

55.

EN ISO 20957–5:2016

Echipamente de antrenament staționare – Partea 5: Aparate cu pedale pentru antrenament, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare (ISO 20957–5:2016)

56.

EN ISO 20957–8:2017

Echipamente de antrenament staționare – Partea 8: Stepper, scară rulantă și simulator de escaladare – Cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare (ISO 20957–8:2017)

57.

EN ISO 20957–9:2016

Echipamente de antrenament staționare – Partea 9: Aparate cu mișcare elipsoidală, cerințe specifice de securitate și metode de încercare suplimentare (ISO 20957–9:2016)

58.

EN ISO 20957–10:2017

Echipamente de antrenament staționare – Partea 10: Biciclete de exercițiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare (ISO 20957–10:2017)

59.

EN ISO 25649–1:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 1: Clasificare, materiale, cerințe generale și metode de încercare (ISO 25649–1:2017)

60.

EN ISO 25649–2:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 2: Informații pentru consumatori (ISO 25649–2:2017)

61.

EN ISO 25649–3:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 3: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă A (ISO 25649–3:2017)

62.

EN ISO 25649–4:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 4: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă B (ISO 25649–4:2017)

63.

EN ISO 25649–5:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 5: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă C (ISO 25649–5:2017)

64.

EN ISO 25649–6:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 6: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă D (ISO 25649–6:2017)

65.

EN ISO 25649–7:2017

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 7: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă E (ISO 25649–7:2017)

66.

EN 60065:2002

Aparate electronice audio, video și similare – Cerințe de securitate IEC 60065:2001 (Modificat)

EN 60065:2002/A12:2011

67.

EN 60950–1:2006

Echipamente pentru tehnologia informației – Securitate – Partea 1: Prescripții generale IEC 60950–1:2005 (Modificat)

EN 60950–1:2006/A12:2011


ANEXA II

Nr.

Referința standardului

1.

EN 913:2008

Echipamente de gimnastică – Cerințe generale de securitate și metode de încercare

2.

EN 957–4:2006+A1:2010

Echipamente de antrenament staționare – Partea 4: Banchete pentru haltere, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

3.

EN 957–5:2009

Echipamente de antrenament staționare – Partea 5: Aparate cu pedale pentru antrenament, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

4.

EN 957–8:1998

Echipamente de antrenament staționare – Partea 8: Stepper, scară rulantă și simulator de escaladare – Cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

5.

EN 957–9:2003

Echipamente de antrenament staționare – Partea 9: Aparate cu mișcare elipsoidală, cerințe specifice de securitate și metode de încercare suplimentare

6.

EN 957–10:2005

Echipamente de antrenament staționare – Partea 10: Biciclete de exercițiu cu o roată fixă sau fără roată liberă, cerințe de securitate și metode de încercare specifice suplimentare

7.

EN ISO 4210–2:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 2: Cerințe pentru biciclete de oraș și pentru drumuri dificile, pentru adulți tineri, pentru munte și de curse (ISO 4210–2:2014)

8.

EN ISO 4210–6:2014

Biciclete – Cerințe de securitate pentru biciclete – Partea 6: Metode de încercare pentru cadru și ghidon (ISO 4210–6:2014)

9.

EN ISO 12863:2010

Metodă de încercare standardizată pentru evaluarea tendinței de aprindere a țigaretelor (ISO 12863:2010)

10.

EN 14872:2006

Biciclete – Accesorii pentru biciclete – Portbagaje

11.

EN 15649–1:2009+A2:2013

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 1: Clasificare, materiale, cerințe generale și metode de încercare

12.

EN 15649–2:2009+A2:2013

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 2: Informații pentru consumatori

13.

EN 15649–3:2009+A1:2012

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 3: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă A

14.

EN 15649–4:2010+A1:2012

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 4: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă B

15.

EN 15649–5:2009

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 5: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă C

16.

EN 15649–6:2009+A1:2013

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 6: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă D

17.

EN 15649–7:2009

Articole plutitoare pentru timpul liber cu utilizare pe suprafața apei sau în apă – Partea 7: Cerințe suplimentare specifice de securitate și metode de încercare pentru dispozitive de clasă E