8.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/21


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1678 A COMISIEI

din 4 octombrie 2019

de modificare a Deciziei 2009/821/CE în ceea ce privește listele punctelor de control la frontieră și ale unităților veterinare din cadrul sistemului TRACES

[notificată cu numărul C(2019) 7067]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 20 alineatele (1) și (3),

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (2), în special articolul 6 alineatul (4) al doilea paragraf și articolul 6 alineatul (5),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (3), în special articolul 6 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia 2009/821/CE a Comisiei (4) stabilește lista punctelor de control la frontieră aprobate în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE, precum și lista unităților centrale, regionale și locale din sistemul informatic veterinar integrat (Traces). Aceste liste sunt stabilite în anexa I și, respectiv, în anexa II la decizia menționată.

(2)

În urma propunerii Belgiei, aprobarea punctelor de control la frontieră din portul Anvers și din portul Zeebrugge ar trebui extinsă la produse neambalate destinate consumului uman. Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință lista rubricilor pentru respectivul stat membru prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE.

(3)

În urma propunerii Danemarcei, la punctul de control la frontieră din portul Skagen ar trebui inclus un nou centru de inspecție pentru subproduse de origine animală. Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință lista rubricilor pentru respectivul stat membru prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE.

(4)

În urma propunerii Spaniei, ar trebui aprobat un nou punct de control la frontieră în portul Ferrol pentru produse ambalate destinate consumului uman. În plus, suspendarea punctului de control la frontieră din portul Santander pentru produse care nu sunt destinate consumului uman și a unuia dintre centrele de inspecție de la punctul de control la frontieră din portul Vigo ar trebui să înceteze. Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință lista rubricilor pentru respectivul stat membru prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE.

(5)

În urma propunerii Italiei și a inspecției satisfăcătoare efectuate de Comisie, noul punct de control la frontieră din aeroportul din Verona ar trebui să fie aprobat pentru produse ambalate destinate consumului uman. Prin urmare, lista punctelor de control pentru respectivul stat membru prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Ca urmare a unei comunicări din partea Finlandei, rubrica corespunzătoare punctului de control la frontieră din portul Hamina ar trebui să fie eliminată din lista care figurează în anexa I la Decizia 2009/821/CE.

(7)

Ca urmare a unei comunicări din partea Suediei, ar trebui să se acorde o derogare în ceea ce privește personalul responsabil cu efectuarea controalelor și eliberarea certificatelor la punctul de control la frontieră din portul Helsingborg. Prin urmare, este necesar să se modifice în consecință lista rubricilor pentru respectivul stat membru prevăzută în anexa I la Decizia 2009/821/CE.

(8)

Germania a informat Comisia că, în urma unei restructurări administrative, ar trebui aduse anumite modificări listei cu unitățile locale din Traces pentru statul membru respectiv. Prin urmare, este adecvat să se modifice anexa II la Decizia 2009/821/CE în consecință.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele I și II la Decizia 2009/821/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 4 octombrie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(2)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56.

(3)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(4)  Decizia 2009/821/CE a Comisiei din 28 septembrie 2009 de stabilire a unei liste de puncte de control la frontieră, de fixare a anumitor reguli privind controalele efectuate de către experții veterinari ai Comisiei și de determinare a unităților veterinare în cadrul sistemului TRACES (JO L 296, 12.11.2009, p. 1).


ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2009/821/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

la observațiile speciale se adaugă următoarea notă:

„(16) = Cu excepția carcaselor de ungulate.”;

(b)

partea privind Belgia se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica privind portul din Anvers se înlocuiește cu următorul text:

„Anvers

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(16), NHC

 

Afrulog

HC(2), NHC”

 

(ii)

rubrica privind portul din Zeebrugge se înlocuiește cu următorul text:

„Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(16), NHC(2)”

 

(c)

în partea referitoare la Danemarca, rubrica privind portul din Skagen se înlocuiește cu următorul text:

„Skagen

DK SKA 1

P

BIP

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)

 

IC

NHC-NT(4)(6)”

 

(d)

partea privind Spania se modifică după cum urmează:

(i)

după rubrica referitoare la Ciudad Real, se introduce următoarea rubrică privind portul din Ferrol:

„Ferrol

ES FRO 1

P

 

HC(2)”

 

(ii)

rubrica privind portul din Santander se înlocuiește cu următorul text:

„Santander

ES SDR 1

P

 

NHC-NT”

 

(iii)

rubrica privind portul din Vigo se înlocuiește cu următorul text:

„Vigo

ES VGO 1

P

T.C. Guixar

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Frioya

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frigalsa

HC-T(FR)(3)

 

Pescanova

HC-T(FR)(2)(3)

 

Fandicosta

HC-T(FR)(2)(3)

 

Frig. Morrazo

HC-T(FR)(3)”

 

(e)

în partea referitoare la Italia, se introduce următoarea rubrică privind aeroportul din Verona după rubricile referitoare la Veneția:

„Verona

IT VRN 4

A

 

HC(2)”

 

(f)

în partea privind Finlanda, rubrica privind portul din Hamina se elimină;

(g)

în partea referitoare la Suedia, rubrica privind portul din Helsingborg se înlocuiește cu următorul text:

„Helsingborg

SE HEL 1

P

 

HC(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT(2)”

 

2.

Anexa II se modifică după cum urmează:

În partea privind Germania, în secțiunea „DE00010 SAARLAND”, rubricile pentru unitățile „DE38210 REGIONALSTELLE MITTE” și „DE38310 REGIONALSTELLE WEST” se elimină.