7.10.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 256/8


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1671 A CONSILIULUI

din 4 octombrie 2019

privind numirea vicepreședintelui Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 26 alineatul (3),

întrucât:

(1)

La 15 octombrie 2013, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene (BCE) în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit.

(2)

Planificarea și executarea atribuțiilor conferite BCE ar trebui asumate în întregime de Consiliul de supraveghere al acesteia, care este format din președintele, vicepreședintele și patru reprezentanți ai BCE, precum și din câte un reprezentant al autorității naționale competente din fiecare stat membru participant.

(3)

Consiliul de supraveghere este un organism esențial în executarea atribuțiilor de supraveghere de către BCE. Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 a conferit Consiliului competența de a numi președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere.

(4)

La 11 februarie 2014, Consiliul a numit primul vicepreședinte al Consiliului de supraveghere prin intermediul Deciziei de punere în aplicare 2014/77/UE (2). Mandatul primului vicepreședinte al Consiliului de supraveghere s-a încheiat la 11 februarie 2019.

(5)

În conformitate cu articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, BCE, după audierea Consiliului de supraveghere, urmează să prezinte Parlamentului European o propunere de numire a vicepreședintelui Consiliului de supraveghere, care trebuie ales dintre membrii Comitetului executiv al BCE. BCE a prezentat o astfel de propunere la 9 aprilie 2019, iar Parlamentul European a aprobat-o la 17 septembrie 2019,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Dl Yves MERSCH este numit vicepreședinte al Consiliului de supraveghere al Băncii Centrale Europene începând cu 7 octombrie 2019 până la 14 decembrie 2020.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Luxemburg, 4 octombrie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

K. MIKKONEN


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/77/UE a Consiliului din 11 februarie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 41, 12.2.2014, p. 19).