6.8.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 206/27


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1326 A COMISIEI

din 5 august 2019

privind standardele armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 13 din Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), echipamentele electrice care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, trebuie să fie considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale vizate de standardele respective sau de părți ale acestora, prevăzute în anexa I la directiva respectivă.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare C(2016) 7641 a Comisiei (3), Comisia a înaintat o cerere Comitetului European de Standardizare (CEN), Comitetului European pentru Standardizare în Electrotehnică (Cenelec) și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) cu privire la elaborarea, revizuirea și completarea standardelor armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică în sprijinul Directivei 2014/30/UE.

(3)

Pe baza Deciziei de punere în aplicare C(2016) 7641, CEN și Cenelec au elaborat standardele armonizate EN IEC 61058-1:2018 pentru întreruptoarele pentru aparate și EN 55035:2017 pentru echipamentele multimedia. Pe baza deciziei respective, CEN și Cenelec au revizuit standardele armonizate EN 13309:2010 pentru mașinile cu acționare electrică proprie și EN 50557:2011 pentru întreruptoare, ale căror referințe sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4), pentru a le adapta la progresul tehnic.

(4)

Comisia, împreună cu CEN și cu Cenelec, a evaluat dacă standardele EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 și EN 63024:2018 respectă cererea prevăzută în Decizia de punere în aplicare C(2016) 7641.

(5)

Standardele EN IEC 61058-1:2018, EN 55035:2017, EN ISO 13766-1:2018 și EN 63024:2018 îndeplinesc cerințele pe care urmăresc să le reglementeze și care sunt prevăzute în Directiva 2014/30/UE. Prin urmare, este oportun să se publice referințele acestor standarde în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

Cenelec a elaborat o rectificare, EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01, pentru a corecta standardul armonizat EN 61000-6-5:2015, a cărui referință este publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (5). Întrucât rectificarea introduce corecții tehnice substanțiale și pentru a se asigura aplicarea corectă și coerentă a standardului EN 61000-6-5:2015, este oportun ca referința standardului armonizat să fie publicată împreună cu referința rectificării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Standardele EN 13309:2010 și EN 50557:2011 au fost revizuite, iar standardul EN 61000-6-5:2015 a fost rectificat. Prin urmare, este oportun să se retragă referințele standardelor respective din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru a se acorda producătorilor suficient timp să se pregătească în vederea aplicării standardelor revizuite și rectificate, este necesar să se amâne retragerea referințelor standardelor respective.

(8)

Conformitatea cu un standard armonizat conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, începând de la data publicării referinței standardului respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referințele standardelor armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE și enumerate în anexa I la prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Referințele standardelor armonizate pentru compatibilitatea electromagnetică elaborate în sprijinul Directivei 2014/30/UE și enumerate în anexa II la prezenta decizie se retrag din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene începând cu datele stabilite în anexa respectivă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 5 august 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directiva 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (JO L 96, 29.3.2014, p. 79).

(3)  Decizia de punere în aplicare C(2016) 7641 a Comisiei din 30 noiembrie 2016 privind o cerere de standardizare adresată Comitetului European de Standardizare, Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică și Institutului European de Standardizare în Telecomunicații în ceea ce privește standardele armonizate în sprijinul Directivei 2014/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică.

(4)  JO C 246, 13.7.2018, p. 1.

(5)  JO C 246, 13.7.2018, p. 1.


ANEXA I

Nr.

Referința standardului

1.

EN ISO 13766-1:2018

Mașini de terasament și de construcții. Compatibilitatea electromagnetică (CEM) a mașinilor cu o sursă de alimentare electrică internă. Partea 1: Cerințe generale privind CEM în condiții de mediu electromagnetice tipice (ISO 13766-1:2018)

2.

EN 55035:2017

Compatibilitate electromagnetică pentru echipamente multimedia - Cerințe privind imunitatea

3.

EN 61000-6-5:2015 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-5: Standarde generice. Imunitate pentru echipamentele utilizate în mediile centralelor și stațiilor electrice

EN 61000-6-5:2015/AC:2018-01

4.

EN IEC 61058-1:2018

Întreruptoare pentru aparate - Partea 1: Cerințe generale

5.

EN 63024:2018

Prescripții pentru dispozitive cu reînchidere automată (DRA) pentru întreruptoare automate, ID și IDD, pentru uz casnic și similar (IEC 63024:2017, modificat)


ANEXA II

Nr.

Referința standardului

Data retragerii

1.

EN 13309:2010 Mașini de construcții. Compatibilitatea electromagnetică a mașinilor cu acționare electrică proprie

30 iunie 2021

2.

EN 50557:2011 Prescripții pentru dispozitive cu reînchidere automată (DRA) pentru întreruptoare automate, ID și IDD, pentru uz casnic și similar

17 ianuarie 2021

3.

EN 61000-6-5:2015 Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 6-5: Standarde generice. Imunitate pentru echipamentele utilizate în mediile centralelor și stațiilor electrice

31 ianuarie 2020