30.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 201/40


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1283 A COMISIEI

din 29 iulie 2019

privind recunoașterea cadrului juridic și de supraveghere al Japoniei ca fiind echivalent cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit (1), în special articolul 5 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Potrivit articolului 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, Comisia poate adopta o decizie de echivalare atunci când, prin cadrul juridic și de supraveghere al unei țări terțe se asigură respectarea de către agențiile de rating de credit autorizate sau înregistrate în țara terță în cauză a unor cerințe legale obligatorii care sunt prevăzute în regulamentul respectiv și care fac obiectul unei supravegheri și unui control eficiente în țara terță în cauză.

(2)

Scopul acestei decizii de echivalare este acela de a le permite agențiilor de rating de credit din Japonia, în măsura în care nu prezintă o importanță sistemică pentru stabilitatea sau integritatea financiară a piețelor financiare ale unuia sau mai multor state membre, să solicite certificarea din partea Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA). Această decizie de echivalare oferă ESMA posibilitatea de a evalua agențiile de rating de credit în cauză în mod individual și de a acorda o scutire de la unele dintre cerințele organizaționale pentru agențiile de rating de credit active în Uniunea Europeană, inclusiv de la cerința privind prezența fizică în Uniunea Europeană.

(3)

Pentru a fi considerat echivalent, cadrul juridic și de supraveghere al unei țări terțe trebuie să îndeplinească cel puțin cele trei condiții de la articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009.

(4)

La 28 septembrie 2010, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare 2010/578/UE (2), constatând îndeplinirea acestor trei condiții și considerând cadrul juridic de supraveghere al Japoniei pentru agențiile de rating de credit drept echivalent cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 în vigoare la momentul respectiv.

(5)

Conform primei condiții prevăzute la articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, agențiile de rating dintr-o țară terță trebuie să facă obiectul autorizării sau înregistrării și, de asemenea, trebuie să fie supuse în permanență unei supravegheri și unor controale eficace. Cadrul juridic și de supraveghere al Japoniei prevede obligația agențiilor de rating de credit de a fi înregistrate la Agenția de servicii financiare din Japonia (JFSA) pentru ca ratingurile lor de credit să poată fi utilizate în scopuri de reglementare în Japonia. JFSA impune obligații legale pentru agențiile de rating de credit și le supraveghează pe acestea în permanență. JFSA are o gamă amplă și cuprinzătoare de atribuții și poate lua o serie de măsuri, inclusiv sancțiuni, împotriva agențiilor de rating de credit pentru încălcarea dispozițiilor Legii privind instrumentele financiare și bursele de valori referitoare la reglementarea agențiilor de rating de credit.

(6)

Potrivit celei de a doua condiții prevăzute la articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, agențiile de rating de credit dintr-o țară terță trebuie să se supună unor norme legale obligatorii echivalente cu cele prevăzute la articolele 6-12 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și în anexa I la regulamentul respectiv. Cadrul juridic și de supraveghere al Japoniei este bazat pe cerința de bună-credință. O agenție de rating de credit instituie sisteme de control operațional pentru desfășurarea corectă și adecvată a activității de acordare a ratingului de credit, printr-un număr mare de cerințe detaliate și prescriptive, prin dispoziții detaliate legate de evitarea, gestionarea și divulgarea conflictelor de interese și prin obligația de a înregistra și de a divulga informații atât către JFSA, cât și publicului. Cadrul juridic și de supraveghere al Japoniei este considerat echivalent cu Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 în ceea ce privește gestionarea conflictelor de interese, cerințele organizaționale, măsurile de protecție care asigură calitatea ratingurilor și a metodologiilor de rating, obligația de a publica ratingurile de credit și obligația de a publica cu titlu general și în mod periodic informații cu privire la activitățile de rating de credit. Ca atare, cadrul juridic și de supraveghere din Japonia asigură o protecție echivalentă în termeni de integritate, transparență, bună guvernanță a agențiilor de rating de credit și fiabilitate a activităților de rating de credit.

(7)

Conform celei de-a treia condiții prevăzute la articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, regimul de reglementare dintr-o țară terță trebuie să împiedice intervenția autorităților de supraveghere și a altor autorități publice din țara terță respectivă asupra conținutului ratingurilor de credit și asupra metodologiilor. În această privință, legea îi interzice JFSA să intervină în conținutul de fond al ratingurilor de credit și al metodologiilor de rating de credit.

(8)

Cadrul juridic și de supraveghere al Japoniei îndeplinește în continuare cele trei condiții prevăzute inițial la articolul 5 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009. Cu toate acestea, Regulamentul (UE) nr. 462/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) a introdus cerințe suplimentare pentru agențiile de rating de credit înregistrate în Uniune, înăsprind regimul juridic și de supraveghere pentru respectivele agenții de rating de credit. Aceste cerințe suplimentare includ norme privind perspectivele de rating, gestionarea conflictelor de interese, cerințele în materie de confidențialitate, calitatea metodologiilor de stabilire a ratingurilor și prezentarea și publicarea ratingurilor de credit.

(9)

Conform articolului 2 al doilea paragraf punctul 1 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 462/2013, cerințele suplimentare se aplică în vederea evaluării echivalenței cadrelor juridice și de supraveghere din țările terțe începând cu 1 iunie 2018.

(10)

În aceste condiții, la 13 iulie 2017, Comisia a solicitat avizul ESMA în ceea ce privește echivalența cadrului juridic și de supraveghere din alte țări, printre care și Japonia, cu aceste cerințe suplimentare introduse prin Regulamentul (UE) nr. 462/2013, precum și opinia sa privind importanța materială a eventualelor diferențe.

(11)

În avizul său tehnic publicat la 17 noiembrie 2017, ESMA a concluzionat că în cadrul juridic și de supraveghere din Japonia referitor la agențiile de rating de credit sunt incluse suficiente dispoziții pentru a îndeplini cerințele suplimentare introduse prin Regulamentul (UE) nr. 462/2013.

(12)

Regulamentul (UE) nr. 462/2013 introduce, la articolul 3 alineatul (1) litera (w), o definiție a perspectivei de rating, iar Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 extinde acum la perspectivele de rating o serie de cerințe aplicabile ratingurilor de credit. Cadrul juridic și de supraveghere din Japonia recunoaște în esență perspectivele de rating, o perspectivă de rating fiind considerată ca făcând parte din ratingul de credit, și conferă JFSA competența de a monitoriza caracterul adecvat al perspectivelor de rating în același timp cu cel al ratingurilor de credit asociate.

(13)

Pentru a evidenția independența agențiilor de rating de credit față de entitățile cărora li se acordă ratingul, Regulamentul (UE) nr. 462/2013 extinde, prin modificările introduse la articolul 6 alineatul (4), la articolul 6a și la articolul 6b din Regulamentul (UE) nr. 1060/2009, aplicabilitatea normelor privind conflictele de interese la acele conflicte de interese provocate de acționarii sau membrii care dețin o poziție semnificativă în cadrul agențiilor de rating de credit. Cadrul juridic și de supraveghere al Japoniei prevede obligația agențiilor de rating de credit de a institui măsuri pentru a garanta că agențiile de rating de credit nu afectează interesele investitorilor atunci când determină un rating de credit, mai ales atunci când o entitate căreia i se acordă ratingul deține cel puțin 5 % din acțiunile agenției de rating de credit. În plus, o agenție de rating de credit nu are voie să stabilească un rating dacă deține o participație în entitatea căreia i se acordă ratingul.

(14)

Regulamentul (UE) nr. 462/2013 introduce noi dispoziții prin care se garantează că informațiile confidențiale sunt folosite doar în scopuri legate de activități de rating de credit și sunt protejate împotriva fraudei, a furtului sau a altor forme de abuz. În acest scop, articolul 10 alineatul (2a) din Regulamentul (UE) nr. 1060/2009 prevede obligația agențiilor de rating de credit de a trata toate ratingurile de credit, perspectivele de rating și informațiile aferente drept informații confidențiale până la momentul publicării. Cadrul juridic și de supraveghere din Japonia prevede cerințe detaliate privind măsurile pe care trebuie să le ia agențiile de rating de credit pentru a proteja informațiile confidențiale legate de emitenți. Astfel, este instituit un cadru credibil pentru a asigura protecția împotriva utilizării necorespunzătoare a informațiilor confidențiale.

(15)

Regulamentul (UE) nr. 462/2013 își propune sporirea nivelului de transparență și de calitate al metodologiilor de stabilire a ratingurilor. Acesta introduce, în anexa I secțiunea D partea I punctul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, obligația agenției de credit de a oferi entității căreia i se acordă ratingul posibilitatea de a semnala eventualele erori materiale înainte de publicarea ratingului de credit sau a perspectivei de rating. Cadrul juridic și de supraveghere din Japonia prevede obligația agențiilor de rating de credit de a institui o politică de stabilire a ratingurilor, în care să fie descrisă metodologia de determinare și de publicare a ratingurilor de credit. Politica de stabilire a ratingurilor ar trebui să conțină orientări și metode care să îi permită unei entități căreia i se acordă un rating să verifice dacă ratingul respectiv conține denaturări factuale înainte de publicarea acestuia și să își exprime opiniile privind ratingul de credit într-un termen rezonabil.

(16)

Regulamentul (UE) nr. 462/2013 introduce măsuri de protecție la articolul 8 alineatul (5a), alineatul (6) literele (aa) și (ab) și alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, pentru a asigura că nicio modificare adusă metodologiilor de stabilire a ratingurilor nu are drept rezultat metodologii mai puțin riguroase. În mod similar, cadrul juridic și de supraveghere din Japonia prevede obligația agențiilor de credit de a dispune de măsuri pentru a se asigura că informațiile utilizate pentru determinarea unui rating de credit au o calitate suficientă și că metodologiile de stabilire a ratingurilor sunt riguroase și sistematice.

(17)

Regulamentul (UE) nr. 462/2013 consolidează cerințele referitoare la prezentarea și divulgarea ratingurilor de credit. Conform articolului 8 alineatul (2) și anexei I secțiunea D partea I punctul 2a din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, o agenție de rating de credit trebuie să publice, odată cu metodologiile de rating, modelele și ipotezele principale de rating, orientări clare și ușor de înțeles care să explice ipotezele, parametrii, limitele și eventualele incertitudini referitoare la modelele și metodologiile de stabilire a ratingurilor utilizate în procesul de rating de credit. În cadrul juridic și de supraveghere al Japoniei este prevăzută obligația de a asigura că agențiile de rating de credit furnizează îndrumări suficiente pentru ca ratingurile de credit să poată fi înțelese de utilizatorii acestora. În plus, există cerințe menite să asigure acuratețea informațiilor pe care agențiile de rating de credit le dezvăluie acționarilor.

(18)

Cu scopul de a consolida concurența și de a limita marja de apariție a conflictelor de interese în sectorul agențiilor de rating de credit, Regulamentul (UE) nr. 462/2013 introduce, în anexa I secțiunea E partea II din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, cerința ca comisioanele percepute de agențiile de rating de credit pentru ratingurile de credit și serviciile auxiliare să nu aibă un caracter discriminatoriu și să se bazeze pe costuri reale. Acesta prevede obligația agențiilor de rating de credit de a face publice anumite informații financiare. În ceea ce privește protecția clienților agențiilor de rating de credit și cerința ca comisioanele să fie bazate pe costuri și lipsite de un caracter discriminatoriu, cadrul juridic și de supraveghere al Japoniei conține cerințe similare pentru a garanta că agențiile de rating de credit își desfășoară activitatea într-o manieră echitabilă și corectă. În fiecare exercițiu financiar, agențiile de rating de credit trebuie să întocmească un raport de activitate pentru autoritatea de supraveghere, care să conțină numele primilor 20 de clienți și comisioanele plătite de fiecare dintre aceștia în timpul exercițiului fiscal, iar autoritatea de supraveghere poate solicita informații relevante referitoare la politicile de stabilire a tarifelor și la comisioanele percepute.

(19)

La baza evaluării de către Comisie a regimului de reglementare dintr-o țară terță stau principiul proporționalității și abordarea bazată pe riscuri. Având în vedere factorii analizați, cadrul juridic și de supraveghere al Japoniei pentru agențiile de rating de credit îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 5 alineatul (6) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 și ar trebui să fie considerat în continuare echivalent cu cadrul juridic și de supraveghere instituit prin regulamentul respectiv.

(20)

Din rațiuni de securitate juridică, ar trebui să fie adoptată o nouă decizie de punere în aplicare și, prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2010/578/UE ar trebui abrogată.

(21)

Comisia, asistată de ESMA, ar trebui să monitorizeze în continuare, în mod regulat, evoluția măsurilor juridice și de supraveghere aplicabile agențiilor de rating de credit, evoluțiile pieței și eficacitatea cooperării pentru supraveghere în ceea ce privește monitorizarea și asigurarea respectării legii în Japonia, pentru a asigura conformitatea permanentă.

(22)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1060/2009, cadrul juridic și de supraveghere japonez pentru agențiile de rating de credit este considerat echivalent cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009.

Articolul 2

Decizia 2010/578/UE se abrogă.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 29 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302, 17.11.2009, p. 1.

(2)  Decizia 2010/578/UE a Comisiei din 28 septembrie 2010 privind recunoașterea cadrului juridic și de supraveghere al Japoniei ca fiind echivalent cu cerințele Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit (JO L 254, 29.9.2010, p. 46).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 462/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit (JO L 146, 31.5.2013, p. 1).