15.7.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 189/71


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/1202 A COMISIEI

din 12 iulie 2019

privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1), în special articolul 10 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 12 din Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), produsele care sunt conforme cu standardele armonizate sau cu părți ale acestora, ale căror trimiteri sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, sunt considerate a fi în conformitate cu cerințele esențiale în materie de sănătate și siguranță prevăzute în anexa II la directiva respectivă și vizate de acele standarde sau părți ale acestora.

(2)

Prin scrisoarea BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92 din 12 decembrie 1994, Comisia a înaintat o cerere către CEN și CENELEC pentru elaborarea și revizuirea standardelor armonizate în sprijinul Directivei 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3). Directiva respectivă a fost înlocuită de Directiva 2014/34/UE fără a modifica cerințele esențiale în materie de sănătate și siguranță prevăzute în anexa II la Directiva 94/9/CE.

(3)

În special, CEN și CENELEC au primit solicitarea de a elabora un standard privind proiectarea și încercarea echipamentelor destinate utilizării în atmosfere potențial explozive – partea 0: Cerințe generale, astfel cum sunt indicate în capitolul I.1 din programul de standardizare convenit între CEN și CENELEC și Comisie și anexat cererii BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92. De asemenea, CEN și CENELEC au primit solicitarea de a revizui standardele existente pentru a le alinia la cerințele esențiale în materie de sănătate și siguranță ale Directivei 94/9/CE.

(4)

Pe baza cererii BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92, CENELEC a revizuit standardul „EN 60079-0:2012 + A11:2013 atmosfere explozive – Partea 0: Echipamente – Cerințe generale (IEC 60079-0:2011 modificat + IS1:2013)”. Ca urmare a acestei revizuiri, CENELEC a transmis Comisiei standardul „EN IEC 60079-0:2018: Atmosfere explozive – Partea 0: Echipamente – Cerințe generale (IEC 60079-0:2017)”.

(5)

Comisia a evaluat împreună cu CENELEC dacă standardul „EN IEC 60079-0:2018”, elaborat de CENELEC, respectă cererea BC/CEN/46-92 – BC/CLC/05-92.

(6)

Standardul „EN IEC 60079-0:2018” îndeplinește cerințele pe care le vizează și care sunt prevăzute în anexa II la Directiva 2014/34/UE. Prin urmare, este oportun să se publice trimiterea la acest standard în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(7)

Standardul „EN IEC 60079-0:2018” înlocuiește standardul „EN 60079-0:2012”. Prin urmare, este oportun să se retragă trimiterea la standardul „EN 60079-0:2012” din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru a acorda producătorilor suficient timp să se pregătească pentru aplicarea standardului revizuit, este necesar să se amâne retragerea trimiterii la standardul „EN 60079-0:2012”.

(8)

Conformitatea cu un standard armonizat conferă o prezumție de conformitate cu cerințele esențiale corespunzătoare stabilite în legislația de armonizare a Uniunii, de la data publicării trimiterii la standardul respectiv în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prin urmare, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Trimiterea la standardul armonizat „EN IEC 60079-0:2018, Atmosfere explozive – Partea 0: Echipamente – Cerințe generale (IEC 60079-0:2017)”, elaborat în sprijinul Directivei 2014/34/UE, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Trimiterea la standardul armonizat „EN 60079-0:2012 + A11:2013, Atmosfere explozive – Partea 0: Echipamente – Cerințe generale (IEC 60079-0:2011 Modificat + IS1:2013)”, elaborat în sprijinul Directivei 2014/34/UE, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene începând cu 6 iulie 2021.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 12 iulie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 316, 14.11.2012, p. 12.

(2)  Directiva 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (JO L 96, 29.3.2014, p. 309).

(3)  Directiva 94/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (JO L 100, 19.4.1994, p. 1).