24.6.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 167/24


DECIZIA (UE) 2019/1028 A CONSILIULUI

din 14 iunie 2019

privind poziția care urmează să fie luată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Consiliului membrilor Consiliului Oleicol Internațional în ceea ce privește standardele comerciale care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din turtă de măsline

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (3), coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

Acordul internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă („acordul”) a fost semnat în numele Uniunii în conformitate cu Decizia (UE) 2016/1892 a Consiliului (1) la 18 noiembrie 2016, la sediul din New York al Organizației Națiunilor Unite, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară. Acordul a intrat în vigoare cu titlu provizoriu la 1 ianuarie 2017, în conformitate cu articolul 31 alineatul (2) din respectivul acord.

(2)

Acordul a fost încheiat la 17 mai 2019 prin Decizia (UE) 2019/848 a Consiliului (2).

(3)

În temeiul articolului 7 alineatul (1) din acord, Consiliul membrilor Consiliului Oleicol Internațional („Consiliul membrilor”) urmează să adopte decizii care să modifice standardele aplicate uleiurilor de măsline și uleiurilor din turtă de măsline.

(4)

În cadrul celei de a 109-a sesiuni a sa, din 17-21 iunie 2019, Consiliul membrilor urmează să adopte decizii de modificare a standardelor comerciale care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din turtă de măsline.

(5)

Este oportun să se stabilească poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii în cadrul Consiliului membrilor, deoarece deciziile care urmează să fie adoptate vor avea efecte juridice asupra Uniunii în ceea ce privește comerțul internațional cu ceilalți membri ai Consiliului Oleicol Internațional (IOC) și vor putea influența în mod decisiv conținutul dreptului Uniunii, mai exact în ceea ce privește standardele de comercializare referitoare la uleiul de măsline adoptate de Comisie în temeiul articolului 75 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(6)

Deciziile care urmează să fie adoptate de Consiliul membrilor se referă la revizuirea unui titlu, a unor marje de precizie și numerice, a cromatogramelor, a valorilor de precizie și a trimiterilor la alte documente. Aceste decizii au fost discutate pe larg de experții științifici și tehnici ai Comisiei și din statele membre din domeniul uleiului de măsline. Deciziile respective vor contribui la armonizarea la nivel internațional a standardelor privind uleiul de măsline și vor constitui un cadru care va garanta concurența echitabilă în comerțul cu produse din sectorul uleiului de măsline. Prin urmare, respectivele decizii ar trebui sprijinite și, în consecință, vor fi necesare modificări ale Regulamentului (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei (4).

(7)

În cazul în care adoptarea deciziilor respective de către Consiliul membrilor în cursul celei de a 109-a sesiuni a sa este amânată ca urmare a faptului că unii membri nu sunt în măsură să își dea acordul, poziția stabilită în anexa la prezenta decizie ar trebuie să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul unei eventuale proceduri de adoptare de către Consiliul membrilor prin schimb de corespondență, în temeiul articolului 10 alineatul (6) din acord. Procedura de adoptare prin schimb de corespondență ar trebui inițiată înainte de următoarea sesiune ordinară a Consiliului membrilor din noiembrie 2019.

(8)

În vederea apărării intereselor Uniunii, reprezentanților Uniunii în cadrul Consiliului membrilor ar trebui să li se permită să solicite amânarea adoptării deciziilor de modificare a standardelor comerciale care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din turtă de măsline în cadrul celei de a 109-a sesiuni a Consiliului membrilor, dacă noile informații științifice sau tehnice prezentate înaintea sau în timpul sesiunii respective pun sub semnul întrebării poziția care urmează a fi luată în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie luată în numele Uniunii în cadrul celei de a 109-a sesiuni a Consiliului membrilor din 17-21 iunie 2019 sau în cadrul unei proceduri de adoptare a deciziilor de către Consiliul membrilor printr-un schimb de corespondență care urmează să fie inițiat înainte de următoarea sa sesiune ordinară din noiembrie 2019, în ceea ce privește standardele comerciale care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din turtă de măsline, este stabilită în anexă.

Articolul 2

În cazul în care există probabilitatea ca poziția menționată la articolul 1 să fie afectată de informații științifice sau tehnice noi prezentate înaintea sau în timpul celei de a 109-a sesiuni a Consiliului membrilor, Uniunea solicită ca adoptarea de către Consiliul membrilor a deciziilor de modificare a standardelor comerciale care se aplică uleiurilor de măsline și uleiurilor din turtă de măsline să fie amânată până la stabilirea poziției Uniunii pe baza noilor informații.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 14 iunie 2019.

Pentru Consiliu

Președintele

E.O. TEODOROVICI


(1)  Decizia (UE) 2016/1892 a Consiliului din 10 octombrie 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea provizorie a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (JO L 293, 28.10.2016, p. 2).

(2)  Decizia (UE) 2019/848 a Consiliului din 17 mai 2019 privind încheierea în numele Uniunii Europene a Acordului internațional din 2015 cu privire la uleiul de măsline și măslinele de masă (JO L 139, 27.5.2019, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2568/91 al Comisiei din 11 iulie 1991 privind caracteristicile uleiurilor de măsline și ale uleiurilor din resturi de măsline, precum și metodele de analiză a acestora (JO L 248, 5.9.1991, p. 1).


ANEXĂ

Uniunea sprijină următoarele modificări ale metodelor IOC în cadrul celei de a 109-a sesiuni a Consiliului membrilor din 17-21 iunie 2019 sau în cadrul unei proceduri de adoptare a deciziilor de către Consiliul membrilor printr-un schimb de corespondență care urmează să fie inițiat înainte de următoarea sa sesiune ordinară din noiembrie 2019:

revizuirea metodei COI/T.20/Doc. nr. 19/Rev. 5 („Analiză spectrofotometrică în ultraviolet”) prin eliminarea unei valori absolute și revizuirea valorilor de precizie;

revizuirea metodei COI/T.20/Doc. nr. 42-2/Rev. 3 („Valorile de precizie ale metodelor de analiză adoptate de Consiliul Oleicol Internațional”) prin revizuirea valorilor de precizie aferente metodelor COI/T.20/Doc. nr. 19 și COI/T.20/Doc. nr. 26;

revizuirea metodei COI/T.20/Doc. nr. 26/Rev. 4 („Determinarea compoziției și a conținutului de steroli și a compușilor alcoolici prin cromatografie în fază gazoasă pe coloană capilară”) prin revizuirea titlului, a marjelor de precizie și numerice, precum și a cromatogramelor.

Reprezentanții Uniunii în cadrul Consiliului membrilor își pot da acordul pentru adaptări tehnice ale altor metode sau documente ale IOC, fără o decizie ulterioară a Consiliului, dacă respectivele adaptări tehnice decurg din modificările menționate la primul paragraf.