24.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 138/90


DECIZIA (UE) 2019/847 A COMISIEI

din 15 mai 2019

privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Salvați albinele! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor insectelor în Europa”

[notificată cu numărul C(2019) 3800]

(Numai textul în limba germană este autentic)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 211/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind inițiativa cetățenească (1), în special articolul 4,

întrucât:

(1)

Obiectul propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Salvați albinele! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor insectelor în Europa” este următorul: „Avem nevoie de insecte pentru ecosistemele noastre și pentru a asigura securitatea alimentară. Comisia trebuie să adopte acte legislative pentru a menține și a îmbunătăți habitatele pentru insecte ca indicatori ai unui mediu sănătos”.

(2)

Obiectivele propunerii de inițiativă cetățenească sunt următoarele: „Pentru a îmbunătăți în mod demonstrabil baza naturală pentru viață, solicităm obiective obligatorii: includerea promovării biodiversității printre obiectivele generale ale PAC; reducerea în mod semnificativ a utilizării pesticidelor, interzicerea fără excepție a pesticidelor nocive și reformarea criteriilor de eligibilitate; promovarea diversității structurale a peisajelor agricole; reducerea efectivă a nutrienților (de exemplu, Natura 2000); stabilirea efectivă a unor arii de conservare (de exemplu, Directiva-cadru privind apa – DCA); intensificarea cercetării și a monitorizării și îmbunătățirea educației.”

(3)

Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) consolidează cetățenia Uniunii și îmbunătățește și mai mult funcționarea democratică a Uniunii prin dispozițiile care prevăd, printre altele, că fiecare cetățean trebuie să aibă dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii prin intermediul unei inițiative cetățenești europene.

(4)

În acest scop, procedurile și condițiile necesare pentru lansarea unei inițiative cetățenești ar trebui să fie clare, simple, ușor de aplicat și proporționale cu natura inițiativei, astfel încât să încurajeze participarea cetățenilor și să aducă Uniunea mai aproape de cetățeni.

(5)

În scopul punerii în aplicare a tratatelor se pot adopta acte juridice ale Uniunii:

pentru stabilirea unei organizări comune a piețelor agricole și a altor dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune, în temeiul articolului 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

pentru apropierea dispozițiilor prevăzute de actele cu putere de lege și de actele administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne, pe baza articolului 114 din TFUE;

pentru măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar care au ca obiectiv direct protecția sănătății publice, în temeiul articolului 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE;

pentru adoptarea unui program-cadru multianual care să stabilească toate activitățile Uniunii în domeniul cercetării și al dezvoltării tehnologice, în temeiul articolului 182 alineatul (1) din TFUE;

pentru a se lua măsuri în vederea atingerii obiectivelor privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, precum și utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, în temeiul articolului 192 alineatul (1) din TFUE, coroborat cu articolul 191 alineatul (1) prima și a treia liniuță din TFUE.

(6)

Din aceste motive, propunerea de inițiativă cetățenească nu se află în mod vădit în afara sferei de competență a Comisiei în ceea ce privește prezentarea unei propuneri de act juridic al Uniunii în scopul punerii în aplicare a tratatelor, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (b) din regulament.

(7)

În plus, s-a constituit comitetul cetățenilor și s-au desemnat persoanele de contact, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din regulament, iar propunerea de inițiativă cetățenească nu este nici vădit abuzivă, neserioasă sau vexatorie și nici nu contravine vădit valorilor Uniunii, prevăzute la articolul 2 din TUE.

(8)

Prin urmare, propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Salvați albinele! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor insectelor în Europa” ar trebui înregistrată,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se înregistrează propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Salvați albinele! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor insectelor în Europa”.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la 27 mai 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează organizatorilor (membrilor comitetului cetățenilor) propunerii de inițiativă cetățenească intitulate „Salvați albinele! Protejarea biodiversității și îmbunătățirea habitatelor insectelor în Europa”, reprezentați de dnele Manuela RIPA și Clara BORASIO, care acționează în calitate de persoane de contact.

Adoptată la Bruxelles, 15 mai 2019.

Pentru Comisie

Frans TIMMERMANS

Prim-vicepreședinte


(1)  JO L 65, 11.3.2011, p. 1.