8.5.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 120/3


DECIZIA (UE) 2019/703 A CONSILIULUI

din 8 octombrie 2014

privind semnarea, în numele Uniunii și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere Actul de aderare a Croației, în special articolul 6 alineatul (2) al doilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La 14 septembrie 2012, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri în numele Uniunii, al statelor sale membre și al Republicii Croația cu privire la încheierea unui Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre (1), pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (denumit în continuare „protocolul”).

(2)

Aceste negocieri s-au încheiat cu succes la 16 octombrie 2013.

(3)

Protocolul ar trebui semnat în numele Uniunii și al statelor sale membre, sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie, se autorizează semnarea în numele Uniunii și al statelor sale membre a Protocolului de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține seama de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (2), sub rezerva încheierii respectivului protocol.

Articolul 2

Prin prezenta decizie, președintele Consiliului este autorizat să desemneze persoana sau persoanele împuternicite să semneze protocolul în numele Uniunii și al statelor sale membre.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 8 octombrie 2014.

Pentru Consiliu

Președintele

M. LUPI


(1)  Textul acordului a fost publicat în JO L 207, 6.8.2010, p. 32.

(2)  Textul protocolului va fi publicat împreună cu decizia privind încheierea sa.