12.4.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/35


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/600 A COMISIEI

din 11 aprilie 2019

de modificare a Deciziei 2011/163/UE privind aprobarea planurilor prezentate de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și teritoriile dependente ale Coroanei Britanice în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului

[notificată cu numărul C(2019) 2831]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 96/23/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind măsurile de control care se aplică anumitor substanțe și reziduurilor acestora existente în animalele vii și în produsele obținute de la acestea și de abrogare a Directivelor 85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 89/187/CEE și 91/664/CEE (1), în special articolul 29 alineatul (1) al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

La 29 martie 2017, Regatul Unit a transmis notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). La 22 martie 2019, Consiliul European a adoptat, de comun acord cu Regatul Unit, Decizia (UE) 2019/476 (2) privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE. În conformitate cu această decizie, în cazul în care Acordul privind retragerea nu este aprobat de Camera Comunelor până cel târziu la 29 martie 2019, termenul prevăzut la articolul 50 alineatul (3) din TUE se prelungește până la 12 aprilie 2019. Întrucât Acordul privind retragerea nu a fost aprobat până la 29 martie 2019, legislația Uniunii va înceta să se aplice în cazul și pe teritoriul Regatului Unit de la data de 13 aprilie 2019 (denumită în continuare „data retragerii”).

(2)

Articolul 29 din Directiva 96/23/CE prevede ca țările terțe din care statele membre sunt autorizate să importe animale și produse de origine animală reglementate prin directiva respectivă să prezinte planuri de monitorizare a reziduurilor care să ofere garanțiile necesare (denumite în continuare „planurile”). Planurile ar trebui să includă cel puțin grupele de reziduuri și de substanțe enumerate în anexa I la directiva menționată mai sus.

(3)

Decizia 2011/163/UE a Comisiei (3) aprobă planurile prezentate de anumite țări terțe cu privire la anumite animale și produse de origine animală enumerate în anexa la decizia respectivă.

(4)

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a prezentat Comisiei planurile pentru această țară și pentru teritoriile dependente ale Coroanei Britanice cu privire la bovine, ovine/caprine, porcine, ecvidee, păsări de curte, acvacultură, lapte, ouă, iepuri, vânat sălbatic, vânat de crescătorie și miere. Planurile respective oferă garanții suficiente și ar trebui aprobate.

(5)

Prin urmare, pentru a se evita orice perturbare inutilă a schimburilor comerciale după data retragerii, Regatul Unit și teritoriile dependente ale Coroanei Britanice ar trebui incluse în lista țărilor terțe pentru care planurile sunt aprobate, stabilită în Decizia 2011/163/UE. Prin urmare, anexa la Decizia 2011/163/UE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Prezenta decizie ar trebui să se aplice de la 13 aprilie 2019, cu excepția cazului în care legislația Uniunii continuă să se aplice la data respectivă în cazul și pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexa la Decizia 2011/163/UE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 13 aprilie 2019.

Cu toate acestea, regulamentul nu se aplică în cazul în care legislația Uniunii continuă să se aplice la data respectivă în cazul și pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 11 aprilie 2019.

Pentru Comisie

Jyrki KATAINEN

Vicepreședinte


(1)  JO L 125, 23.5.1996, p. 10.

(2)  Decizia (UE) 2019/476 a Consiliului European adoptată de comun acord cu Regatul Unit din 22 martie 2019 privind prelungirea termenului în temeiul articolului 50 alineatul (3) din TUE (JO L 80 I, 22.3.2019, p. 1).

(3)  Decizia 2011/163/UE a Comisiei din 16 martie 2011 privind aprobarea planurilor prezentate de țări terțe în conformitate cu articolul 29 din Directiva 96/23/CE a Consiliului (JO L 70, 17.3.2011, p. 40).


ANEXĂ

Anexa la Decizia 2011/163/UE se modifică după cum urmează:

(1)

între Insulele Feroe și Georgia se introduce următoarea rubrică:

„GB

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

(2)

între Georgia și Ghana se introduce următoarea rubrică:

„GG

Guernesey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

(3)

între Israel și India se introduce următoarea rubrică:

„IM

Insula Man

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”

(4)

între Iran și Jamaica se introduce următoarea rubrică:

„JE

Jersey

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X”