22.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 80/47


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/469 A COMISIEI

din 20 martie 2019

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/909/UE în ceea ce privește perioada de aplicare în Italia a măsurilor de protecție referitoare la gândacul mic de stup

[notificată cu numărul C(2019) 2044]

(Numai textul în limba italiană este autentic)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controlul veterinar în cadrul schimburilor intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile din cadrul Uniunii cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei (3) a stabilit anumite măsuri de protecție care trebuie luate de Italia în urma apariției gândacului mic de stup (Aethina tumida) în anumite zone, inițial în regiunile Calabria și Sicilia. În urma evoluțiilor epidemiologice, măsurile respective sunt în prezent limitate la regiunea Calabria, iar Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE se aplică până la 31 martie 2019.

(2)

Italia a notificat Comisiei mai multe apariții noi ale gândacului mic de stup în Calabria în a doua jumătate a anului 2018 și a informat Comisia, de asemenea, cu privire la situația epidemiologică în februarie 2019, care arată că în Calabria apar în continuare infestări cu gândacul mic de stup.

(3)

Prin urmare, aplicarea măsurilor de protecție prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE ar trebui prelungită până la 21 aprilie 2021, ținând seama de faptul că Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului (4), care prevede măsuri de salvgardare în caz de boli ale animalelor, se aplică de la 21 aprilie 2021.

(4)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 4 din Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 4

Prezenta decizie se aplică până la 21 aprilie 2021.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Italiene.

Adoptată la Bruxelles, 20 martie 2019.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/909/UE a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind anumite măsuri de protecție cu privire la apariții confirmate ale gândacului mic de stup în Italia (JO L 359, 16.12.2014, p. 161).

(4)  Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, p. 1).