20.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/80


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/451 A COMISIEI

din 19 martie 2019

privind standardele armonizate pentru produsele pentru construcții, elaborate în sprijinul aplicării Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 17 alineatul (5),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, producătorii trebuie să utilizeze metodele și criteriile prevăzute în standardele armonizate, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru evaluarea performanței produselor pentru construcții care fac obiectul acestor standarde, în funcție de caracteristicile lor esențiale.

(2)

Prin scrisorile nr. M/109 din 29 august 1996, M/130 din 29 ianuarie 1999, M/139 din 26 iunie 2001, M/122 din 14 decembrie 1998 și M/135 din 5 mai 2000, Comisia a solicitat Comitetului European de Standardizare (CEN) elaborarea de standarde armonizate în sprijinul aplicării Directivei 89/106/CEE a Consiliului (2) („mandate”). Referințele standardelor armonizate elaborate pe baza mandatelor sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (3).

(3)

Mandatele permit revizuirea standardelor armonizate elaborate pe baza acestora. Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice, precum și de cerințele din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, CEN a revizuit mai multe dintre aceste standarde armonizate. CEN a revizuit în special standardele armonizate pentru următoarele produse: sisteme de detectare și de alarmă la incendiu, plăci de fibrociment de tip ardezie și accesorii, sticlă pentru construcții și plăci de fibrociment.

(4)

Comisia a evaluat dacă standardele armonizate revizuite de CEN sunt în conformitate cu mandatele relevante și cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(5)

Standardele armonizate revizuite de CEN sunt în conformitate cu mandatele relevante și cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Prin urmare, este oportun să se publice referințele acestor standarde în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, trebuie indicată o perioadă de coexistență pentru fiecare standard armonizat care înlocuiește un alt standard armonizat. Această perioadă de coexistență a fost indicată pentru standardul EN 15824: 2017 privind tencuielile exterioare și interioare pe bază de lianți organici, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (4). Având în vedere că această perioadă nu este suficient de lungă pentru ca producătorii să se pregătească pentru utilizarea standardului, este necesar să se indice o nouă perioadă de coexistență.

(7)

Pentru a permite producătorilor să utilizeze standardele armonizate revizuite cât mai curând posibil, prezenta decizie ar trebui să intre în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Trimiterile la standardele armonizate pentru produsele pentru construcții, elaborate în sprijinul aplicării Regulamentului (UE) nr. 305/2011, care sunt enumerate în anexa I la prezenta decizie, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Referințele standardelor armonizate pentru produsele pentru construcții, elaborate în sprijinul aplicării Regulamentului (UE) nr. 305/2011, care sunt enumerate în anexa II la prezenta decizie, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.

(2)  Directiva 89/106/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcții (JO L 40, 11.2.1989, p. 12).

(3)  JO C 92, 9.3.2018, p. 139.

(4)  JO C 92, 9.3.2018, p. 139.


ANEXA I

Nr.

Referința standardului

Referința standardului înlocuit

Începutul perioadei de coexistență

(zz.ll.aaaa.)

Sfârșitul perioadei de coexistență

(zz.ll.aaaa.)

1.

EN 54-5:2017+A1:2018

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu – Partea 5: Detectoare de căldură – Detectoare de căldură punctuale

EN 54-5:2000

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu – Partea 5: Detectoare de căldură – Detectoare punctuale

EN 54-5:2000/A1:2002

xx.yy.2019

31.8.2022

2.

EN 54-7:2018

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu – Partea 7: Detectoare de fum – Detectoare punctuale de fum care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

EN 54-7:2000

Sisteme de detectare și de alarmă la incendiu – Partea 7: Detectoare de fum – Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea

EN 54-7:2000/A1:2002

EN 54-7:2000/A2:2006

xx.yy.2019

31.8.2022

3.

EN 492:2012+A2:2018

Plăci de fibrociment de tip ardezie și accesorii – Specificație de produs și metode de încercare

EN 492:2012

Plăci de fibrociment de tip ardezie și accesorii. Specificație de produs și metode de încercare

xx.yy.2019

xx.yy.2020

4.

EN 1096-4:2018

Sticlă pentru construcții – Geam peliculizat – partea 4: Standard de produs

EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcții – Geam peliculizat – Partea 4: Evaluarea conformității/Standard de produs

xx.yy.2019

xx.yy.2020

5.

EN 1279-5:2018

Sticlă pentru construcții – Elemente de vitraje izolante – Partea 5: Standard de produs

EN 1279-5:2005+A2:2010

Sticlă pentru construcții – Elemente de vitraje izolante – Partea 5: Evaluarea conformității

xx.yy.2019

xx.yy.2020

6.

EN 12467:2012+A2:2018

Plăci plane de fibrociment – Specificații de produs și metode de încercare

EN 12467:2012

Plăci plane de fibrociment – Specificații de produs și metode de încercare

xx.yy.2019

xx.yy.2020


ANEXA II

Nr.

Referința standardului

Referința standardului înlocuit

Începutul perioadei de coexistență

(zz.ll.aaaa.)

Sfârșitul perioadei de coexistență

(zz.ll.aaaa.)

1.

EN 15824:2017

Specificații pentru tencuieli exterioare și interioare pe bază de lianți organici

EN 15824:2009

Specificații pentru tencuieli exterioare și interioare pe bază de lianți organici

9.3.2018

9.3.2020