20.3.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 77/78


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/450 A COMISIEI

din 19 martie 2019

privind publicarea documentelor de evaluare europene (DEE) pentru produsele pentru construcții, elaborate în sprijinul aplicării Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului (1), în special articolul 22,

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, organismele de evaluare tehnică trebuie să utilizeze metode și criterii prevăzute în documentele de evaluare europene, ale căror referințe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru evaluarea performanței produselor pentru construcții care fac obiectul acestor documente, în funcție de caracteristicile lor esențiale.

(2)

În conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (UE) nr. 305/2011, în urma mai multor solicitări ale producătorilor pentru evaluări tehnice europene, organizația organismelor de evaluare tehnică a elaborat și a adoptat mai multe documente de evaluare europene.

(3)

Comisia a evaluat dacă documentele de evaluare europene elaborate de către organizația organismelor de evaluare tehnică îndeplinesc condițiile necesare în ceea ce privește cerințele de bază aplicabile lucrărilor de construcție prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 305/2011.

(4)

Documentele de evaluare europene întocmite de organizația organismelor de evaluare tehnică îndeplinesc condițiile necesare în ceea ce privește cerințele de bază aplicabile lucrărilor de construcții prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Prin urmare, este oportun să se publice referințele acestor documente de evaluare europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Referințele documentelor de evaluare europene pentru produsele pentru construcții, elaborate în sprijinul aplicării Regulamentului (UE) nr. 305/2011, care sunt enumerate în anexa la prezenta decizie, se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 19 martie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 88, 4.4.2011, p. 5.


ANEXĂ

Referința și titlul documentului de evaluare european

040427-00-0404

Kituri pentru sistem compozit de izolare termică la exterior (ETICS), cu mortar pe post de produs de izolare termică și tencuială sau acoperire discontinuă pe post de suprafață exterioară

060012-00-0802

Set compus din tub de evacuare a gazelor arse, realizat din fibră de sticlă și substanțe minerale și organice, plus accesorii

090119-00-0404

Kituri pentru acoperirea exterioară a fațadelor cu plăci minerale, cu tencuială aplicată in-situ

090120-00-0404

Kituri pentru sisteme de pereți exteriori nestructurali, cu plăci minerale

130031-00-0304

Grinzi și stâlpi reticulari metalici

130082-00-0603

Sistem de prindere a fațadei – consolă de plastic pentru prinderea elementelor de lemn și cherestea de structura inferioară

260014-00-0301

Adaos de tip II, pe bază de filosilicați calcinați