31.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 27/33


DECIZIA (UE) 2019/154 A COMISIEI

din 30 ianuarie 2019

de stabilire a normelor interne privind restricționarea dreptului de acces al persoanelor vizate la dosarele lor medicale

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 249 alineatul (1),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 26a din Statutul funcționarilor și al articolelor 16 și 91 din Regimul aplicabil celorlalți agenți, funcționarii și agenții au dreptul de a lua cunoștință de dosarele lor medicale, în conformitate cu modalitățile stabilite de autoritățile împuternicite să facă numiri ale instituțiilor.

(2)

Începând din 2004, concluzia 221/04 a șefilor administrației (1) a reglementat accesul la dosarele medicale și nu permite accesul direct al persoanelor vizate la toate documentele de natură psihologică sau psihiatrică ce îi vizează. Această restricție generală nu implică o analiză de la caz la caz.

(3)

În vederea respectării Regulamentului (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului (2), restricțiile aplicate de Comisie referitoare la accesul la astfel de documente trebuie să fie proporționale și să implice o analiză de la caz la caz.

(4)

Cu toate că accesul la dosarele medicale ar trebui să fie acordat în cea mai mare măsură posibilă persoanelor vizate, restricțiile bazate pe articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 pot fi, în unele cazuri, necesare pentru a proteja sănătatea membrului personalului sau interesele legitime ale unor părți terțe. Medicul, care acționează în numele Comisiei, ar trebui să prezinte motivele pentru orice astfel de restricție, iar aceste motive ar trebui să facă parte din dosarele medicale ale membrului personalului în cauză.

(5)

Datele cu caracter personal sunt stocate în medii fizice și electronice securizate, prevenind astfel accesul sau transferul ilegal al datelor către persoane care nu prezintă necesitatea de a le cunoaște.

(6)

Perioadele de păstrare care se aplică în cazul prelucrării dosarelor medicale sunt stabilite în lista comună la nivelul Comisiei privind păstrarea dosarelor Comisiei Europene (3).

(7)

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene ar trebui să efectueze o reexaminare independentă a aplicării restricțiilor, în vederea asigurării conformității cu prezenta decizie.

(8)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis un aviz la 10 decembrie 2018.

(9)

Regulamentul (UE) 2018/1725 înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (4), fără o perioadă de tranziție, cu începere de la data intrării sale în vigoare. Posibilitatea de a aplica restricții pentru anumite drepturi a fost prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Pentru a nu compromite drepturile persoanelor vizate, prezenta decizie ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2018/1725,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1)   Prezenta decizie stabilește condițiile în care Comisia poate restricționa aplicarea articolului 17 din Regulamentul (UE) 2018/1725, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (h) din respectivul regulament.

(2)   Prezenta decizie se aplică accesului la datele medicale cu caracter personal prelucrate de Comisie în temeiul articolelor 26a, 33, 59, 72, 73 și 78 din Statutul funcționarilor și al articolelor 1, 13-15 din anexa VIII și al articolelor 13, 16, 28, 32, 33, 83, 91, 95, 100, 101 și 102 din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

Articolul 2

Restricții aplicabile

(1)   Sub rezerva articolelor 3-5, Comisia poate limita, de la caz la caz, dreptul persoanelor vizate de a accesa în mod direct date medicale cu caracter personal de natură psihologică sau psihiatrică ce îi privesc și care sunt prelucrate de Comisie, în cazul în care accesul la astfel de date ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea persoanei vizate. Această restricție este proporțională cu ceea ce este strict necesar pentru a proteja persoana vizată.

(2)   Accesul la informațiile menționate la alineatul (1) se acordă unui medic ales de persoana vizată.

(3)   În astfel de cazuri, persoanei vizate i se rambursează de către Serviciul medical, la cerere, partea nerambursată de Sistemul comun de asigurări de sănătate (SCAS), aferentă costului consultației cu medicul care a avut acces la dosarele medicale. Cuantumul rambursat nu depășește diferența dintre plafonul prevăzut în Dispozițiile generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale (5) și cuantumul rambursat persoanei vizate de către Sistemul comun de asigurări de sănătate în temeiul normelor respective.

(4)   O astfel de rambursare din partea Serviciului medical este supusă condiției ca accesul să nu fi fost încă acordat pentru aceleași date.

(5)   Sub rezerva articolelor 3-5 din prezenta decizie, Comisia poate restricționa, de la caz la caz și în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (h) din Regulamentul (UE) 2018/1725, dreptul persoanelor vizate de a-și accesa propriile date medicale cu caracter personal de care dispune în cazul în care exercitarea acestui drept ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile persoanei vizate sau ale altor persoane vizate.

Articolul 3

Dreptul de acces al persoanelor vizate

(1)   În cazul în care restricționează, integral sau parțial, dreptul de acces al persoanelor vizate la datele medicale cu caracter personal, astfel cum se prevede la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2018/1725, Comisia informează persoana vizată, în scris, în răspunsul său la cererea de acces, fără întârzieri nejustificate, cu privire la restricția aplicată și la principalele motive ce stau la baza restricției respective. Comisia informează, de asemenea, persoana vizată cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor sau de a introduce o cale de atac în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(2)   Furnizarea de informații cu privire la motivele restricției menționate la alineatul (1) poate fi amânată, omisă sau refuzată atât timp cât aceasta riscă să submineze scopul restricției.

(3)   Comisia consemnează motivele restricției în conformitate cu articolul 5.

(4)   În cazul în care dreptul de acces este restricționat integral sau parțial, persoana vizată își exercită dreptul de acces prin intermediul Autorității Europene pentru Protecția Datelor, în conformitate cu articolul 25 alineatele (6), (7) și (8) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

Articolul 4

Consemnarea și înregistrarea restricțiilor

(1)   Comisia consemnează motivele oricărei restricții aplicate în temeiul prezentei decizii, incluzând o evaluare a necesității și a proporționalității restricției, în funcție de elementele relevante prevăzute la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2018/1725.

În acest scop, datele consemnate precizează modul în care exercitarea dreptului ar prezenta un risc pentru sănătatea persoanei vizate sau ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

(2)   Datele consemnate și, dacă este cazul, documentele care conțin elementele faptice și juridice subiacente se înregistrează în dosarul medical relevant.

Articolul 5

Durata restricțiilor

(1)   Restricțiile menționate la articolul 2 continuă să se aplice atât timp cât motivele care le justifică rămân aplicabile.

(2)   În cazul în care motivele unei restricții nu se mai aplică, iar persoana vizată solicită din nou accesul la respectivele date medicale cu caracter personal, Comisia ridică restricția și informează persoana vizată cu privire la principalele motive care justificau restricția. În același timp, Comisia informează persoana vizată cu privire la posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor în orice moment sau de a introduce o cale de atac în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Articolul 6

Reexaminarea de către responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene

(1)   Responsabilul cu protecția datelor este informat, fără întârzieri nejustificate, ori de câte ori drepturile persoanelor vizate sunt restricționate în conformitate cu prezenta decizie. La cerere, responsabilului cu protecția datelor i se asigură accesul la consemnări și la orice documente care conțin elemente faptice și juridice subiacente.

(2)   Responsabilul cu protecția datelor poate solicita o reexaminare a restricției. Responsabilul cu protecția datelor este informat cu privire la rezultatul reexaminării solicitate.

Articolul 7

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 11 decembrie 2018.

Adoptată la Bruxelles, 30 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Concluzia susmenționată a fost aprobată de către șefii administrației în cadrul celei de a 236-a reuniuni a acestora, care a avut loc la 19 februarie 2004.

(2)  Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

(3)  Lista comună la nivelul Comisiei privind păstrarea dosarelor Comisiei Europene SEC(2007) 970 din 4 iulie 2007, actualizată și completată prin SEC(2012) 713 din 17 decembrie 2012.

(4)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(5)  Decizia C(2007) 3195 a Comisiei din 2 iulie 2007 de stabilire a dispozițiilor generale de punere în aplicare privind rambursarea cheltuielilor medicale.