14.1.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 10/74


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2019/55 A COMISIEI

din 10 ianuarie 2019

de rectificare a versiunilor în limbile bulgară și franceză a Deciziei 2004/558/CE de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre

[notificată cu numărul C(2019) 8]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (1), în special articolul 9 alineatul (2) și articolul 10 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Versiunile în limbile bulgară și franceză a Deciziei 2004/558/CE a Comisiei (2) conțin o eroare la articolul 3 alineatul (1) litera (b). În versiunile în limbile bulgară și franceză se menționează că probele de sânge de la animalele bovine pentru reproducție sau producție se prelevează la mai puțin de 21 de zile după sosirea acestora în spațiul de izolare, în timp ce garanția corectă pentru prelevarea de probe de sânge prevede că prelevarea nu se face mai devreme de 21 de zile după sosirea acestora în spațiul de izolare.

(2)

Versiunile în limbile bulgară și franceză a Deciziei 2004/558/CE ar trebui, prin urmare, rectificate în consecință. Versiunile în celelalte limbi nu sunt afectate.

(3)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(nu privește versiunea în limba română)

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 10 ianuarie 2019.

Pentru Comisie

Günther OETTINGER

Membru al Comisiei


(1)  JO 121, 29.7.1964, p. 1977.

(2)  Decizia 2004/558/CE a Comisiei din 15 iulie 2004 de punere în aplicare a Directivei 64/432/CEE a Consiliului privind garanțiile suplimentare pentru schimburile intracomunitare cu bovine în ceea ce privește rinotraheita infecțioasă bovină și aprobarea programelor de eradicare prezentate de anumite state membre (JO L 249, 23.7.2004, p. 20).