20.12.2019   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/91


DECIZIA (UE) 2019/2195 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 decembrie 2019

de modificare a Deciziei BCE/2010/14 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (BCE/2019/39)

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 16,

întrucât:

(1)

Banca Centrală Europeană (BCE) este singura abilitată să autorizeze emiterea de bancnote euro în Uniunea Europeană. Acest drept include competența de a lua măsuri pentru protejarea integrității bancnotelor euro ca mijloace de plată. Decizia BCE/2010/14 (1) stabilește regulile și procedurile comune privind verificarea autenticității și calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro. Având în vedere experiența dobândită în aplicarea și interpretarea Deciziei BCE/2010/14, sunt necesare o serie de modificări tehnice și o serie de clarificări suplimentare și îmbunătățirea anumitor norme, proceduri și definiții. În special, sunt necesare instrucțiuni și definiții mai clare în ceea ce privește datele care trebuie raportate cu privire la numărul bancnotelor euro procesate, sortate ca necorespunzătoare și repuse în circulație.

(2)

În prezent, bancnotele din categoria 3 trebuie predate imediat băncilor centrale naționale sau cel târziu în termen de 20 de zile lucrătoare de la depunerea lor într-un echipament de procesare a bancnotelor. Întrucât bancnotele din categoria 3 sunt uneori amestecate cu bancnote din categoriile 4a și 4b, acest lucru conduce la trimiterea inutilă a unui număr mai mare de bancnote autentice pentru o analiză mai aprofundată. Prin urmare, este necesar să se prevadă reprocesarea bancnotelor din categoria 3 pentru a le permite să fie separate de bancnotele din categoriile 4a și 4b.

(3)

Anexa IV la Decizia BCE/2010/14 stabilește detaliile datelor care trebuie colectate de la agenți care operează cu numerar. Din motive de claritate, detaliile datelor care trebuie raportate trebuie să fie specificate mai în detaliu, pentru a se asigura că acestea sunt cât mai complete și exacte posibil.

(4)

Decizia BCE/2013/10 (2) a introdus noi norme pentru abordarea viitoarelor serii de bancnote euro și pentru a clarifica și a îmbunătăți anumite proceduri referitoare la reproducerea, schimbul și retragerea bancnotelor euro. Prin urmare, anumite modificări sunt, de asemenea, necesare în ceea ce privește dispozițiile Deciziei BCE/2010/14.

(5)

Prin urmare, Decizia BCE/2010/14 ar trebui modificată în mod corespunzător

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Modificări

Decizia BCE/2010/14 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 punctul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„13.   «bancnote euro» înseamnă acele bancnote care îndeplinesc cerințele prevăzute în Decizia BCE/2003/10 (*1) sau orice act juridic care completează sau înlocuiește această decizie și în specificațiile tehnice stabilite de Consiliul guvernatorilor.

(*1)  Decizia BCE/2013/10 din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 37).”"

2.

Anexa I se înlocuiește cu anexa I la prezenta decizie.

3.

Anexa IIa se înlocuiește cu anexa II la prezenta decizie.

4.

Anexa IV se înlocuiește cu anexa III la prezenta decizie.

Articolul 2

Dispoziții finale

(1)   Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Agenții care operează cu numerar dintr-un stat membru care adoptă euro după data adoptării prezentei decizii aplică prezenta decizie de la data la care statul membru în care sunt situate adoptă moneda euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main,5 decembrie 2019.

Pentru Consiliului guvernatorilor BCE

Președinta BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decizia BCE/2010/14 din 16 septembrie 2010 privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro (JO L 267, 9.10.2010, p. 1).

(2)  Decizia BCE/2013/10 din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 37).


ANEXA I

„ANEXA I

ECHIPAMENTE DE PROCESARE A BANCNOTELOR

1.   Cerințele tehnice generale

1.1.

Pentru a fi considerat un echipament de procesare a bancnotelor, un echipament trebuie să aibă capacitatea de a procesa bancnote euro prin clasificarea bancnotelor euro individuale și separarea bancnotelor euro conform clasificării acestora fără intervenția unui utilizator al echipamentului, în condițiile prevăzute în anexele IIa și IIb. Cu excepția echipamentelor de distribuire a monedelor (CDM), echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să aibă numărul necesar de sertare de ieșire dedicate și/sau alte mijloace pentru a asigura separarea fiabilă a bancnotelor euro procesate.

1.2.

Echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să fie adaptabile pentru a se asigura capacitatea acestora de a detecta în mod fiabil contrafaceri noi. În plus, acestea trebuie să fie adaptabile pentru a permite, dacă este cazul, instalarea unor standarde de sortare calitativă mai mult sau mai puțin restrictive.

2.   Categorii de echipamente de procesare a bancnotelor

Echipamentele de procesare a bancnotelor sunt fie echipamente utilizate de clienți, fie echipamente utilizate de personal:

Tabelul 1

Echipamente utilizate de clienți

A.

Echipamente utilizate de clienți cu depunere de numerar care permit trasabilitatea clienților

1.

Echipamente de tip cash-in (Cash-in machines) (CIM)

CIM permit clienților să depună bancnote euro în conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace, însă nu au nicio funcție de distribuire de numerar. CIM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională.

2.

Echipamente de recirculare a numerarului (Cash-recycling machines) (CRM)

CRM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CRM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului. Pentru retrageri, CRM pot utiliza bancnote autentice și în stare bună care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare.

3.

Echipamente mixte de tip cash-in (Combined cash-in machines) (CCM)

CCM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CCM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională. Pentru retrageri, CCM nu utilizează bancnote euro depuse de alți clienți în tranzacții anterioare, ci doar bancnote euro cu care aceste echipamente au fost alimentate separat.

B.

Echipamente de tip cash-out (Cash-out machines) (COM)

4.

Echipamente de tip cash-out (Cash-out machines) (COM)

COM sunt echipamente de distribuire a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro înainte de a le distribui clienților. COM utilizează bancnotele euro cu care au fost alimentate de agenții care operează cu numerar sau de alte sisteme automatizate (de exemplu, distribuitoare automate).

C.

Echipamente de distribuire a monedelor (Coin Dispensing Machines)

5.

Echipamente de distribuire a monedelor (Coin Dispensing Machines) (CDM)

CDM permit clienților să obțină monede prin introducerea de bancnote euro. Înainte de distribuirea monedelor, bancnotele euro sunt autentificate de CDM. Bancnotele euro respective nu sunt recirculate.

Un CRM poate fi folosit ca un CIM sau CCM în cazul în care sistemele de detectare, programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor sale de bază sunt aceleași cu ale tipului de CRM prezentat pe website-ul BCE (*1).

Un CCM poate fi folosit ca un CIM în cazul în care sistemele de detectare, programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor de bază sunt aceleași cu ale tipului de CCM prezentat pe website-ul BCE.

Tabelul 2

Echipamente utilizate de personal

1.

Echipamente de procesare a bancnotelor (Banknote processing machines) (BPM)

BPM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro.

2.

Echipamente de stabilire a autenticității bancnotelor (Banknote authenticaton machines) (BAM)

BAM verifică autenticitatea bancnotelor euro.

3.

Echipamente utilizate în casierie pentru recirculare (Teller assistant recycling machines) (TARM)

TARM sunt echipamente de reciclare a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de agenți care operează cu numerar. Pentru retrageri, acestea pot utiliza bancnote autentice și în stare bună care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților.

4.

Echipamente utilizate în casierie (Teller assistant machines) (TAM)

TAM sunt echipamente care verifică autenticitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de agenți care operează cu numerar. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților.

Echipamentele utilizate de personal trebuie să proceseze bancnotele în teancuri.

Un echipament care a fost testat și este prezentat pe website-ul BCE ca CRM sau CIM/CCM poate fi utilizat ca TARM sau, respectiv, TAM. Într-un astfel de caz, echipamentul trebuie utilizat numai de personalul agenților care operează cu numerar.

3.   Tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor

Eurosistemul testează tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor. Acestea pot fi deosebite între ele prin sistemele de detectare specifice, prin programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor de bază ale acestora. Acestea sunt: (a) recunoașterea bancnotelor euro autentice; (b) detectarea și separarea bancnotelor euro suspectate de a fi contrafăcute; (c) detectarea și separarea bancnotelor euro necorespunzătoare de cele în stare bună, dacă este cazul; și (d) trasabilitatea obiectelor identificate ca bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute și a bancnotelor euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice, dacă este cazul.


(*1)  www.ecb.europa.eu.”


ANEXA II

„ANEXA IIa

Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de clienți

Bancnotele euro sunt clasificate în una dintre următoarele categorii și sunt separate pe categorii. Echipamentele care nu verifică bancnotele euro în privința calității nu trebuie să facă distincția între bancnotele euro din categoriile 4a și 4b.

Tabelul 1

Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de clienți în care este depus numerar și care permit trasabilitatea clientului

Categorie

Proprietăți

Procedură

1.

Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro

Neidentificate ca bancnote euro din cauza următoarelor aspecte:

bancnote euro nerecunoscute de echipamente

nu sunt bancnote euro

sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro

imagine sau format necorespunzător

colț/colțuri îndoit(e) sau parte/părți lipsă în mare măsură

probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului

Se returnează clientului de către echipament

2.

Bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute

Imagine și format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță

Retragere din circulație

Predare imediată pentru stabilirea autenticității, împreună cu informațiile privind titularul contului, către autoritățile naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament. Titularul contului nu este creditat cu suma respectivă.

3.

Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice

Imagine și format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor

Retragere din circulație

Bancnotele euro sunt predate imediat BCN pentru stabilirea autenticității, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament.

Informațiile privind titularul contului sunt stocate timp de opt săptămâni după ce bancnotele euro au fost detectate de echipament. Aceste informații sunt furnizate BCN la cerere. În mod alternativ, de comun acord cu BCN, informațiile privind trasabilitatea titularului contului pot fi puse la dispoziția acelei BCN, împreună cu bancnotele euro.

Titularul contului poate fi creditat cu suma respectivă

4a.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună

Toate verificările privind autenticitatea și calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive

Pot fi utilizate pentru repunere în circulație

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

4b.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare

Toate verificările privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative

Nu pot fi utilizate pentru repunere în circulație și sunt returnate BCN

Titularul contului este creditat cu suma respectivă

Reguli specifice privind tabelul 1:

1.

Bancnotele euro de categoriile 2 și 3 nu sunt returnate clientului de un echipament de procesare a bancnotelor dacă echipamentul permite anularea unei operațiuni de depunere. Reținerea unor astfel de bancnote euro în cazul anulării unei operațiuni poate fi realizată prin stocarea acestora într-un spațiu de stocare temporară din echipament.

2.

Bancnotele euro din categoria 3 nu trebuie să fie separate fizic de bancnotele euro de categoria 4a sau 4b. Dacă nu are loc nicio separare fizică, sunt în continuare aplicabile termenul pentru predarea bancnotelor euro mixte din categoriile 3, 4a și 4b către BCN și cerințele pentru trasabilitatea clientului privind bancnotele euro de categoria 3.

3.

Bancnotele euro din categoria 3 pot fi reprocesate utilizând orice tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes, inclusiv atunci când acestea sunt amestecate cu bancnote din categoriile 4a sau 4b. Aceste bancnote sunt apoi tratate ca fiind clasificate de al doilea echipament de procesare a bancnotelor, trasabilitatea bancnotelor inițiale din categoria 3 până la titularul contului inițial necesitând a fi menținută în cazul în care aceste bancnote sunt respinse de al doilea echipament ca fiind bancnote euro care nu sunt autentificate în mod clar.

Tabelul 2

Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de către echipamente de tip cash-out (Cash-out machines) (COM)

Categorie

Proprietăți

Procedură

1.

Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro

Neidentificate ca bancnote euro din cauza următoarelor aspecte:

bancnote euro nerecunoscute de echipamente

nu sunt bancnote euro

sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro

imagine sau format necorespunzător

colț/colțuri îndoit(e) sau parte/părți lipsă în mare măsură

probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului

Nu pot fi distribuite clienților

2.

Bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute

Imagine și format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță

Nu pot fi distribuite clienților

Predare imediată pentru stabilirea autenticității, împreună cu informațiile privind titularul contului, dacă sunt disponibile, către autoritățile naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la detectarea de către echipament

3.

Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice

Imagine și format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor

Nu pot fi distribuite clienților

Bancnotele euro sunt predate imediat BCN pentru stabilirea autenticității, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament

4a.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună

Toate verificările privind autenticitatea și calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive

Pot fi distribuite clienților

4b.

Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare

Toate verificările privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive.

Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative

Nu pot fi distribuite clienților și sunt returnate la BCN

Reguli specifice privind tabelul 2:

1.

Bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 nu trebuie separate fizic. Atunci când sunt amestecate, cele trei categorii trebuie tratate drept bancnote euro de categoria 2. Dacă bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 pot fi separate cu un alt echipament de procesare a bancnotelor sau, dacă s-a convenit cu BCN în acest sens, de către membrii personalului calificat, acestea trebuie tratate în conformitate cu tabelul 2.

2.

Bancnotele euro din categoria 3 nu trebuie separate fizic de bancnotele euro din categoriile 4a și 4b. În cazul în care nu are loc nicio separare fizică, este în continuare aplicabil termenul pentru predarea bancnotelor euro mixte din categoriile 3, 4a și 4b către BCN, astfel cum se stabilește pentru categoria 3.

3.

Bancnotele euro din categoria 3 pot fi reprocesate utilizând orice tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes, inclusiv atunci când acestea sunt amestecate cu bancnote din categoriile 4a sau 4b. Aceste bancnote sunt apoi tratate ca fiind clasificate de al doilea echipament de procesare a bancnotelor.

Tabelul 3

Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de echipamentele de distribuire a monedelor (Coin Dispensing Machines) (CDM)

CDM trebuie să verifice autenticitatea bancnotelor și să le rețină pe cele suspectate de a fi contrafăcute, dar nu trebuie să le separe fizic în funcție de categorie.

Bancnotele suspectate de a fi contrafăcute trebuie predate pentru stabilirea autenticității, împreună cu informațiile privind titularul contului, dacă sunt disponibile, către autoritățile naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la detectarea de către echipament.

În mod alternativ, bancnotele primite de un CDM pot fi reprocesate pe orice tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes și apoi pot fi tratate ca fiind clasificate de primul echipament. Sunt păstrate, dacă sunt disponibile, informațiile referitoare la titularul de cont în cazul acelor bucăți care au fost clasificate în categoria 2 sau în categoria 3 în timpul reprocesării.


ANEXA III

‘ANEXA IV

Colectarea datelor de la agenții care operează cu numerar

1.   Obiective

Obiectivele colectării datelor constau în a permite băncilor centrale naționale (BCN) și Băncii Centrale Europene (BCE) să monitorizeze activitățile relevante ale agenților care operează cu numerar și să supravegheze evoluțiile circuitului numerarului.

2.   Principii generale

2.1.

Datele privind echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să fie raportate atunci când echipamentele sunt utilizate în conformitate cu prezenta decizie. Echipamentele de distribuire a monedelor (Coin Dispensing Machines) (CDM) sunt exceptate de la obligațiile de raportare.

2.2.

Agenții care operează cu numerar furnizează periodic BCN din statul lor membru următoarele:

informații privind instituțiile unde numerarul este procesat, precum birourile sucursalelor; și

informații privind echipamentele de procesare a bancnotelor și echipamentele de distribuire a numerarului.

2.3.

În plus, agenții care operează cu numerar care repun în circulație bancnote euro prin intermediul echipamentelor de procesare a bancnotelor și al echipamentelor de distribuire a numerarului furnizează periodic BCN din statul lor membru următoarele:

informații privind volumul operațiunilor cu numerar (numărul de bancnote euro procesate) care implică echipamente de procesare a bancnotelor și echipamente de distribuire a numerarului;

informații privind sucursalele izolate ale instituțiilor de credit cu un nivel scăzut al operațiunilor cu numerar unde verificările privind calitatea sunt efectuate manual.

3.   Tip de date și cerințe de raportare

3.1.

În funcție de natura acestora, datele colectate sunt împărțite în date master și date operaționale.

Date master

3.2.

Datele master cuprind informații privind: (a) agenții individuali care operează cu numerar și echipamentele de procesare a bancnotelor și echipamentele de distribuire a numerarului ale acestora, aflate în uz; și (b) sucursalele izolate ale instituțiilor de credit.

3.3.

Datele master sunt furnizate BCN la data aplicării prezentei decizii și, ulterior, la fiecare 6 luni. Datele specificate în modelul prevăzut în apendicele 1 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit.

3.4.

Din motive ce țin de monitorizare, o BCN poate decide să colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.

3.5.

O BCN poate solicita agenților care operează cu numerar să indice echipamentele de recirculare a numerarului (CRM) care sunt utilizate ca echipamente mixte de tip cash-in (CCM) sau ca echipamente de tip cash-in (CIM), precum și CCM care sunt utilizate ca CIM.

3.6.

Datele privind sucursalele izolate menționate în modelul prevăzut în apendicele 3 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit.

Date operaționale

3.7.

Datele care provin din procesarea și repunerea în circulație a bancnotelor euro de către agenții care operează cu numerar sunt clasificate ca date operaționale.

3.8.

Conform articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 (1), o BCN poate decide să excludă alți agenți economici de la obligația de a raporta date operaționale, în cazul în care numărul bancnotelor euro pe care aceștia le repun în circulație prin intermediul echipamentelor de distribuire a numerarului se situează sub nivelul stabilit de BCN.

3.9.

Datele sunt furnizate la interval de șase luni. Acestea sunt raportate BCN cel târziu la două luni după perioada relevantă de raportare, și anume sfârșitul lunii februarie și sfârșitul lunii august. Datele pot fi furnizate cu utilizarea formei stabilită în apendicele 2. Pentru o perioadă de tranziție, BCN pot solicita ca raportarea să se efectueze lunar, dacă aceasta era practica lor înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii, sau trimestrial.

3.10.

Datele sunt furnizate de agenții care operează cu numerar care procesează fizic bancnotele euro. În cazul în care un agent care operează cu numerar a externalizat unui alt agent care operează cu numerar verificarea autenticității și a calității, datele sunt furnizate de agentul desemnat conform articolului 3 alineatul (2).

3.11.

Agenții care operează cu numerar raportează date cu privire la numărul de bucăți (volum), agregate la nivel național și defalcate pe cupiuri. O defalcare pe serii de bancnote nu este necesară. Datele sunt raportate separat pentru sucursalele izolate ale instituțiilor de credit.

3.12.

Din motive ce țin de monitorizare, o BCN poate decide să colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.

3.13.

Agenților care operează cu numerar care au externalizat altor agenți care operează cu numerar verificarea autenticității și a calității li se poate solicita să furnizeze BCN informații detaliate cu privire la aceștia din urmă, inclusiv aranjamentele privind externalizarea.

3.14.

Datele privind sucursalele izolate prevăzute în modelul inclus în apendicele 3 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit și poate conveni cu agenții care operează cu numerar în sensul colectării unor date mai cuprinzătoare.

4.   Confidențialitatea și publicarea datelor

4.1.

Atât datele master, cât și cele operaționale sunt tratate ca date confidențiale.

4.2.

BCN și BCE pot decide să publice rapoarte sau statistici utilizând datele obținute în temeiul prezentei anexe. Orice astfel de publicare este agregată într-o manieră care să nu permită ca vreo informație să fie atribuită entităților raportoare individuale.

Apendicele 1

Model de raport

Date master

Aceste informații trebuie furnizate:

[Denumirea BCN; date de contact; adresă]

1.   Informații privind agentul care operează cu numerar

Denumirea agentului care operează cu numerar:

Adresa sediului:

Codul poștal:

Orașul:

Strada:

Tipul societății:

instituție de credit

birou de schimb

societate specializată în transport de numerar care nu este o instituție de plată

comerciant (comerciant cu amănuntul)

cazinou

altele, inclusiv instituții de plată care nu au fost încă clasificate în una dintre categoriile de mai sus (precizați)

Persoane de contact:

Nume:

Nr. de telefon:

Nr. de fax:

Adrese e-mail:

Partener de externalizare (dacă este cazul)

Numele:

Adresa:

Codul poștal:

Orașul:

2.   Echipamente utilizate de clienți

Categorie echipament

Număr de identificare  (2)

Producător  (2)

Denumirea echipamentului  (2)

Identificare  (2)

(sistem de detectare/versiuni ale programului informatic)

Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune

CIM

 

 

 

 

 

CRM

 

 

 

 

 

CCM

 

 

 

 

 

COM

 

 

 

 

 

3.   Echipamente utilizate de personal

Categorie echipament

Număr de identificare  (3)

Producător  (3)

Denumirea echipamentului (3)

Identificare  (3)

(sistem de detectare/versiuni ale programului informatic)

Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune

BPM

 

 

 

 

 

BAM

 

 

 

 

 

TARM

 

 

 

 

 

TAM

 

 

 

 

 

4.   Echipamente de distribuire a numerarului care nu sunt incluse în tabelul de mai sus privind echipamentele utilizate de clienți

 

Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune

ATM

 

SCoT

 

Altele

 

Apendicele 2

MODEL DE RAPORT

Date operaționale

1.   Informații privind agentul care operează cu numerar

Denumirea agenților care operează cu numerar

 

Perioada de raportare

 

2.   Date

Următoarele date trebuie agregate la nivel național sau regional, astfel cum a fost stabilit de BCN – excluzând sucursalele izolate.

 

Numărul total de bancnote euro procesate

Bancnote euro sortate ca necorespunzătoare

Bancnote euro repuse în circulație

5 EUR

 

 

 

10 EUR

 

 

 

20 EUR

 

 

 

50 EUR

 

 

 

100 EUR

 

 

 

200 EUR

 

 

 

500 EUR

 

 

 

În tabelul de mai sus, coloana intitulată „Numărul total de bancnote euro procesate” trebuie să conțină numărul total de bancnote a căror autenticitate și calitate au fost verificate utilizând echipamentele de procesare a bancnotelor, și anume echipamente de recirculare a numerarului (CRM), echipamente de tip cash-out (COM-uri), echipamente utilizate în casierie pentru recirculare (TARM) și echipamente de procesare a bancnotelor (BPM), precum și echipamente mixte de tip cash-in și cash-out (CCM), cu verificarea opțională a calității. Următoarele bancnote nu sunt incluse în aceste date: (a) bancnote în privința cărora verificarea autenticității și calității este efectuată manual, de exemplu, operațiuni la ghișeu sau operațiuni back-office; (b) bancnote în privința cărora a fost efectuată verificarea autenticității, dar nu și verificarea calității, pe echipamentele de procesare a bancnotelor, de exemplu, bancnote a căror autenticitate a fost verificată pe echipamente de tip cash-in (CIM), CCM (fără verificarea opțională a calității), echipamente utilizate în casierie (TAM) și echipamente de stabilire a autenticității bancnotelor (BAM).

Coloana intitulată „Bancnote euro sortate ca necorespunzătoare” este un subset al numărului total de bancnote euro procesate și trebuie să conțină numărul de bancnote care au fost clasificate de către echipamente ca fiind autentice și necorespunzătoare (și anume, categoria 4b). Aceste date se referă la CRM, COM, TARM și BPM, precum și la CCM cu verificarea opțională a calității.

Coloana intitulată „Bancnote euro repuse în circulație” este un subset al numărului total de bancnote euro procesate și:

(a)

în cazul CRM, COM și TARM, trebuie să conțină numărul de bancnote care au fost clasificate ca fiind autentice și în stare bună (și anume, categoria 4a) de către echipamente și distribuite clienților, astfel cum rezultă din statisticile echipamentelor;

(b)

în cazul BPM și CCM cu verificarea opțională a calității, trebuie să conțină numărul de bancnote care au fost clasificate ca fiind autentice și în stare bună (și anume, categoria 4a) de către echipamente și nu au fost returnate BCN, ci păstrate cu intenția repunerii în circulație a bancnotelor în circuitul numerarului.

Numărul de bancnote euro eliberate prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți și al echipamentelor de distribuire a numerarului

 

Dacă o BCN aplică excepția aplicabilă sucursalelor izolate prevăzută la articolul 7, aceste date sunt obligatorii pentru instituțiile de credit din statul membru respectiv. Instituțiile de credit trebuie să se consulte cu BCN pentru a determina datele care trebuie raportate.

Apendicele 3

Sucursale izolate ale instituțiilor de credit

Aceste informații sunt furnizate doar de instituțiile de credit care au sucursale izolate, astfel cum este prevăzut la articolul 7 alineatul (1).

1.

Informații privind instituția de credit

Denumirea instituției de credit

 

Perioada de raportare

 


2.

Date

Denumirea sucursalei izolate

Adresă

Numărul de bancnote euro distribuite prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți și al echipamentelor de distribuire a numerarului

 

 

 


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării ( JO L 181, 4.7.2001, p. 6).

(2)  Aceste intrări trebuie completate conform intrărilor corespunzătoare de pe website-ul BCE.

(3)  Aceste intrări trebuie completate conform intrărilor corespunzătoare de pe website-ul BCE.